На головну сторінку   Всі книги

Рішення типових задач

Задача 1. Приведені дані за зобов'язаннями комерційного банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку і показати, які з способів залучення коштів є переважаючими в даному банку;

визначити коефіцієнт клієнтської бази по формулі (4.1) і показати його економічне значення. Зобов'язання комерційного банка Таблиця 4.14

Зобов'язання Сума, тис. крб.

Внески громадян Розрахункові рахунки клієнтів Депозити Векселя

Цінні папери (облігації, сертифікати) 7 404 290 377 3 310 44 846 0

Разом

Рішення. Приведемо в табл. 4.15 розрахункові дані за зобов'язаннями комерційного банку.

Результати розрахунків Таблиця 4.15

Зобов'язання Сума, тис. крб.

1 2

Внески громадян

7 404

106 II. Банки ¦

Закінчення табл. 4.15

1 2

Розрахункові рахунки клієнтів 290 377

Депозити 3 310

Векселя 44 846

Цінні папери (облігації, сертифікати) 0

Разом 348 352

Коефіцієнт Внески + Засобу гра28дан -

" - корпоративних клієнтів. " "г*

клієнтської = X 100%

бази Зобов'язання 99,31%

Приведені розрахунки свідчать про те, що основна сума зобов'язань банку була сформована за рахунок залучення коштів на розрахункові рахунки клієнтів, що є позитивним. Крім того, банк активно залучає ресурси за рахунок розміщення власних векселів, що відображає його стійке положення на ринку цінних паперів. Коефіцієнт клієнтської бази, який показує її частку в зобов'язаннях банку, в даному банку має високий показник і близький до идельному (100%).

Задача 2. У табл. 4.16 приведені дані з пасиву балансу банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку;

визначити коефіцієнт ресурсної бази і розкрити його економічне значення.

Таблиця 4.16

Дані з пасиву балансу банка Показники Сума, тис. крб.

1. Капітал-нетто 50 900

2. Зобов'язання

У тому числі

2.1. Залучені кошти від клієнтів 348 352

2.2. Кошти в розрахунках 6 716

2.3. Кредитори 15 124

Рішення

Визначимо суму зобов'язань банку: (п. 2.1 + 2.2 + 2.3) = = 370 192 тис. крб. ¦ 4. Пасивні операції комерційних банків 107

Розрахуємо коефіцієнт ресурсної бази раніше вказаної формули (4.6).

Отримані дані підставимо в табл. 4.17. банку виходячи з

Результати розрахунків Таблиця 4.17

Показники Сума, тис. крб.

Капітал-нетто

Зобов'язання В тому числі

Залучені кошти від клієнтів

Засобу в розрахунках

Кредитори 50 900 370 192

348 352 6 716 15 124

Коефіцієнт

" Зобов'язання "

ресурсної = х 100%

бази Капітал-нетто 727,29%

Коефіцієнт клієнтської бази дуже високий, і чим він вище,

тим краще для банку. Отже, банк розвивається і його ресурси у вигляді зобов'язань істотно перевищують власний капітал, що оцінюється позитивно.

Задача 3. У табл. 4.18 приведені дані по пасивах балансу комерційного банку. Потрібно:

привести угруповання статей пасивів по наступних розділах: власні кошти; зобов'язання; інші пасиви;

показати питому вагу кожного з них в загальній сумі пасивів;

Дані по пасивах балансу банку

визначити загальну суму пасивів.

Таблиця 4.18 Статті балансу Сума, тис. крб.

1 2

1. Статутний капітал 50 000

2. Розрахункові рахунки клієнтів 290 377

3. Кошти в розрахунках 6 716

4. Фонди 2 782

5. Коррахунки банків 2 326

6. Межфилиальние розрахунки 1 595

7. Резерви 3 862

Закінчення табл. 4.18 1 2

8. Прибуток 3 559

9. Коррахунки банків- нерезидентів 89

10. Кредитори 15 124

11. МБК (залучені) 0

12. Депозити 3 310

13. Векселі 44 846

14. Внески громадян 7 404

Рішення

Приведемо дані, розраховані по табл. 4.18, в табл. 4.19.

Таблиця 4.19

Результати розрахунків Позиції Сума, тис. крб.

1. Власні кошти (1 + 4 + 7 + 8) 60 203

2. Зобов'язання (2 + 5 + 9 + 11 12 + 13 + 14) 348 352

3. Інші пасиви (3 + 6 + 10) 23 435

Розрахуємо питомі ваги окремих статей пасивів самостійно.

