Головна   Всі книги

1.6. Планування маркетингу

У сучасній економіці будь-яка компанія повинна будувати свою діяльність на основі планування. Планування повинно охоплювати будь-які сфери діяльності компанії (виробничу, кадрову, фінансову, інвестиційну, маркетингову, технологічну, податкову і т. д.), однак для різних функціональних напрямів діяльності фірми акценти в плануванні можуть розрізнюватися.

Для маркетингової, інвестиційної, технологічної діяльності властиве зміщення у бік стратегічного управління, в той час як для виробничої, фінансової і податкової - у бік оперативного.

Звичайно компанії складають річні, довгострокові і стратегічні плани.

У ході планування діяльності компанії дотримується певна послідовність етапів планування.

Таблиця 1.8

Етапи планування Етапи Зміст 1. Стратегічне планування (вищий менеджмент компанії). Визначення цілей розвитку компанії (або її функціонального напряму діяльності) і визначення основних напрямів, по яких повинно відбуватися цей розвиток. 2. Тактичне планування (середня ланка управленцев за участю вищого керівництва фірми). Визначення конкретних заходів і термінів їх виконання, які дозволять компанії рухатися в заданих стратегією напрямах. 3. Оперативне планування (конкретні виконавці під контролем менеджерів середнього рівня). Визначення конкретних виконавців і кроків (методів), сприяючих реалізації заходів, затверджених в тактичному плані. Таблиця 1.9

Роль маркетингу в стратегічному плануванні компанії

Забезпечує керівні методологічні принципи - маркетингову концепцію, яка

передбачає орієнтацію стратегії компанії на потреби найважливіших груп споживачів.

Надає початкові дані для розробників стратегічного плану, допомагаючи виявити

привабливі можливості ринку і дозволяючи оцінити потенціал фірми.

Допомагає розробляти стратегію в рамках кожного окремого підрозділу компанії.

16

Загальна стратегія компанії і її маркетингова стратегія багато в чому співпадають.

Маркетинг піклується про потреби споживачів і про здатність компанії задовольняти їх, ці ж умови визначаються місією і задачами компанії. У стратегічному плануванні компанії використовують багато які поняття маркетингу і часом буває складно відділити стратегічне планування від маркетингового. На практиці деякі компанії називають своє стратегічне планування «стратегічним маркетинговим плануванням».

Для більшості успішних сучасних компаній маркетинг є основоположною ідеологією ведіння бізнесу, визначальної стратегічну і тактичну поведінку фірми на ринку. У зв'язку з цим виділяють два основних прикладних аспекту маркетингової діяльності фірми:

аналітичний (розуміння ринків, всебічний їх аналіз);

активний (проникнення на ринки, вплив на них).

Перший напрям реалізовується за допомогою стратегічного маркетингу, друге- за допомогою операційного.

Тому в умовах сучасної економіки для маркетингу компанії вже недостатньо тільки спиратися на одну з маркетингових концепцій, необхідно мати чітко виражене розділення на два напряму: стратегічний (політика створення товарів і послуг) і операційний маркетинг (короткострокове планування, направлене на вже існуючі ринки).

Роль стратегічного маркетингу - простежувати еволюцію заданого ринку і виявляти різні існуючі або потенційні ринки і їх сегменти на основі аналізу потреб, потребуючих задоволення. Роль операційного маркетингу полягає в отриманні заданого об'єму продажу шляхом використання тактичних коштів, що відноситься до товару, збуту, ціни і комунікацій. з 2. Планування і вибір об'єктів інвестування: Завершальною фазою першого етапу інвестиційного процесу є:  з 2. Планування і вибір об'єктів інвестування: Завершальною фазою першого етапу інвестиційного процесу є вибір конкретних об'єктів інвестування, який здійснюється в процесі планування інвестицій. Під плануванням інвестицій, як правило, розуміється процес формування такого
9.6. Планування і управління готовою продукцією (дель виробництва:  9.6. Планування і управління готовою продукцією (модель виробництва партії продукції): Модель виробництва партії продукції. У попередніх розділах розглядалися моделі «управління запасами», в яких передбачається, що використання запасів відбувалося після того, як весь обсяг товарів був отриманий (зроблений). Таким чином,
ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНЕ : напрям планування господарської діяльності підприємства з:  ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНЕ : напрям планування господарської діяльності підприємства з урахуванням змін зовнішньої і внутрішньої средьг, реальної оцінки можливостей поміститися свою на відповідних рьгнках, забезпечення запланованого рівня ефективності
ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ: Вузьким місцем в діяльності західних підприємств є, звичайно:  ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ: Вузьким місцем в діяльності західних підприємств є, звичайно сфера продажу, тому в основу планування кладеться ідея про розвиток ринку. У рамках будь-якого плану представлена як загальна картина діяльності підприємства, так і можливості,
з 3. Планування розслідування, первинні слідчі дії:  з 3. Планування розслідування, первинні слідчі дії: Висунені версії визначають черговість і комбінацію слідчих дій (і оперативно-розшукових заходів), що забезпечують перевірку початкової інформації і отримання доказів. При плануванні розслідування необхідно вийти з
6.4. Планування і прогноз прибули в ринковій економіці:  6.4. Планування і прогноз прибули в ринковій економіці: Найважливіша роль прибутку, що посилюється з розвитком підприємництва, визначає необхідність її правильного числення. Від того, наскільки достовірно визначений плановий прибуток, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність
Планування потреби підприємства в оборотних коштах; розрахунок:  Планування потреби підприємства в оборотних коштах; розрахунок суми їх приросту.: Визначення потреби підприємства у власних оборотних коштах здійснюється в процесі нормування, т. е. визначення нормативу оборотних коштів. Метою нормування є визначення раціонального розміру оборотних коштів, що відвертаються