Головна   Всі книги

з 2. Розрахунки з банками-нерезидентами

Укринбанк встановлює кореспондентські відносини не тільки з банками-резидентами України, але і із зарубіжними банками.

При здійсненні розрахунків з банками-нерезидентами Укрінбанк відкриває рахунки типу «Лоро» і «Ностро».

Рахунки «Лоро» відкриваються для банків країн СНД і Прибалтики. По цих рахунках відбиваються операції, які Укрінбанк проводить за дорученням кореспондента і за його кошти.

Рахунок «Ностро» - це рахунок, який відкривається Укрінбанку в зарубіжному банку. Всі розрахунки за дорученням своїх клієнтів і банків-кореспондентів проводяться через рахунку «Ностро».

Для відкриття рахунку «Ностро» банк відправляє вибраному банку лист з пропозицією про встановлення кореспондентських відносин і проханням відкрити кореспондентський рахунок. До листа додається пакет документів: статут, засновницький договір, копія ліцензії Національного банку України, баланс на останню звітну дату, висновок міжнародної аудиторської фірми. Зрозуміло, найбільший інтерес представляє співпрацю з найбільш великими банками. Вони здатні з максимальною швидкістю здійснювати розрахунки в межах свого регіону і мають, як правило, широку мережу кореспондентів і філіали в багатьох країнах, що дозволяє значно підвищити швидкість проходження платежів.

Після отримання відповіді, якщо вибраний банк дав згоду відкрити кореспондентський рахунок Укрінбанку, підписується договір про кореспондентські відносини і відкривається кореспондентський рахунок. У договорі визначається валюта рахунку, правила здійснення переказів, порядок поповнення рахунку, розмір комісійної винагороди за здійснення операцій по кореспондентському рахунку, порядок погашення овердрафту і розмір комісії за його виникнення.

Після укладення договору банк-кореспондент присилає телексні ключі, які використовуються при передачі кредитового авізо і іншій фінансовій інформації, яка повинна бути тестована. Також надається список банків-кореспондентів. Він необхідний для підвищення швидкості проведення платежів. Деякі великі зарубіжні банки, які працюють вже декілька десятиріч, мають сотні кореспондентів і філіали в багатьох країнах.

Наприклад, Deutsche Bank встановив кореспондентські відносини з 4000 банків в 184 країнах світу, Chase Manhattan bank має 327 філіали і 3000 банків- кореспондентів, Bankers Trust Company - більше за 3000 кореспондентів.

Укринбанк вже встановив кореспондентські відносини з багатьма банками в таких країнах, як США і Німеччину. Відправляючи платіж клієнта, можна передати розпорядження будь-якому з кореспондентів. Тому при виборі банку-посередника (кореспондента Укрінбанка, який буде виконувати платіж) враховуються два чинники:

- у якій валюті здійснюється платіж;

- який з кореспондентів Укрінбанка є також кореспондентом банку-одержувача.

Вирішальну роль грає, звісно, наявність загального банку- кореспондента у Укрінбанка і банк-одержувач коштів. Навіть якщо залишок на кореспондентському рахунку не дозволяє провести платіж, розпорядження прямує в даний банк, але ставиться більш пізня дата валютування.

Для того, щоб Укрінбанк міг мати чітке уявлення про стан своїх ностро-рахунків і розпоряджатися коштами, що знаходяться на них в режимі реального часу, для кожного зарубіжного банку відкривається внутрішній рахунок. Згідно з планом рахунків банкам ностро-кор- респондентам відкриваються балансові рахунки для конвертованих валют, і рахунки для неконвертованих.

На цих рахунках («рахунки в банках-нерезидентах у вільно конвертованій валюті» і, відповідно, «рахунки в банках- нерезидентах у неконвертованій валюті») відбиваються всі операції, здійснювані по рахунку Укрінбанка в цьому банку. Ці рахунки є активними. Зарахування коштів здійснюється по дебету рахунку, а списання - по кредиту. При отриманні виписки від кореспондента Укрінбанк дебитует 1500 рахунок банку і зараховує ці кошти на рахунок клієнта. Якщо у виписці відображена дебетова сума, то кредитується 1500 рахунок і дебетується рахунок клієнта (при умові, що платіж йде з поточною датою валютування).

