На головну сторінку   Всі книги

Лізинг і лізингові операції банку

Лізинг (від англ. to lease - орендувати, брати в оренду) в широкому значенні слова означає оренду обладнання. У залежності від терміну оренда ділиться на три вигляду: короткострокова - від одного дня до одного року (рентинг); середньострокова - від одного року до трьох років (хайринг); довгострокова - від трьох до 20 років (власне лізинг).

У вузькому значенні слова лізинг - це довгострокова оренда машин і обладнання, куплених орендодавцем для орендаря з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь термін договору. При цьому орендодавець отримує орендну плату, орендар - обладнання.

Лізинг є специфічною формою фінансування вкладень в основні фонди при посередництві спеціалізованої (лізингової) компанії, яка придбаває для третьої особи майно і віддає йому в оренду на довгостроковий період. У лізинговій операції звичайно беруть участь три сторони:

перша - власник майна (лизингодатель), як який може виступати фізична або юридична особа, що придбаває за рахунок залучених або власних коштів у власність майно і що надає його як предмет лізингу за певну плату в оренду на певний термін на умовах лізингового договору;

друга - лизингополучатель, якому передається майно в користування;

третя - продавець майна, що продає лизингодателю в зумовлений термін майно.

Лізингом можуть займатися лізингові компанії або лізингові відділи комерційних банків.

Лізингові операції не однорідні. Так, фахівці виділяють фінансовий і оперативний лізинг.

При фінансовому лізингу лизингодатель зобов'язаний придбавати у власність вказане майно і передавати його у тимчасове володіння і користування з можливістю подальшого продажу цього обладнання по залишковій вартості. Як правило, побачивши такому лізинг термін лізингового договору передбачає повну окупність обладнання.

Оперативний лізинг - це лізинг, при якому лизингодатель купує майно за свій рахунок на свій страх і ризик і передає його лизингополучателю як предмет лізингу у тимчасове користування на короткий термін, як правило, менше терміну амортизації. При такому договорі майно не може бути передане у власність лизингополучателя і орендарю надається право в будь-який час розірвати договір.

Об'єктом лізингу може бути як нове обладнання, так і вже вживане. Важливою частиною лізингових відносин є розрахунок лізингових платежів. Лізинговий платіж складається з амортизаційних відрахувань, платежів за кредитні ресурси і за додаткові послуги лизингодателя, комісійних виплат і податку на додану вартість, лизингодателем, що сплачується до бюджету. При фінансовому лізингу розрахунок лізингових платежів (ЛП) розраховується по формулі аннуитетов (А):

ЛП = А І/Т =. (7.1)

1 - 1 / (1 + І/Т) ТП

Наприклад, якщо ціна обладнання становить 100 млн крб., термін лізингу три роки при нормі амортизації 12%, відсотки по кредиту 10% річних, комісійна винагорода 4%, платежі здійснюються один раз в рік, то сума лізингових платежів може бути розрахована по приведеній формулі і буде рівна:

ЛП = АИ/Т-^ = 120 млн х 0,14/1 =120 млн х 014=29,47 млн.

1-1/(1+І/Т) ТП 1-1/1,52 0,57

При оперативному лізингу, або при лізингу з прискореною амортизацією розрахунок заснований на поетапному визначенні становлячих лізингових платежів. Величина амортизаційних відрахувань (А)[V] розраховується по формулі

А = СНаТ, (7.2)

100

де З - балансова вартість обладнання;

На - норма амортизаційних відрахувань;

Т - період дії лізингової угоди.

Платіж за кредитні ресурси (Пк) визначається по наступній формулі

= LlL., (7.3)

до 100

де До - величина кредитних ресурсів, що залучаються для проведення лізингових операцій;

Ск - ставка за користування кредитними ресурсами.

При цьому величина кредитних ресурсів визначається по формулі K = У т (Сн2+ Ск) (7.4)

де Сн - вартість обладнання на початок року;

Ск - вартість обладнання на кінець року;

Т - кількість років, на яку укладена угода по лізингу.

