Головна   Всі книги

Прогноз фінансових результатів

Метою прогнозу фінансових результатів є представлення перспектив діяльності підприємства з точки зору прибутковості (табл. 24.1) в періоді, що прогнозується, починаючи з подальшого року по відношенню до року розробки бізнес-плану, т. е.

базисному року.

Таблиця 24.1. Прогноз фінансових результатів (тис. крб.)

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1. Чистий об'єм продажу

608

760

1326

2010

2830

2. Собівартість реалізованої продукції

305

377

663

1005

1415

3. Валовий прибуток

303

383

663

1005

1415

4. Операційні витрати

488

531

645

794

910

5. Відсотки сплачені

5

4

11

10

4

6. Балансовий прибуток

- 190

- 152

7

201

501

7. Податки (50%)

0

0

0

0

184

8. Чистий прибуток

- 190

- 152

7

201

317

Стартовою позицією для складання прогнозу є планування об'єму продажу в натуральному і вартісному вираженні.

При цьому розрахунки здійснюються по всіх видах продукції, що випускається, а потім підсумовуються в результат (табл. 24.1, рядок 1).

Віднімаючи з чистого об'єму продажу собівартість реалізованої продукції (рядок 2), отримуємо показник валового прибутку (рядок 3).

До операційних витрат (рядок 4) віднесені витрати на розробку нового виду продукції, на проведення маркетингових досліджень, адміністративні витрати і витрати по збуту продукції.

Щоб розрахувати суми, що витрачаються на сплату відсотків (рядок 5), необхідна інформація про рівень процентних ставок по короткостроковому і довгостроковому боргах, а також про графік погашення боргу.

Показник «Балансовий прибуток» (рядок 6) отриманий шляхом віднімання з валового прибутку операційних витрат і сум сплачених відсотків.

Податки з прибутку в нашому прикладі складають значну величину - 50% від балансового прибутку мінус суми перенесених минулих збитків (негативного прибутку). Суми перенесених збитків визначаються шляхом додавання нерозподіленого прибутку минулого року (якщо вона негативна) до чистого прибутку поточного року.

Різниця балансового прибутку (рядок 6) і відповідної суми виплаченого податку на прибуток (рядок 7) і дає показник чистого прибутку (рядок 8). Даний показник нарівні з показниками чистого об'єму продажу і собівартості реалізованої продукції є основоположним для подальшого аналізу динаміки можливих змін фінансової ситуації за п'ятиріччя.

Як правило, прогнози фінансових результатів носять многовариантний характер в залежності від передбачуваного об'єму збуту, цін, витрат виробництва (оптимістичний прогноз, песимістичний, середній). ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН (34 година.):  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН (34 година.): МОДУЛЬ 1. ГРОШІ: ЇХ ВИНИКНЕННЯ І СУТЬ... (4 година.) Виникнення дене (2 година.) Гроші як історична і економічна категорія (2 година.) МОДУЛЬ 2. ВИДИ ГРОШЕЙ І ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ (
ПРОГРАМА ДІЙ:. Стратегії маркетингу необхідно перетворити в конкретні програми:  ПРОГРАМА ДІЙ:. Стратегії маркетингу необхідно перетворити в конкретні програми дій, що дають відповіді на наступні питання: 1) що буде зроблено? 2) коли це буде зроблене? 3) хто це буде робити? 4) скільки це буде коштувати? Наприклад, керівник може
Програма: - це певна послідовність дій, результатом якої:  Програма: - це певна послідовність дій, результатом якої є однозначний вибір однієї з можливих, як правило, в межах обмеженого кола альтернатив.
ПРОГНОЗ ТИМЧАСОВИХ РЯДІВ (TIME SERIES FORCAST): ВИЗНАЧЕННЯ Індикатор прогнозу тимчасових рядів (TSF) показує:  ПРОГНОЗ ТИМЧАСОВИХ РЯДІВ (TIME SERIES FORCAST): ВИЗНАЧЕННЯ Індикатор прогнозу тимчасових рядів (TSF) показує статистичну тенденцію цін за певний період часу. Ця тенденція визначається на основі аналізу лінійної регресії. На відміну від прямих ліній тренда лінійної регресії (див.
82. Прогноз касових оборотів і його значення для регулювання:  82. Прогноз касових оборотів і його значення для регулювання грошового обігу.: Прогнозування готівкового грошового обороту - важливий напрям діяльності центрального банку. Ця діяльність може здійснюватися в централізованому або децентралізованому порядку. Застосовно до Росії централізований порядок означає
ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ : наукове обгрунтоване припущення про зміну ринкового потенціалу::  ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ : наукове обгрунтоване припущення про зміну ринкового потенціалу: величини попиту, динаміки цін, платоспроможності покупців, рівня конкурентоздатності продукції і т. п.
3.1. Прогнозування готівкового грошового обороту: Здійснюється на основі прогнозів касових оборотів, які:  3.1. Прогнозування готівкового грошового обороту: Здійснюється на основі прогнозів касових оборотів, які відображають об'єм і джерела надходжень всієї готівки в каси банків і їх видачу організаціям, установам і окремим особам з урахуванням емісійного результату або вилучення грошей з