На цих рахунках («дебітори і кредитори банку по операціях з клієнтами у вільно конвертованій валюті» і «дебітори і кредитори банку по операціях з клієнтами у неконвертованій валюті») відбиваються міжбанківські операції і суми платежів, які не виконані кореспондентом. На 2927 рахунок зараховуються суми, які виконуються з датою валютування 1-2 дні. Наприклад, клієнт дає Укрінбанку розпорядження списати з його рахунку певну суму. Дата валютування через 2 дня. Це розпорядження виконується в день його отримання. Кошти списуються з рахунку клієнта і зараховуються на 2927 рахунок кореспондента. На цьому рахунку вони знаходяться до того моменту, поки від банку-кореспондента не буде отримана виписка, в якій відображене списання цієї суми з рахунку Укрінбанка. Тільки після цього засобу з 2927 рахунку зараховуються на відповідний балансовий рахунок. На цьому рахунку відбиваються також всі міжбанківські операції.

На рахунку знаходять своє відображення всі операції: як списання коштів, здійснювані по розпорядженню Укрінбанка, так і зарахування на користь клієнтів Укрінбанка і його банки-кореспондентів. Відкриття внутрішнього рахунку дозволяє Укрінбанку не тільки стежити за своєчасним виконанням своїх розпоряджень, але і за тим, щоб по рахунку не виникало дебетове сальдо. Банками країн СНД і Прибалтики овердрафт по кореспондентському рахунку не допускається.

Якщо коштів на рахунку недостатньо для проведення всіх платежів, то розпорядження, що поступили в банк останніми, не виконуються. Особливо уважно треба стежити за станом кореспондентських рахунків, відкритих в зарубіжних банках. Виникнення овердрафту тут передбачене в договорі про встановлення кореспондентських відносин. Кореспондентом виконуються всі платежі, навіть якщо коштів на рахунку недостатньо. На виниклий дебетовий залишок нараховуються відсотки. Їх розмір визначається в Договорі. Оскільки виникнення овердрафту приводить до додаткових витрат, здійснюється ретельний контроль за тим, щоб сума платежів не перевищувала суму залишку на кореспондентському рахунку.

Така ситуація може виникнути, якщо частина платежів відправляється з більш пізньою датою валютування (в договорі про ведіння рахунків клієнтів передбачений термін валютування 2 дні). При відправленні платежів і виборі дати валютування необхідно враховувати суму платежів, які були відправлені раніше, але з поточною датою валютування. Якщо цей аспект буде упущений, це може привести до виникнення овердрафту.

Згідно з договором про встановлення кореспондентських відносин банк-кореспондент, який відкрив рахунок «Лоро» Укрінбанку, щодня направляє виписку по кореспондентському рахунку, в якій відбивається рух по дебету і кредиту рахунку. На всі кредитові суми обов'язково надаються додатки (FM 100). Оскільки дебетові рахунки проводяться на основі розпорядження Укрінбанка, додатку на дебетові суми переважно банків не формуються. Більшість банків відображають дебетові суми тільки у виписці. Для того, щоб не виникало плутанини у випадках, коли відправляються однакові суми, у виписці поруч з сумою вказується той же референс, який був вказаний в розпорядженні банку-платника.

Виписка - це також стандартний формат. У ньому вказані: сальдо на початок робочого дня, дебетові і кредитові суми (обов'язково з вказівкою референса, який вказаний у відповідному розпорядженні), залишок на кінець робочого дня.

На кожну суму, зараховану на кореспондентський рахунок Укрінбанка, надається кредитовий додаток, в якому вказані:

сума і код валюти;

фірма-платник;

банк платника;

розрахунковий рахунок і назва одержувача;

банк одержувача;

призначення платежу (номер і дата контракту, найменування товарів і послуг, за які здійснюється оплата).

Ця інформація необхідна для того, щоб Укрінбанк міг зарахувати суму на рахунок бенефіціара.

Після отримання кредитового авізо і виписки, підтверджуючої, що сума вже зарахована на кореспондентський рахунок Укрінбанка і знаходиться в його розпорядженні, дана сума зараховується на розрахунковий рахунок одержувача. При здійсненні цієї операції дебетується внутрішній кореспондентський рахунок ностро-кореспондента і кредитується особовий рахунок бенефіціара.

