На головну сторінку   Всі книги

Додаток 2

КОДИ 0710001 2005 | 12 | 31

5757665 4823006703 27.17

Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2005 р.

Форма №1 по ОКУД Дата (рік, місяць, число)

Організація ОАО "НПМК" по ОКПО

Ідентифікаційний номер платника податків ИНН

Вид діяльності по ОКВЕД

31

47

Організаційно-правова форма / форма власності

Відкрите акціонерне товариство / Спільне федер. і иностр. власність по ОКОП / ОКФС

0384

Одиниця виміру: тис. руб. / млн. руб. (непотрібне закреслити) по ОКЕИ

Адреса

Дата твердження Дата відправлення (прийняття)

Код На початок На кінець

Актив поки звітного звітного

зателя періоду періоду

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНИЕ АКТИВИ

Нематеріальні активи 110 4 783 3 855

У тому числі:

патенти, ліцензії, товарні знаки

(знаки обслуговування), інші аналогич

ние з перерахованими права й активи 111 4 783 3 855

організаційні витрати 112 - -

ділова репутація організації 113 - -

Основні кошти 120 20 733 524 22 568 761

У тому числі:

земельні ділянки й об'єкти

природокористування 121 1 044 691 1 044 205

будинку, машини й устаткування 122 19 688 833 21 524 556

Незавершене будівництво 130 4 808 654 8 081 524

Дохідні вкладення в матеріальні цін

ности 135 6 982 -

У тому числі:

майно для передачі в лізинг 136 6 982 -

майно, надане за договором

прокату 137 - -

Довгострокові фінансові вкладення 140 26 497 049 25 631 107

У тому числі:

інвестиції в дочірні суспільства 140.1 25 085 204 25 095 852

інвестиції в залежні суспільства 140.2 99 156 99 156

інвестиції в інші організації 140.3 346 096 346 096

позики, надані організаціям

на термін більш 12 місяців 140.4 47 749 -

інші довгострокові фінансові

вкладення 140.5 918 844 90 003

Відкладені податкові активи 145 49 567 15 278

Аванси видані під внеоборотние

активи 149 777 251 3 946 621

Інші внеоборотние активи 150 29 706 1 138 593

РАЗОМ по розділі I 190 52 907 516 61 385 739

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси 210 13 762 674 15 177 790

У тому числі:

сировина, матеріали й інші аналогічні

цінності 211 9 435 769 9 879 220

Продовження прил. 2 1 2 3 4

тварини на вирощуванні і відгодівлі 212 781 1 384

витрати в незавершеному виробництві 213 3 810 675 4 029 247

готова продукція і товари

для перепродажу 214 353 690 840 227

товари відвантажені 215 167 5 913

витрати майбутніх періодів 216 144 340 333 043

інші запаси і витрати 217 17 252 88 756

Податок на додаткову вартість

по придбаних цінностях 220 2 584 111 2 387 494

Дебіторська заборгованість (платежі

по який очікуються більш ніж через 12

місяців після звітної дати) 230 86 573 86 942

У тому числі:

покупці і замовники 231 55 223 38 298

векселя до одержання 232 - -

аванси видані 234 9 207 3 918

інші дебітори 235 22 143 44 726

Дебіторська заборгованість (платежі

по який очікуються протягом 12 місячи

цев після звітної дати) 240 12 786 291 15 894 395

У тому числі:

покупці і замовники 241 9 470 682 11 058 518

векселя до одержання 242 - -

заборгованість учасників (засновників)

по внесках у статутний капітал 244 - -

аванси видані 245 756 230 967 129

інші дебітори 246 2 559 379 3 868 748

Короткострокові фінансові вкладення 250 29 389 712 32 419 335

У тому числі:

позики, надані організаціям

на термін менш 12 місяців 251 - 48 782

інші короткострокові фінансові

вкладення 253 29 389 712 32 370 553

Кошти 260 2 590 278 11 382710

У тому числі:

каса 261 578 503

розрахункові рахунки 262 1 759 873 760 274

валютні рахунки 263 296 213 10 450 160

інші кошти 264 533 614 171 773

Інші оборотні активи 270 17 722 16 504

РАЗОМ по розділі II 290 61 217 361 77 365 170

БАЛАНС 300 114 124 877 138 750 909

Продовження прил.

