На головну сторінку   Всі книги

Монометалізм

Монометалізм - грошова система, при якій один грошовий метал є загальним еквівалентом і одночасний в звертанні присутні інші знаки вартості (банкноти, казначейські квитки, розмінна монета), розмінні на золото.

Існувало три різновиди золотого монометалізма: золотомонетний стандарт, золотослитковий стандарт і золотодевизний стандарт.

При золотомонетном стандарті золото виконує всі функції грошей, в звертанні знаходяться як золота монета, так і знаки золота, проводиться вільне карбування золотих монет з фіксованим змістом золота, золоті монети вільно міняються на знаки золота по номінальній вартості.

Золотослитковий стандарт характерний тим, що банкноти обмінюються на золоті злитки, але тільки при пред'явленні певної їх суми.

Нарешті, особливістю золота-девізного стандарту було те, що банкноти обмінюються на девізи, т. е. на іноземну валюту, розмінну на золото. Важлива роль золота-девізного стандарту полягала в тому, що він закріпив валютну залежність одних країн від інших, що з'явилося основою для створення в подальшому системи міжнародних валютних договорів і систем валютного регулювання, забезпечуючої відносну стійкість вільно конвертованих валют.

З 30-х рр. в світі починають функціонувати грошові системи, побудовані на обороті нерозмінних кредитних грошей. Це передусім пов'язано з дією загального економічного закону економії суспільного труда. Еволюція грошових систем приводить до створення все більш економічних грошових систем, де витрати грошового обороту постійно знижуються, отже, знижуються і витрати суспільного труда.

Для всіх грошових систем, заснованих на обороті кредитних грошових знаків, характерно:

- витиснення золота як з внутрішнього, так і зовнішнього оборотів і осідання його в золотих резервах (в основному в банках); золото при цьому як і раніше виконує функцію скарбу;

- випуск готівки і безготівкових грошових знаків на основі кредитних операцій банків;

- розвиток безготівкового грошового обороту і скорочення готівково-грошового обороту (в середньому в світовій економіці співвідношення між готівковим і безготівковим оборотами становить 1:3);

- створення і розвиток механізмів грошово-кредитного регулювання грошового обороту з боку держави.

Існують два різновиди грошових систем, заснованих на обороті кредитних грошових знаків. Перший різновид властивий адміністративно-розподільній системі економіки. Вона має наступні характерні риси:

1. Зосередження грошового обороту (як безготівкового, так і готівкового) в єдиному державному банку.

2. Законодавче розмежування грошового обороту на безготівковий і готівковий обороти. При цьому безготівковий оборот, як правило, обслуговує розподіл засобів виробництва, а готівковий оборот - розподіл предметів споживання і послуг.

3. Обов'язковість зберігання грошових коштів підприємств на рахунках в державному банку. Лімітування (встановлення граничної суми) залишку готівки в касах підприємств.

4. Нормування державою витрат підприємств з виручки, що отримується ними готівкою.

5. Пряме директивне планування грошового обороту і його складових елементів як складової частини загальної системи' державного планування.

6. Централізоване директивне управління грошовою системою.

7. Випуск грошей в господарський оборот відповідно до виконання державного плану економічного розвитку.

8. Поєднання товарного і золотого забезпечення грошових знаків при пріоритеті товарного.

9. Законодавче встановлення масштабу цін і валютного курсу національної грошової одиниці.

Такого типу грошові системи існували в країнах соціалістичного табору до його розпаду.

У більшості країн сучасного світу використовується другий різновид грошових систем, заснованих на обороті кредитних грошових знаків. Цей різновид властивий країнам з ринковою економікою. Характерні риси такого типу грошової системи наступні:

1. Децентралізація грошового обороту між різними банками.

2. Розділення функції випуску безготівкових і готівки грошових знаків між різними ланками банківської системи. Випуск готівки здійснюють центральні державні банки, випуск безготівкових грошей - комерційні банки, що знаходяться в різних формах власності.

3. Створення і розвиток механізму державного грошово-кредитного регулювання.

4. Централізоване управління грошовою системою через апарат державного центрального банку.

5. Прогнозне планування грошового обороту.

6. Тісний взаємозв'язок безготівкового і готівкового грошових оборотів при пріоритеті безготівкового обороту.

7. Наділення центрального банку країни відносною самостійністю по відношенню до рішень уряду.

8. Забезпечення грошових знаків активами банківської системи (золото, дорогоцінні метали, товарно-матеріальні цінності, цінні папери).

9. Випуск грошових знаків в господарський оборот відповідно до державних концепцій грошово-кредитної політики.

10. Система ринкового встановлення валютного курсу на основі «кошика» валют. Монопсония -: один покупець і безліч продавців. Якщо при монополії влада над:  Монопсония -: один покупець і безліч продавців. Якщо при монополії влада над ринковою ціною знаходиться у продавця, то при монопсонії відомий контроль над цінами є у поку- пателя. 41
Монопродуктовое виробництво: - підприємства і галузі, де здійснюється випуск однорідної:  Монопродуктовое виробництво: - підприємства і галузі, де здійснюється випуск однорідної продукції (наприклад, вугільна і горнодобивающая промисловість).
3. МОНОПОЛЬНА РЕНТА: Ми вже говорили про ситуацію, коли виробники сільськогосподарської:  3. МОНОПОЛЬНА РЕНТА: Ми вже говорили про ситуацію, коли виробники сільськогосподарської продукції конкурують між собою. Кожний намагається витягнути максимальний прибуток з експлуатації своєї дільниці. У результаті складається ситуація, зображена на мал. 2.5. У
4. Монополізація економіки (витікаюча з третьої причини).:  4. Монополізація економіки (витікаюча з третьої причини).: Приватизація, як основа приватної власності, формує основу ринкової економіки, а розвиток ринкової економіки на певному етапі приводить до виникнення монополій. Монополія це один з головних суб'єктів тіньової економічної діяльності.
15. Монополія. Пропозиція і ціноутворення. Ринкова влада.:  15. Монополія. Пропозиція і ціноутворення. Ринкова влада. Цінова дискримінація: Монополія- галузева організація, коли галузь представлена однією фірмою-єдиним постачальником продукту, не маючих билзких товарів-замінників. Монополія не має конкурнетов, тому вона може встановлювати вигідну їй ціну. Ознаки:
з 6. Монополія: А тепер давайте розглянемо структуру галузі, абсолютно:  з 6. Монополія: А тепер давайте розглянемо структуру галузі, абсолютно протилежну тією, що ми вивчали в попередньому параграфі. У галузі може існувати усього одна фірма, і рівновага в цьому випадку буде встановлюватися за абсолютно інакшими принципами, чим в
Монополістична конкуренція і диференціація продукту.:  Монополістична конкуренція і диференціація продукту. Порівняльний аналіз монополістичної конкуренції з ринком довершеної конкуренції і чистої монополії.: Допущення монополістичної конкуренції: 1. Порівняно вільний вхід на ринок і відхід з нього. 2. Наявність безлічі продавців і покупців. 3. Довершена інформованість тих і інших про умови ринку. Але до цих умов додається головне -