Списання коштів з рахунку Укрінбанка здійснюється тільки на основі його розпорядження. Для цієї операції використовується FM 100 і FM 202. FM 100 використовується при розрахунку клієнта Укрінбанка (або його банка-корреспон- дента) зі своїм зарубіжним партнером. FM 202 використовується при здійсненні міжбанківських операцій Укрін- банком або його кореспондентами.

Коли Укрінбанк отримує розпорядження від свого клієнта на списання суми з його (клієнта) розрахункового рахунку, банк передає по SWIFT розпорядження своєму ностро-кореспонденту списати з «Лоро» рахунку Укрінбанка вказану суму і відправити її по вказаним клієнтом реквізитам. Для цієї операції оформляється FM 100 - формат, який використовується при здійсненні розрахунків між клієнтами двох банків. При здійсненні цієї операції дебетується розрахунковий рахунок клієнта і кредитується 2927 внутрішній рахунок кореспондента, який буде виконувати розпорядження. На цьому рахунку сума знаходиться до дня отримання виписки від банку-кореспондента, підтверджуючої, що сума списана з кореспондентського рахунку Укрінбанка і відправлена за призначенням. Після цього сума списується з 2927 і зараховується на 1500 внутрішній рахунок кореспондента. Поки кошти знаходяться на 2927 рахунку, тобто до настання дати валюти, платіж може бути повернений платнику на його вимогу, оскільки кошти фактично знаходяться в розпорядженні клієнта (оскільки термін валютування не наступив). Після настання дати валютування кошти можуть бути повернені тільки із згоди одержувача.

Встановлюючи кореспондентські відносини з банками- нерезидентами, Укрінбанк відкриває не тільки рахунку «Ностро», але і рахунку «Лоро».

Рахунки «Лоро» відкриваються банкам країн СНД і Прибалтики (крім Естонії) у національній валюті України або в іноземній.

Для відкриття рахунку у іноземній валюті банк-нерезидент України повинен надати в Укрінбанк наступні документи:

заява на відкриття рахунку;

копію ліцензії Центрального банку країни;

копію Статуту банку;

копію Засновницького договору;

баланс на останню звітну дату;

картку із зразками підписів;

список банків-кореспондентів.

Національний банк України вимагає, щоб банки-нерезиденти додатково до цих документів надавали річний звіт і розрахунки економічних нормативів.

Всі документи повинні бути завірені нотаріально. Забороняється оформлення документів з помарками і виправленнями.

Після отримання всіх необхідних документів підписується договір про встановлення кореспондентських відносин і відкривається рахунок «Лоро» банку-нерезиденту. До підписання Договору і надання всіх необхідних документів операції по рахунку «Лоро» не здійснюються. У договорі визначається:

предмет договору;

порядок відкриття кореспондентського рахунку (перелік необхідних документів і документів, які надаються Укрінбанком своєму кореспонденту після укладення Договору);

режим функціонування рахунку (інформація, що стосується операцій, що проводяться по рахунку );

порядок ведіння рахунку (порядок здійснення всіх передбачених операцій по рахунку);

зобов'язання сторін;

відповідальність сторін (вказується, хто несе відповідальність за неправильне використання коррахунку, неправильне оформлення платежів, за невчасне виконання розпоряджень);

форс-мажор (визначаються ситуації, при виникненні яких ні банк, ні кореспондент не несуть відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань: стихійні лиха, пошкодження ліній зв'язку, відключення електроенергії, дії державних органів і інші обставини, що знаходяться поза контролем сторін);

термін дії договору і порядок його розірвання;

порядок розгляду суперечок;

інші умови;

реквізити сторін.

Коли Договір підписаний, Укрінбанк надає своєму кореспонденту тарифи банку за здійснення операцій по рахунку, список банків-кореспондентів і телексні ключі, які використовуються при передачі повідомлень.

До підписання Договору і надання всіх необхідних документів операції по рахунку не проводяться.

