На головну сторінку   Всі книги

Механізм кредитування

Кредитний процес являє собою єдність взаємопов'язаних один з одним стадій: планування, надання, використання і повернення позики.

Сукупність організаційно-технічних прийомів, за допомогою яких здійснюється надання і повернення банківських позик, являє собою механізм кредитування, що включає вибір об'єкта, методи кредитування, ввидача позики, Використання позикових рахунків, спосіб погашення кредиту.

Ринковий механізм господарювання пропонує самим підприємствам визначати потреби в позикових коштах. Основні умови і правила надання і повернення кредиту, називаються принципами кредитування (мал. 5.5).

Цільовий характер кредиту означає, що кредитування здійснюється відповідно до зазделегідь відомих банку видами і об'єктами кредиту. Цільовий характер кредиту фіксується в кредитному договорі і є об'єктом контролю банку.

Договірна основа кредиту. Раніше договірна основа носила формальний характер. Тільки коли виникли комерційні стимули, коли і банк і його клієнти відчули наслідки порушення угоди, кредитний договір стає тією силою, яка зміцнює відповідальність як кредитора, так і позичальника.

Поворотність кредиту означає, що після його використання необхідно повернути позичену вартість. Через поворотність реалізовується суть кредиту як вартості, відданої у позику. Поворотність кредиту на макроуровне забезпечує процес суспільного відтворювання, необхідними грошовими ресурсами сприяючи його якісному і кількісному зростанню.

Терміновість кредиту означає, що взята позика повинна бути повернена у встановлені терміни і в тому порядку, які закріплені в договорі. Недотримання термінів повернення кредиту дає можливості застосовувати штрафні санкції.

Забезпеченість кредиту означає, що повернення позики позичальником додатково повинне бути гарантоване наявністю у нього матеріальних цінностей, поручительством третіх осіб і т. д.

Дотримання даного принципу зменшує ризик отримання збитків кредитором.

Диференційований підхід при кредитуванні означає різні умови видачі кредиту, т. е. кредити повинні надаватися тим суб'єктам господарювання, фінансове положення яких сприяє їх своєчасному поверненню. Дотримання даного принципу дозволяє врахувати як загальнодержавні інтереси, так і інтереси кредитора і позичальника.

Платность кредиту. Банки, будучи комерційними підприємствами, мають на меті отримання прибутку. У зв'язку з чим банківські позики є платними. Платность кредиту виражає господарський розрахунковий статус банку. Даний принцип забезпечує банку стабільне госпрозрахункове існування, а підприємству - ефективність використання власних і позикових коштів. Реалізація даного принципу проходить через механізм встановлення позикового відсотка.

Позиковий відсоток являє собою плату, що отримується кредитором від позичальника внаслідок передачі у тимчасове користування позикових коштів.

Кількісне вираження ціни кредитних ресурсів визначається ставкою (нормою) відсотка.

Ставка (норма) відсотка - це відношення річного доходу, що отримується на позиковий капітал, до суми кредиту, що надається.

На величину процентної ставки впливають багато які чинники, серед яких основними є ринкові сили, державне регулювання, інфляція.

Для дотримання принципів кредитування необхідні наступні умови: дотримання вимог, що пред'являються до базових елементів кредитування; збіг інтересів обох сторін кредитної операції; наявність можливостей як у кредитора, так і у позичальника виконувати свої зобов'язання; дотримання принципів кредитування; можливість реалізації застави і наявність гарантій; забезпечення комерційних інтересів банку; планування взаємовідносин сторін кредитної операції. 3.4. Механізм створення ГРОШОВОЇ маси КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ:  3.4. Механізм створення ГРОШОВОЇ маси КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ : Однією з функцій комерційних банків є створення і знищення нових кредитних грошей, механізми яких заслуговують уваги. Комерційні банки створюють нові кредитні гроші при наданні позик. Однак, не будь-яке надання позик
1.3. Механізм ринкової конкуренції: Ринок і конкуренція нероздільні: без конкуренції немає ринку, і:  1.3. Механізм ринкової конкуренції: Ринок і конкуренція нероздільні: без конкуренції немає ринку, і навпаки. Конкуренція реалізовується через систему цін і ринків і являє собою складний механізм координації і інтеграції знань, ресурсів і дій численних учасників ринкової
3. Механізм ринку і його основні риси. Конкуренція і її види:  3. Механізм ринку і його основні риси. Конкуренція і її види: Механізм ринку являє собою складну освіту. Основними елементами ринку виступають його об'єкти і суб'єкти. Об'єкти ринку - це все те, з приводу чого виникають відносини купівлі-продажу. Сюди входять матеріальні і нематеріальні блага і
Механізм розвитку інфляції: Інфляція - процес: а) постійного підвищення рівня цін; б):  Механізм розвитку інфляції: Інфляція - процес: а) постійного підвищення рівня цін; б) стійкого знецінення грошей; в) систематичного зниження купівельної здатності. Інфляція вимірюється показником темпу приросту загального рівня цін. Уповільнення темпів інфляції
99. Механізм правового регулювання: поняття, стадії і елементи.:  99. Механізм правового регулювання: поняття, стадії і елементи.: Механізм правового регулювання - система юридичних коштів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання. У принципі правовими є способи, опосередковані правом, що спираються на право і що робляться по основах, в межах
Механізм піраміди: Другий спосіб збільшення вартості накопичувальних товарів - це:  Механізм піраміди: Другий спосіб збільшення вартості накопичувальних товарів - це піраміди. Значення піраміди - в збільшенні вартості деякого товару в свідомості все більшого числа людей одночасно. Для цього досить створити ситуацію, коли попит на деякий товар
Механізм визначення чистого грошового доходу КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА:  Механізм визначення чистого грошового доходу КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ СПРЕД-МОДЕЛІ: Спред-модель заснована на припущенні, що якщо основою діяльності комерційного банку складають кредитні вкладення і інвестиції, то дохід може бути розрахований як різниця (спред) в процентних ставках по залучених і розміщених коштах.