Головна   Всі книги

5.1. Поняття «грошовий оборот», його зміст і структура

У більшості західних видань визначення грошового обороту відсутнє. У підручнику «Грошовий обіг і кредит» під редакцією проф. В. С. Геращенко в 1986 р. грошовий оборот визначається як «сукупність грошових платежів, що здійснюються в порядку безготівкових переліків і за допомогою готівки».

У підручнику «Організація і планування грошового обігу», виданому в 1988 р., грошовий оборот розглядається як сукупність безготівкового і готівкового грошових оборотів.

У томі 1 виданого в 1984 р. «Фінансово-кредитного словника» грошовий оборот визначається «як вияв суті грошей в їх русі».

У виданому у Києві в 1992 р. підручнику «Гроші та кредит» дається таке визначення грошового, обороту: «Взятий сам по собі процес безперервного переміщення грошей між суб'єктами економічних відносин для їх взаємного задоволення являє собою грошовий оборот».

Всі ці визначення мають недоліки і не розкривають змісту грошового обороту. Перше визначення - кількісне, і воно більш підходить для відображення величини грошового обороту; друге - характеризує його структуру, а не зміст; третє - невірно хоч би тому, що суть грошей виявляється в їх функціях, а не в їх русі, грошовий же оборот має свою власну суть.

Найбільш вдало, на нашій думку, визначення, дане в підручнику, виданому у Києві, оскільки в ньому грошовий оборот характеризується як процес, причому процес безперервний. Однак не можна погодитися, що переміщення грошей відбувається виключно між суб'єктами економічних відносин. Гроші можуть здійснювати рух і за рамками економічних відносин.

Більш прийнятним є наступне визначення: грошовий оборот являє собою процес безперервного руху грошей в готівковій і безготівковій формах. Таке визначення відповідає змісту сучасного грошового обороту, де рух здійснюють саме гроші, а не різні замінники або сурогати грошей.

У умовах обігу грошей, що володіють власною вартістю, грошовий оборот, як і товарний оборот, виступає як вартісний оборот, оскільки золота або срібна монети мали власну вартість, відображену у вказаному на ній номіналі. Вартісної оборот об'єднував як грошовий, так і товарний обороти.

Сучасний же грошовий оборот здійснюється за допомогою грошових одиниць (в готівково-грошовому і безготівковому оборотах), що не володіють вартістю, рівною їх номіналу. Тому вартісним зараз можна вважати тільки товарний оборот.

У економічній літературі часто не розмежовуються поняття «грошовий оборот», «платіжний оборот», «грошовий обіг», «грошово-платіжний оборот». Тим часом всі ці поняття розрізнюються між собою. Так, поняття «грошовий оборот» більш вузьке, ніж поняття «платіжний оборот».

Платіжний оборот - процес руху коштів платежу, вживаних в даній країні. Він включає не тільки рух грошей як коштів платежу в готівково-грошовому і безготівковому оборотах, але і рух інших коштів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів і т. д.). Не можна не звернути увагу на те, що певна, порівняно значна частина розрахунків між їх учасниками здійснюється без грошових оборотів, в формі бартеру, заліку і інш. Грошовий оборот є, отже, складовою частиною платіжного обороту. Грошовий обіг, що включає оборот готівки, в свою чергу, служить складовою частиною грошового обороту. Звертання грошових знаків передбачає їх постійний перехід від одних юридичних або фізичних осіб до інших. Наприклад, банк видає грошові знаки інституту, які поступають в касу банку. З каси банку ці грошові знаки поступають студенту в формі стипендії.

Студент купує за ці грошові знаки товари на ринку. Продавець товару за ці грошові знаки придбаває товари в магазині. Магазин здає ці грошові знаки в банк. Банк знов надає грошові знаки інституту і т. д.

Звертатися можуть тільки готівка. Рух грошової одиниці в безготівковому обороті відбивається у вигляді записів по рахунках в банку. У подібній ситуації рух готівки заміняється кредитними операціями, що виконуються за участю банку, по рахунках учасників відповідних операцій. Тому поняття «грошовий обіг» можна віднести тільки до частини грошового обороту, а саме до готівково-грошового обороту.

Під грошово-платіжним оборотом розуміється частина грошового обороту, де гроші функціонують як засіб платежу незалежно від того, безготівковий це оборот або готівковий.

Гроші, що знаходяться в обороті, виконують три функції: платежу, звертання і накопичення. Останню функцію гроші здійснюють тому, що їх рух неможливий без зупинок. Коли ж вони тимчасово припиняють свій рух, вони і виконують функцію накопичення.