Сьогодні на ринку України найбільш активно працюють прибалтійські банки. Саме вони є основними клієнтами і працюють з фірмами-резидентами України і комерційними банками.

Однією з причин відкриття кореспондентських рахунків є прискорення розрахунків між клієнтами двох банків. Коли клієнти банку-нерезидента активно працюють з українськими фірмами, то для підвищення швидкості проведення платежів банку-нерезиденту доцільно відкрити в уповноваженому банку України кореспондентський рахунок. У цьому разі засобу для оплати контрактів відправляються не через кореспондентські рахунки Укрінбанка (рахунку «Ностро»), а внутрішньою проводкою списуються з рахунку фірми-резидента на рахунок «Лоро» банку-нерезидента на користь його клієнта. Це дозволяє значно прискорити розрахунки між клієнтами. Навіть враховуючи, що платежі банків-нерезидентів виконуються з поточною датою валютування, переказ коштів здійснюється протягом 2-3 днів.

Всі надходження на користь банків-нерезидентів в обов'язковому порядку зараховуються на їх кореспондентський рахунок.

На рахунок «Лоро» зараховуються:

надходження коштів на користь юридичних осіб-нерезидентів за дорученням юридичних осіб-резидентів при умові наявності основи для платежу;

надходження коштів на користь фізичних осіб-нерезидентів;

кошти, отримані від неторгових операцій;

надходження по міжбанківських операціях (кредити, депозити і інш.) з іншими банками-нерезидентами України через їх рахунку «Лоро», відкриті в уповноважених банках України;

надходження з власного рахунку «Лоро», відкритого в іншому банку;

куплена валюта на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України;

- відсотки, нараховані на залишок коштів на рахунку «Лоро» (якщо це передбачене Договором).

Основою для зарахування коштів на рахунок «Лоро» служить тестований формат ностро-кореспондента, в якому повідомляється, що сума поступила на користь банку- нерезидента. У форматі обов'язково повинен бути вказаний кореспондентський рахунок банку-нерезидента і його назва.

Як додатки використовується FM 100, якщо сума поступила на користь клієнта, і FM 202, якщо кошти призначені безпосередньо банку-нерезиденту. У додатку обов'язково вказується референс банка-отпра- вителя. Ця ж інформація відбивається у виписці, щоб не була проблем при надходженні однакових сум на користь різних одержувачів.

Кошти на рахунок банку-кореспондента зараховуються після отримання Укрінбанком виписки, підтверджуючої, що сума вже зарахована на кореспондентський рахунок Укрінбанка.

Списання коштів з рахунку «Лоро» проводиться тільки по розпорядженню банку-нерезидента. Це розпорядження обов'язково повинне бути тестоване. При відправленні платежу ключ перевіряється. Якщо при ключеванії кореспондентом була допущена помилка, розпорядження не виконується. У банк відправляється запит з проханням уточнити ключ. Розпорядження не буде виконане, поки кореспондент не повідомить вірний ключ.

Зі рахунку «Лоро» списуються кошти:

на здійснення платежів за дорученням юридичних осіб-нерезидентів на користь юридичних осіб-ре- зидентов України в рамках торгового обороту;

зарахування на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів України;

на здійснення міжбанківських операцій (кредити, депозити і інш.) з іншими банками-нерезидентами України через їх рахунку «Лоро», відкриті в уповноважених банках України;

перелік на власний рахунок «Лоро» у іноземній валюті, відкритий в іншому уповноваженому банку;

підкріплення власного рахунку «Лоро» у валюті України від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку;

списання по неторгових операціях згідно з чинним законодавством України;

списання валютних коштів за обслуговування рахунку «Лоро», якщо це передбачене Договором.

Основою для списання коштів з рахунку є тільки тестоване розпорядження банку-нерезидента.

Для списання коштів з рахунку «Лоро» банком-нерезидентом по телексу або SWIFT (вигляд зв'язку передбачається в Договорі) Укрінбанку прямує розпорядження. У ньому вказується наступна інформація: дата валютування, сума і валюта платежу, хто є платником, реквізити банку одержувача, розрахунковий рахунок і найменування одержувача коштів, призначення платежу (за що здійснюється оплата). Для оформлення платежів клієнтів використовується FM 100. Якщо виробляються розрахунки по міжбанківських операціях, оформляється FM 202.

