Головна   Всі книги

з2.1. Горизонтальні і вертикальні взаємозв'язки активів і пасивів

Основним елементом бухгалтерського балансу вважається балансова стаття (рядок). Балансовий рядок відповідає показнику, що характеризує окремі види економічних ресурсів (активи) і джерел їх освіти (капітал власника + залучений капітал).

Балансові статті об'єднуються в групи, а групи в розділи.

У основі такого об'єднання лежить економічний зміст статей балансу, а порядок їх розташування на конкретній стороні визначений вертикальними і горизонтальними взаємозв'язками між статтями і розділами [6].

Вертикальні взаємозв'язки статей активу балансу пропонують їх розташування в порядку підвищення рівня ліквідності. На початку відбиваються менш ліквідні статті (НМА, ОС, Капітальні вкладення), а в кінці - найбільш ліквідні (грошові кошти в касі, розрахунковому рахунку).

Вертикальні взаємозв'язки статей активу балансу впливають на порядок розташування статей пасиву балансу.

Цьому сприяють горизонтальні взаємозв'язки балансових статей активу і пасиву: статті активу повинні знаходитися на проти пасиву, джерелами утворення яких пасиви виступають [25].

Наприклад, основні кошти придбаваються за рахунок джерел коштів або довгострокових зобов'язань, а поточні зобов'язання використовуються в основному для поповнення поточних активів економічного суб'єкта. Таким чином, вертикальні взаємозв'язки балансових статей паства передбачають послідовність: джерела власних коштів (власний капітал), довгострокові пасиви і короткострокові (поточні) пасиви, що дозволяє виділити три розділи пасиву:

3) Капітал і резерви;

4) Довгострокові пасиви;

5) Короткострокові пасиви.

Рис 1. Взаємозв'язок окремих статей бухгалтерського балансу

Горизонтальні взаємозв'язки балансових статей дозволяють здійснювати економічний аналіз фінансового становища господарюючого суб'єкта безпосередньо по бухгалтерському балансу.

Найбільш найпростішим представляється аналіз ліквідності балансу, направлений на встановлення можливостей погашення поточних пасивів, термін яких закінчується в звітному році.

Так, основоположною ідеєю при розрахунку показників ліквідності є зіставлення оборотних активів і короткострокових пасивів. Разом з тим, підрозділ «дебіторська заборгованість, платежі по яких очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати», вхідний до складу оборотних активів, по своєму економічному значенню навряд чи може розглядатися як забезпечення поточних розрахунків, тому його потрібно перенести в розділ «Внеоборотние активи».

Дана процедура оправданна з позиції методології аналізу, її практична доцільність залежить від істотності статей цього підрозділу.

Аналітичний баланс використовується при проведенні вертикального і горизонтального аналізу, в ході якого вивчаються структура балансу, тенденції зміни його окремих статей і розділів, міра прогресивності і оптимальність майна підприємства [41].

Стійкість фінансового положення підприємства значною мірою залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.

Активи динамічні за своєю природою процесі функціонування підприємства і величина активів, і їх структура зазнають постійних змін [45]. Найбільш загальні уявлення про якісні зміни, що мали місце в структурі коштів і їх джерел, а тік же динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Вертикальний аналіз балансу показує структуру коштів підприємства і їх джерел, коли сума по окремих статтях або розділах беруться у відсотках до валюти балансу.

Можна виділити дві основні риси, що обумовлюють необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу:

1. перехід до відносних показників дозволяє провести міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, що розрізнюється по величині ресурсів, що використовуються і іншим об'ємним показникам;

2. відносні показники певною мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим утрудняти їх зіставлення в динаміці.

Вертикальному аналізу можна піддавати або початкову звітність, або модифіковану (з укрупненою або трансформованою номенклатурою статей)[33].

Вертикальний аналіз згладжує вплив інфляційних процесів, які можуть спотворювати абсолютні показники звітності, і дозволяє провести порівняння з іншими підприємствами, чиї звітні дані істотно відрізняються від показників підприємства, що аналізується [49].

Для побудови вертикального балансу слідує підсумок пасиву (або активу) балансу і на початок, і на кінець звітного періоду прийняти за базові (за 100%) і розрахувати процентну частку кожної балансової статті до загального підсумку

Переваги вертикального аналізу - сравнимость відносних показників підприємства, незважаючи на можливу різницю рівня цін на початок і кінець звітного періоду.

