На головну сторінку   Всі книги

Структура портфеля, що хеджує ризик

Представимо в табл. 6.8 структуру портфеля, що хеджує ризик зміни процентних ставок (в штуках облігацій).

Таблиця 6.8 Тип облігації Склад

портфеля,

крб.

Приведена вартість однієї облігації Склад портфеля, шт.

А

В 362 149 464 297 1000/1,1 = 909,091 950,25 362149/909,091 = 398 464297/950,25 = 489

Розрахунок портфеля облігацій для різних процентних ставок показаний в табл. 6.9.

Таблиця 6.9 Розрахунок портфеля облігацій для різних процентних ставок

Вигляд майбутнього доходу

Дохід до погашення в залежності від процентних ставок

0,08 0,10 0,11

1 2 3 4

Сума від реінвестиції доходу від облігації 1 на кінець року 2 1000 X (1 + 0,08) х х 398 = 429 840 1000 х ( +

+ 0,1) х 398 = = 437 800 1000 х 1,11 х х 398 =

= 441 780

Закінчення табл. 6.9 1 2 3 4

Сума, отримана від 80 х (1 + 0,08) х 80 х 1,1 х 80 х 1,11 х

реінвестицій купонів, х 489 = 42 249,6 х 489 = 43 032 х 489 =

виданих в момент вре = 43 423,2

мени t = 1

Купони, отримані в 80 х 489 = 39 120 80 х 489 = 80 х 489 =

момент часу Т = 2 = 39 120 = 39 120

Ціна продажу трирічної 489 х 1080/( + 489 х 1080/ 489 х 1080/

облігації в момент вре + 0,08) = 489 000 /1,1 = 480 109 /1,11 =

мени t = 2 = 475 783,78

Загальна вартість портфеля 1 000 210 1 000 061,001 1 000 107

1 При точних розрахунках даний показник повинен дорівнювати 1 000 000 крб., але оскільки ми виробляли проміжні округлення, то сталася невелика погрішність обчислень.

Отже, портфель імунізований до ризику зміни процентної ставки, але залишаються ризик ліквідності і ризик несплати. У реальності зсув кривої прибутковості до погашення не завжди паралельний і забезпечити узгодженість грошових потоків не завжди просто. Для цього треба використати більш складні форми кривої прибутковості.

Задача 9. Кошти, інвестовані в портфель, розподілені таким чином: 35% - в актив А з прибутковістю 20% і стандартним відхиленням 27,11%; 65% - в актив В з очікуваною прибутковістю 15% і стандартним відхиленням 7,75%. Коефіцієнт кореляції між прибутковістю цих активів становить 0,5. Треба розрахувати очікувану прибутковість, а також ризик портфеля і визначити, як зміниться ризик, якщо кореляція між активами (р) становитиме 1,0; 0; -0,5; -1.

Рішення. Очікувана прибутковість портфеля в цьому випадку розраховується по формулі

n

i = у W, 2 - i1,2.

k=1

Таким чином, i = (0,35 х 20) + (0,65 х 15) = 16,75%.

Ризик (стандартне відхилення) складе:

ст = 4(0,35)2 х (27,11)2 + (0,65)2 х (7,75)2 + 2 х 0,35 х 0,65 х 27,11 х 7,75 х 0,5 =

= } 163,2 = 12,8;

якщо р = 1, то ст = л/210,94 = 14,5;

якщо р = 0, то ст = J115,39 = 10,7;

якщо р = -0,5, то ст = -,/67,81 = 8,22;

якщо р = -1, то ст = -/19,84 = 4,45.

Задача 10. Є три портфелі облігацій. Необхідно зробити оцінку ризику кожного портфеля (дані представлені в табл.

6.10).

Таблиця 6.10

Оцінка ризику портфеля

Вигляд портфеля Середня фактична прибутковість, % Ризик портфеля, % Кваріац

Облігації А, Би, В 23 2,8 0,122

Облігацій Г, Д, Е 26 3,3 0,127

Облігацій Же, З, І 25 3 0,12

Рішення. Портфель облігацій Г, Д, Е - володіє найбільшим ризиком, оскільки з кожною одиницею доходу пов'язане 0,127 одиниці ризику. Портфель облігацій Же, З, І - самий низкорисковий.

Задача 11. Потрібно визначити прибутковість, дюрацию, потенціал зростання і питомий потенціал зростання двох варіантів портфеля, що складається з різних боргових інструментів. Дані по кожному портфелю представлені в табл. 6.11.

Таблиця 6.11 Склад

портфеля Кількість облігацій в портфелі (Qm) Термін до погашення або дюрация (Dm), днів Ціна

випусків,

крб. Ставка 0J, % Dm -[(Qm -Pm - - іш)/

/(У Qm * Pm - im)]

1 2 3 4 5 6

Дані по портфелю А ОФЗ-ПД № 25021 2000 252,6 955,272 0,3057 72,20088

ОФЗ-ФД № 27011 100 000 830,25 6,24 0,425 107,7554

Закінчення табл. 6.11 1 2 3 4 5 6

Дані по портфелю В

ГКО № 21139 Вексель Газпрому ОФЗ-ФД № 27001 1000

1

150 000 35

82

509,011 986,8 940 334,64 8,424 0,1486

0,315

0,4167 2,511728

11,88676

131,1647

Рішення. Розрахуємо прибутковість і дюрацию кожного з портфелів. Портфель А.