Платежі відправляються Укрінбанком з поточною датою валютування, незалежно від того, кошти переводяться клієнтом кореспондента або він сам виробляє розрахунки за своїми зобов'язаннями.

Оскільки швидкість проведення платежів є для клієнта важливим чинником, більшість великих банків для здійснення своїх розрахунків у валюті використовують SWIFT. Цей вигляд зв'язку дозволяє передати будь-яку інформацію своєму кореспонденту протягом 5-10 хвилин.

На сьогоднішній день активно з підприємствами- резидентами України працюють клієнти прибалтійських банків. Банки Росії і інших країн СНД свої рахунки у іноземній валюті, відкриті в Укрінбанке, практично не використовують.

Кореспондентські рахунки у валюті, відкриті в Укрінбанке, найбільш активно використовуються латвійськими банками.

Для зняття готівкової валюти кореспондент повинен перерахувати на свій рахунок «Лоро» в Укрінбанке безготівкові валютні кошти. Валюта перераховується на рахунок Укрінбанка в зарубіжному банку (рахунок «Ностро»). Банк ностро- кореспондент, в якому Укрінбанк відкрив рахунок, повідомляє форматом FM 202, що на користь нерезидента поступила певна сума. Після отримання виписки валютні кошти зараховуються на рахунок банку-нерезидента (на балансовий рахунок 1500). Після цього засобу можуть бути обналичени або перераховані відповідно до розпоряджень клієнта. Сума зараховується на рахунок «Лоро» в день отримання Укрінбанком виписки від свого ностро- кореспондента. Нерезидент бачить її тільки на наступний день, після отримання виписки від Укрінбанка.

Якщо банк-кореспондент хоче зняти досить велику суму, він заздалегідь повинен повідомити про це в Укрінбанк. Коли на рахунку банку-нерезидента є залишок, проводиться резервування готівкової валюти.

За здійснення цієї операції з банку-кореспондента списується комісія в розмірі 0,4-0,8% від суми, що знімається.

Ця послуга для банків-нерезидентів уперше була надана в кінці 1995 р. У той період Укрінбанк був єдиним банком, який її надавав. Тому комісія була значно вище і становила 1% від суми. З появою конкурентів Укрінбанк у другому кварталі 1996 р. був вимушений знизити комісію за цю операцію.

Розмір комісії залежить не тільки від суми валюти, що знімається, але і від того, наскільки часто кореспондент здійснює цю операцію.

За бажанням клієнта готівкова валюта може бути отримана не тільки в касі Укрінбанка, але і в касі будь-якого з його філіали. За здійснення цієї операції філія отримує комісію в розмірі 30-40% від суми комісії, яку знімає Укрінбанк зі свого кореспондента.

Згідно з договором про встановлення кореспондентських відносин, Укрінбанк висилає своїм банкам-корреспон- дентам виписки і додатку на зараховані суми. Оскільки списання коштів здійснюється на основі розпорядження кореспондента, додаток на дебетові суми не відправляється.

У виписці відбивається рух по рахунку банку-нерезидента: сальдо на початок дня, рух по дебету і кредиту рахунку, сальдо на кінець дня. Також біля кожної суми (дебетової або кредитової) вказується референс. Ця інформація повинна відповідати інформації, вказаній у відповідному FM 100 або FM 202. Така вимога значно полегшує обробку інформації, особливо якщо в банк поступили або були відправлені однакові по сумі платежі різних клієнтів.

Виписки відправляються банкам по телексу або SWIFT на наступний день після здійснення операції.

Банкам-нерезидентам України може бути відкритий рахунок «Лоро» в Укрінбанке не тільки в іноземній, але і у національній валюті України. На сьогоднішній день в Укрінбанке відкрили рахунку «Лоро» у національній валюті України більше за 40 банків-нерезидентів.

Для відкриття рахунку в гривнах банк-нерезидент повинен надати в Укрінбанк пакет документів:

заява на відкриття рахунку;

копію ліцензії на проведення банківських операцій;

копію Статуту;

копію статутного договору;

річний звіт про свою діяльність;

баланс на останню звітну дату;

картку із зразками підписів;

список банків-кореспондентів;

повноваження співробітника банку на отримання телексних ключів.

