Головна   Всі книги

Оцінка показника базової інфляції в Росії методом VWI

Метод оцінки базової інфляції VWI, названий методом дисперсионно-ковариационного зважування, пропонується використати з метою знаходження "інфляційного ядра" за допомогою розгляду ваги цінового індексу як ендогенних змінних, а не апріорно заданої (і невідомої) структури споживчого кошика.

Концептуальною основою розробленого підходу можна вважати гіпотезу про наявність єдиного стохастичного тренда в ціновій динаміці всіх категорій споживчих товарів і послуг, що являє собою латентну змінну, що відповідає за зміну зовнішньої вартості грошей. Іншими словами, єдиний ціновий шок в рамках даного підходу трактується не як зміни цін товарів і послуг, а як відповідні коливання зовнішньої вартості грошей.

Статистична реалізація методу дисперсионно-ковариационного зважування зводиться до проблеми "виділення сигналу" ( "signal extraction" problem), яку в даній роботі пропонується вирішувати на основі формування базового кошика товарів і послуг. По побудові, вартість цього кошика не схильна до цінових коливань, а тому безпосередньо відображає динаміку зовнішньої вартості грошей.

Виходячи з відомого в економічній теорії закону єдиної ціни, будь-який товар або послуга, обіговій на вільному ринку (ринку, що не має бар'єрів входу-виходу), повинні в кожний момент часу мати одну ціну. Оскільки в контексті проблеми, що вирішується гроші з повною основою можуть розглядатися як категорія товарів, їх вартість також повинна бути єдиною, незалежно від того, на основі якого базового кошика вона отримана. Порушення цього твердження свідчить або про існування умов арбітражу (можливості отримання безризикового прибутку за допомогою проведення межри- нічних операцій), або про неповне усунення цінового шоку при побудові базового кошика. Для забезпечення теоретичної чистоти аналізу будемо вважати, що причиною будь-яких відхилень в динаміці вартості альтернативних базових кошиків є неповна цінова диверсифікація, т. е. нижче ми явно визнаємо, що умови відсутності арбітражу на товарних ринках і ринках послуг виконані.

З цієї причини, перш ніж безпосередньо застосувати метод VWI для цінових рядів споживчих товарів і послуг, проведемо порівняльної аналіз його реалізації на даних агрегатних складових індексу споживчих цін. Як і раніше, будуть розглядатися три товарні групи: продовольствение, непродовольчі товари і платні послуги.

Формування базового кошика на основі цінових рядів продовольчих товарів дозволило істотно скоротити дисперсію індексу, що дає підставу визнати можливість усунення більшої частини цінового шоку. Графічне представлення динамічних характеристик індексів продовольчого і базового продовольчого ИПЦ (мал. 3.6) наочно ілюструє протікання процесів відносних цінових коректувань протягом року. Якщо на початку і кінці річного періоду індекс продовольчого ИПЦ перевищує базовий рівень, то в літні місяці спостерігається зворотне співвідношення. Причому отримані по підсумках розрахунків рівноважні значення ваги базового кошика підтверджують якісну природу російської цінової динаміки. Так, пренебрежимо малими виявилися ваги індексів цін на плодоовочеву продукцію (0,0008), яйця (0,001) і муку (0,027), а індекс цін на цукор отримав негативну вагу (-0,0079), що витікає з специфічної структури його взаємозв'язку з іншими рядами.

Проте, вважати отриманий результат надійною оцінкою зовнішньої вартості грошей не цілком правомірно. Зіставлення цього індексу з динамікою вартості грошей, отриманою по методу усічених моментів LIE, ілюструє недостатні можливості цінової диверсифікації в рамках продовольчої групи. Ряд внутригодових сплесків індексів цін є близькими до єдиних для всієї категорії продовольчих товарів, тому за своєю природою недиверсифици- руеми. Однак змістовно це означає, що коливання вартості отриманого базового кошика включають в себе не тільки зміни зовнішньої вартості грошей, але і цінові флуктуації даної товарної групи. Підтвердженням цьому служить її велика волатильность в порівнянні з волатильностью базової інфляції LIE.

Продовольчий ИПЦ

^ "Базовий продовольчий ИПЦ, метод VWI ^ "Базовий ИПЦ, метод LIE

Рис. 3.6. Динаміка продовольчого, базового продовольчого і базового ИПЦ

непродовольчий ИПЦ

^ "Базовий непродовольчий ИПЦ, метод VWI ^-Базовий ИПЦ, метод LIE

Рис. 3.7. Динаміка непродовольчого, базового непродовольчого і базового ИПЦ

Рис. 3.8. Динаміка ИПЦ платних послуг, базовий ИПЦ платних послуг і базовий ИПЦ

Базовий кошик, що складається з непродовольчих товарів, характеризується меншим ефектом цінової диверсифікації, однак внаслідок спочатку меншої дисперсії індексів цін непродовольчих товарів результат диверсифікації стає практично невиразний з індексом базової інфляції, отриманим по методу LIE.

Остання властивість може бути наочно обгрунтована із застосуванням кластеризації, зображеної на мал. 3.4. Стійка частина " інфляційного ядра" включає переважно непродовольчі товари і відповідно до методології LIE формує стохастичний тренд базової інфляції. Усікання першого моменту дає можливість знизити волатильность, а запропонований в роботі метод VWI по суті робить те ж саме, але за рахунок варіації структури індексу. Таким чином, близькість результатів використання методів LIE і VWI в частині непродовольчої групи представляється досить природною.