Для розрахунку платежів за додаткові послуги лизингодателя (Пу) використовується формула:

Пу = Рк - Ру - Рр = Рд, (7.5)

де Рк - витрати на відрядження працівників фирми-лизингодателя; Ру - витрати за послуги юридичних консультацій;

Рр - витрати на рекламу лизингодателя;

Рд - інші види витрат на послуги лизингодателя.

Розмір комісійних виплат (Пком) визначається по формулі

П = K'Ском (7.6)

ААком 100 ' V/*v/

де Ском - ставка комісійної винагороди.

Розрахунок розміру податку на додану вартість, лизингодателем, що сплачується до бюджету (Нд), проводиться по формулі

В - N 100

Нд =0™, (7.7)

де В - виручка по лізинговій операції, оподатковувана податком на додану вартість;

N - ставка податку на додану вартість.

При цьому розмір показника В визначається по формулі

В = Пк + Пквм + Пу. (7.8)

Отже, загальна сума лізингових платежів (Лп) складе:

Лп = А + Пк + Пком + Пу + Нд, (7.9)

де А - величина належних лизингодателю амортизаційних відрахувань;

Пк - платежі лизингодателю за використані ним кредитних ресурсів;

Пком - розмір комісійних виплат;

Пу - плата за додаткові послуги лизингодателя;

Нд - розмір ПДВ.

Величина лізингових внесків розраховується виходячи з їх періодичності, визначеної лізинговим договором, з використанням наступних формул.

При щорічній виплаті внесків:

Лв = Лп/Т, (7.10)

де Лв - один лізинговий внесок.

При ежеквартальной виплаті внесків:

Лв = Лп/(Т/4). (7.11)

При щомісячній виплаті внесків:

Лв = Лп/(Т/12). (7.12) Логіка дій проектувальника на різних фазах проектної діяльності:  Логіка дій проектувальника на різних фазах проектної діяльності принципово відмінна.: Життєвий цикл проекту - набір послідовних фаз роботи з розробки ідеї, змісту і презентації проекту. Кожна з фаз обмежена у часі і включає в себе роботи і показники, що характеризують досягнення поставлених в ній целейНаиболее
ЛОГІЧНІ І неЛОГІЧНІ ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ: Наукові методи економічного дослідження далі можна розділити на:  ЛОГІЧНІ І неЛОГІЧНІ ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ: Наукові методи економічного дослідження далі можна розділити на методи логічні і нелогічні. Логічні методи наукового дослідження - це, як випливає з самої назви, методи, засновані на логіці: формальної і математичної. До числа
Логарифмічний метод: Цей метод використовується для показників, представлених:  Логарифмічний метод: Цей метод використовується для показників, представлених мультипликативними функціями. Розглянемо його на прикладі двухфакторной моделі П= а Прологаріф-міруєм її (по будь-якій основі):gU=ga+gx. Якщо значення показника змінюється з ПО до П1, то
Логарифмічна функція корисності: Ця функція має вигляд: і (г) = 1о, м. (35) Відомо, що функція:  Логарифмічна функція корисності: Ця функція має вигляд: і (г) = 1о, м. (35) Відомо, що функція корисності задається з точністю до монотонно неубивающего перетворення. Тому вибір основи а у логарифма (35) принципового значення не має і визначається зручністю: 1оц;, Г -
8.2 Лізинг в Російській Федерації: На п'ятдесяти найбільших лізингових ринках світу кожний рік:  8.2 Лізинг в Російській Федерації: На п'ятдесяти найбільших лізингових ринках світу кожний рік укладаються нові договори майже на полтриллиона доларів. Лізинг став однієї з найважливіших складових інвестиційної політики в багатьох державах. Темпи зростання лізингових операцій, як
Лізинговий кредит: Лізингова діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням:  Лізинговий кредит: Лізингова діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням однією юридичною особою за власні і позикові кошти об'єкта лізингу у власність і передачею його іншому суб'єкту господарювання на термін і за плату у тимчасове володіння і
ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ І ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ: Об'єкт лізингу - будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке по:  ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ І ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ: Об'єкт лізингу - будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке по діючій класифікації відноситься до основних коштів. Суб'єкти лізингу це: - лизингодатель - юридична особа, що здійснює лізингову діяльність т. е. передачу в лізинг