Всі документи повинні бути завірені нотаріально. Не допускається оформлення документів з виправленнями.

Укринбанк в п'ятиденний термін після отримання всіх необхідних документів посилає банку, який хоче відкрити рахунок «Лоро», договір про встановлення кореспондентських відносин.

Договір підписується двома сторонами в двох примірниках. Один примірник зберігається в Укрінбанке, в юридичному відділі банку, а другий прямує кореспонденту. Поки не будуть надані всі необхідні документи і неподписан Договір, операції по рахунку не проводяться.

Зарахування на рахунок «Лоро» проводиться при отриманні від банку-платника електронного документа. У ньому вказується:

номер кореспондентського рахунку банку-нерезидента;

найменування банку;

МФО і найменування банку-платника;

найменування і розрахунковий рахунок платника;

реквізити одержувача;

призначення платежу.

На рахунок «Лоро» зараховуються:

надходження на користь юридичних осіб-нерезидентів України від юридичних осіб-резидентів України в рамках торгового обороту тільки при умові, що сторони контракту - одержувач (імпортер) і відправник (експортер) - є особою-резидентом України і юридичним особою-резидентом країни колишнього СРСР;

зарахування по міжбанківських операціях (кредити, депозити і інші) з іншими банками-нерезидентами України через їх рахунку «Лоро», відкриті в уповноважених банках України;

зарахування по міжбанківських операціях з банками- резидентами України (кредити, нарахування відсотків і інші);

надходження по неторгових платежах згідно із законодавством України;

нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку «Лоро», якщо це передбачене Договором;

куплена гривна за продану іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України для підкріплення кореспондентського рахунку.

Згідно з Договором Укрінбанк відправляє кореспонденту кредитове авізо на всі суми, що поступили. Додаток формується на основі реєстру кредитових сум, що поступив в банк.

FM 100 використовується, якщо кошти поступили на користь клієнта банку-нерезидента від юридичного особи-резидента України. Цей формат відправляється не тільки коли вказані всі реквізити одержувача, але також якщо номер розрахункового рахунку бенефіціара відсутній.

Оскільки при оформленні платіжного доручення в гривнах одержувачем коштів є банк-нерезидент, найменування фірми одержувача вказується після назви банку. Часто ця інформація втрачається при оформленні електронного документа у відділі міжбанківських розрахунків. Якщо в кредитовому реєстрі, що поступив відсутні реквізити одержувача коштів або вказаний тільки номер розрахункового рахунку, при оформленні додатку для банку- кореспондента використовується FM 910. У цьому форматі вказується:

референс;

сума і дата валютування;

найменування платника;

МФО і назва банку відправника коштів;

призначення платежу.

При надходженні реєстру, в якому не вказаний одержувач коштів, Укрінбанк відправляє запит в банк платника з проханням уточнити реквізити бенефіціара. Банк- нерезидент зараховує таку суму на свій рахунок «суми до з'ясування», де вона знаходиться до моменту отримання відповіді на запит.

До 1994 р. такі суми на рахунок «Лоро» банку-нерезидента не зараховувалися. Крім кореспондентського рахунку, кожному банку відкривався рахунок «суми до з'ясування», на якому кошти знаходилися, поки банк відправника не уточнював необхідні реквізити. Такий порядок був незручний не тільки для Укрінбанка, але і для кореспондента, оскільки він не міг розпоряджатися цими коштами. Тому в 1994 р. ці рахунки були закриті, суми зараховані на рахунку «Лоро» банків-нерезидентів.

Згідно з чинним законодавством України, уповноважені банки України здійснюють контроль за правомочність перерахування коштів на рахунку «Лоро» у національній валюті України. Комерційним банкам, наприклад, забороняється прийом і виконання платіжних доручень резидентів України, в яких відсутнє призначення платежу, номер і дата контракту. Якщо таке доручення було прийняте, то до банку будуть застосовані штрафні санкції. Укринбанк не несе відповідальності, якщо на його кореспондентський рахунок поступила сума на користь його кореспондента без вказівки всієї необхідної інформації. Він також не має права повернути суму банку платника, оскільки згідно з договором з кореспондентського рахунку банку-нерезидента можуть списуватися тільки з його згоди і за його дорученням.

