Головна   Всі книги

з 4. Реалізація норм цивільного законодавства в сучасних умовах розвитку правоприменительной практики

Аналіз норм цивільного законодавства неможливий без дослідження практики їх реалізації. Інтерес до даної проблеми зумовлений базо- востью положень норм цивільного права, їх интегративним характером і глибоким системообразующим значенням для всієї існуючої системи права Росії.

Реалізація норм цивільного законодавства в сучасних умовах розвитку правоприменительной практики бачиться в наступних аспектах.

По-перше, в питаннях тлумачення норм цивільного права в процесі правоприменительной діяльності. Наприклад для заповітного розпорядження законодавцем і правовими положеннями постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 29.05.2012 м. № 9 «Про судову практику у справах про успадкування» передбачені спеціальні правила. Незважаючи на те, що заповітне розпорядження є виглядом заповіту, воно може бути відмінене тільки іншим заповітним розпорядженням або спеціальною вказівкою на це в подальшому заповіті. По вказаних основах наявність іншого заповіту без дотримання вищепоказаних правил не може розглядатися як основа для скасування заповітного розпорядження. Даний приклад свідчить про те, що для захисту права велике значення має систематичне тлумачення норм цивільного законодавства.

По-друге, в питаннях вдосконалення російського законодавства. Прикладом вдосконалення російського законодавства є визначення Конституційного Суду Російської Федерації від 15.05.2012 м. № 811-Про «По жалобі громадянина Короткова Олександра Івановича на порушення його конституційних прав ст. 1079, 1083 і 1100 Цивільних кодекси Російської Федерації». Реалізація вказаних норм закону не можна розглядати як такі, що не допускають відмову в присудженні компенсації родичам власника джерела підвищеної небезпеки (транспортного засобу), винного в дорожньо-транспортному випадку - взаємодії (зіткненні) декількох джерел підвищеної небезпеки (транспортних засобів) - і загиблого внаслідок нього, в тому випадку, коли інший учасник зіткнення Правила дорожнього руху не порушував і в зіткненні не винен. При цьому на власника джерела підвищеної небезпеки, не винного в зіткненні транспортних засобів, не може бути покладена відповідальність по відшкодуванню шкоди, в тому числі обов'язок компенсувати моральна шкода іншому власнику джерела підвищеної небезпеки, винному в дорожньо-транспортному випадку, або його родичам, визнаним потерпілими. Даний приклад вказує на те, що ответствен

ность може наступити тільки при наявності умов передбачених положеннями ст. 1064 Цивільного кодексу РФ.

Іншим прикладом може служити постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 25.12.2012 м. № 33-П «У справі про перевірку конституционности положень ст. 213.1 Податкового кодексу Російської Федерації в зв'язку з жалобою громадянина В. Н. Кононова». При розгляді жалоби положення ст. 213.1 Податкового кодексу РФ визнані неконституційними в частині в зв'язку з порушенням принципів цивільного законодавства, таких як рівність перед законом і судом, рівне правове положення суб'єктів правовідношення, пропорційність меж законодавчого розсуду при встановленні, введенні і стягуванні податків. Даний приклад свідчить про те, що норми цивільного законодавства мають міжгалузевий характер, застосування яких направлене на захист приватного права.

По-третє, в питаннях розвитку юридичної техніки. У ряді постанов Європейського Суду по правах людини приводиться тлумачення понять, наприклад особистий досвід, необхідність, житлове приміщення, сім'я. У постанові Європейського Суду по правах людини від 25.11.2010 м. «Справа "Роман Карасев (Roman Karasev) проти Російської Федерації"» (жалоба № 30251/03) вказано, що у відсутності адвоката особистий досвід заявника і його усна заява є істотним елементом лінії захисту позиції позивача в справі і єдиним способом забезпечення змагальності в процесі. Жалоби, засновані на особистому досвіді, служать основою для оцінки моральної шкоди.

У постанові Європейського Суду по правах людини від 14.01.2010 м. «Справа "Мастепан (Mastepan) проти Російської Федерації"» (жалоба № 3708/03) говоритися про поняття «необхідності» при проникненні в житлове приміщення. Необхідність передбачає, що втручання відповідає настійній суспільній потребі і пропорційно преследуемой законній меті.

Приведені тлумачення понять доповнюють норми національного законодавства, дозволяють правильно застосовувати норми цивільного законодавства на практиці.

В-четвертих, в питаннях вдосконалення способів захисту приватного права. Способи захисту приватного права закріплені в ст. 12 Цивільного кодексу РФ. Разом з тим, відсутність в інших законах статті з вказівкою способів захисту не означає неможливість їх застосування. Наприклад, дослідники вказують, що «способи захисту трудових прав і правових інтересів не встановлені в Трудовому кодексі Російській Федерації і інакших федеральних законах, вмісному норми трудового права», це приводить до «різноманітної і суперечливої судової практики і неефективного захисту

трудових прав і правових інтересів фізичних і юридичних осіб»[151].

Тим часом, відсутність спеціального закріплення в законі того або інакшого способу захисту не означає неможливість його застосування виходячи з правових положень судової практики. Способи захисту можуть створюватися судовою практикою і знаходити своє закріплення в судових постановах, наприклад, встановлення факту трудових відносин. У сфері захисту права власності до способу захисту не закріпленого законом, але що має місце в судовій практиці відноситься визнання операції що відбулася.

Вдосконалення способів захисту приватного права бачиться в розв'язанні проблемних питань, виникаючих при застосуванні рішень Європейського Суду по правах людини. Звернемося до деяких з них.

