На головну сторінку   Всі книги

Функції, що виконуються банківським капіталом

в літературі визначаються неоднозначно, проте, виділяють три основні функції: захисну, оперативну і регулюючу.

Головною функцією капіталу банку є захисна. Вона означає можливість виплати компенсації вкладникам у разі ліквідації банку, а також збереження платоспроможності банку і зменшення ризику акціонерів за рахунок створених резервів.

У цій функції капітал грає роль своєрідної захисної «подушки» і дозволяє банку продовжувати операції у разі непередбачених втрат і витрат.

Оперативна функція капіталу банку має другорядне значення в порівнянні із захисною. Вона означає використання власних коштів на виконання активних операцій (придбання основних коштів, довгострокові вкладення і створення фінансового резерву на випадок непередбачених збитків).

Регулююча функція виявляється в тому, що дотримання вимог про підтримку власного капіталу на певному рівні впливає на регулювання пропорцій між різними статтями балансу банку. За допомогою показника капіталу банку регулюючі органи здійснюють контроль за діяльністю КБ і оцінку банківських ризиків.

У банківській практиці розрізнюють поняття власного капіталу - брутто (СКБ) і власного капіталу - нетто (СКН).

СКБ - це сума всіх фондів і нерозподіленого прибутку банку по балансу (РАЗОМ джерела власних коштів); СКН - та частина власних коштів банку, яка може бути використана як кредитні ресурси і для здійснення інших прибуткових активних операцій:

СКН = СКБ - НИМ,

де НИМ - сума иммобилизованних власних коштів, т. е. коштів, відвернених з обороту і вкладених в активні операції, що не приносять доходу (за винятком грошових коштів банку, які також дохід не приносять): збитки, дебітори, капітальні активи (основні кошти), витрати майбутніх періодів, вкладення в статутні капітали інших організацій, поки що не приносять доходу.

Негативне значення власних коштів нетто (СКН) свідчить про відсутність у банку власних коштів для фінансування прибуткових активних операцій, а також про використання залучених коштів не за призначенням (на покриття власних витрат КБ).

У економічному аналізі розраховують значення коефіцієнта иммоби-лизації власних коштів банку по формулі

Ким = ЇМ / СКБ.

Значення даного показника визначається в динаміці. Його зростання оцінюється негативно, оскільки свідчить про зростання частки активів, що не приносять дохід банку.

Як було сказано вище, мінімальний розмір власних коштів комерційного банку регламентується інструкціями центрального банку. Фактичний

їх розмір встановлюється банком самостійно і залежить від наступних чинників:

розміру активних операцій банку: власних коштів повинне бути досить для того, щоб задовольняти обгрунтовані потреби постійних клієнтів, не порушуючи при цьому обов'язкових нормативів;

специфіки клієнтів: клієнти можуть бути великими і дрібними; зростання числа великих клієнтів збільшує ризик банку і, отже, вимагає збільшення розміру власних коштів КБ;

характеру активних операцій банку: орієнтація на ризикові активні операції (кредитування і при цьому видача недостатньо забезпечених позик) вимагає більшого розміру власних коштів;

міри розвитку ринку кредитних ресурсів: чим більш розвинений ринок, тим легше отримати кредити, кредитні ставки не дуже високі і, отже, менше потрібно власного капіталу; у разі необхідності банк візьме кредит для розрахунку з клієнтами.

Найбільша частка власного капіталу, як правило, доводиться на статутний капітал.

Збільшення статутного капіталу (власних коштів) комерційного банку можливо двома основними шляхами:

накопичення прибутку;

додатковий випуск акцій.

Емісія акцій здійснюється відповідно до порядку, який встановлений Інструкцією ЦБ РФ № 8.

Перший випуск повністю складається із звичайних акцій. Додаткова емісія акцій - більш дорогий спосіб збільшення власних коштів КБ, оскільки обов'язково супроводиться оформленням проспекту емісії і державною реєстрацією випуску, що вимагає великих витрат. При цьому банк повинен відповідати певній категорії, щоб його акції котирувалися на фондовій біржі. Крім того, якщо власний капітал зростає за рахунок зростання статутного фонду, то зростають витрати, пов'язані з необхідністю платити дивіденди.

