На головну сторінку   Всі книги

3.3. Основні напрями вдосконалення брокерського обслуговування в комерційному банку

Розвиток брокерського обслуговування пов'язаний зі значною кількістю суперечливих тенденцій, які визначають багато які процеси в цій сфері банківської діяльності і які вимагають обліку при вдосконаленні діяльності комерційного банку на цьому сегменті банківської діяльності.

Стратегія банку і його філії в частині роботи на ринку цінних паперів визначається макроекономічними чинниками, пов'язані з розвитком ринку цінних паперів, динамікою зростання доходів населення, з особливостями- законодавчого регулювання брокерської діяльності.

Міра розвитку ринку цінних паперів і його інституційної середи, впливає на широту і якість брокерських послуг. Збільшення об'ємів і різновидів цінних паперів, ускладнення інструментів і технологій ринку цінних паперів підвищує привабливість брокерського обслуговування. Розвиток технології, брокерського обслуговування вимагає від комерційного банку впровадження новітніх коштів автоматизації підрозділів що беруть участь в брокерському обслуговуванні. Крім того, крім необхідності постійної новації в самій технології обслуговування клієнтів, потрібно безперервна модернізація програмного забезпечення системи брокерського обслуговування, модифікація її технічного обладнання. Це виражається в необхідності зміни організації структури і кадрового складу забезпечуючих підрозділів, внутрішніх технологічних документів, договірної бази і т. д.

Що стосується законодавчого регулювання відносин в сфері брокерської діяльності, то воно є явно недостатнім. Чинне цивільне, банківське законодавство, законодавство про ринок цінних паперів далеко не скрізь і не завжди спроможний підтримати відносини, що складаються на їх основі і процеси соціально-економічного

розвитку. У зв'язку, з чим представляється виключно важливим подальший розвиток і вдосконалення правових норм, пов'язаних з:

дійовою системою заходів по захисту прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів;

місцем і природою договору про брокерське обслуговування на ринку цінних паперів;

прихильністю принципам етики і сумлінності при виконанні банком-брокером договірних зобов'язань;

впорядкуванням прав і обов'язків сторін, посиленням заходів відповідальності;

недопущенням конфлікту інтересів;

ефективним контролем за діяльністю банків-брокерів;

чітким відособленням брокерської діяльності банків від інших юридичних осіб з метою адекватного управління ризиками.

Таке вдосконалення законодавства в сфері регулювання брокерської діяльності з одного боку повинно підвищити рівень захисту прав і інтересів інвесторів, а з іншого боку знизити ризики для комерційних банків.

На микроекономическом рівні до числа найважливіших напрямів вдосконалення брокерського обслуговування потрібно віднести оптимізацію організаційних процедур, що регламентують порядок функціонування брокерського обслуговування, інформаційно- технічних, управлінських, фінансово-економічних процедур.

До організаційних процедур, що регламентують порядок функціонування системи брокерського обслуговування необхідно віднести наступні розділи:

правила відкриття і закриття особових рахунків, рахунків депо;

правила здійснення відособленого обліку грошових коштів і цінних паперів;

правила забезпечення розрахунків по операціях купівлі-продажу цінних паперів, що здійснюються банком за рахунок і за дорученням клієнта;

правила перерахування грошових коштів клієнта відповідно до його розпоряджень;

правила ведіння особових рахунків і рахунків депо клієнта;

правила здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів за дорученням клієнта;

правила надання клієнту звітів по всіх операціях і операціях;

правила надання клієнту інформаційних матеріалів по ринку цінних паперів;

Зміст правил і процедур, що описують дію системи брокерського обслуговування повинно відповідати вимогам нормативних документів, що регламентують порядок здійснення брокерської діяльності, і крім того, враховувати общебанковскую систему управління і систему прийняття рішень, що склався в банку.

При управлінні брокерським обслуговуванням комплекс проблем, які стоять перед комерційним банком загалом і його філіали, береться в оптимізації цього процесу на основі зниження сукупних витрат, зниження ризиків, забезпечення керованості кожної окремої операції в рамках загального функціонування брокерського обслуговування в комерційному банку.

Як показав аналіз запропонованих в дисертації показників оцінки ефективності брокерського обслуговування і його окремих елементів вимагає впровадження адекватних форм управлінського обліку, що дозволяють оцінювати діяльність кожного фахівця, підрозділів, що визначає особливі вимоги до аналітичної роботи.

Іншою проблемою, крім розробки спеціальних форм управлінського обліку, є проблема управління ризиками.

Запропонована в дисертації класифікація ризиків брокерського обслуговування, управлінські методи зниження ризиків передбачають також високий рівень аналітичної роботи в банку, оскільки для грамотного управління ризиками системи брокерського обслуговування необхідна надійна статистична база, формування якої є трудомістким, але загалом необхідним процесом, оскільки по мірі розвитку російської банківської системи рівень банківської конкуренції буде зростати і недооцінка системи управління ризиками практично по кожній банківській операції може привести до зниження ефективності діяльності банку, втрати його позицій на ринку брокерських послуг зокрема, так і банківських послуг загалом.

