Головна   Всі книги

1.3. Основні методи і принципи економічного аналізу

Метод - це ті прийоми і інструменти дослідження, якими має в своєму розпорядженні методологія як самостійна наука про метод.

При вивченні економічних процесів і явищ потрібно говорити про два аспекти аналізу.

По-перше, - це дослідження внутрішніх процесів на рівні микроекономики. Воно передбачає використання методу встановлення мінімуму або максимума при визначенні граничних величин. По-друге, - аспект розгляду зовнішніх зв'язків, що характеризують взаємовідносини агентів виробництва. Переважаючим тут виступає метод встановлення рівноваги як на рівні макроекономіки, так і на рівні микроекономики.

Зв'язок економічної теорії і методології не вичерпує ролі методу дослідження, він має свої особливі прийоми і специфіку. Передусім це принцип йому, необхідно розглядати явища в розвитку. Дослідницький потенціал принципу історизму вельми великий, він включає порівняльний історичний метод, єдність історичного і логічного і т. д.

До числа способів і прийомів аналізу економічної дійсності відносяться індукція і дедукція, аналіз і синтез. Індукція - це процес створення теорії з набору спостережень. Вона забезпечує перехід від приватних спостережень до узагальнення. Дедукція - процес прогнозування майбутніх подій за допомогою теорії. Вона забезпечує перехід від загального до приватного. Аналіз означає вивчення предмета по частинах, т. е. його окремих сторін і властивостей, з тим щоб отримані результати звести потім в ціле, зробити синтез.

Найважливішим методом економічної теорії є системний підхід, що досліджує функціональні зв'язки - пряма і зворотна залежність між змінними величинами. Його використання показало, що економічні закони і категорії носять не абсолютний, а відносний характер, що дозволяє відійти від однобічності і категоричности думок.

Економічна теорія широко використовує математичні і статистичні методи, які дозволяють виявити кількісну сторону процесів і явищ господарського життя, їх перехід в нову якість. Особливе значення для економічної теорії має моделювання, т. е. формалізований опис економічного процесу або явища, чия структура визначається об'єктивними властивостями і суб'єктивним цільовим характером дослідження. При побудові моделі застосовується метод абстракції: зберігаючи головну функціональну залежність змінних економічних величин і не враховуючи другорядні, модель відтворює спрощені економічні зв'язки, що дозволяє створювати складні теоретичні системи. Після побудови моделі необхідно перевірити, наскільки вона відповідає реальним економічним процесам. Моделі бувають статичні, в яких аналізується економічна система в певний момент часу, і динамічні, що є основою для прогнозування розвитку в майбутньому. Розрізнюють також лінійні і нелінійні моделі. Відмінною рисою нелінійних моделей є складний характер зв'язків, які неможливо виразити системою лінійних рівнянь. Крім математичних (знакових) моделей в економічній теорії використовуються графічні моделі.

Економічні принципи - це узагальнення, вмісні в собі трохи неточні кількісні визначення у вигляді середніх даних або статистичних імовірностей.

Серед економічних принципів найбільш поширеними є:

допущення «при інших рівних умовах», що дозволяє вважати всі економічні змінні, за винятком тих, які в даний момент розглядаються, незмінними;

принцип «витрати-вигоди», що вимагає економічно раціонального вибору з цілого ряду альтернатив;

принцип «після цього, не означає внаслідок цього», що вимагає не змішувати в аналізі кореляцію (залежність) з причинністю.

При вивченні економічних проблем часто використовують позитивний і нормативний аналіз. На основі цього розрізнюють позитивну і нормативну економічну теорії. Позитивний аналіз дає можливість побачити зв'язки між реальними економічними явищами і процесами, нормативний аналіз заснований на дослідженні того, що і як повинне бути. Нормативне твердження звичайно виводиться з позитивного, але об'єктивні факти не можуть довести його істинність або помилковість. При нормативному аналізі виносяться оцінки - справедливо чи ні, погано або добре, допустимо або недопустимо.

Економічні теорії формулюються у вигляді позитивних тверджень, хоч більшість розходжень між економістами виникає при розгляді питань нормативного аналізу.

Таким чином, вивчення економічних проблем веде до виявлення і збору фактів, встановленню принципів, що характеризують реальну поведінку індивідів і інститутів. Виведення принципів з фактів і складає зміст економічної теорії, яка необхідна для розробки успішної економічної політики (див. схему 3).

Схема 3.

Зв'язок між чинниками, принципами і політикою в економіці

Економічна політика - цілеспрямована система заходів держави в області суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання благ. Вона покликана відображати інтереси суспільства, всіх його соціальних груп, і направлена на зміцнення національної економіки

Великі перетворення, зміни в системі господарювання, управління економікою, шляхах і способах здійснення економічної політики складають зміст економічних реформ.

Реформа - спеціально організована і на законних початках власті перетворення, що проводяться вищими органами суспільних відносин (економічних, соціальних, політичних і інш.) або окремих сфер життєдіяльності держави і суспільства (фінанси, освіта, оборона і т. д.), причому мова йде про досить істотні шари цих відносин, про важливі області суспільного і державного життя.

