Головна   Всі книги

17. 4. Комісійні і трастові операції банків

Кореспондентські відносини між банками

Банки ведуть також комісійні операції, тобто виконують різні доручення своїх клієнтів за їх рахунок. Такі доручення пов'язані з переказом грошей як всередині однієї країни, так і з однієї країни в іншу.

Це перевідні операції, при яких клієнт доручає своєму банку (в якому він встав на розрахунково-касове обслуговування і з яким уклав договір про розрахунково-касове обслуговування) перевести певну суму з рахунку клієнта вказаному адресату. Коли операція довершена, банк висилає або видає (якщо клієнт є в банк особисто) документ про здійснення перекладу. За операцію, що проводиться банк стягує комісію.

- Акредитивна операція складається в тому, що банк приймає доручення від клієнта зробити платіж третій особі (бенефіціару), т. е. особі, на користь якого відкритий акредитив, або акцептувати векселі бенефіціара, або зробити платіж бенефіціару, але тільки на певних умовах.

Так, підприємець, що купив товар, може внести в банк суму, належну з нього продавцю, і доручити своєму банку сплатити її в місці знаходження продавця при умові отримання від нього відповідного товару або товаророзпорядчого документа про те, що товар є в наявності, і документа, що свідчить про безумовне право його власника розпоряджатися товаром. Це так званий товарний акредитив - переказ грошей за допомогою банку з додатковим дорученням банку отримати товар або ж документ про його відвантаження, відправлення товару залізницею, на пароплаві по морських і річкових шляхах або з використанням повітряного транспорту, який і є товаророзпорядчим документом. Пред'явивши такий документ з підписом старшої особи (наприклад, на пароплаві це капітан судна і один з співвласників або власник судноплавної компанії), можна отримати відповідний вантаж.

Існують також грошові акредитиви. Розрізнюють відзивні і безвідзивні, покриті і непокриті акредитиви.

- Інкасові операції - це операції по отриманню банками для клієнтів грошей за їх дорученням і за їх рахунок по різних документах. Інкасові операції здійснюються з чеками, векселями, товарними документами і цінними паперами.

При інкасуванні цінних паперів клієнт передає їх банку для реалізації на ринку тієї країни, де вони емітовані.

- Факторингові операції відносяться до посередницьких. Суть їх в тому, що банк купує боргові вимоги (рахунки-фактури) клієнта на умовах негайної оплати 80% вартості отфактурованних постачання і сплати іншої частини, за вирахуванням відсотка за кредит і комісійних платежів, в суворо зумовлені терміни незалежно від надходження виручки від боржників.

- Особливий різновид комісійних операцій - довірчі операції, що полягають в тому, що банк за дорученням клієнтів бере на себе зберігання, передачу і управління певним майном, вираженим як в грошах, так і в цінних паперах.

До комісійних відносяться також торгово-комісійні операції - купівля і продаж за дорученням клієнта дорогоцінних металів і коштовних каменів, купівля і продаж цінних паперів і т. д.

Різновидом посередницьких операцій є трастові операції банків. Найбільш поширена форма володіння власністю в країнах з розвиненою ринковою економікою - наявність акцій, облігацій і грошових коштів. По мірі збільшення кількості фінансових інструментів і суми фінансових активів комерційні банки розширюють трастові (довірчі) операції. Трастові департаменти банків - одні з найбільш розвинених підрозділів сучасних транснаціональних банків.

У зарубіжних країнах трастові департаменти комерційних банків діють за дорученням клієнтів на правах довірчої особи і здійснюють операції, пов'язані в основному з управлінням грошовою власністю клієнтів і іншими фінансовими інструментами.

Банки здійснюють трастові операції як для фізичних, так і для юридичних осіб.

