Головна   Всі книги

15. 5. Основні форми кредиту і його класифікація

Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількох базових ознаках, до найважливіших з яких потрібно віднести категорії кредитора і позичальника, а також форму, в якій надається конкретна позика.

Виходячи з цього можна виділити наступні шість досить самостійних форм кредиту, кожна з яких в свою чергу розпадається на декілька різновидів по більш деталізованих класифікаційних параметрах.

Об Банківський кредит. Одна з найбільш поширених форм

кредитних відносин в економіці, об'єктом яких виступає процес передачі в позику безпосередньо грошових коштів. Надається виключно спеціалізованими кредитно-финансовьши

організаціями, що мають ліцензію на здійснення подібних операцій від центрального банку. У ролі позичальника можуть виступати тільки юридичні особи, інструментом кредитних відносин є кредитний договір або кредитна угода. Дохід за цією формою кредиту поступає у вигляді позикового відсотка або банківського відсотка, ставка якого визначається по угоді сторін з урахуванням її середньої норми на даний період і конкретних умов кредитування. Класифікується по ряду базових ознак.

Терміни погашення.

- Онкольні позики, належні поверненню в фіксований термін після надходження офіційного повідомлення від кредитора. У цей час вони практично не використовуються не тільки в Росії, але і в більшості інших країн, оскільки вимагають відносно стабільних умов на ринку позикових капіталів і в економіці загалом.

- Короткострокові позики, що надаються, як правило, на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів у позичальника. Сукупність подібних операцій утворить автономний сегмент ринку позикових капіталів - грошовий ринок. Середній термін погашення на цей вигляд кредиту звичайно не перевищує шести місяців. Найбільш активно застосовуються короткострокові позики на фондовому ринку, в торгівлі і сфері послуг, в режимі міжбанківського кредитування.

У сучасних вітчизняних умовах короткострокові кредити, що отримали однозначно домінуючий характер на ринку позикових капіталів, характеризується наступними відмітними ознаками:

більш короткими термінами, що звичайно не перевищують одного місяця;

ставкою відсотка, зворотно пропорційною терміну повернення позики;

обслуговуванням в основному сфери звертання, оскільки недоступні з- за цін для структур виробничого характеру.

- Середньострокові позики, що надаються на термін до одного року (у вітчизняних умовах - до трьох-шести місяців) на меті як виробничі, так і чисто комерційного характеру. Найбільше поширення отримали в аграрному секторі, а також при кредитуванні інноваційних процесів зі середніми об'ємами необхідних інвестицій.

- Довгострокові позики, що використовуються, як правило, в інвестиційних цілях. Як і середньострокові позики, вони обслуговують рух основних коштів, відрізняючись великими об'ємами кредитних ресурсів, що передаються. Застосовуються при кредитуванні реконструкції, технічного переозброєння, нового будівництва на підприємствах всіх сфер діяльності. Особливий розвиток отримали в капітальному будівництві, паливно-енергетичному комплексі, сировинних галузях економіки. Середній термін їх погашення звичайно від трьох до п'яти років, але може досягати 25 і більше за років, особливо при отриманні відповідних фінансових гарантій з боку держави.

У Росії на стадії переходу до ринкової економіки практично не використовуються як через загальну економічну нестабільність, так і меншої прибутковості в порівнянні з короткостроковими кредитними операціями (наприклад, в 1994 р. питому вагу позик тривалістю більше за один рік в середньому комерційному банку Росії не перевищував 5- 7% від загальної вартості виданих кредитів).

Спосіб погашення.

- Позики, що погашаються одноразовим внеском (платежем) з боку позичальника. Традиційна форма повернення короткострокових позик, вельми функціональна з позиції юридичного оформлення, оскільки не вимагає використання механізму числення диференційованого відсотка.

- Позики, що погашаються на виплат протягом всього терміну дії кредитного договору. Конкретні умови (порядок) повернення визначаються договором, в тому числі - в частині антиінфляційного захисту інтересів кредитора. Завжди використовуються при довгострокових позиках і, як правило, при середньострокових.

Спосіб стягування позикового відсотка.

- Позики, відсоток по яких виплачується в момент її загального погашення. Традиційна для ринкової економіки форма оплати короткострокових позик, що має найбільш функціональний з позиції простоти розрахунку характер.

- Позики, відсоток по яких виплачується рівномірними внесками позичальника протягом всього терміну дії кредитного договору. Традиційна форма оплати середньо- і довгострокових позик, що має досить диференційований характер в залежності від домовленості сторін (наприклад, по довгострокових позиках виплата відсотка може починатися як по завершенні першого року користування кредитом, так і через більш тривалий термін).