Загальна сума пасивів буде рівна 431 990 тис. крб.

Задача 4. У табл. 4.20 приведена структура власних коштів і зобов'язань комерційного банку. Потрібно:

визначити суму: зобов'язань, коштів на коррахунках, МБК, коштів в розрахунках банку;

розрахувати питому вагу кожної статті пасивів в загальній сумі пасивів комерційної банку;

дати загальну якісну оцінку структури власних коштів і зобов'язань банку.

Таблиця 4.20 Структура власних коштів і зобов'язань банка Показники Сума, тис. крб. Питома вага, %

1 2 3

Власні кошти 60 203

1. Статутний капітал 50 000

Продовження табл. 4.20 1 2 3

2. Фонди 2 782

3. Резерви 3 862

4. Прибуток 3 559

Зобов'язання

5. Розрахункові рахунки клієнтів 290 377

6. Коррахунки

У тому числі

6.1. Банків-резидентів 2 326

6.2. Банків-нерезидентів 89

7. МБК 0

У тому числі

7.1. Від ЦБ РФ 0

7.2 Від банків-резидентів 0

7.3. Від банків-нерезидентів 0

7.4. Прострочені 0

8. Депозити 3 310

9. Векселі 44 846

10. Внески громадян 7 404

11. Цінні папери (блигації, 0

сертифікати)

12. Межфилиальние розрахунки 1 595

13. Кошти в розрахунках

В тому числі

13.1. З біржами 0

13.2. По конверсійних операціях 4 238

13.3. Інші 2 478

14. Кредитори 15 124

Разом пасивів 431 990

Рішення. Розрахунки по задачі приведені в табл. 4.21

Таблиця 4.21 Показники Сума, тис. крб. Питома вага, %

1 2 3

Власні кошти 60 203 13,94

1. Статутний капітал 50 000 11,57

2. Фонди 2 782 0,64

3. Резерви 3 862 0,89

4. Прибуток 3 559 0,82

Продовження табл. 4.21 1 2 3

Зобов'язання 371 787 86,06

5. Розрахункові рахунки клієнтів 290 377 67,22

6. Коррахунки 2 415 0,56

У тому числі

6.1. Банків-резидентів 2 326 0,54

6.2. Банків-нерезидентів 89 0,02

7. МБК 0 0

У тому числі

7.1. Від ЦБ РФ 0 0

7.2 Від банків-резидентів 0 0

7.3. Від банків-нерезидентів 0 0

7.4. Прострочені 0 0

8. Депозити 3 310 0,77

9. Векселі 44 846 10,38

10. Внески громадян 7 404 1,71

11. Цінні папери (блигації,

сертифікати) 0 0

12. Межфилиальние розрахунки 1 595 0,37

13. Кошти в розрахунках 6 716 1,55

В тому числі

13.1. З біржами 0 0

13.2. По конверсійних операціях 4 238 0,98

13.3. Інші 2 478 0,57

14. Кредитори 15 124 3,50

Разом пасивів 431 990 100,00

Приведені розрахунки свідчать про те, що структура пасивів даної комерційної банку відповідає традиційної і характерна для балансів російських комерційних банків. У структурі зобов'язань основна частка належить ресурсам, залученим на розрахункові рахунки клієнтів, а також власним векселям. Що стосується власних коштів, то можна зробити наступний висновок: у банку досить низька частка прибутку, яка практично співпадає з об'ємами фондів і резервів.

Задача 5. У табл. 4.22 приведені показники по капіталу і працюючим активам банку. Потрібно:

розрахувати коефіцієнт достатності капіталу банку;

порівняти його з нормативним значенням.

Таблиця 4.22 Показники по капіталу і працюючим активам банка Показники На 1 січня 2006 р., тис. крб.

1. Капітал 50 900

2. Працюючі активи 314 180

Рішення

Використовуючи формулу коефіцієнта достатності капіталу (4.8), отримаємо КН1 = 16,2%.

Показник достатності капіталу дотримується, оскільки він більше нормативного значення, рівний 10%.

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. У табл. 4.23 приведені дані за зобов'язаннями комерційного банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку, відхилення від попереднього періоду і показати, які з способів залучення коштів є переважаючими в даному банку;

Зобов'язання комерційного банку

визначити коефіцієнт клієнтської бази і показати його економічне значення.

Таблиця 4.23 Зобов'язання Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.01.07) Відхилення на 01.01.07 від 01.01.06, тис. крб.

