На головну сторінку   Всі книги

Державне регулювання ліквідності

Формування механізму оцінки ліквідності комерційних банків і її контролю в Росії почалося відразу після появи дворівневої структури банківських установ. Вже в 1989 р. Держбанк СРСР встановив для комерційних і кооперативних банків ряд нормативних показників, обов'язкових до виконання.

З прийняттям в 1990 р.

Закону РСФСР «Про Центральний банк РСФСР (Банку Росії) Банк Росії переглянув систему економічних нормативів, що існувала до цього часу: розширив їх коло; ввів розділення їх на основні (обов'язкові для виконання) і додаткові (оцінні); встановив диференційовані рівні граничних значень цих показників в залежності від типу, порядку і року створення банку. Починаючи з квітня 1991 р., в зв'язку з введенням в дію Інструкції ЦБ РФ №1, всі комерційні банки стали розраховувати 10 показників, умовно розділених на чотири групи: 1) що характеризують достатність капіталу банку; 2) обмежуючі зобов'язання банку; 3) показники ліквідності балансу банку; 4) максималь

ний розмір ризику на одного позичальника. При цьому методика розрахунку власного капіталу з моменту виходу вказаної інструкції зазнала багаторазових змін.

Прийняття в квітні 1995 р. нової редакції закону про Центральний банк РФ змінило систему оцінки ліквідності банків:

змінився набір економічних нормативів, збільшилося їх число;

введені єдині критерії для різних типів банків;

усунено ділення економічних нормативів на обов'язкові і оцінні;

методика розрахунку окремих показників і їх критерії наближені до міжнародних стандартів (зокрема, норматив Н1).

Нова система економічних нормативів введена в дію з квітня 1996 р. після видання нової інструкції ЦБ РФ №1 ( теперішній час -

№ 110-І). Потрібно відмітити, що всі обов'язкові економічні нормативи в тій або інакшій мірі пов'язані з ліквідністю банку і мають на кінцевою меті її регулювання.

У групу показників, які безпосередньо відносяться до нормативів ліквідності, включаються наступні:

а) норматив миттєвої ліквідності (Н2), визначуваний як відношення суми високоліквідних активів банку (ЛАм) до суми його зобов'язань по рахунках до запитання (ОВм):

Н2 = (ЛАм / ОВм) х 100%.

Мінімально допустиме значення нормативу - 15%;

б) норматив поточної ліквідності (Н3), визначуваний як відношення суми ліквідних активів (ЛАт) банку до суми зобов'язань по рахунках до запитання і на термін до 30 днів (ОВт):

Н3 = (ЛАт / ОВт) х 100%.

Мінімально допустиме значення нормативу - 50%;

в) норматив довгострокової ліквідності (Н4), визначуваний як відношення всієї довгострокової заборгованості банку, включаючи видані гарантії і поручительства терміном погашення понад року (Крд), до власних коштів (капіталу) банку (ДО), а також зобов'язань банку по депозитних рахунки, отриманих кредитів і інших боргових зобов'язань терміном погашення понад року (ОД):

Н4 = (Крд / (ДО + ОД)) х 100%.

Максимально допустиме значення нормативу - 120%.

г) норматив загальної ліквідності (Н5), визначуваний як процентне співвідношення ліквідних активів (ЛАт) і сумарних активів (А), зменшених на величину обов'язкових резервів кредитної організації (Ро):

Н5 = (ЛАт / (А - Ро)) х 100%.

Мінімально допустиме значення нормативу - 20%.

До активів миттєвої ліквідності (високоліквідним) в практиці вітчизняних банків відносять: готівка і прирівняні до них грошові кошти;

кошти на рахунках в Центральному банку; кошти на коррахунках у банків- нерезидентів розвинених країн.

Ці активи при необхідності можуть бути негайно вилучені з обороту.

