На головну сторінку   Всі книги

Межі кредиту

При оптимальному рівні кредитних вкладень вплив кредиту на економіку може бути позитивним. Надлишкове надання кредиту ослабляє зацікавленість підприємств в економному використанні ресурсів, в прискоренні процесів виробництва і реалізації продукції.

Об'єм кредиту, що надається, передусім банківського, впливає на забезпечення обороту платіжними коштами. Надмірне обмеження розміру банківського кредиту, що надається може привести до труднощів в придбанні матеріальних цінностей, до зниження платоспроможного попиту і, відповідно, відбивається на забороні зростання цін. Такі заходи можуть вплинути на погіршення забезпечення підприємств і організацій платіжними коштами і перешкодити можливому зростанню обсягу їх виробництва і реалізації.

Аналогічний вплив можуть надати обмеження в застосуванні комерційного кредиту, коли в розпорядженні підприємства-покупця виявиться менше товарно-матеріальних цінностей, ніж це необхідне для виробничої діяльності. Навпаки, надмірне розширення надання кредиту, головним чином банківського, може сприяти збільшенню маси платіжних коштів в обороті, підвищити платоспроможний попит і, зрештою, вплинути на зростання цін.

Обгрунтоване визначення і дотримання меж кредиту важливі для всіх форм і видів кредитних відносин.

Можливості надання комерційного кредиту обмежені наявністю товарів у продавців, які можуть їх реалізувати з відстрочкою оплати. Якщо при комерційному і взаємному кредитуванні юридичних

22

і фізичних осіб розміри коштів, що позичаються обмежені наявністю у кредитора необхідних для цього ресурсів, то при застосуванні банківського кредиту такі обмеження практично відсутні. Це пояснюється тим, що надання банківського кредиту не залежить від наявності заздалегідь акумульованих і нерозміщених коштів.

Видача банком кожної позики супроводиться одночасним і рівновеликим зарахуванням коштів на розрахункові рахунки в банку. Зарахування коштів, що надаються у позику на розрахункові рахунки нерівнозначне утворенню ресурсів, являє собою лише процес утворення платіжних коштів.

Такі процеси багато в чому залежать від діяльності банків, але щоб у знову створених платіжних коштах втілилися ресурси, залежить не від банків, а від умов, що складаються в господарстві. Якщо банк надав позику торгової організації і отримана позика перерахована на рахунок постачальника товару, то при використанні постачальником коштів, що поступили для погашення його заборгованості банку збільшення ресурсів і позикової заборгованості не буде.

При надлишковому кредитуванні можливе утворення нереальних ресурсів, а при недостатньому кредитуванні виникає і нестача ресурсів. Це підкреслює необхідність розгляду особливостей визначення меж кредиту.

Визначення меж застосування кредиту передбачає встановлення: кола потреб в коштах, які можуть задовольняти за рахунок кредиту; меж використання кредиту по народному господарству загалом, в тому числі для збільшення оборотних коштів, основних фондів, споживчих потреб, державних потреб; кількісних меж надання кредиту (об'єму кредитних вкладень окремих банків і інш.); меж надання кредиту окремим позичальникам, зумовлених особливостями взаємовідносин кредитора з позичальником, з урахуванням інтересів і потреб позичальника, а також можливостей і інтересів кредитора.

При визначенні меж застосування кредиту важливо враховувати, що кредит - це метод поворотного надання коштів, і тому надання позик можливо виходячи з наявності необхідних умов повернення позикових коштів.

Найбільш прийнятним є надання позик для авансування їх в оборотні кошти.

Прийнятною сферою застосування кредиту виступає також потреба в коштах для збільшення основних фондів.

Разом з тим застосування кредиту як джерело коштів для капіталовкладень в умовах інфляції виявляється малопривлекательним, враховуючи знецінення грошей і порівняно тривалий термін погашення кредиту, особливо в зв'язку з високим рівнем плати за користування позиковими коштами, яка покликана компенсувати втрати від погашення заборгованості грошима, що знецінюються.

Можливе також застосування кредиту для здійснення витрат споживчого характеру при умові, що позичальник має в своєму розпорядженні можливість погасити позикову заборгованість за рахунок майбутніх доходів.

