На головну сторінку   Всі книги

Суть організації основного виробництва. Технічна підготовка виробництва, її мети і задач. НИР і виробництво - техніко-економічне обгрунтування, організація проведення, використання результатів. Типові документи по організації НИР. Конструкторська підготовка виробництва - задачі в організації. Нормативи по конструкторській підготовці виробництва. Технологічна підготовка виробництва - зміст робіт. Організація контролю виробництва - цілі, способи, оцінка результатів. Організацио

Організація основного виробництва здійснюється на стадії проектування підприємства і підготовки виробництва, а також в процесі роботи підприємства.

Рішення, що Приймаються зазнають порівняльного техніко-економічного аналізу.

Критеріями аналізу можуть бути показники технологічності продукції (материалоемкость, трудомісткість, собівартість і інш.), надійності роботи системи (виробництва), оптимальності виробничої структури і систем управління.

Одним з головних напрямів в основному виробництві є організація технічної підготовки, яка включає проведення науково-дослідних робіт, конструкторську підготовку, технологічну підготовку.

Рішення про проведення науково-дослідних робіт приймається на основі техніко-економічних розрахунків, підтверджуючих доцільність їх проведення. Розрахунки містяться в бізнес-плані або техніко-економічному обгрунтуванні, які складаються до проведення робіт.

Конструкторська підготовка виробництва (КПП) оцінюється як по техніко-економічній ефективності продукції, що розробляється, так і по рівню витрат на конструкторські роботи.

Скорочення трудомісткості, тривалості і вартостям конструкторської підготовки може досягатися шляхом використання уніфікованих і стандартизованих конструкцій, застосування систем автоматизованого проектування. Для оцінки рівня стандартизації і уніфікації можна обчислити узагальнений коефіцієнт уніфікації і стандартизації:

До =До+До,

у. з. у с7

де Ку = N / Кобщ - коефіцієнт уніфікації; Кс = N / N^ - коефіцієнт стандартизації; N^ N - номенклатура уніфікованих і стандартизованих елементів і конструкцій, шт.; N^ - номенклатура типоразмеров елементів в конструкції, шт.

Збільшення Ку. з дозволяє поліпшити технологічність конструкції і знизити собівартість.

Собівартість знижується із збільшенням обсягу випуску елементів конструкції одного типу за рахунок зниження умовно-постійних витрат S, що доводяться на одиницю продукції; при більш ефективній технології знижуються і пропорційні витрати SH. Зниження собівартості можна визначити з вираження:

S=S+S /N,

п у. п т'

де N - річний обсяг випуску, шт.

Для підвищення продуктивності труда проектувальників застосовуються системи автоматизації проектних робіт (САПР).

Загальний коефіцієнт зростання продуктивності труда при застосуванні САПР можна оцінити з вираження:

А q=1+(q' -1Q / Q,

де q'- приватний коефіцієнт зростання продуктивності труда конструкторів, що виконують проектні роботи із застосуванням САПР; Qa - річний об'єм проектних робіт, належних автоматизації із застосуванням САПР, крб.; Q - загальний річний об'єм

проектних робіт, крб.;

/ 100

Aq = 100- (ki + kN -kikN)/100,

де ki - відносне скорочення тривалості виконання проектних робіт, належних автоматизації, із застосуванням

САПР (приймається рівним зростанню продуктивності труда кон - структоров при виконанні проектних робіт із застосуванням САПР), %; kN - відносне скорочення чисельності конструкторів, що виконують проектні роботи із застосуванням САПР, %;

в2

k=1oo(а

де Bj і В2 - виробіток конструктора при виконанні проектних робіт відповідно без застосування і із застосуванням САПР, крб.;

kN=(PJ-P2) / РР

де Р1 - среднесписочная чисельність конструкторів, що виконують роботи, належні автоматизації, чол., Р1 = Qa / В; Р2 - приведена среднесписочная чисельність конструкторів, що виконують проектні роботи з використанням САПР, чол., Р2= Qa / В2.