До ліквідних активів відносять, крім високоліквідних, всі кредити, видані банком в рублях і іноземній валюті, з терміном погашення протягом найближчих 30 днів (виключаючи пролонговані хоч би один раз і знову видані кредити в погашення раніше наданих позик), а також інші платежі на користь банку, належні переліку протягом найближчих 30 днів (дебіторська заборгованість, суми переплат, предлежащие поверненню банку на звітну дату з фонду обов'язкових резервів).

Активи довгострокової ліквідності являють собою всі кредити, видані банком в рублях і іноземній валюті; кошти, інвестовані в цінні папери і на придбання боргових зобов'язань; розміщені депозити, в тому числі в дорогоцінних металах, з терміном погашення, що залишився понад року; 50% гарантій і поручительств, виданих банком, терміном дії понад року.

Неліквідними є: прострочені кредити; сумнівні до повернення борги; будівлі; споруди; цінні папери, що некотируються; інвестиції в нерухомість.

Досвід роботи комерційних банків показує, що банки отримують більше прибутку, коли функціонують на грані мінімально допустимих значень нормативів ліквідності. Якщо ж фактичні значення показників ліквідності значно перевищують їх нормативний рівень, то діяльність банку буде негативно оцінюватися з точки зору невживаних можливостей для отримання прибутку. Тому аналіз ліквідності балансу банку необхідно провести одночасно з аналізом його прибутковості. Про державну конкурентну політику в Російській Федерації:  Про державну конкурентну політику в Російській Федерації: С. С. Сулакшин (Москва) Під державною політикою як такої нами розуміється сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, рішень і дій, а також порядок реалізації державно-політичних рішень (ленних
Державно-правові заходи по забезпеченню зайнятості:  Державно-правові заходи по забезпеченню зайнятості: Правовою основою для організації роботи але забезпеченню зайнятості громадян є Закон РФ "Про зайнятість населення Російської Федерації" (прийнятий в новій редакції 22.03.96 м.), Кодекс законів про труд і ряд інших нормативних актів. У відповідності з
8. Державно-політична структура Русі в період феодальної:  8. Державно-політична структура Русі в період феодальної роздробленості. Державний устрій Новгородської республіки.: Причини роздробленості: 1) економ. чинники (натури х-у, немає спеціалізації і обміну) 2) зростання і посилення міст і феодалів 3) система імунітету 4) зникнення шляху з варяг в греки 5) татаро-монгольське нашестя Утворився конгломерат
Державний вплив: здійснюється через законодавство і діяльність державних:  Державний вплив: здійснюється через законодавство і діяльність державних органів. Законодавче регулюються трудові відносини між працівниками і роботодавцями, податкові, митні відносини, охорона труда, умови виробництва певних видів
41. Державний пристрій північноамериканських Сполучених Штатів:  41. Державний пристрій північноамериканських Сполучених Штатів по Конституції 1787 р.: Конституція США встановила республіканську форму правління, засновану на теорії розділення влади. Конституція встановлювала федеративний пристрій відповідально розмежовувалася правомочність між общефедеральними владою і владою окремих
ДЕРЖАВНЕ КАРНОЇ І ЕКЗЕКУЦИОННОЕ ПРАВО: Римське кримінальне право, як вже говорилося, на першому етапі свого:  ДЕРЖАВНЕ КАРНОЇ І ЕКЗЕКУЦИОННОЕ ПРАВО: Римське кримінальне право, як вже говорилося, на першому етапі свого розвитку обмежувалося тільки тими вилами злочинів, які, в першу очерель, були направлені проти засад державної влади як такої, т. е. такими їх видами, як
Державне регулювання цін: Необхідність і межі впливу держави на ціни. Ціни -:  Державне регулювання цін: Необхідність і межі впливу держави на ціни. Ціни - самий складний і делікатний об'єкт державного регулювання. У країні щодня здійснюються десятки мільйонів операцій купівлі- продажу товарів і послуг. Ціни дозволяють погодити