На головну сторінку   Всі книги

Поняття і види валютних операцій

Валютні операції (операції) можна визначити як угоди (контракти) учасників валютного ринку по купівлі-продажу, платежам, наданню в позику іноземної валюти на конкретних умовах (найменування валют, сума, курс обміну, процентна ставка, дата валютування).

Під іноземною валютою розуміються грошові одиниці іноземних держав в готівковій і безготівковій формі, міжнародні грошові одиниці (СДР, евро), а також чеки, векселі і інші види цінних паперів, належні оплаті в грошових одиницях іноземних держав.

Узгоджена ціна, по якій відбувається обмін національних валют, називається валютним курсом. Він являє собою ціну грошової одиниці однієї країни, виражену в грошовій одиниці іншої країни.

Основну частку валютних операцій складають депозитні і конверсійні.

Депозитні валютні операції являють собою операції по залученню в депозити (внески) коштів у іноземній валюті. Депозити поділяються на депозити до запитання і термінові. Дата почала депозиту, т. е. надходження коштів на рахунок позичальника, називається датою валютування. Дата закінчення (погашення) депозиту (maturity date) - це дата повернення банком коштів, вміщених в депозит. Датами валютування і закінчення депозиту є тільки робочі дні.

Валютні депозитні операції діляться на клієнтські - операції з клієнтами (головним чином експортерами і імпортерами) і міжбанківські - операції з іншими банками. На світовому (міжнародному) грошовому ринку (Money Marhet Operations) переважають міжбанківські депозити: залучені (deposit ta^n) і розміщені (deposit gven або deposU lend).

Цілі проведення депозитних операцій - регулювання короткострокової ліквідності банку і клієнтів, отримання прибутку, здійснення міжнародних розрахунків.

Конверсійними називаються операції (операції) по купівлі- продажу (обміну, конверсії) обумовлених сум валюти однієї країни на валюту іншої по узгодженому курсу на певну дату.

Конверсійні операції прийнято називати терміном «форекс» (forex або FX - скорочення від Foreign Exchange Operations). На світовому валютному ринку переважають міжбанківські конверсійні операції.

Конверсійні операції комерційного банку поділяються таким чином:

клієнтські - здійснюються банком за дорученням і за рахунок клієнтів;

арбітражні (валютний арбітраж) - проводяться банком за свій рахунок з метою отримання прибутку через різницю валютних курсів (курсового прибутку).

Валютний арбітраж можна визначити як купівлю (продаж) валюти з подальшим здійсненням контрсделки (зворотної операції) для отримання курсового прибутку. Розрізнюють просторовий валютний арбітраж і тимчасової.

Просторовий арбітраж використовується для отримання прибутку за рахунок різниці курсів на різних валютних ринках. Арбитражист купує (продає) валюту, наприклад в Сингапуре, і практично одночасно через свого кореспондента продає (купує) цю валюту, т. е. здійснює контрсделку (зворотну операцію) в Лондоні. Просторовий арбітраж не пов'язаний з валютним ризиком (під валютним ризиком розуміється ризик збитку від зміни валютного курсу), оскільки купівля і продаж валюти проводяться одночасно. У умовах розвитку сучасних коштів зв'язку і телекомунікацій просторовий арбітраж на світових ринках втратив минуле значення, оскільки одночасна діяльність десятків ділерів з безлічі банків в різних країнах приводить до вирівнювання міжбанківського і утворенню світового валютного курсу.

При тимчасовому арбітражі курсовий прибуток утвориться за рахунок зміни курсу протягом певного часу, тому такий арбітраж пов'язаний з валютним ризиком. з 1. Поняття і задачі техніко-криміналістичного дослідження:  з 1. Поняття і задачі техніко-криміналістичного дослідження документів: Крім судового почеркознавства і судового автороведения галуззю криміналістичної техніки є техніко-криміналістичне дослідження документів, в якому в залежності від специфіки об'єкта виділяють дослідження: повністю підробних
з 1. Поняття і задачі криміналістичної діагностики:  з 1. Поняття і задачі криміналістичної діагностики: Криміналістична діагностика розпізнає стан об'єктів, пізнає події, явища, процеси. Так, слідами ніг можна не тільки ідентифікувати людину, але і судити про спрямованість його рухи, приблизної швидкості, про факт
з 1. Поняття ювенальной юстиції: Основні підходи до ювенальной юстиції в сучасній Росії. У Росії:  з 1. Поняття ювенальной юстиції: Основні підходи до ювенальной юстиції в сучасній Росії. У Росії на рубежі XX і XXI віків стали з'являтися роботи по ювенальной юстиції, і до кінця першого десятиріччя XXI сторіччя їх нагромадилося вже досить порядна кількість. При всьому
3.1. Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи:  3.1. Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи: Як суб'єкти цивільного права в майновому обороті виступають не тільки обличчя фізичні, але і особи юридичні. Юридичні особи в зарубіжному праві - це передусім різного роду підприємницькі об'єднання, що грають вирішальну
5.1. ПОНЯТТЯ МОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВИ:  5.1. ПОНЯТТЯ МОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ: Н аучное пізнання як вищу форму відображення суб'єктом об'єктивної дійсності використовує для вираження досягнутих результатів системи понять, визначень, образів, знаків і т. п. Ці форми вираження знання залежать від змісту відображення.
16. Поняття і виникнення дієздатності фізичної особи.:  16. Поняття і виникнення дієздатності фізичної особи.: Дієздатність - можливість реалізувати свої права і обов'язки. Дієздатність більш вимоглива до суб'єкта. · Infantes- безсловесні: діти обох полови до 7 років, не в змозі вимовляти юридичні формули. · Impuberes-неповнолітні.
з 1. Поняття володіння: Володіння визначається як фактичне панування особи над річчю. У:  з 1. Поняття володіння: Володіння визначається як фактичне панування особи над річчю. У римському праві володіння і право власності являють собою дві різні категорії. Об'єктом володіння виступали тільки матеріальні речі (res corporales). Володіння у відношенні