Річний економічний ефект від впровадження і використання САПР визначається по формулі:

Е =ДS - (AK+K)Е,

' v np н '

де AS - зниження собівартості проектування при використанні САПР, що забезпечується зростанням продуктивності труда в проектній організації, крб.;

AK - додаткові капітальні вкладення, пов'язані з створенням і впровадженням САПР, крб., K - предпроизводственние витрати на створення САПР, крб.

Додаткові капітальні вкладення знаходяться по формулі:

AK=(AK + AK +ДО) в,

4 ос вр стр' 1 7

де AKoc- додаткові капітальні витрати на основні кошти обчислювальної техніки з урахуванням витрат на їх транспортування, монтаж і введення в дію, крб.; AK - додаткові капітальні витрати на лабораторні прилади, допоміжне обладнання і інвентар, що дорого коштує з урахуванням витрат на транспортування, монтаж і введення в дію, крб.; Ктр - капітальні витрати на будівництво (реконструкцію), пов'язані з впровадженням САПР, крб.; в- коефіцієнт завантаження технічних засобів.

Технологічна підготовка виробництва направлена на забезпечення максимальної технологічності виробів.

На рівень технологічності впливає вигляд виробу, міра його новизни і складності; умови виготовлення, технічного обслуговування і ремонту; перспективність і обсяг випуску

Для оцінки технологічних рішень можуть використовуватися такі показники, як:

підвищення продуктивності труда, %;

зниження трудомісткості продукції, нормо-година;

зниження витрати матеріалів на одиницю продукції, (кг);

збільшення обсягу виробництва, %;

скорочення виробничих площ, м2 і інші. 4.1. Суть і принципи побудови бюджетної системи РФ:  4.1. Суть і принципи побудови бюджетної системи РФ: У Бюджетному кодексі (Федеральний закон від 24 липня 1998 р. № 125-ФЗ) дане наступне визначення бюджету: це форма утворення і витрачання фонду грошових коштів, призначеного для фінансового забезпечення задач і функцій органів держави і
9.3. Суть і принципи оподаткування. Види і функції податків:  9.3. Суть і принципи оподаткування. Види і функції податків: Основним джерелом поповнення прибуткової частини бюджетів різних рівнів є оподаткування, яке являє собою процес вилучення і привласнення державою зазделегідь певної і встановленої в законодавчому порядку частини доходів
30. Суть, принципи і форми кредиту.: Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах:  30. Суть, принципи і форми кредиту.: Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах поворотності, платности і терміновості. Як економічна категорія кредит являє собою певний вигляд суспільних відносин, пов'язаних з рухом вартості. Цей рух передбачає
Суть принципів безготівкових розрахунків: Застосовно до науки принцип прийнято розуміти як основний початок,:  Суть принципів безготівкових розрахунків: Застосовно до науки принцип прийнято розуміти як основний початок, на якому побудована теорія або наукова система. Це загальне поняття потребує конкретизації з урахуванням особливостей безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки - це сукупність
2. Суть, передумови виникнення і напряму розвитку науки:  2. Суть, передумови виникнення і напряму розвитку науки «Фінансовий менеджмент»: На федеральному і територіальному рівнях управління фінансами іменується як «Державне і муніципальне управління» (менеджери, що здійснюють це управління називаються адміністраторами), а на рівні підприємства (організації) - «Фінансовий
з 2. Суть права: Суть права розуміється по-різному. Відомий російський філософ:  з 2. Суть права: Суть права розуміється по-різному. Відомий російський філософ В. Соловьев вважав, що право закріплює обов'язковий для всіх мінімум моральності. Видатний буржуазний юрист Рудольф Ієрінг вважав суттю права захист індивідом власних
Суть і оцінка довгострокових інвестицій: Під інвестиціями в широкому значенні розуміють грошові кошти, цінні:  Суть і оцінка довгострокових інвестицій: Під інвестиціями в широкому значенні розуміють грошові кошти, цінні папери, інакше майно (в тому числі майнові Права, що мають грошову оцінку), ті, що вкладаються в об'єкт підприємницької діяльності з метою отримання прибули або досягнення