Головна   Всі книги

5.4. Інвестиційний аналіз

Програма інвестицій для підприємства - це можливість вкласти певну суму грошей сьогодні для того, щоб отримати доходи в майбутньому. Існує більше п'яти методів оцінки інвестицій, однак частіше за все використовують наступні два методи:

модель недисконтування (метод періоду окупності);

моделі дисконтування (методи визначення внутрішньої норми доходу і чистої поточної вартості).

Для використання вищеназваних моделей оцінки інвестицій застосовують розрахунок середньозважений вартості капіталу (СВК), яка являє собою середньозважений "ціну" після оподаткування, по якій підприємству обходяться власні і позикові джерела фінансування. Розрахунок СВК застосовується в інвестиційному аналізі:

1. Для зіставлення з внутрішньою нормою прибутковості (IRR) проектів. Якщо IRR > СВК, проект може бути схвалений.

2. Для дисконтування грошових потоків при розрахунку чистої теперішньої вартості проектів (NPV). Якщо NPV > 0, проект може бути розглянутий.

Термін окупності зведених витрат - це період часу, протягом якого покриваються початкові інвестиції.

Метод окупності (РР) - це кількість років, необхідних для відшкодування стартових інвестиційних витрат. Він є корисним інструментом при виборі проектів, але у сумнівних разах його потрібно використати нарівні з одним з методів дисконтування.

Чиста нинішня вартість (NPV) - це різниця між поточною вартістю результатів і поточною вартістю витрат по проекту.

Будь-яка програма з NPV > 0 стоїть того, щоб її здійснити. Крім того, можна порівняти NPV різних програм, якщо вони розраховані при одній і тій же дисконтній ставці. Перевага повинна бути віддана програмі з максимальним рівнем NPV

Приклад 5.4.

Фінансові менеджери фірми "Сонет" розглядають можливість взяти участь в двох проектах, які вимагають таких початкових інвестицій: 1-й проект - 20 ТОВ грн., 2-й проект - 24 ТОВ грн., і які дають при процентній ставці 12% в подальші чотири роки такі потоки грошових коштів. Треба вирішити, якої з двох проектів вигідніше для фірми: Роки Грошовий потік Роки Грошовий потік 1-й п еоект 2-й пр оект 1 7000 1 5000 2 6000 2 9000 3 8000 3 8000 4 6000 4 12000 Для того, щоб визначити, який проект вигідніше, застосуємо метод визначення внутрішньої норми доходу. Для цього необхідно грошові потоки по роках помножити на відповідні чинники дисконтування, які можна знайти в фінансових таблицях, про які йшла мова вище. Для отримання NPV необхідно знайти суму отриманих творів. Отже, отримуємо:

NPV1 = 7000 х 0,8929 + 6000 х 0,7972 + 8000 х 0,7118 + 6000 х

х 0,6355 - 20000 = 540,9 NPV2 = 5000 х 0,8929 + 9000 х 0,7972 + 8000 х 0,7118 + 12000 х х 0,6355 - 24000 = 959,2

Більш вигідним буде 2-й проект, оскільки NPV2 > NPV1.

Методика визначення чистої нинішньої вартості проекту має три основних переваги:

Всі розрахунки ведуться виходячи з грошових потоків, а не з чистих доходів. Грошові потоки (чисті доходи + амортизація) враховують амортизаційні відрахування як джерела фінансових ресурсів. Це важливе, оскільки амортизаційні відрахування не є використаними грошовими коштами того року, в якому нараховується знос.

Методика визначення NPV враховує зміну вартості грошей у часі. Чим більше чинник часу впливає на вартість грошей, тим вище дисконтна ставка, яку фінансовий менеджер повинен вибирати дуже обережно.

Затверджуючи проект з позитивним значенням NPV фірма буде нарощувати свій капітал за рахунок цього проекту. Зростання капіталу фірми - це фактично підвищення курсу її акцій і збагачення акціонерів. З цих позицій ця методика є найбільш оптимальним способом оцінки інвестицій.

Ця методика передбачає високу кваліфікацію менеджерів і їх здатність детально прогнозувати грошові потоки на подальші роки, адже чим більше віддалена якась дата, тим складніше оцінити майбутні грошові потоки. На них впливає багато чинників, наприклад, об'єм продажу продукції, ціна робочої сили, матеріалів, накладні витрати, відсотки за кредит, політика уряду і інші. Переоцінка або недооцінка майбутніх грошових потоків може привести до помилок в оцінці проекту.

До того ж цей метод передбачає незмінність ставки дисконтування протягом всього періоду реалізації проекту, хоч вона, як і процентна ставка по кредиту, міняється з року в рік.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) - це альтернативний спосіб досягнення того ж результату. Мета використання IRR полягає в знаходженні однієї дисконтної ставки, яка при застосуванні до кожного надходження грошових коштів буде давати таку загальну дисконтовану вартість, яка рівна початковим інвестиціям. Це означає, що ми шукаємо таку дисконтну ставку, при якої IRR рівний нулю.

Рис. 5.2. Розрахунок внутрішньої норми доходу

NPV

NPV2

NPV!

Внутрішня норма доходу фактично є тією максимальною ставкою, при якій програма може дисконтуватися, або максимальною процентною ставкою, яку вона може приносити і все-таки окупати початкові інвестиції. Внутрішня норма доходу показує максимальну величину процентної ставки, під яку можна брати кредит.