Р = 2000*955,272 + 100 000 х 6,24 = 2 534 544 крб.;

I = (0,3057 х 2000 х 955,272 + 0,425 х 100 000 х 6,24)/(2000 х х 955,272 + 100 000 х 6,24) = 0,335071 D = 72,2 + 107,76 = 179,96 днів.

Портфель Би:

Р = 1000 х 986,8 + 1 х 940 334,64 + 150 000 х 8,424 = 3 190 735 крб.; I = (0,1486 х 1000 х 986,8 + 0,315 х 1 х 940 334,64 + 0,4167 х х 150 000 х 8,424)/(1000 х 986,8 + 1 х 940334,64 + 150 000 х 8,424) = = 0,303813

D = 2,51 + 11,89 + 131,17 = 145,57 днів.

На основі рассчитаних показників важко вибрати «кращий» портфель, тому скористаємося показником питомого потенціалу зростання.

Спочатку розрахуємо майбутню вартість кожного активу, вхідного в портфель А і в портфель

182

FV25021 = 74,79 х (1 + 30,57)365 + 1074,79 = 1160,22 крб.;

1183

FV27011 = 0,62 х (1 + 0,425) 365 +... + 10,25 = 21,18 крб.;

F+портф. А = 1160,22 х 2000 + 21,18 х 100 000 = 4 438 440 крб.; Портфель Би:

FV21139 = 1°00 крб.;

F+газпром = 1 000 000 крб.;

637

FV27001 = 0,62х (1 + 0,4 1 67)365 +. .. +10,37 = 15,68 крб.;

FVnopj^. Би = 1 000 000 + 1 000 000 + 15,68 х 150 000 = 4 352 000 (крб.) Для розрахунку питомого потенціалу зростання складемо таблицю (табл. 6.12).

Таблиця 6.12 Портфель Поточна

ціна Майбутня

ціна PR FVїорф. _ 1 Р^ортф. UR = - D

А

БИ

534 544

190 735 4 438 440 4 352 000 0,751179

0,363949 0,00425

0,0025 Структура і схеми фінансування проектів: Структура і схеми фінансування проектів передбачає, що фонди:  Структура і схеми фінансування проектів: Структура і схеми фінансування проектів передбачає, що фонди Комітету забезпечують потреби в фінансуванні проекту рідко в повному об'ємі, а, як правило, більше за 30-35%. Інша частина фінансування в останньому випадку повинна бути
Структура рахункової палати: Складається з аудиторів, на даний момент їх 6. За кожним аудитором:  Структура рахункової палати: Складається з аудиторів, на даний момент їх 6. За кожним аудитором закріплений певний напрям діяльності. Так само апарат складається з інспекторів і штатних співробітників. Фінансовий контроль так само здійснює Федеральна податкова служба,
4.2. Структура ринку цінних паперів в Російській Федерації:  4.2. Структура ринку цінних паперів в Російській Федерації: Види цінних паперів названі в ст. 143 ГК РФ. До їх числа, зокрема, відносяться: державні і корпоративні облігації, векселі, чеки, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, акція, коносамент,
30. Структура ринку позикових капіталів. Функції ринку позик. капит.:  30. Структура ринку позикових капіталів. Функції ринку позик. капит. Сучасна кредит. система.: Основними учасниками цього ринку є: - первинні інвестори, - спеціалізовані посередники в особі кредитно-банківських інститутів, - позичальники. Сучасна структура ринку позикових капіталів характеризується двома основними ознаками:
Структура ринку нерухомості: Структура ринку нерухомості являє собою складну систему,:  Структура ринку нерухомості: Структура ринку нерухомості являє собою складну систему, оскільки нерухомість як товар може виступати і як об'єкт купівлі-продажу і як послуга (можливість використання нерухомості для відповідних цілей). При функціонуванні
Структура розділення робіт: (work breakdown structure (wbs)) - ієрархічна структура робіт,:  Структура розділення робіт: (work breakdown structure (wbs)) - ієрархічна структура робіт, яка може виходити внаслідок виконання детального плану. Елементам цієї структури можуть привласнюватися коди (WBS-коди), по яких можна ідентифікувати фази і кінцеві
Структура проекту: зведення про організацію; резюме заявки; постановка проблеми; загальний:  Структура проекту: зведення про організацію; резюме заявки; постановка проблеми; загальний задум і основні ідеї проекту; опис проекту; ресурси для виконання проекту; бюджет проекту; контроль за здійсненням проекту; доля проекту після закінчення