Головна   Всі книги

6. Класичний ринок: суть і функції. Переваги і нестачі ринкового механізму

У вузькому значенні ринок - система відносин між продавцями і покупцями (т. е. пропозицією і попитом). У широкому - весь складний механізм руху благ і послуг в формі товарів і грошей в рамках усього суспільного відтворювання на всіх рівнях економічної системи даного суспільства.

Основні риси: наявність товарної маси; розвиненої і стійкої грошової системи (ринок - не бартер, а нескінченний ланцюг товарно-грошового звертання Т - Д - Т - Д); самостійність господарюючих суб'єктів; ринок підкоряється дії законів конкуренції, вартості, попиту і пропозиції; в основі дій двох основних агентів ринку - продавців і покупців лежить особистий економічний інтерес (стимулюючий еф-т ринку); повна матеріальна відповідальність своїх учасників за результати своєї діяльності; вільні ринкові ціни рівноваги; загальність і універсальність товарних відносин; наявність розвиненої інфраструктури; відвертість національної економіки перед світовим господарством; ринок формує такий тип людини, який в свої моральні норми включає також ринкову етику і ринкову мораль; наявність зовнішніх чинників, що сприяють або що заважають розвитку ринку, зокрема, прихильне, шанобливе або неуважне відношення суспільства до самого ринку. На ринку сущ-ет 2 осн. учасника: продавець (т. е. товаровиробники) і покупець (т. е. населення, домашні хоз-ва). Між ними сущий. слід. товарно-грошові потоки (відповідають на питання: Що проводити? Як? Для кого?): населення купує у орг. товари і послуги; організації - продають; населення продає організаціям чинники пр-ва; організації - купують, виплачуючи населенню з/п, ренту, прибуток, %, дивіденди. Т. о., учасники ринку навперемінно виступають те в ролі продавців, то покупців. Причини виникнення ринку: безмежні потреби людей; обмеженість всіх ресурсів пр-ва, суспільний розподіл праці, економічна відособленість товаровиробників рамками власності; самостійність товаровиробника (його свобода як підприємця). Функції р.: інформаційна (р. інформує суспільство про стан економіки через ціну, кількість, якість, асортимент товарів); посередницька (продавці і покупці знаходять один одну, вибирають відповідного покупця і потрібного продавця); регулююча (відповідаючи на питання Що? Як? Для кого? Відбувається нескінченний перелив капіталів, що формує таку ринкову стр-ру, кіт.

відповідає вимогам споживачів і ринку); ценообразующая; стимулююча (спонукає кожного виробника економити свої витрати, а покупців - піклуватися про економічність споживання); творче - руйнівна (руйнування старої стр-ри хоз-ва і формування новою); оздоровча (очищення пр-ва від застарілих галузей, економічно нежиттєздатних хоз-щих суб'єктів); що диференціює (ринок расслаивает виробників - розоряє одних і збагачує інших). «+»: стимулює зростання пр-ва; прискорює темпи розвитку пр-ва; підвищує ефф-ть пр-ва; спонукає економити труд і ресурси; формує таку стр-ру хоз-ва, яка відповідає потребам і запитам споживачів; ринок створює саморегулирующуюся систему господарства, в якій кожний займає свою нішу; ринок збагачує частину населення. «-»: ринкова система не є досить стабільною (циклічний хар-р розвитку, інфляція, зростання цін); ринкова система не забезпечує повного використання ресурсів (безробіття); ринок сам породжує чинники, які порушують свободу підприємця (різні форми монополізму); ринок не враховує впливу так наз. негативних зовнішніх чинників (забруднення дкр. середи); ринок не в повній мірі враховує вплив позитивних зовнішніх ефектів - враховує лише комерційний аспект цих ефектів (послуги утворення, науки, охорони здоров'я); ринок байдужий до виробництва так званих суспільних благ і послуг (оборона, виховання дітей); ринок розоряє частину підприємств і домашніх хоз-в; ринок не здатний вирішити цілий ряд соціальних проблем (зміст пенсіонерів, сиріт, хворих); ринку чужі етичні ідеали добра, справедливості, патріотизму. Висновок: Ринковий механізм потребує регулювання. Такий механізм має змішана економіка. 2. Класифікація економічних систем. Критерії класифікації і:  2. Класифікація економічних систем. Критерії класифікації і підходи: Аналіз літератури з даного питання показує, що класифікація економічних систем, т. е. виділення їх типів (видів), проводиться на основі використання безлічі критеріїв (ознак). Різні школи і напрями в економічній науці
Класифікація боргових цінних паперів згідно з вимогами:  Класифікація боргових цінних паперів згідно з вимогами бухгалтерського обліку.: З метою бухгалтерського обліку зобов'язання діляться на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання і доходи майбутніх періодів. Виходячи з можливої природи кожного конкретного вигляду зобов'язань, цінні папери, за допомогою яких
36. Класифікація доказів.: Судові докази - це будь-які отримані законним шляхом:  36. Класифікація доказів.: Судові докази - це будь-які отримані законним шляхом зведення про факти, на основі яких суд встановлює наявність або від- сутствие обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сто- рон, а також інакших обставин, що мають
з 2. Класифікація грошових систем.: з 2. Раніше усього грошові системи можна розділити на: Унітарние Б.:  з 2. Класифікація грошових систем.: з 2. Раніше усього грошові системи можна розділити на: Унітарні Б. Дуалістічеськиє і Змішані. Під унітарною грошовою системою треба розуміти таку організацію грошової справи, коли в основі валюти лежить один предмет. У цьому значенні до унітарних
37. Класифікація банківського кредиту.: У рамках банківського кредиту може бути проведена наступна:  37. Класифікація банківського кредиту.: У рамках банківського кредиту може бути проведена наступна класифікація: 1. по групах позичальників: - кредит государству.- населению.- господарюючим суб'єктам. 2. за призначенням наданню: - споживчі - позичальником виступає физ. особа,
Класифікація банків: Все різноманіття діючих банків можна класифікувати по:  Класифікація банків: Все різноманіття діючих банків можна класифікувати по наступних критеріях. За формою власності: державні; акціонерні; кооперативні; приватні; змішані. За формою організації: суспільства відкритого типу; суспільства закритого типу з
2.3. Класифікаційна частина вчення про механізми следообразования:  2.3. Класифікаційна частина вчення про механізми следообразования: Об сновное зміст цієї частини вчення про механізми следообразования - класифікація слідів і следообразующих впливів, що становлять суть механізму следообразования. Класифікація слідів Б. І. Шевченко. Запропонована автором в 1947 р. в роботі