- Для фізичних осіб існують наступні види трастових послуг: управління спадщиною, виконання операцій по довіреності і в зв'язку з опікою. Але найбільш поширена форма трастової операції в сучасних умовах - управління капіталом своїх клієнтів. У останньому випадку (такі послуги виконують і найбільші фінансові компанії) банки беруть в управління певні грошові кошти своїх клієнтів і розміщують їх по узгодженню з клієнтами. При цьому клієнт визначає режим використання своїх коштів. Як правило, у солідних банків існують п'ять таких режимів:

"жорстко консервативний" - кошти клієнта розміщуються тільки в найнадійніші державні цінні папери основних економічно розвинених країн. При цьому ризик отримання збитків повністю виключається.

Наприклад, за станом на середину серпня 1996 р. довгострокові облігації уряду США з терміном погашення в 30 років приносять щорічний дохід в 7, 1% річних;

"консервативний" - передбачає вкладення коштів в державні цінні папери розвинених країн і депозити найбільших міжнародних банків.

Однак можливі випадки краху банків, т. е. таке вкладення коштів не гарантує клієнтам безумовне отримання прибутку;

"помірно консервативний" означає вкладення коштів в акції, що котируються на основних фондових біржах світу. Цей напрям інвестицій також несе в собі ризик отримання замість прибутку збитку.

"помірно агресивний" - означає вкладення коштів в акції компаній, які визначають науково-технічний прогрес, і в результаті їх курс, як правило, підвищується;

"агресивний" - передбачає вкладення коштів в акції компаній "чотирьох азіатських драконів" (Гонконга, Сингапура, Тайваню, Південної Кореї), що може принести як дуже високі прибутки, так і великі збитки.

- Особливості трастового договору. Важлива особливість цього договору в зарубіжних країнах складається в тому, що банк регулярно інформує клієнта, присилаючи йому виписки про інвестування коштів і результати їх вкладення.

Особливість трастового договору складається в тому, що банк не несе відповідальності перед клієнтом у разі негативних фінансових результатів по трастовому рахунку. У основному це торкається вкладень коштів в акції, які можуть як істотно підвищуватися, так і сильно знижуватися в ціні. Наприклад, в жовтні 1987 р. курси акцій, що котируються на Нью-Йоркской фондовій біржі, знизилися приблизно в два рази. Відповідні результати були відображені на трастових рахунках клієнтури, але банки і фінансові компанії в цьому випадку виступали тільки фінансовими посередниками і не несли якої-небудь фінансової відповідальності. У таких випадках клієнт має право вилучити залишок коштів і передати управління своїми ресурсами трастовому департаменту іншого банку, який, можливо, справиться з управлінням коштами клієнта.

У практиці комерційних банків Росії трастові операції на сьогоднішній день не отримали широкого розвитку через ряд негативних моментів. Так, банк не повідомляє клієнту про напрям використання його коштів. Часто кошти навіть частково не можна отримати до закінчення терміну дії договору, не говорячи уже про численні випадки банкрутства кредитних організацій, коли вся сума клієнта пропадає.

При здійсненні комісійних операцій банки не вкладають в них свої кошти і не надають позики клієнтам, а виконують платіжні доручення, тому і дохід банків по комісійних операціях приймає форму не відсотка, а комісії, т. е. винагороди за посередництво.

Виконуючи один для одного різні платіжні доручення своїх

клієнтів і свої власні операції, банки встановлюють між собою кореспондентські зв'язки. Наприклад, в пунктах, де банк не має своїх філіали або відділень, він виконує платіжні доручення клієнтів при посередництві іншого банку, укладаючи з ним спеціальні

кореспондентські угоди по чеках, переказах, акредитивах і інш. При цьому він в свою чергу бере на себе зобов'язання оплачувати чеки, перекази і акредитиви для банків - кореспондентів. Взаємні вимоги і зобов'язання банків відбиваються на особливих кореспондентських рахунках.

При здійсненні кореспондентських відносин банки використовують систему шифрів. Документом в міжбанківських відносинах є телексні повідомлення. Телекси в Росії бувають внутрішні і міжнародні.