Накопичення прибутку відбувається в формі прискореного створення резервного і інших фондів з їх подальшою капіталізацією. Можливо і безпосереднє приєднання прибутку до статутного фонду по закінченні року. При цьому меншає частка прибутку, що йде на виплату дивідендів, і збільшується частка прибутку, що капіталізується (що йде на розвиток банку). Це більш дешевий спосіб збільшення власних коштів банку в порівнянні з першим.

Акціонерні банки можуть зменшувати розмір статутного капіталу шляхом викупу власних акцій на повторному ринку з їх подальшим анулюванням. Власні акції, що Знаходяться на балансі, викуплені у акціонерів, не мають права голосу і прав отримання дивідендів. Зниження розміру статутного фонду після викупу акцій офіційно реєструється.

На жаль, в цей час загальний рівень капіталу вітчизняних банків залишається досить низьким в порівнянні з світовими значеннями (сумарний об'єм активів російських банків не перевищує розміру активів будь-якого з найбільших американських банків). У цей час відповідно до вимог ЦБ РФ:

мінімальний розмір статутного капіталу банку, що створюється, повинен бути не менше за суму, еквівалентну 5 млн евро;

мінімальний розмір статутного капіталу небанківської кредитної організації, що створюється - не менше за суму, еквівалентну 100 тис. евро;

мінімальний розмір статутного капіталу дочірньої кредитної організації іноземного банку, що створюється - не менше за суму в 10 млн евро (що відповідає вимогам міжнародних стандартів);

мінімальний розмір власних коштів (капіталу) банку, що клопочеться про отримання Генеральної ліцензії на здійснення банківських операцій - не менше за 5 млн евро. Функціонування страхового ринку в Республіці Білорусь:  Функціонування страхового ринку в Республіці Білорусь: Державне регулювання страхової діяльності здійснюється Президентом Республіки Білорусь, Національними зборами Республіки Білорусь, Урядом Республіки Білорусь, Міністерством фінансів і іншими державними органами в
Функціонування системи страхування внесків: Враховуючи, що розвиток російської системи страхування внесків повинен:  Функціонування системи страхування внесків: Враховуючи, що розвиток російської системи страхування внесків повинно базуватися на послідовному вдосконаленні її основних параметрів, буде продовжене вивчення кращого міжнародного досвіду, рекомендованого до застосування і узагальненого в
В. Функционірованіє політичної системи: Конституція надавала громадянам формально рівні права на участь:  В. Функционірованіє політичної системи: Конституція надавала громадянам формально рівні права на участь в політичному житті. Однак при зіткненні з дійсністю ці права виявлялися далеко не рівними. Існуючі соціально-економічні відносини ставили в
Функціонування лексеми кредит в художніх текстах XIX - початки:  Функціонування лексеми кредит в художніх текстах XIX - початки XXI вв.: Для виявлення особливостей функціонування лексеми кредит в російській мові з XIX в. по теперішній час була поставлена мета провести аналіз прикладів вживання даної лексичної одиниці в художніх текстах. Поставлена мета обумовила
Функціональний зріз компанії: утворять три ФСД, які аналогічно з СХЦ, являють собою:  Функціональний зріз компанії: утворять три ФСД, які аналогічно з СХЦ, являють собою об'єднання на основі генеральних угод ДАО невиробничого профілю (постачальницькі, транспортні, соціальні) і ряду функціональних підрозділів. Нижній рівень управління
Функціональні принципи цивільного процесуального права.:  Функціональні принципи цивільного процесуального права.: Принцип диспозитивності. У цивільному процесі багато які вчені-процесуалісти називають принцип диспозитивності наріжним принципом. Даний принцип дозволяє особам, що беруть участь в цивільному судочинстві, розпоряджатися своїми правами по своєму
Функціональне і галузеве управління: здійснюється за допомогою організаційної структури, де:  Функціональне і галузеве управління: здійснюється за допомогою організаційної структури, де підрозділами служать управління, департаменти, відділи, групи і інші служби. На основі узагальнення практики в муніципальній освіті рекомендується наступна організаційна структура