Головна   Всі книги

Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших банках

Взаємовідносини між кредитними організаціями (філіали) при здійсненні розрахункових операцій по кореспондентських рахунках регулюються законодавством і договором кореспондентського рахунку (далі - договір рахунку), укладеним між сторонами.

Кредитна організація укладає договір рахунку і відкриває на ім'я філії кореспондентський рахунок в іншій кредитній організації (філії) з наданням йому права розпоряджатися цим рахунком по довіреності, виданій керівнику філії, або в положенні про філію надає йому право на відкриття кореспондентських рахунків в інших кредитних організаціях (філіали).

Філія має право відкривати кореспондентські рахунки іншим кредитним організаціям (їх філіали) і провести операції по них, якщо такі права делеговані йому в положенні про філію і відображені в довіреності, виданій керівнику.

Банк-кореспондент відкриває банку-респонденту кореспондентський рахунок після отримання відповідних документів.

Між банком-респондентом і банком-кореспондентом повинна бути досягнута домовленість:

1) про порядок встановлення ДПП при проведенні розрахункових операцій виходячи з документопробега між банком-респондентом і банком-кореспондентом;

про правила обміну документами (на паперовому носії, у вигляді електронного документа) і формі реєстру майбутніх платежів з переліком необхідних реквізитів для здійснення розрахункових операцій, способі і порядку його передачі (на паперовому носії або у вигляді електронного документа);

про зобов'язання банку-виконавця направляти банку- відправнику підтвердження про здійснення розрахункової операції для її відображення по кореспондентському рахунку в банке-респон-денте і банку-кореспондентові однією датою;

про порядок дій банку-респондента і банку-кореспондента при надходженні розрахункового документа пізніше встановленої ДПП, невчасне отримання або неотримання підтверджень про здійснення розрахункової операції або в зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин;

про зобов'язання банку-респондента по поповненню кореспондентського рахунку для оплати розрахункових документів, пред'явлені до цього рахунку;

про кредитування рахунку банком-кореспондентом;

про умови розірвання договору, включаючи випадок невиконання банком-респондентом зобов'язань по поповненню свого рахунку;

про інші питання, регулюючі проведення розрахунків по кореспондентському рахунку.

Операції по списанню грошових коштів з кореспондентського рахунку «ЛОРО» здійснюються банком-кореспондентом за платіжним дорученням банку-респондента, складеним і оформленим з дотриманням вимог, встановлених нормативними актами Банку Росії, при умові достатності коштів на його рахунку:

в банку-респонденті:

Д-т розрахункового рахунку платника

К-т сч. 30220 «Засоби клієнтів по незавершених розрахункових операціях»;

потім в день переліку платежу -

Д-т сч. 30220 «Засоби клієнтів по незавершених розрахункових операціях»;

К-т сч. 30110 «Кореспондентські рахунки в кредитних організаціях-кореспондентах»;

в банку-кореспондентові:

Д-т сч. 30109

К-т розрахункових рахунки одержувача.

Для власних операцій банку-респондента використовуються рахунки 30221 і 30222 «незавершені розрахунки».

Грошові кошти без згоди банку-респондента списуються у випадках, передбачених законодавством або договором рахунку. Платіжні доручення банку-респондента, які не можуть бути виконані через недостатність грошових коштів на його рахунку, повертаються банком-кореспондентом втягни їх отримання, якщо інакше не передбачене договором рахунку.

Розрахункові документи на безперечне (безакцептне) списання грошових коштів з кореспондентського рахунку «ЛОРО» при відсутності або недостатності на ньому грошових коштів вміщуються банком-кореспондентом у відповідну картотеку неоплачених розрахункових документів до вказаного рахунку банку- респондента і оплачуються в черговості, встановленій законодавством. Банк-кореспондент сповіщає банк-респондент про приміщення неоплачених розрахункових документів в картотеку до рахунку «ЛОРО» банку-респондента за формою 0401075 або за розробленою і узгодженою ними формою сповіщення.

При недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку-респондента здійснюється часткова оплата розрахункових документів на безперечне (безакцептне) списання коштів.

Неоплачені розрахункові документи, пред'явлені до кореспондентського рахунку кредитної організації (філії) на безперечне (безакцептне) списання коштів, можуть бути відкликані самими стягувачами (одержувачами) по їх письмовій заяві, направленій через обслуговуючу стягувач (одержувача) кредитну організацію (філія).

Відкликані стягувачами розрахункові документи на безперечне (безакцептне) списання коштів з рахунку платника пересилаються кредитною організацією (філією) платника (банком-кореспондентом) в кредитну організацію (філія) стягувача (одержувача) самостійно рекомендованим листом з повідомленням.

Банк-кореспондент здійснює операцію по кореспондентському рахунку «ЛОРО» при умові, що платіжне доручення банку-респондента складене з дотриманням встановлених Банком Росії вимог.

При здійсненні розрахункових операцій по кореспондентських рахунках «ЛОРО», «НОСТРО» банком-відправником платежу або банком-виконавцем платежу може бути як банк-респондент, так і банк-кореспондент.

При проведенні операцій банком-кореспондентом по кореспондентському рахунку «ЛОРО» по зарахуванню або списанню грошових коштів за пред'явленими інкасовими дорученнями або платіжними вимогами, видачі банком-кореспондентом банку-респонденту грошової готівки ДПП вказується в реєстрі майбутніх платежів, форма і спосіб передачі (електронно або на паперовому носії) якого встановлюється банком-кореспондентом і банком-респондентом в договорі рахунку.

До реєстру майбутніх платежів (на паперовому носії) додаються розрахункові документи, на основі яких буде здійснена операція (крім видачі грошової готівки).

