Головна   Всі книги

Кредит і оборотні кошти соціалістичних підприємств

Перераховані вище джерела утворення залишків тимчасово вільних грошових коштів, як вже відмічалося, не є випадковими, а зумовлені закономірними процесами соціалістичного відтворювання.

Отже, соціалістичне суспільство завжди має в своєму розпорядженні певні ресурси, які можуть бути направлені в інтересах розвитку народного господарства, але з урахуванням того, що вони є вільними лише сременно. Формою господарського використання таких коштів, яка повинна в повній мірі забезпечувати власникам можливість зворотного їх отримання, є короткостроковий кредит. Обов'язковою ознакою кредитної передачі коштів є їх поворотність, що забезпечується відповідним застосуванням цих засобів в процесі виробництва і звертання товарів. Таке економічно доцільне застосування тимчасово вільних ресурсів являють собою вкладення в оборотні кошти, які, як вже було з'ясовано раніше, здійснюють иол^кй кругообіг протягом одного виробничого циклу.

Грошова форма, яку оборотні кошти приймають в процесі свого кругообігу, дозволяє залучати тимчасово вільні кошти одних підприємств і організацій для використання їх іншими і разом з тим створює необхідні передумови для повернення вилучених коштів у встановлені терміни. Звичайно тривалість виробничого циклу, навіть в галузях господарства з різко вираженою сезонністю, не перевищує одного року, а частіше протягом року здійснюється декілька циклів. Таким чином, при нормальних умовах поворотність кредитних вкладень в оборотні кошти забезпечується в межах одного року. Це дозволяє зробити кредитні ресурси постійним джерелом формування значної частини оборотних коштів і зумовлює термін короткострокового кредиту, який не повинен перевищувати одного року.

Участь кредитних ресурсів в формуванні оборотних коштів забезпечується розділенням цих коштів на власні і позикові.

Власні оборотні кошти утворяться за рахунок власних накопичень підприємств і організацій (а в необхідних випадках і за рахунок бюджету) в розмірах мінімальної планової потреби, витікаючої із затвердженого для кожного хоз- органу плану виробництва і реалізації товарів.

Розмір цієї потреби визначається мінімальними плановими запасами - нормативами, що встановлюються по основних групах товаро- матеріальних цінностей і витрат.

Всі інші потреби хозорганов, передбачені планом і що не покриваються власними оборотними коштами, задовольняються за рахунок позикових коштів в формі банківського кредиту. Кредит надається для виробництва розрахунків за відвантажені товари, на утворення сезонних запасів сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової продукції і інших товарів, на сезонні витрати виробництва і заготівлі, на інші тимчасові потреби підприємств, витікаючі з ходу виробництва і звертання товарів. На частку таких тимчасових потреб, що не покриваються власними коштами, доводиться більше за 40% всіх оборотних коштів. Це з всією наглядністю ілюструє велику економічну роль кредиту, який дозволяє залучити в господарський оборот значні суми тимчасово вільних коштів і забезпечити їх доцільне використання. Кредитування сезонних витрат заготівельних організацій.:  Кредитування сезонних витрат заготівельних організацій.: Успішне проведення заготівельної кампанії багато в чому залежить від того, наскільки заготівельні організації підготувалися до прийому сільськогосподарської сировини; чи відремонтовані склади, елеватори, сушарки, транспортні засоби, вагової і іншої
Кредитування рахунку (овердрафт): У відповідності з п. 1 ст. 850 ГК РФ якщо це передбачено договором:  Кредитування рахунку (овердрафт): У відповідності з п. 1 ст. 850 ГК РФ якщо це передбачено договором банківського рахунку, банк може здійснювати платежі з рахунку незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунку). У цьому випадку банк вважається таким, що надав
Кредитування в порядку кредитної лінії: Кредитна лінія - це юридично оформлена угода між банком:  Кредитування в порядку кредитної лінії: Кредитна лінія - це юридично оформлена угода між банком і позичальником про обов'язок банку надавати позичальнику протягом певного періоду часу кредити в межах узгодженого ліміту. Вона зручна для обох сторін кредитного
8.2. КРЕДИТУВАННЯ В ФОРМІ ВІДКРИТТЯ КЛІЄНТУ КРЕДИТНОЇ ЛИНИ:  8.2. КРЕДИТУВАННЯ В ФОРМІ ВІДКРИТТЯ КЛІЄНТУ КРЕДИТНОЇ ЛИНИ:? Відкрита кредитна лінія являє собою зобов'язання комерційного банку надати позичальнику позику в межах зазделегідь встановленого йому на певний термін ліміту, який може бути використаний ним на основі? кредитного договору по
2. Кредитування: Величина кредитування операцій з нерухомістю і будівництва:  2. Кредитування: Величина кредитування операцій з нерухомістю і будівництва становить всього 16,3% від загальної кількості кредитів, виданих юридичним лицам.6.15. Загальна сума заборгованості по кредитах в рубля до. наданим кредитними організаціями
Кредитоспроможність підприємства: - наявність передумов для отримання кредиту по мірі ліквідності:  Кредитоспроможність підприємства: - наявність передумов для отримання кредиту по мірі ліквідності балансу і платоспроможності з метою своєчасного повернення кредиту.
Кредиторська заборгованість: - заборгованість, виникаюча при розрахунках з постачальниками; тимчасове:  Кредиторська заборгованість: - заборгованість, виникаюча при розрахунках з постачальниками; тимчасове використання в грошовому обороті підприємства коштів кредитора.