Головна   Всі книги

5.3. РОЗРАХУНКИ ПО ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Використання чеків в міжнародних розрахунках. У розрахунках із зарубіжними партнерами чек може бути використаний в тому випадку, коли необхідний швидко зробити платіж за поставлені товари або надані послуги.

У цьому випадку частіше за все застосовуються чеки, для яких юридичні основи звертання викладені в Одноманітному чековому законі (ЕЧЗ) 1931 р. Англо-американське законодавство про чеки дещо відрізняється від того, як воно викладене в цьому законі, і визначає чек як різновид перевідного векселя. У деяких країнах діє національне законодавство про чеки.

Чек можна визначити як безумовний наказ клієнта (чекодавця) ведучий його поточний рахунок банку (платнику) сплатити певну суму чекодержателю. Чек являє собою письмовий документ, що складається по суворо встановленій законодавством формі як правило на спеціальному бланку, що видається чекодавцю банком разом з іншими чистими бланками, сброшюрованними в чекову книжку. Текст повинен містити наступні обов'язкові реквізити:

найменування (чекова мітка);

простій і нічим не зумовлений наказ платнику сплатити вказану на чеку суму;

найменування платника, яким є банк, де чекодавець має свій поточний рахунок;

місце платежу, в більшості випадків співпадаюче з місцем знаходження банку чекодавця;

дата і місце складання (виписки) чека;

підпис чекодавця.

Право чекодавця виписувати чеки на банк засновано на договорі між банком і клієнтом. Але чеки оплачуються банком за рахунок власних коштів чекодавця. Відповідальність за виписку безвалютного чека (без покриття) несе передусім чекодавець, а потім всі подальші держателі чека і гаранти. У багатьох країнах ця відповідальність карна. Якщо має місце попередня домовленість чекодавця з банком, при відсутності або недостачі коштів на рахунку чек може бути оплачений за рахунок банківського кредиту (овердрафт). Видача чека чекодавцем ще не означає платежу, бо при передачі чека чекодавцем іншій особі чек лише замінює реальні гроші, але сам такими не є. Тому він по пред'явленні його в банк повинен бути перетворений в готівку або вказана в йому сума повинна бути зарахована на рахунок чекодержателя. Подібний характер чека обмежує терміни його звертання. У відповідності з ЕЧЗ термін пред'явлення чека до оплати в країні його видачі обмежений 8 днями; оплата ж чека в іншій країні Європи обмежується 20 днями, в міжконтинентальному обороті оплата чека повинна статися не пізніше 70 днів від дня його видачі. Англо-американське право не встановлює конкретних граничних термінів пред'явлення чеків до оплати, але зазначає, що вони повинні бути оплачені протягом розумного терміну, визначуваного банківською практикою. Законодавство про чеки забороняє нарахування відсотків на суму чека.

Чеки розрізнюються по видах, і в основу цієї відмінності встановлена можливість і спосіб їх неодноразової передачі однією особою іншому. Іменний чек містить текст: pay to the name of N - "платите тільки N". Цей чек застосовується відносно рідко, оскільки можливості його передачі подальшому чекодержателю обмежені. Він не може бути переданий іншому держателю за допомогою звичайного індосамента (передавального напису), але це можна здійснити цессией, що дає подальшому держателю тільки ті права по чеку, які мав попередній держатель.

Найбільше поширення має ордерний чек, який може неодноразово передаватися за допомогою індосамента. Цей чек містить текст: pay to the order of N - "платите N або його наказу (тому, кому він укаже)". Передача ордерного чека іншій особі може проводитися за допомогою різних індосаментів. При використанні іменного індосамента держатель чека ставить на його оборотній стороні свій підпис і вказує ім'я особи, якому передається право отримання грошей по чеку. Всі обличчя, що зробили передавальний напис, несуть солідарну відповідальність перед чекодержателем.

Відповідальність по чеку при передачі його іншому обличчю усувається за допомогою безоборотного індосамента у вигляді додаткової обмовки на обороті чека: "без обороту на мене". Така обмовка виключає всяку відповідальність особи, що зробила цей напис, перед всіма подальшими держателями чека. Якщо держатель чека указав на його обороті мету передачі чека іншій особі, обмежуючи тим самим можливість отримання грошей по чеку, то має місце цільовий індосамент. У цьому випадку в тексті індосамента вписуються, наприклад, слова: "тільки для депонування" і одержувач грошей по чеку не може їх витратити. Бланковий індосамент, коли держатель чека ставить на його зворотній стороні тільки свій підпис, не вказуючи особи, якій він передає чек, перетворює чек в пред'явницький документ, і з цього часу чек може передаватися простим врученням без якого-небудь напису.