З коррахунку банку-нерезидента можуть списуватися кошти в наступних випадках:

здійснення платежів за дорученням юридичних осіб-нерезидентів на користь юридичного особи-резидента України в рамках торгового обороту тільки при умові, що сторони контракту - одержувач (імпортер) і відправник (експортер) - є юридичним особою-резидентом країни колишнього СРСР і юридичним особою-резидентом України;

здійснення міжбанківських операцій (кредити, депозити, і інші) з іншими банками-нерезидентами України через їх рахунку «Лоро», відкриті в уповноважених банках України;

здійснення міжбанківських операцій з банками- резидентами України;

списання коштів по неторгових операціях, згідно з чинним законодавством України;

списання коштів у валюті України за обслуговування рахунку «Лоро», якщо це передбачене Договором.

Банки-нерезиденти України не мають права списувати кошти у валюті України на купівлю іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

Крім вищепоказаних цілей списання коштів з рахунку «Лоро» банку-нерезидента, уповноваженим банкам України дозволено переводити кошти за дорученням кореспондентів з їх рахунків на рахунки:

«Депозити у валюті України, отримані від банків- нерезидентів». На цьому рахунку враховуються суми, розміщені банками-нерезидентами на депозитах в Укрін- банку.

«Кредити у валюті України, отримані від банків- нерезидентів». На цьому рахунку враховуються суми, які надані банками-нерезидентами Укрінбанку як кредит.

Проведення цих операцій не передбачене в Договорі про встановлення кореспондентських відносин. Тому кожна операція, коли банк-нерезидент надає кошти Укрінбанку в кредит або розміщує їх в депозит, оформляється окремим договором.

Кошти з кореспондентського рахунку списуються на основі розпорядження банку - власника рахунку. Для цього нерезидент направляє в Укрінбанк по телексу або SWIFT розпорядження (FM 100 або FM 202). FM 100 оформляється, якщо виробляються розрахунки між клієнтом банку-нерезидента і клієнтом уповноваженого банку України. FM 202 оформляється, якщо виробляються розрахунки за міжбанківськими зобов'язаннями кореспондента. Цей формат використовується також, коли банк-нерезидент переводить залишок коштів зі свого рахунку «Лоро» в Укрінбанке на свій рахунок «Лоро» в іншому уповноваженому банку України.

У розпорядженні, що поступило кореспондентом повинна бути вказана наступна інформація:

сума;

дата валютування;

найменування платника;

МФО і найменування банку одержувача;

розрахунковий рахунок і найменування бенефіціара;

призначення платежу.

Платіжні доручення на зарахування коштів на користь резидентів України, які поступили з рахунку «Лоро» банку-нерезидента за дорученням його клієнта, повинні обов'язково містити призначення платежу, яке чітко визначає характер операції (за товари, послуги, повернення авансового платежу, повернення передоплати, депозиту, кредиту і інш.).

Комерційним банкам України забороняється прийом і виконання платіжних доручень від нерезидентів України на користь резидентів України, в яких відсутнє призначення платежу з посиланням на номер, дату контракту і зміст операції. Тому, якщо в повідомленні банку-нерезидента відсутня необхідна інформація, воно Укрінбанком не виконується. У банк-кореспондент відправляється лист з проханням надати необхідні дані. Поки не поступить відповідь, оплата проводитися не буде.

На основі розпорядження банку-кореспондента в Укрінбанке оформляється платіжне доручення, в якому вказується вся інформація. Після того як документ оформлений і підписаний, він передається у відділ міжбанківських розрахунків, де формується і відправляється електронний документ в банк одержувача.

Платіжне доручення оформляється в двох примірниках. Один залишається в документах дня банку-нерезидента, а другої - в документах дня Укрінбанка.

Згідно з договором про встановлення кореспондентських відносин Укрінбанк відправляє своїм кореспондентам виписки, в яких відображений рух по рахунках, і додатки на кредитові суми.