Основою для ведіння розрахункових операцій по кореспондентському рахунку в банку-відправникові (у разі передачі розрахункового документа на паперовому носії) є перші примірники розрахункових документів клієнта, по власних операціях банку-респондента і один примірник платіжного доручення банку-відправника, складений на їх основі, а в банке-ис-полнителе - перший примірник платіжного доручення банку-відправника і прикладені до нього примірники розрахункових документів клієнтів і по власних операціях банка-відправите-ля. При передачі розрахункових документів в електронному вигляді в документи дня за домовленістю сторін вміщуються розпечатані паперові копії ЕПД або реєстр проведених ЕПД.

При неотриманні підтвердження про здійснення розрахункової операції від банку-виконавця банк-відправник в день настання ДПП вживає всіх можливих заходів (запитує по каналах екстреного зв'язку - електронної, телефонної, телефаксной і т. д.) для з'ясування причини неотримання підтвердження. У разі повідомлення банком-виконавцем про неможливість здійснення даної розрахункової операції банк-відправник зобов'язаний забезпечити проведення платежу по інших рахунках (відкритим в підрозділі розрахункової мережі Банка Росії, в інших кредитних організаціях (філіали), або через інші філіали цієї ж кредитної організації).

Кореспондентський рахунок закривається при розірванні договору рахунку у випадках, передбачених законодавством, нормативними актами Банку Росії і договором рахунку.

Сторона-ініціатор розірвання договору рахунку направляє іншій стороні за договором рахунку письмову заяву про закриття кореспондентського рахунку в зв'язку з розірванням договору рахунку, підписану керівником і головним бухгалтером, завірену друком кредитної організації. У заяві вказується дата розірвання договору рахунку.

При закритті кореспондентського рахунку залишок грошових коштів перераховується на основі платіжного доручення банку- респондента на його кореспондентський рахунок (субрахунок) в підрозділі розрахункової мережі Банка Росії або на кореспондентський рахунок в іншій кредитній організації (філії) в термін, передбачений законодавством і договором рахунку. Одночасно банк-респондент здає банку-кореспонденту невикористані грошові чекові книжки.

Банк-кореспондент повідомляє про закриття кореспондентського рахунку податкові органи і інші державні органи, на які законодавством Російської Федерації покладені функції контролю за платежами до бюджету, державні позабюджетні фонди і митні органи.

При недостатності грошових коштів на кореспондентському рахунку (субрахунку) банку-кореспондента, відкритому в підрозділі розрахункової мережі Банка Росії, платіжне доручення банку-респондента для здійснення повернення залишку грошових коштів з кореспондентського рахунку «ЛОРО» вміщується банком-кореспондентом у відповідну картотеку неоплачених розрахункових документів до свого кореспондентського рахунку (субрахунку), відкритого в підрозділі розрахункової мережі Банка Росії, і оплачується в порядку черговості, встановленої законодател ьством.

Банк-кореспондент припиняє проведення операцій по кореспондентському рахунку «ЛОРО» при розірванні договору рахунку після отримання заяви банку-респондента про закриття кореспондентського рахунку або настання вказаної в йому дати розірвання договору рахунку. Що Все поступають в банк-кореспондент розрахункові документи для списання з рахунку банку-респондента підлягають поверненню з вказівкою причини повернення: «Повернення без виконання в зв'язку із закриттям кореспондентського рахунку». Розрахунки плановими платежами: прогресивна форма переліку платежів, оскільки в своїй основі:  Розрахунки плановими платежами: прогресивна форма переліку платежів, оскільки в своїй основі має зустрічний рух грошей і товарів. Це веде до прискорення розрахунків, зниження взаємної дебіторсько-кредиторської заборгованості, спрощує техніку розрахунків, дає можливість
Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин:  Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин: Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших комерційних банках і їх філіали, почали впроваджуватися в Росії з 1992 р. Найбільш широкі кореспондентські зв'язки мали такі великі комерційні банки, як Промстройбанк, Інкомбанк, Російський кредит і
Розрахунки за податковими зобов'язаннями: З даного питання існує постанова Конституційного Суду РФ:  Розрахунки за податковими зобов'язаннями: З даного питання існує постанова Конституційного Суду РФ від 12 жовтня 1998 року № 24-П. У цьому рішенні були сформульовані наступні правові позиції Конституційного Суду РФ: а) поняття сплата податку і
Розрахунки у клірингових валютах: З невеликим числом країн розрахунково-кредитні відношення Росії:  Розрахунки у клірингових валютах: З невеликим числом країн розрахунково-кредитні відношення Росії проводяться на основі платіжних угод клірингового типу. Деяка частина розрахунків з такими країнами, як Єгипет і Індія, також ведеться по клірингу, хоч за домовленістю в теперішній час
Розрахунки інкасовими дорученнями: Інкасове доручення є розрахунковим документом, на основі:  Розрахунки інкасовими дорученнями: Інкасове доручення є розрахунковим документом, на основі якого списуються грошові кошти з рахунків платників в безперечному порядку. Інкасові доручення застосовуються: у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів
5. Розрахунки по ІНКАСО: Являють собою банківську операцію за допомогою якої банк по:  5. Розрахунки по ІНКАСО: Являють собою банківську операцію за допомогою якої банк за дорученням і за рахунок свого клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежу. Платежі здійснюються на основі: Платіжних
Розрахунки по інкасо.: При розрахунках по інкасо банк зобов'язується за дорученням свого клієнта і:  Розрахунки по інкасо.: При розрахунках по інкасо банк зобов'язується за дорученням свого клієнта і за його рахунок отримати від боржника (платника) належні клієнту грошові кошти і (або) акцепт платежу. Ці розрахунки здійснюються на основі платіжних вимог, оплата