2 1 2 3 4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал 410 5 993 227 5 993 227

Власні акції, викуплені в акціонерів 411

Додатковий капітал 420 4 423 266 4 358 869

Резервний капітал 430 299 661 299 661

У тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства 431 299 661 299 661

резерви, утворені відповідно до установчих документів 432

Фонд соціальної сфери 440 - -

Цільове фінансування і надходження 450 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 470 94 653 988 119 095 970

У тому числі: нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 471 94 653 988 89 859 406

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду 472 - 29 236 564

РАЗОМ по розділі III 490 105 370 142 129 747 727

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити 510

у тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати 511

позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати 512

Відкладені податкові зобов'язання 515 825 633 1 187 505

Інші довгострокові зобов'язання 520 95 628 4 093

РАЗОМ по розділі IV 590 921 261 1 191 598

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити 610

кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати 611

позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати 612 - -

Закінчення прил. 2 1 2 3 4

Кредиторська заборгованість 620 7 630 524 7 715 782

У тому числі:

постачальники і підрядчики 621 2 334 129 2 532 997

заборгованість перед персоналом

організації 622 8 957 278 913

заборгованість перед державними

позабюджетними фондами 623 94 816 190 885

заборгованість по податках і зборам 624 1 879 377 1 032 781

інші кредитори 625 343 532 294 284

аванси отримані 627 2 969 713 3 385 922

Заборгованість перед учасниками

(засновниками) по виплаті доходів 630 182 602 73 470

Доходи майбутніх періодів 640 20 348 22 332

Резерви майбутніх витрат 650 - -

Інші короткострокові зобов'язання 660 - -

РАЗОМ по розділі V 690 7 833 474 7 811 584

БАЛАНС 700 114 124 877 138 750 909

Керівник

(підпис) (розшифровка підпису)

Головний бухгалтер

(підпис) (розшифровка підпису)

" " 20 р. Додаток № 1 АНКЕТА ЕКСПЕРНОГО ОПИТУ: Шановні колеги! Метою дослідження є виробіток науково і:  Додаток № 1 АНКЕТА ЕКСПЕРНОГО ОПИТУ: Шановні колеги! Метою дослідження є виробіток науково і практично обгрунтованих пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню російського карного законодавства, що передбачає відповідальність за злочини в сфері звертання
Додаток №1. Анкета для опиту слідчих, проведеного в цілях:  Додаток №1. Анкета для опиту слідчих, проведеного з метою дослідження практики призначення і проведення пред'явлення для пізнання людини, а також надання експертам порівняльного:. 1. Який стаж вашої діяльності в слідчих органах: _ років 2. По яких складах злочинів частіше за все призначаються портретні експертизи: а) викрадення людини б) крадіжка в) шахрайство г) грабунок д) розбій е) інакше
Додаток 4: Зведення про соціально-демографічні характеристики осіб,:  Додаток 4: Зведення про соціально-демографічні характеристики осіб, що притягуються до карної відповідальності по ст. 151 ÷ 1 УК РФ, за даними статистичної звітності світових суддів Соціально-демо гра фические хар актери стики 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Додаток: Схема 1. «НОРМАТИВНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА»:  Додаток: Схема 1. «НОРМАТИВНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА» (чим зобов'язаний керуватися адвокат). До гл. 1.1. Додаток 2 ТАБЛИЦЯ 2 «ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТА». До гл. 2. I Заборона на втручання або перешкодження дея! ельности
Додаток 2: Європейський Суд по правах людини (I Секція) Поділо "Бурдов:  Додаток 2: Європейський Суд по правах людини (I Секція) Поділо "Бурдов проти Росії" [Burdov v. Russia] (Жалоба N 33509/04) Постанова Суду від 15 січня 2009 р. (видобування) Постанова Суду від 15 січня 2009 р. (видобування) Обставини справи
Додаток А: Виробнича структура ТОО «Цьому Нан» Хлібозавод Виробничі:  Додаток А: Виробнича структура ТОО «Цьому Нан» Хлібозавод Виробничі Обслуговуючі Допоміжні цехи цеху цеху Кондитерський цех Склад готової Механічний продукції цех Хлібобулочний Столова Електроцех цех Макаронний цех Гараж Лабораторія
Додаток З: № 218-ФЗ 30 грудня 2004 року РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН:  Додаток З: № 218-ФЗ 30 грудня 2004 року РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН Про КРЕДИТНІ ІСТОРІЇ Прийнятий Державною думою 22 грудня 2004 року Схвалений Порадою Федерації 24 грудня 2004 гола (в рел. Федерального закону від 21.07.2005 № 110-ФЗ) РОЗДІЛ 1.