Для передачі виписок використовується FM 950. Повідомлення оформляється на основі виписки Укрінбанка по рахунку «Лоро», яка формується після закриття ОДБ. У FM 950 вказується: сальдо рахунку на початок робочого дня, рух коштів по дебету і кредиту рахунку, залишок на кінець дня. У виписці обов'язково повідомляється номер платіжного доручення, оформленого Укрінбанком (біля дебетових сум) або референс, вказаний в додатку (для кредитових сум).

Операції по рахунках «Лоро» банків-нерезидентів у валюті України здійснюються в межах залишку коштів на початок робочого дня на відповідному рахунку (лист Національного банку України № 301 від 02.10.1995 м.). Зі рахунку не може бути списана сума, що перевищує залишок на початок дня. Недотримання цієї вимоги спричиняє за собою штрафні санкції.

При проведенні операцій через рахунку «Лоро» у валюті України необхідно пам'ятати, що, згідно з чинним законодавством, розрахунки через ці рахунки можуть проводитися між нерезидентом і резидентом України. Використання цих рахунків при розрахунках між двома перед- приятиями-резидентами України забороняється.

Для закриття рахунку «Лоро» банк-кореспондент направляє в Укрінбанк лист з проханням про закриття рахунку. Faкжe присилається розпорядження, в якому вказується, куди повинен бути переведений залишок коштів на коррахунку (якщо він є). Після отримання виписки від Укрібанка, в якій відображена дана операція і вказаний нульовий залишок, банк-кореспондент присилає тестоване підтвердження залишку на рахунку. Отримавши підтвердження, Укрінбанк закриває рахунок «Лоро» і відправляє кореспонденту тестоване повідомлення про закриття його рахунку в Укрінбанке. Розрахунки по інкасо.: Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію,:  Розрахунки по інкасо.: Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк (банк-емітент) за дорученням і за рахунок клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежу. Маршрут проходження
Розрахунки по інкасо: Платіжна вимога - розрахунковий документ, вмісний вимогу:  Розрахунки по інкасо: Платіжна вимога - розрахунковий документ, вмісний вимогу кредитора (одержувача коштів) за основним договором до боржника (платнику) про сплату певної грошової суми через банк. Інкасове доручення - розрахунковий документ, на основі
Розрахунки по інкасо.: При розрахунках по інкасо банк зобов'язується за дорученням свого клієнта і:  Розрахунки по інкасо.: При розрахунках по інкасо банк зобов'язується за дорученням свого клієнта і за його рахунок отримати від боржника (платника) належні клієнту грошові кошти і (або) акцепт платежу. Ці розрахунки здійснюються на основі платіжних вимог, оплата
Розрахунки фізичних осіб через банки без відкриття банківських рахунків:  Розрахунки фізичних осіб через банки без відкриття банківських рахунків: При розрахунках фізичних осіб через банки без відкриття банківських рахунків банк, провідний такі операції, повинен затвердити Порядок їх здійснення, включаючий в себе порядок оплати його послуг. Даний Порядок повинен бути доступний для ознайомлення
з 5с. Розрахунки для стандартного опціону продавця: 1. Для стандартного опціону продавця, або ошшона-пут, функції виплат:  з 5с. Розрахунки для стандартного опціону продавця: 1. Для стандартного опціону продавця, або ошшона-пут, функції виплат мають наступний вид:/"И=/9(* хЄЕ, (1) гдеО1. Аналогічно з позначеннями з попереднього параграфа, будемо полагатьVnN(у)= sup
з 1. Розрахунки через кореспондентські рахунки, відкриті в Національному:  з 1. Розрахунки через кореспондентські рахунки, відкриті в Національному банку України: «Міжбанківські розрахунки - це система здійснення і регулювання платежів на грошові вимоги і зобов'язання, які виникають між банками і їх філіали на території України» [3, з. 2]. Загальний регламент організації, документообігу і
з 4. Розрахунки чеками: Законодавчі норми, регулюючі використання чеків в платіжному:  з 4. Розрахунки чеками: Законодавчі норми, регулюючі використання чеків в платіжному обороті на території РФ, містяться в ст. 877-885 ГК РФ. Крім того, продовжує діяти в частині, що не суперечить російському законодавству, Положення про чеки, затверджене