На головну сторінку   Всі книги

ПРИЛОЖЕНИ

п/п Найменування статей Дані на 01.01.06, тик. крб. Дантіе на 01.01.05, тик. крб.

1 2 3 4

I АКТИВИ

1 Грошові кошти 61 990 279 48 339 767

2 Засобу кредитних організацій в

Центральному банку Російської Феде

рації 85 175 627 86 624 417

2.1 Обов'язкові резерви 56 808 779 44 966 603

3 Засобу в кредитних організаціях 3 524 746 2 651 134

4 Чисті вкладення в торгові цінні

папери 224 950 484 236 738 929

5 Чиста позикова заборгованість 1 859 360 124 1 353 213 846

6 Чисті вкладення в інвестиційні

цінні папери, що втримуються до по

гасіння 65 993 373 43 831 066

7 Чисті вкладення в цінні папери,

що є в наявності для продажу 86 728 635 77 072 702

8 Основні кошти, нематеріальні

активи і матеріальні запаси 131 964 911 86 853 149

9 Вимоги по отриманню відсотків 1 626 942 1 664 789

10 Інші активи 15 864 665 7 297 857

11 Всього активів 2 537 179 786 1 944 287 656

II ПАСИВИ

12 Кредити Центрального банку Россий

ской Федерації 0 0

13 Засобу кредитних організацій 115 055 808 42 641 431

14 Засобу клієнтів (екредитних орга

низаций) 2 042 777 862 1 637 199 130

14.1 Внески фізичних осіб 1 500 112 307 1 183 985 600

15 Випущені боргові зобов'язання 86 693 048 63 304 816

16 Зобов'язання по сплаті відсотків 17 968 582 16 256 296

17 Інші зобов'язання 14 647 470 9 506 936

18 Резерви на можливі втрати по вус

ловним зобов'язанням кредитного ха

рактера, іншим можливим втратам і

по операціях з резидентами офшорних

зон 4 993 936 1 854516

19 Всього зобов'язань 2 282 136 706 1 770 763 125

Продовження прил. 1 1 2 3 4

III ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ

КОШТІВ

20 Засобу акціонерів (учасників) 1 000 000 1 000 000

20.1 Зареєстровані звичайні

акції і частки 950 000 950 000

20.2 Зареєстровані привілейований

ние акції 50 000 50 000

20.3 Незареєстрований статутний капи

тал неакціонерних кредитних органи

заций 0 0

21 Власні акції, викуплені у

акціонерів 0 0

22 Емісійний дохід 5 576 698 5 576 698

23 Переоцінка основних коштів 67 389 029 37 029 957

24 Витрати майбутніх періодів і предсто

ящие виплати, що впливають на собствен

ние кошти (капітал) 18 553 124 16 398 232

25 Фонди і невикористаний прибуток

минулих років в розпорядженні кредит

ний організації (епогашенние убит

ки минулих років) 136 700 509 102 645 226

26 Прибуток до розподілу (збиток) за

звітний період 65 929 968 43 670 882

27 Всього джерел власних коштів 255 043 080 173 524 531

28 Всього пасивів 2 537 179 786 1 944 287 656

IV ПОЗАБАЛАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

29 Безвідзивні зобов'язання кредитної

організації 271 788 365 167 910 667

30 Гарантії, видані кредитної органи

зацией 15 678 292 4 595 583

V РАХУНКИ ДОВІРЧОГО

УПРАВЛІННЯ

Активні

1 Каса 0 0

2 Цінні папери в управлінні 438 824 76 849

3 Дорогоцінні метали 0 0

4 Кредити надані 0 0

Закінчення прил.

1 1 2 3 4

5 Засоби, використані на інші

цілі 0 0

6 Розрахунки по довірчому управлінню 29 623 20 820

7 Сплачений накопичений процентний

(купонний) дохід за процентними (у

понним) борговими зобов'язаннями 3 601 309

8 Поточні рахунки 3 071 3 928

9 Витрати по довірчому управле

нию 0 0

10 Збиток по довірчому управлінню 81 4 355

Пасивні

11 Капітал в управлінні 386 438 101 084

12 Розрахунки по довірчому управлінню 1 585 34

13 Отриманий накопичений процентний

(купонний) дохід за процентними (у

понним) борговими зобов'язаннями 0 0

14 Доходи від довірчого управління 0 0

15 Прибуток по довірчому управле

нию 87 177 5 143 ДОДАТОК А: Таблиця 2.1 - Валовий зовнішній борг Республіки за 2008- 2011 р.,:  ДОДАТОК А: Таблиця 2.1 - Валовий зовнішній борг Республіки за 2008- 2011 р., млн. доларів США Показники 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 Відхилення 2011/2008 р.,% Відхилення 2011/2010 р.,% Валовий зовнішній борг Республіки Бєларус 15 154,1 22 060,3
ДОДАТОК 3: 3.1. Приклади візуальних образів, що використовуються в рекламі:  ДОДАТОК 3: 3.1. Приклади візуальних образів, що використовуються в рекламі микрофинансових організацій 3.2. Приклади візуальних образів, що використовуються в рекламі банків Таблиця 3. Контексти вживання лексеми кредит в рекламі, що включають заголовний комплекс
Додаток 5: КОДИ 0710001 2006 | 01 | 01 54581192 4824020669 5170 Бухгалтерський:  Додаток 5: КОДИ 0710001 2006 | 01 | 01 54581192 4824020669 5170 Бухгалтерський баланс на рік 2005 р. Форма №1 по ОКУД Дата (рік, місяць, число) Організація ОАО Липецкий тракторобудівний завод по ОКПО Ідентифікаційний номер платника податків ИНН
Додаток А: A (Z) - це інтеграл функції щільності імовірності:  Додаток А: A (Z) - це інтеграл функції щільності імовірності стандартизованого нормального розподілу від -lt;" до Z (іншими словами, площа під кривої ліворуч от).A (Z) дає імовірність того, що величина нормально розподіленої випадкової перемінний
ДОДАТОК 2: ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЗА ОСВІТОЮ Державне освітнє:  ДОДАТОК 2: ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЗА ОСВІТОЮ Державна освітня установа вищої професійної освіти «Томський політехнічний университет'Гуманитарний факультетСпециальность «Соціально-культурний сервіс і туризм» Кафедра
Додаток 18б. Зразок позовної заяви з приводу проблем:  Додаток 18б. Зразок позовної заяви з приводу проблем експлуатації гуртожитку: У районний суд м. Перми Заявник: _ адреса: _ Відповідачі:
Додаток: Класифікація гостиницВ мирі існують різні класифікації:  Додаток: Класифікація гостиницВ мирі існують різні класифікації коштів розміщення. Причому клас об'єкта є першорядною характеристикою готелю як об'єкта готельної нерухомості. Клас готелю або іншого засобу розміщення повинен