По-перше, при аналізі судової практики по конкретних категоріях справ не завжди приводяться норми Конвенції про захист прав людини і основних свобод, виведення Європейського (з посиланням на рішення Європейського Суду) (наприклад, у справах, пов'язаним з обов'язковому соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, застосуванням положень Цивільного кодексу РФ про відсотки за користування чужими грошовими коштами).

По-друге, на практиці норми Конвенції застосовуються окремо від виведення Європейського. Думається, що застосуванню підлягають спочатку норми Конвенції, а потім виведення Європейського як роз'яснення даних норм.

По-третє, рішення Європейського Суду підлягають застосуванню в залежності від категорії справи, що скрутно у відсутність обліку таких рішень. Банк рішень Європейського Суду підлягає систематизації, також як і рішення російських судів по категоріях справ.

В-четвертих, проблемним питанням є застосування рішень Європейського Суду при тлумаченні понять, наприклад у справах, пов'язаним із захистом честі і достоїнства, призначенням житлового приміщення, виникненням і припиненням сімейних відносин. Яким буде бути порядок їх застосування у випадках відсутності дефинитивних норм в законі, відсутності або наявності тлумачення таких понять в правових положеннях вищих судових інстанцій.

Підводячи підсумки, потрібно відмітити, що реалізація норм цивільного законодавства направлена на вдосконалення коштів і способів захисту приватного права.

Питання для самоконтроля

1. Як ви вважаєте, чи мають характер нормативного правового акту постанови Конституційного Суду РФ? Обгрунтуйте свою точку зору.

2. У яких випадках можна говорити про застосування зворотної сили постанов Конституційного Суду РФ?

3. Що розуміється під зворотною силою судової постанови?

4. Що таке медиация, і які існують в літературі підходи до визначення даного поняття?

5. Як ви розумієте вираження про те, що медиация є альтернативним і універсальним правовим засобом захисту порушеного права?

6. Чим відрізняється медиация від інакших коштів захисту права?

7. Хто може бути медіатором? Якими якостями повинен відповідати медіатор?

8. Охарактеризуйте поняття загальної і спеціальної (галузевої) медиації.

9. Що таке звичаї правоприменительной практики?

10. Які проблемні питання реалізації норм цивільного законодавства ви можете назвати?

Практичне завдання Ns 1

А. А. Петров звернувся до суду заявою про стягнення судових витрат на медіатора. У ході судового розгляду виробництво у справі в частині окремих позовних вимог А. А. Петрова судом припинено в зв'язку з відмовою від них позивача внаслідок укладення медиативного угоди. На інші позовні вимоги судом постановлене рішення.

Чи Правомірно заявлені позивачем вимоги про стягнення судових витрат на медіатора?

Які способи захисту застосовні в даній правовій ситуації?

Що така медиативное угода? На яких стадіях цивільного процесу воно бути укладено? Обгрунтуйте свою позицію з посиланням на нормативні правові акти.

Практичне завдання Ns 2

Рішенням посадової особи МРЕО ГИБДД анульована реєстрація транспортного засобу, що належав А. А. Петрову, в зв'язку з тим, що сталася заміна кузова автомобіля і не представлені зведення про допуск транспортного засобу до участі в дорожньому русі.

А. А. Петров звернувся до суду з позовною заявою про визнання права власності на транспортний засіб.

У судовому засіданні представник позивача доповнив позовні вимоги, просив визнати дії посадової особи адміністративного органу по анулюванню реєстрації транспортного засобу незаконними.

Дайте оцінку правової ситуації. Чи Правомірно заявлені вимоги позивачем і його представником?

Яка форма захисту вибрана позивачем для захисту порушеного права?

Визначте вигляд і характер виниклого правовідношення. Який спосіб захисту потрібно обрати позивачу? з 3. Реальні контракти. Поняття і види: Реальні контракти - це договори, зобов'язання з яких:  з 3. Реальні контракти. Поняття і види: Реальні контракти - це договори, зобов'язання з яких встановлювалися при передачі речі. Права і обов'язки сторін виникали саме з моменту передачі речі, що є предметом договору. До передачі речі угода про майбутній висновок
Реальні інвестиції: - це вкладення капіталу у виробництво якої-небудь продукції.:  Реальні інвестиції: - це вкладення капіталу у виробництво якої-небудь продукції. Реальні інвестиції можуть бути прямими і непрямими.
Реальні договори. Їх види.: Договір позики - договір, по якому одна сторона (кредитор):  Реальні договори. Їх види.: Договір позики - договір, по якому одна сторона (кредитор) передає іншій стороні (позичальнику) грошову суму або речі у власність, із зобов'язанням позичальника повернути гроші або речі після закінчення вказаного в договорі терміну або по
Реальність балансу і правдивість: неоднозначні поняття. Баланс може бути правдивим, але нереальним.:  Реальність балансу і правдивість: неоднозначні поняття. Баланс може бути правдивим, але нереальним.
РЕАЛЬНА СУМА: скорректированная внаслідок інфляції платоспроможність:  РЕАЛЬНА СУМА: скорректированная внаслідок інфляції платоспроможність покупців.
Реалізована ринкова ніша: - частина фундаментальної ніші фірми, яку їй вдається втримати в:  Реалізована ринкова ніша: - частина фундаментальної ніші фірми, яку їй вдається втримати в боротьбі з конкуруючими підприємствами. Від співвідношення реалізованої і фундаментальної ринкової ніші залежить доля фірми. На малюнку 1.4.3 зображені три що найчастіше зустрічаються
Реалізація програми оздоровлення: - створення центрів фізичної культури, рад по підтримці:  Реалізація програми оздоровлення: - створення центрів фізичної культури, рад по підтримці здоров'я співробітників.