Головна   Всі книги

1.4. Принципи інвестиційного права

Для характеристики інвестиційного права нарівні з визначенням предмета і місця правового регулювання важливе значення мають його основні принципи, відповідно до яких регламентуються інвестиційні відносини.

При розгляді принципів інвестиційного права можна встановити, які принципові ідеї лежать в основі регулювання інвестиційних відносин. Вони містять в собі суть інвестиційного законодавства, визначають загальні напрями і найбільш істотні моменти змісту правового регулювання інвестиційних відносин.

З точки зору загальної теорії права під принципами маються на увазі основні положення, що визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси змісту правового регулювання суспільних відносин. Іншими словами, принципи права являють собою основу його формування, розвитку і функціонування, які носять форму ius cogens, т. е. загальнообов'язковий характер. Принципи права лежать в основі не тільки всієї правової системи, але і всієї правової реальності держави загалом. Вони покликані гармонізувати органічну взаємодію суб'єктивного і об'єктивного права, норм права і правових відносин, єдність діючих в країні правових норм, інститутів і галузей права. Традиційно правові принципи поділяються на властиві праву загалом (загальноправові), його окремим галузям (галузеві) або групі складних галузей (міжгалузеві).

Разом з тим окремі питання, пов'язані з визначенням суті правових принципів і критеріїв їх класифікації, залишаються дискусійними.

Інвестиційним законодавством РФ закріплені єдині принципи здійснення інвестиційної діяльності в країні: рівність прав інвесторів на здійснення інвестиційної діяльності; свободи договорів і вільного вибору об'єкта інвестицій (крім випадків, коли законодавством прямо заборонено інвестування в які-небудь об'єкти); самостійне здійснення інвестиційної діяльності (визначення об'ємів, напрямів, розмірів і ефективності інвестицій); захист прав і законних інтересів інвесторів (в тому числі володіння, користування, розпорядження об'єктами і результатами інвестицій), включаючи захист інвестицій (від націоналізації і реквизиції, від зміни законодавства, від незаконних дій державних органів) і повне відшкодування інвестору всіх збитків, заподіяних відчуженням майна і незаконними рішеннями державних органів, а також принцип взаємовигідності інвестицій.

Принцип рівності суб'єктів інвестиційного права є основоположним, оскільки він визначає весь зміст інвестиційного права. На відміну від цивільного права, в інвестиційному праві він виявляється своєрідно, тому що одні суб'єкти інвестиційного права володіють бульшим об'ємом прав, чим інші.

Іншим цивільно-правовим принципом, характерним і для інвестиційного права, виступає принцип свободи договору.

Як відомо, принцип свободи договору пронизує всю систему цивільного права і систему прав загалом. Якщо в умовах адміністративно-командної системи даний найважливіший принцип не отримав належного розвитку і договори носили, як правило, плановий характер, то в умовах ринкової економіки він виявляється найбільш повно.

У інвестиційному праві принцип свободи договору, нарівні із загальногромадянськими особливостями, зумовлюється і іншими специфічними рисами, зумовленими тим, що ринкові відносини - це не тільки цивільно-правові (т. е. приватноправові) відносини, але і публічно-правові. Але в приватноправових інвестиційних відносинах свобода договору виявляється в повному об'ємі, а в публічно-правових - в обмеженому.

Наступний принцип - принцип свободи вибору інвестором об'єкта інвестицій. Згідно з чинним законодавством про іноземні інвестиції, він полягає в тому, що інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти і види діяльності, не заборонені для таких інвестицій законодавством. Законодавством про прямі інвестиції встановлюється конкретний перелік секторів економіки, інвестування в які стимулюється шляхом надання пільг і преференцій. Даний принцип повинен означати, що будь-який інвестор має право вибирати будь-який об'єкт або вид діяльності для здійснення інвестицій (крім заборонених законом).

Найважливіший принцип інвестиційного права - принцип самостійного здійснення інвестором своєї діяльності. Він включає в себе: право інвестора володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами і результатами інвестицій; право придбавати необхідне інвестору майно (якщо це не суперечить законодавству); невтручання державних органів і посадових осіб у внутрішньогосподарську діяльність інвестора. Найбільш повно даний принцип у всіх його виявах закріплений в законодавстві про іноземні інвестиції і про прямі інвестиції у вигляді державних гарантій здійснення інвестиційної діяльності.

Принцип захисту прав і законних інтересів інвесторів в цей час отримав закріплення відносно іноземних і затверджених інвесторів. Він виражається в гарантіях держави по захисту інвестицій, прибутку (доходу), дивідендів, прав і інтересів інвесторів, в наданні гарантій захисту від змін законодавства і забезпеченні гласності в інвестиційній діяльності, а також в закріпленні порядку дозволу інвестиційних суперечок.

Принцип взаємовигідності інвестицій (або оптимального поєднання загальнодержавних інтересів і інтересів інвесторів) полягає в тому, щоб інвестиційна діяльність не тільки приносила прибуток (дохід) інвестору, але і сприяла організації нових підприємств, створенню додаткових робочих місць, збільшенню виробництва товарів і послуг і підвищенню їх якості і т. п. 28. Принципи монополістичного ціноутворення. Цінова:  28. Принципи монополістичного ціноутворення. Цінова дискримінація.: Монополія - одна з видів ринкових структур, що характеризують наступні умови конкурентної боротьби між фірмами галузі в умовах ринку: 1) існує один продавець унікального товару, тобто товар не має близьких замінників, і його продажем
Принципи і методи регулювання правовідносин в сфері:  Принципи і методи регулювання правовідносин в сфері недропользования: Наукове дослідження відносин в сфері дії будь-якої галузі права передбачає визначення його принципів, тобто основоположних ідей, керівних початків, лежачих в основі галузі права, що виражають його суть і що визначають його
Принципи міжнародного права навколишнього середовища: Як відомо, принципи або основні початки зумовлюють характер:  Принципи міжнародного права навколишнього середовища: Як відомо, принципи або основні початки зумовлюють характер всього права. Принципи, вживані до міжнародно-правової охорони навколишнього середовища і природокористування, поділяються на загальновизнані принципи сучасного міжнародного права
4.2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІСТИКИ: П од принципом (від латинського рrinсipium - початок, основа) звичайне:  4.2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІСТИКИ: П од принципом (від латинського рrinсipium - початок, основа) звичайне прийнято розуміти яке-небудь початкове положення (теорії, вчення, науки і т. п.) або внутрішнє переконання людини, його погляд на речі [554]. Таке багатозначне визначення цього
Принципи кредитування.: До принципів кредитування відноситься: а) поворотність і терміновість:  Принципи кредитування.: До принципів кредитування відноситься: а) поворотність і терміновість кредитування; б) дифференцированность кредитування; в) забезпеченість кредиту; г) платность банківських позик. Розглянемо детальніше кожний з принципів. 1. Поворотність є тією
1.3. Принципи кредитування: Кредитні відносини базуються на певній методологічній:  1.3. Принципи кредитування: Кредитні відносини базуються на певній методологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи, що суворо додержуються при практичній організації будь-якої операції на ринку позикових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще
21. Принципи кредиту. Характеристика загальноекономічних принципів:  21. Принципи кредиту. Характеристика загальноекономічних принципів кредиту.: 1) загальноекономічні принципи.- економічність - характеризує досягнення найбільш ефективного використання позики, при найменших кредитних вкладеннях. Така позиція важлива як для кредитора так і для позичальника. Наприклад для банку економічність