Внески громадян

Розрахункові рахунки клієнтів

Депозити

Векселя

Цінні папери (облігації, сертифікати) 5 498

235 047 59 653 46 298

0 2 860

246 412 84 992 48 363

0

Разом зобов'язань

Задача 2. У табл. 4.24 приведені дані за зобов'язаннями комерційного банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку, відхилення від попереднього періоду і показати, які з способів залучення коштів є переважаючими в даному банку;

визначити коефіцієнт клієнтської бази і показати його економічне значення.

Таблиця 4.24

Зобов'язання комерційного банку Зобов'язання Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.01.07) Відхилення на 01.01.07 від 01.01.06, тис. крб.

Внески громадян

Розрахункові рахунки клієнтів

Депозити

Векселя

Цінні папери (облігації, сертифікати) 2 860

246 412 84 992 48 363

0 2 003

254 914 95 559 50 303

0

Разом зобов'язань

Задача 3. У табл. 4.25 приведені дані за зобов'язаннями комерційного банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку, відхилення від попереднього періоду і показати, які з способів залучення коштів є переважаючими в даному банку;

визначити коефіцієнт клієнтської бази і показати його економічне значення.

Таблиця 4.25

Зобов'язання комерційного банку Зобов'язання Сума, тис. крб. (на 01.01.05) Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.01.07) Відхилення на 01.01.07 від 01.01.05, тис. крб.

Внески громадян

Розрахункові рахунки клієнтів

Депозити

Векселя

Цінні папери (облігації, сертифікати) 7 404

290 377 3 310 44 846

0 2 860

246 412 84 992 48 363

0 2 003

254 914 95 559 50 303

0

Разом зобов'язань

Задача 4. У табл. 4.26 приведені дані з пасиву балансу банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку;

проаналізувати відхилення показників звітного періоду від попереднього і зробити висновки;

визначити коефіцієнт ресурсної бази і розкрити його економічне значення.

Таблиця 4.26

Дані з пасиву балансу банка Показники Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.12.06) Відхилення на 01.12.06 від 01.01.06, тис. крб.

Капітал-нетто

Зобов'язання В тому числі

2.1. Залучені 51 112 51 482

кошти від клієнтів 419 299 402 711

2.2. Кошти в розрахунках 6 587 5 837

2.3. Кредитори 3 103 7 713

Задача 5. У табл. 4.27 приведені дані з пасиву балансу банку. Потрібно:

визначити суму зобов'язань комерційного банку;

охарактеризувати відхилення абсолютних сум зобов'язань банку і зробити висновки;

визначити коефіцієнт ресурсної бази і розкрити його економічне значення.

Таблиця 4.27

Дані з пасиву балансу банка Показники Сума, тис. крб. (на 01.01.05) Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.12.06) Сума, тис. крб. (на 01.01.07) Відхилення на 01.01.07 від 01.01.05, тис. крб.

Капітал-нетто

Зобов'язання В тому числі

Залучені кошти від клієнтів

Засобу в розрахунках

Кредитори 50 900 370 192

348 352

6 716 15 124 51 112

419 299

6 587 3 103 51 482

402 711

5 837 7 713 51 879

403 161

13 772 9 448

Задача 6.

У табл. 4.28 приведені дані по пасивах балансу комерційного банку. Потрібно:

привести угруповання статей пасивів по наступних розділах: власні кошти; зобов'язання; інші пасиви;

показати питому вагу кожного з них в загальній сумі пасивів;

визначити загальну суму пасивів і відхилення абсолютних сум поточного періоду від попереднього і зробити висновки.

Таблиця 4.28

Дані по пасивах балансу банку Статті балансу Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.12.06) Відхилення на 01.12.06 від 01.01.06, тис. крб.

1. Статутний капітал 50 000 50 000

2. Розрахункові рахунки клієнтів 235 047 246 412

3. Кошти в розрахунках 6 587 5 837

4. Фонди 3 683 4 177

5. Коррахунки банків 5 193 24

6. Межфилиальние розрахунки 994 15 861

7. Резерви 4 821 5 542

Прибуток

Коррахунки банков-нерези 486 883

дентов 65 60

10. Кредитори 3 103 7 713

11. МБК (залучені) 67 545 20 000

12. Депозити 59 653 84 992

13. Векселі 46 298 48 363

14. Внески громадян 5 498 2 860

Задача 7. У табл. 4.29 приведені дані по пасивах балансу комерційного банку. Потрібно:

привести угруповання статей пасивів по наступних розділах: власні кошти; зобов'язання; інші пасиви.

показати питому вагу кожного з них в загальній сумі пасивів по роках.