- Позики, відсоток по яких утримується банком в момент

безпосередньої видачі їх позичальнику. Для розвиненої ринкової економіки ця форма абсолютно нехарактерна і використовується лише лихварським капіталом. Через нестабільність економічної ситуації активно застосовувалася в період 1993 - 1995 рр. багатьма російськими

комерційними банками, особливо по сверхкраткосрочним (до п'яти робочих днів) позиках.

Наявність забезпечення.

- Довірчі позики, єдиною формою забезпечення повернення яких є безпосередньо кредитний договір. У обмеженому об'ємі застосовуються деякими зарубіжними банками в процесі кредитування постійних клієнтів, що користуються їх повним довір'ям (підкріпленим можливістю безпосередньо контролювати поточний стан розрахункового рахунку позичальника). При середньо- і довгостроковому кредитуванні могуг використовуватися лише як винятку з обов'язковим страхуванням виданої позики, звичайно - за рахунок позичальника. У вітчизняній практиці застосовуються комерційними банками лише при кредитуванні власних установ.

- Забезпечені позики як основний різновид сучасного банківського кредиту, що виражає один з його базових принципів. У ролі забезпечення може виступити будь-яке майно, належне позичальнику на правах власності, частіше за все - нерухомість або цінні папери. При порушенні позичальником своїх зобов'язань це майно переходить у власність банку, який в процесі його реалізації відшкодовує понесені збитки. Розмір позики, що видається, як правило, менше среднериночной вартості запропонованого забезпечення і визначається угодою сторін. У вітчизняних умовах основна проблема при оформленні забезпечених кредитів - процедура оцінки вартості майна через незавершеність процесу формування іпотечного і фондового ринків.

- Позики під фінансові гарантії третіх осіб, реальним вираженням яких служить юридично оформлене зобов'язання з боку гаранта відшкодувати фактично нанесений банку збиток при порушенні безпосереднім позичальником умов кредитного договору. У ролі фінансового гаранта можуть виступати юридичні особи, що користуються достатнім довір'ям з боку кредитора, а також органи державної влади будь-якого рівня. У умовах розвиненої ринкової економіки набули широкого поширення передусім в сфері довгострокового кредитування, у вітчизняній практиці до цього часу мають обмежене застосування через недостатнє довір'я з боку кредитних організацій не тільки до юридичних осіб, але і до державних органів, особливо муніципального і регіонального рівнів.

Цільове призначення.

- Позики загального характеру, що використовуються позичальником по своєму розсуду для задоволення будь-яких потреб в фінансових ресурсах. У сучасних умовах мають обмежене застосування в сфері короткострокового кредитування, при середньо- і довгостроковому кредитуванні практично не використовуються.

- Цільові позики, що передбачають необхідність для позичальника використати виділені банком ресурси виключно для рішення задач, визначених умовами кредитного договору (наприклад, розрахунку за товари, що придбаваються, виплати заробітної плати персоналу, капітального розвитку і т. п.) Порушення вказаних зобов'язань, як вже відмічалося в справжньому розділі, спричиняє за собою застосування до позичальника встановлених договором санкцій в формі дострокового відгуку кредиту або збільшення процентної ставки.

Категорії потенційних позичальників.

- Аграрні позики - одні з найбільш поширених різновидів кредитних операцій, що визначили появу спеціалізованих кредитних організацій - агробанков. Характерною їх особливістю є чітко виражений сезонний характер, зумовлений специфікою сільськогосподарського виробництва. У цей час в Росії ці кредитні операції здійснюються в основному по лінії державного кредиту через надто важке фінансове становище більшості позичальників - традиційних для планової економіки аграрних структур, що практично не адаптуються до вимог ринкової економіки.

- Комерційні позики, що надаються суб'єктам господарювання, функціонуючим в сфері торгівлі і послуг. У основному вони мають терміновий характер, задовольняючи потреби в позикових ресурсах в частині, що не покривається комерційним кредитом. Складають основний об'єм кредитних операцій російських банків.

- Позики посередникам на фондовій біржі, що надаються банками брокерським, маклерським і ділерським фірмам, що здійснюють операції по купівлі-продажу цінних паперів. Характерна особливість цих позик в зарубіжній і російській практиці - початкова ориентированность на обслуговування не інвестиційних, а ігрових (спекулятивних) операцій на фондовому ринку.