Передумовами сучасної економічної реформи в Росії можна вважати спроби трансформації централізованої планової економіки, що отримали назву «перебудови» (весна 1985 р.- серпень 1991 р.), коли були зроблені перші кроки у бік реальної ринкової економіки. При цьому головною задачею вважалася корінна реконструкція народного господарства на основі науково-технічного прогресу, з глибокими структурними зсувами в суспільному виробництві, з радикально реформою господарського механізму, здатною додати соціалізму нову якість. У розвитку сучасної економічної реформи в Росії, пов'язаній з спробою побудови ринкової системи, можна виділити декілька етапів (див. таблицю 1)

Таблиця 1.

Етапи економічної реформи в сучасній Росії Хронологічні рамки Зміст етапу 1989-1991 Розвиток ринкових відносин в рамках трансформації централізованої планової економіки 1992-1997 «Шокова терапія» - одномоментная лібералізація цін, жорстка кредитногрошовий політика і масова приватизація державної власності 1998 -. .. Виработка концепції довгострокової стратегії і економічного реформування. Орієнтація на поступовий, поетапний рух до російського варіанту суспільства постиндустриального типу Найглибша криза, в якій виявилася країна, безуспешность спроб перервати його течія свідчать про неадекватність прийнятого варіанту реформ вимогам часу і умовам країни і настійно ставлять питання про необхідність створення нової концепції реформування з сучасними характеристиками якості життя народу на основі формування нового технологічного способу виробництва і многоукладной, соціально орієнтованої, динамічної ринкової економіки при значній ролі держави в регулюванні.

Особливе значення в процесі виробітку нової стратегії реформи додається регіональній політиці. Це зумовлено існуванням тенденцій економічної і політичної дезинтеграції. Приклад Чечні показує, яких небезпечних меж може досягнути процес суверенизації, до яких жертв серед населення і в економіці це може привести, якщо він не блокується вчасно або не вирішується в рамках закону. Розвиток ринкових реформ в Приморському краї, що привели до його значного відриву від центра, не носить такий вибухонебезпечний характер. Однак цифри навіть за останні п'ять років свідчать про постійне погіршення соціально-економічної ситуації (таблица2)

Табліца2.

Показники розвитку Приморського краю Соціальні

індикатори 1995 1996 1997 1998 1999 Населення (тис. чол.) 2261 2246 2221 2201,6 2179 Природний спад населення (тис. чол.) -8,2 -7,4 -9,1 -7,9 -10,2 Загальна чисельність безробітних (тис. чол.) 97,8 168 127 137,8 174 Середньомісячний дохід, (тис. крб.) 550 747 844 1,323 1,850 Величина прожиткового мінімуму в місяць, (тис. крб.) 362 471,0 502,4 0,5769 0,976 Чисельність населення з грошовими доходами нижче прожиткового мінімуму,

(тис. чол.) 693.3 746 727 751

939

Важливо відмітити, що ці дані перевищують среднероссийские показники. Це доводить необхідність застосування більш ефективних інструментів реформування, прийняття зважених політичних і економічних рішень, сприяючих збереженню цілісності держави. Такі вимоги зумовлені загальним ходом економічної реформи у всіх регіонах країни. Тому в багатьох документах, що стосуються регіональної політики, говориться, що сучасна економічна реформа повинна бути направлена на: вирівнювання економічного і соціального розвитку регіонів по всіх показниках, що визначають рівень життя населення; формування ефективних територіальних пропорцій, великих виробничих комплексів, створення умов для територіальної системи розселення; подолання диспропорцій в розвитку народногосподарського комплексу і окремих галузей на основі скорочення сировинної сфери економіки на користь переробляючої сфери і сфери послуг; зміна адміністративно-територіального устрою Росії і її районування.

Тренувальні завдання до теми 1

1. Дайте свій коментар і визначте, які висновки є позитивними і які - нормативними.: а) « За останнім часом в економіці Росії спостерігається спад виробництва і високі темпи інфляції»; б) «Необхідно розробити комплекс заходів по уповільненню або припиненню спаду виробництва і зниженню темпів інфляції»; в) «Приморський край вже на початковому етапі реформ отримав необхідні конституційні повноваження для обгрунтування і реалізації соціально-економічної політики, адекватної умовам, що є тут. Це забезпечувало велику свободу дій по вибору пріоритетних напрямів і ефективних механізмів входження в ринок»; г) « Якщо спад національного виробництва в 1991-92 рр. був з'ясовний самим фактом переходу від планової економіки до ринкової, то в подальші роки вже неможливо і політично аморально списувати «хвороби» економіки тільки за рахунок тяжкої спадщини комуністичного режиму».

2. Яке значення того, що економічна теорія не є лабораторною наукою? Які проблеми можуть виникнути внаслідок формулювання і застосування економічних принципів?

Укажіть, яке з наступних тверджень відноситься до макроекономіки, а яке - до микроекономике: а) рівень безробіття в окремих районах Росії досягає 10%; б) закриття шахт внаслідок форсованої структурної перебудови вітчизняної економіки привело до масового звільнення робітників; в) ВНП Росії за п'ять років скоротився майже на 40 %.

