Головна   Всі книги

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Відносно новим для нашої економіки розрахунковим документом і, відповідно, новою формою безготівкових розрахунків є розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

Платіжне вимога-доручення являє собою вимогу постачальника до покупця сплатити на основі направлених в обслуговуючий банк платника розрахункових і відвантажувальних документів вартість поставленої по дрговору продукції, виконаних робіт, наданих послуг і доручення платника списати кошти з його рахунку.

Платіжні вимоги-доручення виписуються постачальниками і разом з комерційними документами відправляються в банк покупця, який передає вимогу-доручення платнику для акцепту (мал. 6.6). Платник зобов'язаний повернути в банк акцептоване платіжне вимогу-доручення або заявити відмову від акцепту протягом трьох днів від дня надходження його в банк платника. Платіжне требова- ние-доручення приймається до оплати при наявності коштів на рахунку платника.

Про відмову повністю або частково сплатити платіжне требова- ние-доручення платник повідомляє обслуговуючий його банк протягом цих трьох днів. Вимоги-доручення разом з прикладеними відвантажувальними документами і сповіщеннями про відмову в оплаті повертаються безпосередньо постачальнику. При згоді сплатити повністю або частково платіжне вимогу-доручення платник оформляє його підписами осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком і відтисненням друку, а потім здає їх в обслуговуючий банк.

Рис. 6.6. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями: 1 - постачання товару (надання послуг); 1а - передача платіжної вимоги- доручення в банк покупця; 2 - розрахункові документи передаються покупцю для акцепту; 3 - акцептовані розрахункові документи повертаються в банк, де проводиться списання коштів з рахунку покупця;

4 - переказ коштів в банк постачальника і зарахування коштів на рахунок постачальника; 5 - повідомлення постачальнику про зарахування коштів на його банківський рахунок 3.6. Розрахунок суми дивідендів на одну звичайну акцію:  3.6. Розрахунок суми дивідендів на одну звичайну акцію: DPS = D /No где7DPS - сума дивідендів, що доводиться на 1 звичайну акцію (Dividend per Share).D - загальна сума оголошених дивідендів по всіх акціях;No - загальна кількість звичайних акцій на руках у акціонерів.
3.4. Розрахунок очікуваної курсової вартості привілейованої акції:  3.4. Розрахунок очікуваної курсової вартості привілейованої акції: виконується по формулі;Р(А)=R * 100 / r, де (5) Р (А) - очікувана вартість привілейованої акції; r - норма прибутку;R - річна рента привілейованої акції або річний дохід (дивіденд);R= dз * А/100=Dпр, де (5а)dp - оголошений дивіденд по
3.1. Розрахунок очікуваної курсової вартості звичайних акцій і:  3.1. Розрахунок очікуваної курсової вартості звичайних акцій і конвертованих облігацій на умовах конверсійного привілею.: У разі обміну - частини конвертованих облігацій на звичайні акції їх курсова вартість розраховується по формулі (1) аннуитета. У цьому випадку інвестиції приносять дохід, який поступає у вигляді серії декількох однакових по розміру виплат в
3.5. Розрахунок доходу на одну звичайну акцію.: EPS=(Р - DP)/No, де (6)EPS - дохід на одну звичайну акцію:  3.5. Розрахунок доходу на одну звичайну акцію.: EPS=(Р - DP)/No, де (6)EPS - дохід на одну звичайну акцію (Earnings per Share); Р - чистий прибуток, отриманий акціонерами після виплати податку по цінних паперах;Dp - дивіденди, виплачені акціонерам по привілейованих акціях.
14. РОЗРАХУНКИ ВЕКСЕЛЯМИ: Вексельна форма розрахунків являє собою розрахунки між:  14. РОЗРАХУНКИ ВЕКСЕЛЯМИ: Вексельна форма розрахунків являє собою розрахунки між постачальником і платником за товари і послуги з відстрочкою платежу на основі спеціального документа - векселі. Основні учасники вексельного правовідношення: векселедавець, векселедержатель
Розрахунки у вільно конвертованих валютах: З переважною більшістю країн дальнього зарубіжжя міжнародні:  Розрахунки у вільно конвертованих валютах: З переважною більшістю країн дальнього зарубіжжя міжнародні розрахунково-кредитні відносини по різного роду економічним і іншим зв'язкам здійснюються у вільно конвертованих валютах (ериканских доларах, німецьких марках, англійських
Розрахунки за допомогою документарного інкасо.: Зарубіжна практика безготівкових розрахунків розрізнює інкасо чисту і:  Розрахунки за допомогою документарного інкасо.: Зарубіжна практика безготівкових розрахунків розрізнює інкасо чисту і документарну. Чисте інкасо передбачає отримання банком належних клієнту коштів по грошових документах - чекам, векселям, коли вони не супроводяться комерційними