Комерційні банки здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку.

- Джерела банківського прибутку:

перевищення відсотків, що отримуються банками по кредитах, що видаються над відсотками, що виплачуються по депозитах;

відсотки і дивіденди від інвестицій в цінні папери, комісійна винагорода по розрахункових, перевідних, факторингових, трастовим і іншим посередницьких операціях; від біржових операцій; від валютних операцій і інш.

Важливе значення має ліквідність банку - здатність банку своєчасно виконувати свої зобов'язання по відношенню до клієнтів. Для забезпечення ліквідності повинне бути певне співвідношення між структурою активів і пасивів. Дане співвідношення активів і пасивів балансу банку по термінах дозволяє до деякої міри визначити відносну міру стійкості банку.

У Росії серед ліквідних активів такими, що легко реалізовуються є державні цінні папери. Це відноситься також до фінансових інструментів найбільш великих банків і акцій найбільших корпорацій паливно-енергетичного комплексу.

Багато які дрібні і середні банки, як правило, розміщують кошти в сумнівні активи і часто видають нічим не забезпечені кредити, що викликає їх банкрутство. Саме в зв'язку з цим ЦБ Росії був вимушений посилити вимоги до економічних нормативів, направлених на посилення банківської ліквідності. 12. Комерційні банки в банківській системі. Регулювання:  12. Комерційні банки в банківській системі. Регулювання діяльності комерційних банків. Організаційно-правовий пристрій комерційних банків.: Сучасні комерційні банки - це банки, обслуговуючі організації, а також населення - своїх клієнтів. Комерційні банки є основною ланкою банківської системи. Незалежно від форми власності комерційні банки являють собою
Комерційні банки: Основна ланка банківської системи Російської Федерації - комерційні:  Комерційні банки: Основна ланка банківської системи Російської Федерації - комерційні банки. Вони займаються безпосереднім обслуговуванням господарюючих суб'єктів (підприємств, організацій) і населення. Комерційні банки здійснюють свою діяльність за рахунок
3.3. Комерційні банки: Сучасні комерційні банки обслуговують організації, а також:  3.3. Комерційні банки: Сучасні комерційні банки обслуговують організації, а також населення - своїх клієнтів. Комерційні банки є основною ланкою банківської системи. У відповідності зі своїми функціями комерційний банк здійснює: 1) залучення тимчасове
2.2. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ: Комерційні банки виконують різноманітні операції, передусім:  2.2. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ: Комерційні банки виконують різноманітні операції, передусім кредитні і комісійні (мал. 2-3). ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКОВкредітниеКОМІССИОННИЕ ПАСИВНІ АКТИВНИЕСРОЧНИЕ ВОСТРЕБОВАНИЯБЕССРОЧНИЕ МНИМИЕПОД ТОВАРИПОДВЕКСЕЛЯПОД АКЦІЇ
Комерційна концесія: Комерційна концесія (Concession), відома в західному:  Комерційна концесія: Комерційна концесія (Concession), відома в західному законодавстві як франчайзинг (Franchising), являє собою новий договірний інститут, введений Цивільним кодексом РФ (ст. 1027-1040). Суть його складається в наданні компанією
Коментарі до 1.2. Ознаки організації: Наявність цілей - одне з основних ознак, розкриваюче значення:  Коментарі до 1.2. Ознаки організації: Наявність цілей - одне з основних ознак, розкриваюче значення існування організації на ринку. Метою будь-якої організації є перетворення ресурсів для отримання кінцевого бажаного результату.
Коментарі: 11 Lincoln A. Senate document 23. 1865. P. 91. Див. також Senate:  Коментарі: 11 Lincoln A. Senate document 23. 1865. P. 91. Див. також Senate Documents #103047. 6th Congress, 1st Session, Jan 3 - Aug 5, 1939, V. 3.22 Більш докладно див. Hamilton Al. The Second Report on the Further Provision Necessary for Establishing Public