Потрібно відмітити, що для проектів, які мають різні річні грошові потоки, процедура розрахунку IRR буде більш складною. Їх необхідно дисконтувати з урахуванням різних ставок доти, поки не буде знайдена ставка, при якій поточна вартість буде рівна початковим інвестиціям. Внутрішня норма доходу стає тим індексом, який можна застосовувати для оцінки або порівняння програм капітальних вкладень. Як правило, перевага віддається програмі з самим високим показником IRR. Потрібно також пам'ятати, що при оцінці ефективності капітальних вкладень необхідно по можливості враховувати вплив інфляції. Це можна зробити шляхом коректування на індекс інфляції коефіцієнта дисконтування.

Хмельницький Консалтінговий Центр "Инфо-Лайн" має успішний досвід в роботі по аналізу інвестиційних проектів і їх розробці. Одним з прикладів є розробка інвестиційного проекту по будівництву заводу по виробництву кисня і азоту для компанії "Інвестсервіс" на отримання кредиту від ЄБРР.

Таким чином, підсумовуючи сказане, можна представити основні методи вибору інвестиційних проектів в табличному варіанті.

Основні методи вибору інвестиційних проектів Назва методу Переваги методу Нестачі методу Сфера застосування методу Простий метод окупності інвестицій (модель недисконтування) Дозволяє судити про термін ліквідності і ризикованість проекту Ігнорує грошові надходження після завершення терміну окупності проекту, а також можливості реінвестування доходів і вартість грошей у часі Придатний для швидкої отбраковки проекту, а також в умовах інфляції, дефіциту ліквідних коштів, політичній нестабільності Метод чистої поточної вартості проекту (модель дисконтування) Орієнтований на досягнення головної мети фінансового менеджменту - збільшення доходів акціонерів Величина NPV не є абсолютно вірним критерієм при:

виборі між проектами з різними початковими витратами, але однаковими NPV;

виборі між проектом з більшої NPV і великим періодом окупності і проектом з меншої NPV і меншим терміном окупності.

Складно спрогнозувати ставку дисконтування При схваленні або відмові від єдиного проекту. При виборі між взаємозамінними проектами. При аналізі проектів з нерівномірними грошовими потоками Метод внутрішньої норми доходу (модель дисконтування) Нескладний для

розуміння,

добре

узгоджується

з головною метою

фінансового

менеджменту -

збільшення

прибутків

акціонерів Передбачає складні розрахунки. Не завжди виділяється найбільш прибутковий проект. Передбачає малореалистическую ситуацію реінвестування всіх проміжних грошових надходжень від проекту по ставці внутрішньої прибутковості См. перші дві сфери застосування попереднього методу Роблячи висновок, можна затверджувати, що розгляд будь-якого інвестиційного проекту обов'язково вимагає попереднього аналізу і оцінки за допомогою методик, про які ми вже згадували. Потрібно відмітити також, що при оцінці ефективності інвестицій необхідно по можливості враховувати і вплив інфляції. РОЗДІЛ 3. ІНАКШІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: Внаслідок вивчення матеріалів розділу учень повинен: знати -:  РОЗДІЛ 3. ІНАКШІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: Внаслідок вивчення матеріалів розділу учень повинен: знати - поняття, ознаки і види інакших способів (крім речово-правових) захисту права власності і інакших речових прав; - їх місце і роль в системі захисту права власності і інакших речових
4. Інші склади злочинів, чинених медичними працівниками:  4. Інші склади злочинів, чинених медичними працівниками:
з 2. Інакші додаткові покарання: У первинній редакції УК РФ до числа додаткових покарань:  з 2. Інакші додаткові покарання: У первинній редакції УК РФ до числа додаткових покарань відносилася конфіскація майна [579]. Незважаючи на те що сьогодні в УК РФ конфіскація майна віднесена до числа інакших заходів кримінально-правового характеру, ми не можемо не підняти питання
Інвестори і спекулянти на ринку золота: Інвестори Придбання злитків золота осу- і:  Інвестори і спекулянти на ринку золота: Інвестори Придбання злитків золота осу- і спекулянти ществляется власниками досить на ринку золота великих капіталів, однак вельми рідко метою таких операцій служить тезаврация. Тут частіше мають місце два інших
Інвестор: - приватний підприємець, організація або держава,:  Інвестор: - приватний підприємець, організація або держава, що здійснює довгострокове вкладення капіталу в яку-небудь справу, підприємство з метою отримання прибутку.
Інвестиція в потлач.: Потлач (від слова индейцев-нутка патсхатл - давати подарунок) -:  Інвестиція в потлач.: Потлач (від слова индейцев-нутка патсхатл - давати подарунок) - поширений у індіанців Північної Америки свято, що супроводиться роздачею подарунків. Такі свята влаштовувалися по різних випадках (ждение дитини, ініціація, одруження,
9. Інвестиційний портфель. Поняття, види, стратегія управління.:  9. Інвестиційний портфель. Поняття, види, стратегія управління.: Під інвестиційним портфелем розуміється цілеспрямовано сформована відповідно до певної інвестиційної стратегії сукупність вкладень в інвестиційні об'єкти. Виходячи з цього основна мета формування інвестиційного портфеля може