4. Укажіть які логічні помилки, що порушують принципи економічного аналізу, містяться в наступних твердженнях: а) робітники у вугледобувній промисловості підвищили свій дохід внаслідок зростання зарплати, отже, робітники всіх інших галузей виграють, якщо їх зарплата збільшиться; б) зростання цін на бензин в Росії супроводилося розширенням об'єму його продажу, отже, збільшення попиту на бензин викликане підвищенням його продажної ціни; в) після розпаду СРСР структурна криза в країнах СНД стала заглиблюватися, значить, його розвиток викликаний політичними причинами; г) зростання цін в Примор'ї супроводиться зростанням заробітної плати, отже, населення краю виграє від зростання цін.

5. Виходячи із здорового глузду і Вашого повсякденного досвіду визначите, які функціональні зв'язки існують між: а) ціною товару і попитом на нього; б) Вашим грошовим доходом і Вашими заощадженнями; в) Вашим грошовим доходом і витратами на поточне споживання; г) відсотком за наданням позик і попитом на кредит.

Які з цієї залежності прямо- і які зворотно пропорційні?

Тест по темі 1

Виберіть єдина вірна відповідь

1. Економічну теорію можна визначити як науку

а) про біржовий ринок; б) про державне управління;

в) про суспільний вибір в умовах обмежених ресурсів;

г) про те, як держава впливає на діяльність ринку.

2. Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії?

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмеженість ресурсів; в) система потреб;

г) максимальне задоволення потреб;

3. Економічну модель

а) відображає основні економічні принципи;

б) може пояснити, як функціонує реальна економіка;

в) часто засновується на спрощеннях;

г) є ідеальним відображенням дійсності.

4. Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинниках для пояснення феномена або явища називається

а) абстракція; б) граничний аналіз;

в) раціональний вибір; г) контрольований експеримент.

Хто з названих економістів є фундатором трудової теорії вартості в економічній теорії?

а) Арістотель; б) А. Сміт; в) Д. Рікардо; г) ДО. Маркс.

6. Використання допущень в економічному аналізі:

а) змінює внутрішню логіку теорії або моделі;

б) полегшує розв'язання проблеми;

в) робить модель більш реалістичною;

г) збільшує число питань дослідження.

7. Економічна теорія

а) займається виключно прогностическими характеристиками розвитку економічних систем;

б) містить положення, які приймаються всіма економістами;

в) є точною прикладною наукою;

г) не може передбачати майбутнього, але може пояснити наслідки певних явищ в розвитку економіки.

8. Економічна реформа - це

а) спеціально організовані і власті перетворення, що проводяться вищими органами;

б) альтернатива соціальної революції;

в) система суспільних експериментів;

г) перехід суспільства до ринкової економіки. 3.3. Основні напрями вдосконалення брокерського обслуговування:  3.3. Основні напрями вдосконалення брокерського обслуговування в комерційному банку: Розвиток брокерського обслуговування пов'язаний зі значною кількістю суперечливих тенденцій, які визначають багато які процеси в цій сфері банківської діяльності і які вимагають обліку при вдосконаленні діяльності комерційного банку на
3. Основні напрями російської військової реформи.:  3. Основні напрями російської військової реформи.: Структура сучасної російської армії - 2-2.4 мільйони військовослужбовців, 10 мільйонів міліціонерів (МВС і КДБ), 50 мільйонів резервістів, 80 мільйонів зайнятих у військово- промисловому комплексі ВПК (даний приводяться відомим військовим соціологом В. В.
2.1. Основні напрями розвитку теорії грошей:  2.1. Основні напрями розвитку теорії грошей : З питання про суть грошей на початок XXI віку грошової теорії відомі чотири напрями - металлистическая теорія грошей, номиналистическая, кількісна і марксистська теорії грошей. Металлистическая теорія грошей (металлизм) отримала своє
Основні напрями розвитку казначейських структу:  Основні напрями розвитку казначейських структу: Розвиток виробничих відносин, що приводить до розширення суспільного відтворювання, неминуче приводить до змін в структурі управління суспільством, включаючи державний рівень і реальний сектор економіки. Сама по собі поява
Основні напрями «Нового курсу».: Запропонована програма не була зазделегідь обдуманою системою:  Основні напрями «Нового курсу».: Запропонована програма не була зазделегідь обдуманою системою нововведень. Протягом перших 100 днів закладалися основи економічної політики уряду. Її теоретичною базою стало вчення видатного англійського економіста Д. М. Кейнса,
Основні напрями державної інвестиційної політики:  Основні напрями державної інвестиційної політики: Важливим напрямом державної політики подолання кризи в економіці потрібно вважати створення умов для активізації інвестиційної діяльності. Вже на початку 90-х років державна інвестиційна політика будувалася на наступних
Основні напрями автоматизації бізнесу-процесів управління:  Основні напрями автоматизації бізнесу-процесів управління фінансовими потокам: Організація ефективного управління фінансовими потоками передусім означає автоматизацію відповідних бізнес- процесів. Перехід, що Намітився в Росії до ринкової економіки вимагає нових підходів до управління: на перший план виходять