Функцію міри вартості гроші, що знаходяться в грошовому обороті, не виконують. Цю функцію гроші виконали до входження в грошовий оборот при встановленні за їх допомогою цін на товари. Тому виконання функції міри вартості впливає тільки на потребу в грошах для грошового обороту, отже; і на величину грошового обороту. Наприклад, коли людина приходить на ринок, перед тим як купити товар і передати гроші продавцю, він торгується, внаслідок чого встановлюється ціна товару, і тільки після цього гроші здійснюють рух - передаються в руки продавця.

Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей між:

- центральним банком і комерційними банками;

- комерційними банками;

- підприємствами і організаціями;

- банками і підприємствами і організаціями;

- банками і населенням;

- підприємствами, організаціями і населенням;

- фізичними особами;

- банками і фінансовими інститутами різного призначення;

- фінансовими інститутами різного призначення і населенням. По кожному з цих каналів гроші здійснюють зустрічний рух.

Структуру грошового обороту можна визначати по різних ознаках. З них найбільш поширеним є класифікація грошового обороту в залежності від форми функціонуючих в йому грошей. По цій ознаці грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівково-грошовий обороти. Однак, незважаючи на всю важливість такої класифікації, вона не відображає економічного змісту окремих частин грошового обороту. Тому нарівні з даною ознакою класифікації грошового обороту потрібно використати і інша ознака - характер відносин, які обслуговує та або інакша частини грошового обороту.

У залежності від цієї ознаки грошовий оборот розбивається на три частини:

- грошово-розрахунковий оборот, який обслуговує розрахункові відносини за товари і послуги і за нетоварними зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб;

- грошово-кредитний оборот, обслуговуючий кредитні відносини в господарстві;

- грошово-фінансовий оборот, обслуговуючий фінансові відносини в господарстві.

Нарешті, можна класифікувати грошовий оборот в залежності від суб'єктів, між якими рухаються гроші. По цій ознаці структура грошового обороту буде така:

- оборот між банками (міжбанківський оборот);

- оборот між банками і юридичними і фізичними особами (банківський оборот);

- оборот між юридичними особами;

- оборот між юридичними і фізичними особами;

- оборот між фізичними особами. 5.2. Поняття еластичності і її види: Попит і пропозиція залежать від багатьох чинників. Їх зміна спричиняє:  5.2. Поняття еластичності і її види: Попит і пропозиція залежать від багатьох чинників. Їх зміна спричиняє відповідну зміну попиту і пропозиції. З цим і пов'язано поняття еластичності. Еластичність - міра реакції однієї економічної змінної на зміну іншої. У економічній
Поняття економічної системи суспільства, її структура:  Поняття економічної системи суспільства, її структура: Грецьке слово systema означає ціле, складене з частин. Уперше економічну систему розглядав Адам Сміт в 1776 році. Існують різні підходи до визначення економічної системи, наприклад, економічна система - це спосіб
Поняття економічного порядку: Економічний порядок в справжній статті розуміється як момент:  Поняття економічного порядку: Економічний порядок в справжній статті розуміється як момент соціального порядку, що являє собою стійку систему економічних відносин в суспільстві. Солідарність, лояльність і легітимність в економічному порядку придбавають
Поняття економічних витрат: Для здійснення своєї діяльності фірма несе визначені:  Поняття економічних витрат: Для здійснення своєї діяльності фірма несе певні витрати, пов'язані з придбанням необхідних виробничих чинників і реалізацією зробленої продукції. Вартісна оцінка цих витрат є витрати фірми. Найбільш економічно
ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ НОРМ: Ефективність правового регулювання. Механізм правового:  ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ НОРМ: Ефективність правового регулювання. Механізм правового регулювання націлений на досягнення певного соціального результату, отримання того ефекту, до якого законодавець свідомо прагнув при введенні в дію відповідною
2. Поняття доказів і їх класифікація: Здійснення правосуддя по цивільних справах складається в застосуванні:  2. Поняття доказів і їх класифікація: Здійснення правосуддя по цивільних справах складається в застосуванні судом закону до встановлених в ході судового розгляду фактичним обставинам справи. При цьому виявлені в суді обставини повинні відповідати реальної
1. Поняття договору доручення: За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити:  1. Поняття договору доручення: За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії, права і обов'язки з яких виникають безпосередньо у довірителя. Область застосування: для