Для повноти фінансової картини вертикальний аналіз може бути доповнений горизонтальним, який засновується не тільки на абсолютних показниках, але і на відносних темпах зростання (зниження).

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження).

Горизонтальний аналіз складається в порівнянні показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів [21].

Зокрема, якщо проводиться горизонтальний аналіз балансу, дані балансу на деяку дату (база відліку) беруться за 100%; далі будуються динамічні ряди статей і розділів балансу у відсотках до їх базисних значень.

Для більш точного прогнозування темпів приросту (зниження) потрібно провести розрахунки за декілька звітних періодів - тоді тенденція зміни буде більш очевидною.

Цінність і правильність виведення горизонтального істотно залежать від впливу інфляції, але динаміка кожного показника, що явно виділяється дозволяє побачити існуючі тенденції їх змін.

Найбільш поширеними методами горизонтального аналізу є:

- просте порівняння статей звітності і аналіз їх різких змін;

- аналіз змін статей звітності в порівнянні із змінами інших статей. При цьому особлива увага потрібно приділяти випадкам, коли зміна одного показника за економічною природою не відповідає зміні іншого показника.

Горизонтальний і вертикальний аналіз взаимодополняют один одного і дуже цінні при зіставленні періодів діяльності, істотно відмінних за умовами господарювання, рівнем цін, обсягами виробництва. Крім того, вертикальний і горизонтальний аналіз дозволяють провести порівняння з еталоном (наприклад даними самого успішного в фінансовому плані періоду) і також аналізувати результати діяльності декількох підприємств. 1. Госсектор і його компоненти: Однією з найважливіших ланок змішаної економіки, її невід'ємної:  1. Госсектор і його компоненти: Однією з найважливіших ланок змішаної економіки, її невід'ємною складовою частиною є державний сектор. Що ж він представляє собою? Звичайно в літературі під державним сектором розуміється комплекс об'єктів власності,
18. Гос-ное пристрій середньовічної Франції.: Історія середньовічного гос-а у Франції може бути розділена на:  18. Гос-ное пристрій середньовічної Франції.: Історія середньовічного гос-а у Франції може бути розділена на наступні періоди: період феодальної роздробленості - IX - XIII вв.; період сословно-представителъной монархії - XIV - XV вв.; період абсолютної монархії - XVI - XVIII вв.
13. Гос-енное пристрій Древнього Рима.: Римське гос-про є останнім зразком типу рабовласницького:  13. Гос-енное пристрій Древнього Рима.: Римське гос-про є останнім зразком типу рабовласницького гос-а. Періодизація Римського гос-а наступна: 1) період розкладання родового ладу і виникнення римського рабовлад гос (753-509 рр. до н. е.); 2) період республіки (509-27 рр. до н.
61. Гос. бюджет як інструмент фінансового регулювання економіки.:  61. Гос. бюджет як інструмент фінансового регулювання економіки.: Головною ланкою фінансової системи є державний бюджет. Державний бюджет - це законодавче затверджений баланс доходів і витрат держави що передбачається на 1 рік виходячи з прогнозу потреб країни і результатів
Гарячі клавіші: Гарячими клавішами (клавішами-акселераторами) називаються клавіші і:  Гарячі клавіші: Гарячими клавішами (клавішами-акселераторами) називаються клавіші і комбінації клавіш, що дозволяють швидко виконувати різні команди без звернення до меню або панелей управления.- Стрільця вліво - прокрутка графіка вліво; - Стрілка вправо - прокрутка
Міське право: Міське право являє собою найважливішу ознаку міського:  Міське право: Міське право являє собою найважливішу ознаку міського самоврядування і свободи городян: тут зникало ділення на вільних і скованих. Міське право - це сукупність правових звичаїв і вимог міських статусів, 316 Часть I.
Міські банки: Ці банки займають ключові позиції в банківській системі країни,:  Міські банки: Ці банки займають ключові позиції в банківській системі країни, обслуговуючи в основному великий бізнес. Вони проводять операції по всій країні і за рубежем. Практично всі міські банки-входять в холдингові компанії. Банки пропонують своїм клієнтам