- Іпотечні позики власникам нерухомості, що надаються як

звичайними, так і спеціалізованими іпотечними банками. У сучасній зарубіжній практиці набули так широкого

поширення, що в деяких джерелах виділяються як самостійна форма кредиту. У вітчизняних умовах почали набувати обмеженого поширення лише з 1994 р., що пов'язано з незавершеністю процесу приватизації і відсутністю законодавчих актів, що чітко визначають права власності на основні види

нерухомості (передусім - на землю).

- Міжбанківські позики - одні з найбільш поширених форм

господарської взаємодії кредитних організацій. Поточна ставка по міжбанківських кредитах є найважливішим чинником, що визначає облікову політику конкретного комерційного банку по інших видах позик, що видаються ім. Конкретна величина цієї ставки прямо залежить від центрального банку, що є активним учасником і прямим

координатором ринку міжбанківських кредитів. Відсутність ефективного планування таких операцій в серпні 1995 р. викликала кризу

міжбанківських платежів, що охопила всю кредитну систему Росії.

Комерційний кредит. Одна з перших форм кредитних відносин в економіці, породжувач вексельне звертання і тим самим що активно

сприяла розвитку безготівкового грошового обороту, знаходить практичне вираження в фінансово-господарських відносинах між юридичними особами в формі реалізації продукції або послуг з відстрочкою платежу. Основна мета цієї форми кредиту - прискорення процесу реалізації товарів, а отже, видобування закладеного в них прибутку.

Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель, що виражає фінансові зобов'язання позичальника по відношенню до кредитора. Найбільше поширення отримали дві форми векселя - простий вексель, вмісний пряме зобов'язання позичальника на виплату встановленої суми безпосередньо кредитору, і перекладний (тратта), представляючий письмовий наказ позичальнику з боку кредитора про виплату встановленої суми третій особі або пред'явнику векселя. У сучасних умовах функції векселя часто приймає на себе стандартний договір між постачальником і споживачем, регламентуючий порядок оплати продукції, що реалізовується на умовах комерційного кредиту.

Комерційний кредит принципово відрізняється від банківського: в ролі кредитора виступають не спеціалізовані кредитно- фінансові організації, а будь-які юридичні особи, пов'язані з виробництвом або реалізацією товарів або послуг;

надається виключно в товарній формі; позиковий капітал інтегрований з промисловим або торговим, що в сучасних умовах знайшло практичне вираження в створенні фінансових компаній, холдингов і інших аналогічних структур, що включає в себе підприємства різної спеціалізації і напрямів діяльності;

середня вартість комерційного кредиту завжди нижче середньої ставки банківського відсотка на даний період часу;

при юридичному оформленні операції між кредитором і позичальником плата за цей кредит включається в ціну товару, а не визначається спеціально, наприклад, через фіксований відсоток від базової суми.

У зарубіжній практиці комерційний кредит набув виключно широкого поширення. Наприклад, в Італії до 85% від суми операцій в оптовій торгівлі здійснюються на умовах комерційного кредиту, причому середній термін по ньому складає біля 60 днів, що істотно перевищує термін фактичної реалізації товарів безпосереднім споживачам. У Росії ця форма кредитування до останнього часу була обмежена сферою звертання. У інших галузях її поширенню об'єктивно перешкоджали такі чинники, як високі темпи інфляції, криза неплатежів, ненадійність партнерських зв'язків, нестачі конкретного права.

У современих умовах на практиці застосовуються в основному три різновиди комерційного кредиту:

кредит з фіксованим терміном погашення;

кредит з поверненням лише після фактичної реалізації позичальником поставлених на виплат товарів;

кредитування по відкритому рахунку, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення заборгованості по попередньому постачанню.

Споживчий кредит. Головна відмітна його ознака - цільова форма кредитування фізичних осіб. У ролі кредитора можуть виступати як спеціалізовані кредитні організації, так і будь-які юридичні особи, що здійснюють реалізацію товарів або послуг. У грошовій формі надається як банківська позика фізичній особі для придбання нерухомості, оплати лікування, що дорого коштує і т. п., в товарній - в процесі роздрібного продажу товарів з відстрочкою платежу. У Росії тільки набуває поширення, обмежено використовується при кредитуванні під заставу нерухомості (частіше за все - житла). У зарубіжній же практиці споживчий кредит охоплює всі верстви працездатного населення, в основному через різні системи кредитних карток.

Державний кредит. Основна ознака цієї форми кредиту - неодмінна участь держави в особі органів виконавчої влади різних рівнів. Здійснюючи функції кредитора, держава через центральний банк проводить кредитування:

конкретних галузей або регіонів, що випробовують особливу потребу в фінансових ресурсах, якщо можливості бюджетного фінансування вже вичерпані, а позики комерційних банків не можуть бути залучені внаслідок дії чинників кон'юнктурного характеру;

комерційних банків в процесі аукціонного або прямого продажу кредитних ресурсів на ринку міжбанківських кредитів.

