Головна   Всі книги

Прогноз балансу підприємства

Як відомо, баланс не відображає результатів діяльності підприємства за який-небудь період часу, а являє собою її миттєвий «знімок», що показує з фінансової точки зору її сильні і слабі сторони на даний момент (див.

гл. 20). У балансі зведені воєдино активи підприємства (те, чим воно має в своєму розпорядженні), його зобов'язання (скільки і кома воно повинне), а також власний капітал.

Прогнози балансів складаються, як правило, на кінець кожного року з п'ятирічного періоду (, що прогнозується табл. 24.3). Ці баланси складаються на основі початкового балансу базисного року з урахуванням передбачуваних особливостей розвитку підприємства в період (, що прогнозується зміна фінансових результатів, операційних характеристик, залучення власних і позикових коштів і т. п.).

Звичайно вважається, що прогноз балансу менш важливий, ніж проектування фінансових результатів і рух грошових коштів, але кредитори, інвестори ретельно вивчають саме прогнозний баланс, щоб оцінити, які суми будуть вкладені в активи підприємства і за рахунок яких пасивів.

При підготовці прогнозів балансів необхідно звернути особливу увагу на наступні особливості:

навіть якщо підприємство тільки починає роботу, деяка частина активів повинна бути освічена за рахунок власних коштів;

велике значення для кредиторів і інвесторів має частка власного капіталу, оскільки значні фінансові зобов'язання такого роду означають серйозність намірів по розвитку підприємництва;

- рівень ліквідності балансу грає істотну роль, оскільки наявність достатньої ліквідності дозволяє підприємству провести більш маневрену політику.

Таблиця 24.3. Прогноз показників балансу по роках (тис. крб.)

Показники

Базисний рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Грошові кошти

7

7

7

7

49

357

Дебіторська

заборгованість

0

97

95

173

263

365

Товарно-матеріальні

кошти

0

6

18

36

57

59

Основні активи

0

10

15

23

36

51

Предпроїзводственние

витрати

81

74

65

57

49

41

Актив, весь

88

194

200

296

454

873

Кредиторська

заборгованість

0

72

83

114

158

193

Короткострокові позики

8

7

29

87

0

0

Зобов'язання по сплаті податків

0

0

0

0

0

67

Довгострокова

заборгованість

25

25

25

25

25

25

Зобов'язання, весь

33

104

137

226

183

285

Акціонерний капітал

55

280

405

405

405

405

нерозподілений

прибуток

0

- 190

- 342

- 335

- 134

+ 183

Власний капітал, всього

55

90

63

70

271

588

Пасив, всього

88

194

200

296

454

873

При прогнозуванні балансу було враховано, що стаття «Грошові кошти» включає короткострокові інвестиції і їх рівень підтримується на величині мінімального залишку (7 тис.

крб.) за допомогою залучення короткострокових позик. До основних активів відносяться капітальні вкладення, направлені на придбання обладнання, що амортизується протягом більш п'яти років.,

При прогнозі зобов'язань враховується необхідність отримання короткострокових позик для фінансування дефіциту де- ніжних коштів і підтримки мінімального їх залишку. Власний капітал включає первинні інвестиції (55 тис. крб.) засновників підприємства, що є, а також емісію акцій, що планується, яка в 1-й і 2-й роки прогнозного періоду може забезпечити необхідну притоку коштів для успішного запуску даного виробництва.

Нерозподілений прибуток включає доходи і збитки починаючи з 1-го року. Попередні витрати включені до складу предпроизводственних витрат і плануються до відшкодування протягом 10 років рівними частками.

Після виконання проектування фінансового розділу бізнес-плану переходять до експреса-аналізу фінансової діяльності підприємства в період, що прогнозується. Програма: - це певна послідовність дій, результатом якої:  Програма: - це певна послідовність дій, результатом якої є однозначний вибір однієї з можливих, як правило, в межах обмеженого кола альтернатив.
Прогнози соціального розвитку: включають споживання населенням продуктів харчування і:  Прогнози соціального розвитку: включають споживання населенням продуктів харчування і непродовольчих товарів, роздрібний товарооборот. розвиток галузей невиробничої сфери: загальну і професійну освіту, культуру і мистецтво, охорону здоров'я, житлово- комунальна
Прогноз продажу підприємства: - це очікуваний об'єм продажу продукції, заснований на оцінці:  Прогноз продажу підприємства: - це очікуваний об'єм продажу продукції, заснований на оцінці ринкової ситуації і затвердженому маркетинговому плані.
82. Прогноз касових оборотів і його значення для регулювання:  82. Прогноз касових оборотів і його значення для регулювання грошового обігу.: Прогнозування готівкового грошового обороту - важливий напрям діяльності центрального банку. Ця діяльність може здійснюватися в централізованому або децентралізованому порядку. Застосовно до Росії централізований порядок означає
Прогнозування попиту: Багато які компанії індустрії гостинності періодично випробовують:  Прогнозування попиту: Багато які компанії індустрії гостинності періодично зазнають труднощі в економічному середовищі і зустрічаються з невизначеністю в майбутньому. У постійно змінному конкурентному середовищі бізнесу зростає необхідність планування в компаніях, в
Прогнозування і оцінка стану готівково-грошового обороту:  Прогнозування і оцінка стану готівково-грошового обороту: Для визначення об'єму, джерел надходжень готівки в каси установ банків і напрямі їх видач, а також випуску або вилучення їх із звертання в областях, краях, республіках і загалом по Російській Федерації складається прогноз
4.3. Прогнозування фінансової звітності: Як тільки готовий прогноз продажу, ми можемо приступити до:  4.3. Прогнозування фінансової звітності: Як тільки готовий прогноз продажу, ми можемо приступити до прогнозування майбутнього балансу і звіту про прибутки і збитки. Технологією, що Найчастіше використовується є розрахунок відношення до виручки (percentofsalesmethod). Передбачається, що основні