Важливою складовою частиною процесу вдосконалення брокерського обслуговування є технічна політика комерційного банку. При цьому персоною проблему представляє забезпечення комплексного інформаційного захисту комерційного банку, що, в свою чергу, пов'язано безпосередньо з параметрами технічних засобів, з необхідністю проведення постійної аналітичної роботи по вдосконаленню захисту інформаційних мереж комерційного банку. Тому задача вибору інформаційних продуктів, що забезпечують функціонування брокерського обслуговування, є областю, в якій управлінські рішення повинні прийматися з урахуванням інтересів і можливостей комерційного банку.

Важливим напрямом розвитку брокерського обслуговування є формування системи мотивації співробітників, зайнятих в цій сфері. Система мотивації може бути побудована на поєднанні моральних і матеріальних стимулів. Враховуючи, трудомісткість операцій брокерського обслуговування, складність спілкування з потенційними клієнтами, на нашій думку, в комерційному банку необхідно обгрунтувати систему нормативів для банківських фахівців, що відображають специфіку брокерського обслуговування, що дозволить реально оцінювати внесок кожного співробітника.

Підвищення ефективності діяльності банку у окремих напрямах передбачає необхідність підвищення кваліфікації співробітників через спеціальні семінари, лекції, тренинги.

Важливою складовою частиною вдосконалення процесу управління брокерським обслуговуванням є фінансово-економічна робота, яка передбачає досить широке коло задач, рішення яких необхідне для підвищення ефективності системи брокерського обслуговування. Це передусім, питання управління витратами, управління прибутком, побудови системи економічних відносин між філіали, головним банком і додатковими офісами.

Таким чином, вдосконалення управління брокерським обслуговуванням в комерційному банку пов'язане:

з макроекономічними чинниками, які банк повинен враховувати в своїй діяльності;

з чинниками внутрішньої середи банку: ресурсами, технологіями брокерського обслуговування, фахівцями, які в значній мірі визначаються самим комерційним банком.

Такий підхід, на нашій думку, дозволить створити передумови для розв'язання складних проблем, що стоять перед комерційними банками в сучасних умовах і пов'язаних з пошуком нових форм і методів підвищення ефективності брокерського обслуговування.

159. 123 Основні підходи до побудови страхових тарифів: Під актуарними розрахунками розуміється система статистичних і:  Основні підходи до побудови страхових тарифів: Під актуарними розрахунками розуміється система статистичних і економіко-математичних методів розрахунку тарифних ставок і визначення фінансових взаємовідносин страхувальника і страхувальника; вони відображають механізм утворення і витрачання страхового
1.2. Основні підходи до дослідження феномена тіньової економіки:  1.2. Основні підходи до дослідження феномена тіньової економіки: Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел з проблем тіньової економіки показав, що всі визначення даного явища, що використовуються в літературі, даються авторами для потреб кожного конкретного дослідження. У загальному вигляді всі підходи можна
Основні періоди в розвитку феодальних держав в Західній Європі і:  Основні періоди в розвитку феодальних держав в Західній Європі і їх коротка характеристика.: 1. Раннє Середньовіччя - епоха становлення феодального способу виробництва (V-X вв.). Основними характеристиками цього періоду є: 1) низька міра розвитку продуктивних сил; 2) відсутність міст, ремесел; 3) аграрний сектор
Основні особливості обліку по нормативній собівартості:  Основні особливості обліку по нормативній собівартості: Нагадаємо, що випуск готової продукції з виробництва означає завершення не тільки технологічного процесу виробництва продукції, але і всіх передбачених технологічним процесом процедур: контролю якості, маркіровки, упаковки, аж до
з I. Основние визначення понять: Фінанси підприємств являють собою систему економічних:  з I. Основние визначення понять: Фінанси підприємств являють собою систему економічних відносин, пов'язаних з формуванням і ис- ншп. еонанием грошових фондів і накопичень на общегосу- мп¦-пи-інакші цілі, фінансуванням витрат самих зроби tit. () дним з ознак фінансів
Основні позначення: Б.- бюджет і його похідні (бюджетний і т.д.) БД - бюджетний:  Основні позначення: Б.- бюджет і його похідні (бюджетний і т.д.) БД - бюджетний дефіцит ВБФ - позабюджетні фонди Г.- держава і його похідні ГБ - державний бюджет ГД - державний борг ГК - державний кредит ГФ - державні фінанси Д.-
Основні нормативні акти, що регламентують питання складання:  Основні нормативні акти, що регламентують питання складання фінансової бухгалтерської звітності: Діючі закониФедеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21 листопада 1996 р. (в ред. федеральних законів № 123-ФЗ від 23 липня 1998 р., № 32-ФЗ від 28 березня 2002 р., № 187-ФЗ від 31 декабря2002г., № 191-ФЗ від 31 грудня 2002 р., № 8-ФЗ від