У ролі позичальника держава виступає в процесі розміщення державних позик або при здійсненні операцій на ринку державних короткострокових цінних паперів;

Основною формою кредитних відносин при державному кредиті є такі відносини, при яких держава виступає позичальником коштів.

Потрібно відмітити, що в умовах перехідного періоду він повинен використовуватися не тільки як джерело залучення фінансових ресурсів, але і ефективного інструмента централізованого кредитного регулювання економіки.

Міжнародний кредит. Розглядається як сукупність кредитних відносин, функціонуючих на міжнародному рівні, безпосередніми учасниками яких можуть виступати міжнаціональні фінансово-кредитні інститути (МВФ, МБРР і інш.), уряди відповідних держав і окремі юридичні особи, включаючи кредитні організації. У відносинах з участю держав загалом і міжнародних інститутів завжди виступає в грошовій формі, у зовнішньоторгівельній діяльності - і в товарній (як різновид комерційного кредиту імпортеру). Класифікується по декількох базових ознаках:

по характеру кредитів - міждержавний, приватний; за формою - державний, банківський, комерційний; по місцю в системі зовнішньої торгівлі - кредитування експорту, кредитування імпорту.

Характерною ознакою міжнародного кредиту виступає його додаткова правова або економічна захищеність в формі приватного страхування і державних гарантій.

Лихварський кредит. Специфічна форма кредиту. У зарубіжних джерелах розглядається лише в історичному плані, але в сучасних російських умовах набув певного поширення. Як сукупність кредитних відносин для більшості країн в цей час має однозначно нелегальний характер, т. е. прямо заборонених чинним законодавством. На практиці лихварський кредит реалізовується шляхом видачі позик фізичними особами, а також господарюючими суб'єктами, що не мають відповідної ліцензії від центрального банку. Характеризується надвисокими ставками позикового відсотка (до 120-180% по позиках, видававемим у конвертованій валюті) і часто кримінальними методами стягнення з неплатника. По мірі розвитку інфраструктури національної кредитної системи і забезпечення доступності кредитних ресурсів для всіх категорій потенційних позичальників лихварський кредит зникає з ринку позикових капіталів. основні містобудівні принципи: У функціональне зонирование - розділення поселення на частині:  основні містобудівні принципи: У функціональне зонирование - розділення поселення на частині різного функціонального призначення за принципом ведучої функції; У місто як єдине ціле - жодна з функцій міста, взята окремо, не існує сама по собі; У створення системи
Основні функції Центрального банку Росії.: Банк Росії здійснює наступні основні функції: 1. Здійснення:  Основні функції Центрального банку Росії.: Банк Росії здійснює наступні основні функції: 1. Здійснення обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ; 2. Здійснення обслуговування державного боргу, організує розміщення, виплату доходів і погашення боргових
Основні функції процесу виробництва: на машинобудівному підприємстві реалізовуються основними цехами:  Основні функції процесу виробництва: на машинобудівному підприємстві реалізовуються основними цехами підприємства в наступній послідовності: Якщо на підприємстві виконуються всі три функції, то його відносять до підприємств з повним циклом виготовлення виробів. Якщо завод здійснює
3. Основні функції і механізми фінансового менеджменту:  3. Основні функції і механізми фінансового менеджменту: Здійснюючи свою головну мету, фінансовий менеджмент виконує певні функції. Функції фінансового менеджменту поділяються на дві групи: функції фінансового менеджменту як керуючої системи; функції фінансового менеджменту як спеціальної
1. 4. Основні функції кредиту: Суть кредиту виявляється в його функціях. Шляхом:  1. 4. Основні функції кредиту: Суть кредиту виявляється в його функціях. За допомогою використання функцій кредиту підприємства різних форм власності і суспільство загалом домагаються ефективності виробництва, прискорення звертання і зростання доходів. Основні функції
Основні функції банків: Основними функціями банків вважаються: акумуляція і мобілізація:  Основні функції банків: Основними функціями банків вважаються: акумуляція і мобілізація грошового капіталу; посередництво в кредиті; проведення розрахунків і платежів в господарстві; створення платіжних коштів; організація випуску і розміщення цінних паперів; консультаційне
4. Основні форми і сучасні системи оплати труда:  4. Основні форми і сучасні системи оплати труда: Основними формами заробітної плати є почасова і відрядна платня труда. Початковою формою була почасова заробітна плата, при якій розмір заробітку визначається відповідно до відпрацьованого часу. Ця форма переважала на початкових