ИПЦ платних послуг

^ "Базовий ИПЦ платних послуг, метод VWI ^ "Базовий ИПЦ, метод LIE

Ситуація принципово змінюється при переході до оцінки індексу базової інфляції по категорії платних послуг. Крім більш високої дисперсії індексів цін і тарифів на платні послуги, яку виявляється можливим частково усунути процедурою диверсифікації, підсумковий індекс базової інфляції отримує більший рівень, що зумовлено характеристиками індексів даної цінової групи. Як видно з мал. 3.8, протягом усього розглянутого періоду базова інфляція, оцінена по методу LIE, знаходиться всюди нижче за індекс цін і тарифи платних послуг, розрахований відповідно до методу VWI.

У результаті за результатами проведеного компонентного аналізу можна передбачити, що загальний індекс базової інфляції в рамках використання методу VWI повинен додати відносно більшу вагу непродовольчим товарам і відносно менший - платним послугам. Застосування розробленого методу дисперсионно-ковариационного зважування на всій сукупності цінових даних підтвердило це припущення. Отриманий індекс базової інфляції виявився близьким по рівню до індексу, розрахованого на основі методу LIE, при цьому характеризувався меншою дисперсією (мал. 3.9).

1 - г -

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1 ^

0 -I- -,- -,- -,- -,

Загальний непродовольчі Продовольчі Платні послуги

товари товари

¦ Кореляція ¦ Дисперсія

Рис. 3.9. Дисперсія індексу компонентів базової інфляції і їх кореляція з індексом базової інфляції

Зіставлення короткострокової динаміки обох індексів, а також індексу базової інфляції LIE з компонентними аналогами свідчить про наявність підвищеного рівня "шуму" в цінових рядах продовольчих товарів і платних послуг. Під статистичним "шумом" в методі VWI маються на увазі цінові коливання, зумовлені кон'юнктурою конкретних товарних ринків (в тому числі сезонні цикли) або адміністративним втручанням. У будь-якому з цих випадків показник базової інфляції будується на основі скорочення ваги відповідних рядів, а отже, їх вплив на динаміку "інфляційного ядра" стає надто незначним. По підсумках проведених розрахунків індекс базової інфляції характеризувався структурою 0,16; 0,78; 0,06 для ваги продовольчих, непродовольчих товарів і платних послуг, відповідно.

Якщо порівняти отриману ендогенную структуру кошика з екзогенной структурою, яка була визначена вище на основі регресного аналізу, то наочно видно зсув від споживчого кошика до базової. У цьому складається принципова відмінність індексу споживчих цін від індексу базової інфляції, побудова якого запропонованим методом дає можливість оцінити динаміку зовнішньої вартості грошей.

На закінчення даного розділу зробимо наступні висновки.

Показник інфляції для оцінки ефективності і наслідків грошово-кредитної політики повинен бути заснований на макроекономічній теорії інфляції і передбачає відмову від використання даних про структуру споживчого кошика. Найкращим для оцінки ефективності і наслідків грошово-кредитної політики є показник внутрішньої вартості грошей Менгера, однак складність його емпіричного визначення ставить необхідність розробки альтернативної практично орієнтованої концепції -

II чу II

" зовнішньої вартості грошей".

Існуючі зарубіжні підходи до побудови показника базової інфляції мають концептуальні недоліки, подолати які дозволяє запропонований в роботі метод дисперсионноковариационного зважування.

Реалізація методу оцінки зовнішньої вартості грошей на російських цінових даних показала вади підходів, що використовуються до визначення базової інфляції і надала можливість переходу до більш інформаційно-змістовних показників денежнокредитной політики. 3.1. Оцінка сбалансированности корпоративних інтересів в компаніях:  3.1. Оцінка сбалансированности корпоративних інтересів в компаніях різних галузей: Раніше була запропонована концепція оцінки балансу корпоративних інтересів на основі аналізу динаміки ключових показників діяльності фірми. Як ці показники прийняті - виручка від реалізації, сукупні активи, чистий прибуток і т. д. Основні
Оцінка ринку.: Основна мета розділу - представити матеріал, достатній для того,:  Оцінка ринку.: Основна мета розділу - представити матеріал, достатній для того, щоб переконати інвестора в тому, що продукти або послуги мають стійкий попит і можуть бути продані в умовах конкуренції.
Оцінка ризиків в ПСБК: Шахрайські операції в ПСБК з точки зору емітента можуть бути:  Оцінка ризиків в ПСБК: Шахрайські операції в ПСБК з точки зору емітента можуть бути оцінені кількісно, тому що вони пов'язані з проведенням несанкціонованих операцій по рахунках клієнтів банку з використанням банківської карти як інструмента доступу до нього. Як
Оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів:  Оцінка ризику неефективності проекту на основі нечітких описів: Перейдемо до оцінки власне ризику інвестицій. На мал. 4.2 представлені функції приналежності і критериального значення. Рис. 4.2. Співвідношення NPV і критерію ефективності Точкою перетину цих двох функцій приналежності є точка з
Оцінка результатів перевірки і уточнення свідчень на місці:  Оцінка результатів перевірки і уточнення свідчень на місці: Оцінюючи яку-небудь діяльність, ми підводимо підсумки проробленої роботи направленої на досягнення або бажаного результату, що планується, і те, наскільки передбачуване (заплановане, намічене) відповідає отриманому результату, і визначає,
Оцінка рекламної програми: Необхідно проводити постійну оцінку реклами, що проводиться. Для:  Оцінка рекламної програми: Необхідно проводити постійну оцінку реклами, що проводиться. Для вимірів її коммуникативной і торгової ефективності дослідники користуються декількома різними методами.
Оцінка продовжуваного злочину в теорії кримінального права:  Оцінка продовжуваного злочину в теорії кримінального права: До «продовжуваного злочину» вчені-криміналісти вже протягом тривалого періоду часу виявляють непідроблену цікавість, яка не гасне і сьогодні, що зумовлено відсутністю у вченому світі не те щоб однозначної позиції про істоту