визначити загальну суму пасивів і її зміну за період, що розглядається.

Таблиця 4.29

Дані по пасивах балансу банку Статті балансу Сума, тис. крб. (на 01.01.05) Сума, тис. крб. (на 01.01.06) Сума, тис. крб. (на 01.12.06) Сума, тис. крб. (на 01.01.07)

1 2 3 4 5

1. Статутний капітал 50 000 50 000 50 000 50 000

Закінчення табл. 4.29 1 2 3 4 5

2. Розрахункові рахунки

клієнтів 290 377 235 047 246 412 254 914

3. Кошти в розрахунках 6 716 6 587 5 837 13 772

4. Фонди 2 782 3 683 4 177 4 191

5. Коррахунки банків 2 326 5 193 24 0

6. Межфилиальние

розрахунки 1 595 994 15 861 18 071

7. Резерви 3 862 4 821 5 542 5 380

8. Прибуток 3 559 486 883 3 673

9. Коррахунки банків-нерезидентів

89 65 60 382

10. Кредитори 15 124 3 103 7 713 9 448

11. МБК (ривле

ченние) 0 67 545 20 000 0

12. Депозити 3 310 59 653 84 992 95 559

13. Векселі 44 846 46 298 48 363 50 303

14. Внески громадян 7 404 5 498 2 860 2 003

Задача 8. У табл. 4.30 приведена структура власних коштів і зобов'язань комерційного банку. Потрібно:

визначити суму: зобов'язань; коштів на коррахунках; МБК; коштів в розрахунках банку;

визначити питому вагу кожної статті пасивів в загальній сумі пасивів комерційної банку за два періоди і виявити відхилення;

дати загальну якісну оцінку структури власних і залучених коштів банку.

Таблиця 4.30

Показники

Сума, тис. крб.

(на

01.01.06)

Сума, тис. крб.

(на

01.12.06)

Питома вага, % (на 01.01.06)

Питома вага, % (на 01.12.06)

Відхилення на 01.12.06 від 01.01.06

тис. крб. %

1 2 3 4 5 6 7

Власні

кошти

1. Статутний капітал 58 990 50 000 60 602 50 000

1 2 3 4 5 6

2. Фонди 3 683 4 177

3. Резерви 4 821 5542

4. Прибуток 486 883

Зобов'язання

5. Розрахункові

рахунки клієнтів 235 047 246 412

6. Коррахунки

У тому числі

6.1. Банків-резидентів

5 193 24

6.2. Банків-нерезидентів

65 60

7. МБК

У тому числі

7.1. Від ЦБ РФ 0 0

7.2 Від банков-резиден-тов

67 545 20 000

7.3. Від бан

ков-нерези

дентов 0 0

7.4. Просро

ченние 0 0

8. Депозити 59 653 84 992

9. Векселі 46 298 48 363

10. Внески

громадян 5 498 2 860

11. Цінні

папери (чи

гації, сертифікати

) 0 0

12. Межфили-альние

розрахунки 994 15 861

13. Кошти в

розрахунках

В тому числі

13.1. З БІРЖАМИ

145 2

13.2. По

конверси

онним операціях

8 494 157

13.3. Інші 148 5 678

Результати розрахунків

Закінчення табл. 4.30 1 2 3 4 5 6 7

14. Кредитори 3103 10 713

Разом пасивів 488 973 492 724

Задача 9. У табл. 4.31 приведена структура власних коштів і зобов'язань комерційного банку. Потрібно:

визначити суму: зобов'язань; коштів на коррахунках; МБК; коштів в розрахунках банку;

визначити питому вагу кожної статті пасивів в загальній сумі пасивів комерційної банку за вказані періоди;

дати загальну якісну оцінку динаміки і структури власних коштів і зобов'язань банку.

Таблиця 4.31 Структура власних коштів і зобов'язань банку

На 1 січня

На 1 січня

На 1 грудня

На 1 січня

Показники

2005 р.

2006 р.

2006 р.

2007 р.

тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Власні кошти 60 203 58 990 60 602 63 244

1. Статутний капітал 50 000 50 000 50 000 50 000

2. Фонди 2 782 3683 4 177 4 191

3. Резерви 3 862 4821 5 542 5 380

4. Прибуток 3 559 486 883 3 673

Зобов'язання

5. Розрахункові рахунки

клієнтів 290 377 235 047 246 412 254 914

6. Коррахунки

У тому числі

6.1. Банків-резидентів

2 326 5 193 24 0

6.2. Банків-нерезидентів

89 65 60 382

7. МБК

У тому числі

7.1. Від ЦБ РФ 0 0 0 0

7.2 Від банків-резидентів

0 67 545 20 000 0

1 2 3 4 5 6 7 8

7.3. Від банків-нерезидентів

0 0 0 0

7.4. Прострочені 0 0 0 0

8. Депозити 3 310 59 653 84 992 95 559

9. Векселі 44 846 46 298 48 363 50 303

10. Внески громадян 7 404 5 498 2 860 2 003

11. Цінні папери

(блигації, сертифікати

) 0 0 0 0

12. Межфилиальние

розрахунки 1 595 994 15 861 18 071

13. Кошти в розрахунках

В тому числі

13.1. З біржами 0 145 2 2

13.2. По конверси

онним операціях 4 238 8 494 157 0

13.3. Інші 2 478 148 5 678 13 770

14. Кредитори 15 124 3 103 10 713 13 448

Разом пасивів 431 990 488 973 492 724 507 696

Задача 10. У табл. 4.32 приведені дані по капіталу і працюючим активам. Потрібно:

розрахувати коефіцієнт достатності капіталу комерційного банку у відповідні періоди;

Дані для розрахунку

порівняти його з нормативним значенням і зробити висновки.

Таблиця 4.32 Показники На 1 січня 2006 г, На 1 січня 2006 г,

тис. крб. тис. крб.

1. Капітал 51 112 51 482

2. Працюючі активи 361 217 351 260

Задача 11. У табл. 4.33 приведені дані по капіталу і працюючим активам. Потрібно:

розрахувати коефіцієнт достатності капіталу комерційного банку за відповідні періоди;

порівняти його з нормативним значенням і зробити висновки.

Таблиця 4.33 Показники На 1 січня 2005 р., тис. крб. На 1 січня 2006 р., тис. крб. На 1 грудня 2006 р., тис. крб. На 1 січня 2007 р., тис. крб.

Капітал

Працюючі активи 50 900 314 180 51 112 361 217 51 482 351 260 51 879 315 731

Дані для розрахунку Рішення про рекламне звертання: Визначивши задачі реклами і рекламний бюджет, керівництво повинне:  Рішення про рекламне звертання: Визначивши задачі реклами і рекламний бюджет, керівництво повинно розробити загальний творчий підхід до реклами, її творчу стратегію. У процесі її створення можна виділити три етапи: формування ідеї звертання, оцінка і вибір варіантів
3.2. Рішення про надання водних об'єктів в користування:  3.2. Рішення про надання водних об'єктів в користування: Разом з тим, скорочення адміністративного регулювання зовсім не повинне ламати всі без виключення дозвільні механізми водокористування. Треба визнати, що адміністративний акт про надання водного об'єкта в користування є широко
1.1. Рішення в організаціях: Рішення у вузькому значенні слова - це вибір альтернативи визначеного:  1.1. Рішення в організаціях: Рішення у вузькому значенні слова - це вибір альтернативи певного варіанту дій для досягнення мети. Рішення в широкому значенні слова включають створення представлення задачі, формулювання альтернатив, їх оцінку, вибір і реалізацію вибраної
Рішення задач: Задачі повинні формувати навики і уміння практичної роботи. Крім:  Рішення задач: Задачі повинні формувати навики і уміння практичної роботи. Крім того, рішення задач дає можливість аналізувати фактичні дані, виявляти причини змін, що відбулися, а також їх наслідки.
РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Для покриття своїх витрат оптовики звичайно проводять визначену:  РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Для покриття своїх витрат оптовики звичайно проводять певну націнку, скажемо 20%, на первинну вартість товарів. Витрати можуть достигать17% суми валового прибутку, і тоді чистий прибуток оптового торговця складе всього біля 3%. У
РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК:. Саме важливе рішення, яке має бути прийняти роздрібному:  РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК:. Саме важливе рішення, яке має бути прийняти роздрібному торговцю і оптовику, - це вибір цільового ринку. Не вибравши цільового ринку і не визначивши його профілю, роздрібний торговець не зможе приймати послідовні, согласующиеся між собою
Рішення про те, на які ринки вийти: Склавши перелік можливих зарубіжних ринків, фірма повинна буде:  Рішення про те, на які ринки вийти: Склавши перелік можливих зарубіжних ринків, фірма повинна буде зайнятися їх відбором і ранжированием. Розглянемо наступний приклад: Дослідження, проведене фірмою «КМК», виявило, що важливими для нас ринками збуту комп'ютерів є Англія,