На головну сторінку   Всі книги

1. Суть і принципи банківського кредиту

Услід за грошима винахід кредиту є геніальним відкриттям людства. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських і особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової вартості має можливість збільшити свої ресурси, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей.

Громадяни, скориставшись кредитом, мають двійчастий шанс: або застосувати здібності і отримані додаткові ресурси для розширення своєї справи, або прискорити досягнення споживчих цілей, отримати в своє розпорядження такі речі, предмети, цінності, якими вони могли б володіти лише в майбутньому.

Виникнення кредиту потрібно шукати не в сфері виробництва продуктів для їх внутрішнього споживання, а в сфері обміну, де власники товарів протистоять один одному як власники, юридично самостійні особи, готові виступити в економічні відносини. Товарообмін як переміщення товару з рук в руки, обмін послугами є тим грунтом, де можуть виникнути і виникають відносини з приводу кредиту. Рух вартості - ядро руху кредиту.

Суб'єктами кредитних відносин є кредитор і позичальник.

Кредит використовують як великі підприємства і об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські і торгові структури; як держави, уряду, так і окремі громадяни.

Кредитори, що володіють вільними ресурсами, тільки завдяки їх передачі позичальнику мають можливість отримати від нього додаткові грошові кошти. Кредит, що надається в грошовій формі, являє собою нові платіжні кошти.

При всій очевидності тієї користі, яку приносить кредит, його вплив на народне господарство оцінюється неоднозначно. Часто одними фахівцями вважається, що кредит виникає від бідняцтва, він недостачі майна і ресурсів, що є в розпорядженні суб'єктів господарства. Кредит, на думку інших фахівців, руйнує економіку, оскільки за нього треба платити, що підриває фінансове положення позичальника, приводить до його банкрутства.

Суть кредиту виявляється в широкому різноманітті кредитних відносин, що залежать від міри розвитку товарно-грошових відносин.

По-перше, відбувається поступовий знос основного капіталу. У проміжку між частковою амортизацією і повним його відновленням частина вартості осідає у вигляді тимчасово вільного грошового капіталу.

По-друге, реалізація товарів за часом не співпадає з витратами на купівлю сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виплату заробітної плати і т. п., тому частина виручки від продажу готової продукції приймає форму тимчасово вільного грошового капіталу.

По-третє, вільний грошовий капітал утвориться за рахунок частки прибутку, призначеної для перетворення в капітал. Вона щорічно відкладається в грошовій формі до досягнення розмірів, достатніх для придбання нового обладнання і реалізації інвестиційних проектів. За допомогою кредиту ці кошти акумулюються і надаються на умовах повернення і певної оплати іншим виробникам, у яких внаслідок об'єктивних причин виникла тимчасова нестача капіталу для здійснення безперервного процесу відтворювання.

Отже, при високорозвинений товарному виробництві рух кредиту визначається, з одного боку, закономірностями вивільнення вартості в грошовій формі в процесі кругообігу капіталу у товаровиробників, а з іншою - закономірностями використання позиченої вартості в кругообігу капіталу у позичальника.

Саме завершення кругообігу вартості у конкретного позичальника створює основу для поворотності кредиту.

Банківський кредит - категорія, що є однією з форм руху капіталу. При банківському кредитуванні виникають економічні відносини, в процес яких вільних грошові кошти держави, юридичних і фізичних осіб, акумульовані кредитними організаціями, надаються господарюючим суб'єктам на умовах поворотності.

Кредитні операції складають основу активної діяльності комерційних банків, оскільки:

1) їх успішне здійснення веде до отримання основних доходів, сприяє підвищенню надійності і стійкості банків;

2) банки покликані акумулювати власні і залучені ресурси для кредитування інвестицій в розвиток економіки країни;

3) ця діяльність при її успішному здійсненні приносить прибуток всім її учасникам: кредитним організаціям, позичальникам і суспільству загалом.

Таким чином, банківський кредит можна розглядати як передумову розвитку сучасної економіки, невід'ємний елемент економічного зростання.