Одноманітний закон про чеки забороняє здійснення передавального напису платником (банком). Пояснюється це тим, що згідно із законом банк-платник не несе відповідальності перед чекодержателем за оплату виписаного на нього чека. У даній операції банк діє лише як агент чекодавця і відповідає тільки перед ним за правильність і своєчасність оплати чека. Тому платнику дозволено здійснювати лише доручний індосамент при інкасуванні чека, який означає, що назване в напису обличчя уповноважене банком-платником на реалізацію всіх прав по чеку, а сам банк, що зробив доручний напис, не несе відповідальності за оплату чека.

Відносно чеків, що мають ходіння за рубежем, здійснюються різного роду шахрайства: підробка підпису чекодавця, збільшення суми чека, датування датою, що ще не наступила, прострочення, виписка чека без покриття, пропуск в ланцюжку індосаментів. Практика виробила декілька методів захисту чеків від зловживань. Найбільш поширеним серед них є кроссирование, що графічно виражається в нанесенні на лицьову сторону чека двох косих смужок і що дозволяє банку використати кроссированний чек тільки для безготівкових переліків, т. е. по ньому не можна отримати готівку. Обіг цих чеків за допомогою індосаментів не допускається. Кроссирование може бути загальним, коли чек оплачується банком-платником шляхом зарахування суми по чеку на рахунок держателя в цьому ж банку, а якщо такого рахунку немає, то кошти переводяться банком-платником іншому банку по вказівці чекодержателя. Кроссирование може бути також обов'язковим, коли між смужками на чеку вказується конкретний банк, в який переводиться сума по чеку і де чекодержатель може отримати гроші, але знову ж тільки в безготівковій формі. Для захисту чекового звертання від шахрайства використовується також так званий засвідчений чек, коли банк спеціальним написом засвідчує автентичність підпису клієнта-чекодавця і наявність суми для оплати чека перед тим, як чек буде переданий чекодержателю. У момент посвідчення чека його сума знімається з рахунку чекодавця і резервується на особливому рахунку. Даний спосіб застосовується при операціях з цінними паперами. Якщо у чекодавця виникли підозри відносно чекодержателя вже після передачі йому чека, чекодавець може скористатися правом припинення платежу по чеку, повідомивши банк про відмову оплати вже виданого чека. Якщо банк отримав відомості про смерть або банкрутство чекодавця, то він з цього моменту не має права оплачувати його чеки.

За допомогою чека проводиться не тільки безготівкове перерахування коштів, але по ньому чекодержатель може отримати готівку, для чого на чеку робляться відповідні помітки. Крім чеків зарубіжна практика виробила і інші способи отримання готівки приватною особою в даний момент і в даному місці: кредитні листи і дорожні чеки. Розрахунки платіжними дорученнями: сама поширена в цей час в Росії форма безготівкових:  Розрахунки платіжними дорученнями: сама поширена в цей час в Росії форма безготівкових розрахунків. Платіжне доручення - доручення підприємства обслуговуючому банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів. Платіжні доручення
Розрахунки платіжними дорученнями: Платіжне доручення являє собою письмове розпорядження:  Розрахунки платіжними дорученнями: Платіжне доручення являє собою письмове розпорядження власника рахунку банку про перерахування певної грошової суми з його рахунку на рахунок іншого підприємства - одержувача коштів в тому ж або іншому одногороднем або іногородній установі
30. Розрахунки пластиковими картками.: Розвиток електронної техніки дозволив широко використати:  30. Розрахунки пластиковими картками.: Розвиток електронної техніки дозволив широко використати безготівкові розрахунки в формі пластикових карток, вмісних зашифровану інформацію, що дозволяє їх власникам здійснювати платежі і отримувати готівку. Пластикова картка
Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин:  Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин: Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших комерційних банках і їх філіали, почали впроваджуватися в Росії з 1992 р. Найбільш широкі кореспондентські зв'язки мали такі великі комерційні банки, як Промстройбанк, Інкомбанк, Російський кредит і
Розрахунки між бюджетами.: Взаємні розрахунки - частина розрахунків між бюджетами в ході тільки:  Розрахунки між бюджетами.: Взаємні розрахунки - частина розрахунків між бюджетами в ході тільки виконання бюджетів. Причини виникнення: 1) Зміна адм-терр. ділення РФ на взаємні розрахунки відноситься сума грошових коштів, належних передачі з одного бюджету в інший на
Розрахунки інкасовими дорученнями: Інкасові доручення застосовуються: у випадках, коли безперечний:  Розрахунки інкасовими дорученнями: Інкасові доручення застосовуються: у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлений законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, що виконують контрольні функції; для стягнення по виконавчих
5. Розрахунки по ІНКАСО: Являють собою банківську операцію за допомогою якої банк по:  5. Розрахунки по ІНКАСО: Являють собою банківську операцію за допомогою якої банк за дорученням і за рахунок свого клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежу. Платежі здійснюються на основі: Платіжних