Кредит може надаватися під заставу нерухомості. При цьому позичальнику можуть надаватися у позику грошові кошти або заставні листи, що безперешкодно реалізовуються на ринку цінних паперів. При визначенні меж застосування кредиту повинні враховуватися: необхідність участі позикових коштів в рішенні задач забезпечення бесперебойности і розвитку процесів виробництва і реалізації продукції; якість комерційної діяльності підприємств; економне використання ресурсів господарства; питання підвищення добробуту населення; потреби забезпечення обороту платіжними коштами і інш.

Існують перспективи розширення меж застосування кредиту за рахунок збільшення надання позик на збільшення основних фондів, на споживчі цілі, а також позик під заставу нерухомого майна. Звідси слідує, що межі не є незмінними, а, навпаки, змінюються відповідно до змін економічного життя країни.

Велике значення при визначенні меж застосування кредиту має встановлення кількісних меж його розширення. Це особливо важливе для банківського кредиту, який володіє широкими можливостями збільшення об'єму позик, що надаються.

Оптимальне поєднання зацікавленості в наданні коштів у позику і надійність їх повернення зумовлюють об'єми кредитування, що залежать від інтересів і можливостей кредитора.

Якщо позикові кошти надані для використання як оборотний капітал, то погашення позик може бути зроблене за рахунок коштів, що вивільняються з оборотних активів. Саме до періоду вивільнення авансованих коштів з оборотних активів встановлюються терміни повернення позикових коштів. Це - термінове кредитування потреб, зумовлених застосуванням оборотного капіталу.

Якщо залучення позикових коштів здійснюється для капіталовкладень, то такі кошти позичальники повертають не за рахунок суми вис24

вобождающихся амортизаційних відрахувань, а головним чином за рахунок прибутку, що утворюється в зв'язку з введеними в експлуатацію основними фондами.

Використання прибутку для погашення позики, на капіталовкладення дозволяє не тільки оцінити ефективність вкладень, що кредитуються, але і прискорити погашення позикової заборгованості. Тому утвориться своєрідна межа застосування довгострокового кредиту, що полягає в тому, що можливість надання таких кредитів і їх розмір визначаються в залежності від окупності витрат, що кредитуються за рахунок прибутку протягом терміну кредитування. 42. Група Всесвітнього Банку.: Загальна задача групи ВБ - сприяти економічному і:  42. Група Всесвітнього Банку.: Загальна задача групи ВБ - сприяти економічному і соціальному прогресу в країнах-членах цих організацій, що розвиваються і в країнах з перехідною економікою шляхом: надання позик; надання консультативною допомоги; стимулювання
ГРУПА ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ: - сукупність ряду міжнародних кредитно-фінансових організацій:  ГРУПА ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ: - сукупність ряду міжнародних кредитно-фінансових організацій (МБРР, MAP, МФЕ і МИТІ), що здійснюють масштабні проекти по кредитуванню проектів в країнах, що розвиваються і країнах перехідної економіки.
2-я група. Типова схема розслідування посадових і господарських:  2-я група. Типова схема розслідування посадових і господарських злочинів: Би отЛичие від розглянутих вишіе злочинів первинний матеріал про посадові і господарські злочини, що поступив до слідчого або в прокуратуру, далеко не завжди даіет відразу основа для збудження карного переслідування. Питання
? група. Принципи, засновані на представленнях користувача:  ? група. Принципи, засновані на представленнях користувача: Корисність характеризує відношення потенційного користувача до нерухомості з точки зору її корисності, що складає основу її вартості. Таким чином, корисність - це здатність нерухомості задовольняти потреби користувача в даному
Група Світового банку: Група Світового банку включає Міжнародний банк реконструкції і:  Група Світового банку: Група Світового банку включає Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) і три його філії - Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) і Многостороннеє інвестиційно-гарантійне агентство (МИТІ).
GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) - ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ:  GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) - ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ: Важливість індикатора - 5 Один з найбільш важливих економічних індикаторів, оскільки найбільш повно відображає економічну активність. Публікується Бюро економічного аналізу, Департамент торгівлі США. Доступний: 21-30 числа кожних
ГРЕЦЬКЕ ПРАВО: Формування права грецьких міст-держав Біля 1500 р. до н.:  ГРЕЦЬКЕ ПРАВО: Формування права грецьких міст-держав Біля 1500 р. до н. е. народи, що населяли райони навколо середземного море, присвятили себе вивченню питання: яким чином для зрошування земель можна було б з метою більш інтенсивного ведіння сільського