Банківське кредитування здійснюється на основі наступних основних принципів (Федеральний закон від 2 грудня 1990 р. N 395-I «Про банки і банківську діяльність»):

1. Терміновість

2. Платность

3. Забезпеченість

4. Цілеспрямованість

Терміновість кредитування є необхідною нормою досягнення поворотності кредиту. Принцип терміновості означає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений в суворо певний термін. Терміновість - це тимчасова визначеність поворотності кредиту.

Принцип платности покликаний надавати на позичальника стимулюючий вплив, спонукаючи його на збільшення власних ресурсів і економне витрачання залучених коштів.

Принцип забезпеченості кредиту має на увазі наявність у боржника юридично оформлених зобов'язань, що гарантують своєчасне повернення кредиту.

Принцип цілеспрямованості означає, що банки, як правило, видають кредити на суворо певну мету. Так, довгострокові кредити (понад 1 року) видаються звичайно на будівництво, технічне переозброєння будівель і інші подібні цілі.

Однієї з найбільш серйозних проблем, з якими стикаються при кредитуванні комерційні банки, є ризик непогашення кредитів. Банки, природно, прагнуть мінімізувати цей ризик за допомогою різних способів забезпечення повернення банківських позик.

Забезпечення - це різні форми гарантованих зобов'язань позичальника перед кредитором (банком) по поверненню кредиту у випадку його можливого невозврата позичальником. Існуючі форми забезпечення повернення кредиту покликані не тільки забезпечити кредитора, але і надавати стимулюючий вплив на позичальника, спонукаючи його до раціонального і розумного використання позикових коштів.

У роботі найбільш детально розглядаються такі форми забезпечення поворотності, що найчастіше використовуються кредитів як: застава, гарантія, поручительство, поступка вимог (цессия) і передача права власності. 2.1. СУТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА:  2.1. СУТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: Однією з найважливіших категорій фінансового менеджменту є фінансові ресурси підприємства. Фінансові ресурси являють собою матеріальну форму фінансових відносин, частину грошових коштів господарюючого суб'єкта в формі доходів, накопичень
Суть ринку і умови його виникнення. Класифікація ринків:  Суть ринку і умови його виникнення. Класифікація ринків: Ринок як економічна категорія являє собою ємне поняття: це і сукупність специфічних виробничих відносин і самих суб'єктів цих відносин - продавців і покупців, і місце їх зустрічі, і загальний принцип функціонування
4. Суть, роль, цілі і задачі фінансового менеджменту в системі:  4. Суть, роль, цілі і задачі фінансового менеджменту в системі управління підприємством: Фінансовий менеджмент є частиною загального менеджменту. Мета фінансового менеджменту - це виробіток певних рішень для досягнення оптимальних кінцевих результатів і знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими
8.1. СУТЬ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ: Страхування - економічна категорія, вхідна складовою частиною в:  8.1. СУТЬ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ: Страхування - економічна категорія, вхідна складовою частиною в категорію фінансів. Суть страхування пов'язана з створенням цільових грошових фондів, що формуються за рахунок внесків зацікавлених юридичних і фізичних осіб, з подальшим їх
Суть, роль і функції оптової торгівлі: Оптова торгівля робить послуги виробникам товарів і роздрібної:  Суть, роль і функції оптової торгівлі: Оптова торгівля робить послуги виробникам товарів і роздрібній торгівлі. Внаслідок її діяльності товар наближається до споживача, але ще не попадає в сферу особистого споживання. Найважливіша задача оптової торгівлі - планомірно регулювати
30. Суть і роль банків. Види банків: Банк - юридична особа, яка має виняткове право:  30. Суть і роль банків. Види банків: Банк - юридична особа, яка має виняткове право здійснювати в сукупності банківські операції. Банки відносяться до категорії, т. н. фінансових посередників. Банки акумулюють і мобілізують грошовий капітал, що тимчасово вивільняється в
30. Суть і походження кредиту.: Кредит- це відносини пов'язані з поверненням наданням курсів і:  30. Суть і походження кредиту.: Кредит- це відносини пов'язані з поверненням наданням курсів і погашенням виникаючих в зв'язку з цим зобов'язань Виникнення і распр. грошей сприяло розвитку кредитних відносин, при чому якщо спочатку ДО будувалися на основі