Головна   Всі книги

29. Суть страхування як інституту фінансового захисту

Страхування - термін, вказуючий відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків). Головна причина виникнення страхування - ризиковий характер, тобто неспокій власника за своє майно і благополуччя.

Страхування це теоретичне вираження реально існуючих суспільно-виробничих відносин між людьми з приводу попередження, локалізації і подолань негативних наслідків надзвичайних подій природного і соціального характеру, а також по відшкодуванню нанесеного цими подіями збитку. Суть страхування полягає в розподілі збитку між всіма учасниками страхування і виражає відносини в зв'язку з формуванням і використанням страхового Страхувальник - юридична або фізична особа, що має страховий інтерес. Страхувальник - юридична особа, що має ліцензію на право здійснення певних видів страхування. Страхова сума - сума, в межах якої Страхувальник зобов'язується виплатити страхове відшкодування (страхове забезпечення) за договором страхування. Страхова вартість - це дійсна (фактична) вартість об'єкта страхування (є ще ринкова вартість, договірна вартість і т. д.) Страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страхувальнику за договором страхування. Страховий внесок - частина страхової премії, що періодично вноситься Страхувальником. Страховий поліс - юридичне підтвердження договору страхування. Страховий випадок - такий, що здійснився в період дії договору страхування подія, з настанням якого виникає необхідність зробити виплату страхового відшкодування або страхового забезпечення. Класифікація видів страхування: У залежності від відмінностей в об'єктах захисту страхування ділиться на чотири основні галузі: особисте страхування - як об'єкт страхування виступають життя, здоров'я і працездатність людини; майнове страхування - об'єктом страхування виступає майно в його різних видах); страхування відповідальності - об'єктом захисту виступає відповідальність перед третіми особами, яким може бути заподіяний збиток (шкода) внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника; страхування економічних ризиків - страхування від можливих збитків, де об'єктом страхового захисту виступає результат підприємницької діяльності - прибуток або дохід. Кожна галузь ділиться в свою чергу на подотрасли і види страхування. Особисте страхування поділяється на страхування життя і страхування від нещасних випадків.

Майнове страхування ділиться на декілька подотраслей в залежності від форм власності і категорій страхувальників: страхування державного, приватного, майна, що орендується і майна окремих громадян на правах особистої власності. У страхуванні відповідальність виділяє дві подотрасли - страхування цивільної відповідальності і страхування професійної відповідальності. У страхуванні підприємницьких ризиків також дві подотрасли - страхування ризику прямих втрат і страхування ризику непрямих втрат. У залежності від того, з чиєї ініціативи здійснюється страхування, виділяють обов'язкову і добровільну форми страхування. При обов'язковому страхуванні не потрібно згоди страхувальника і страхувальника. Види, умови і порядок обов'язкового страхування визначаються відповідними законами. Обов'язкове страхування забезпечує стійкість страхового фонду при незначних розмірах страхових тарифів і гарантує відшкодування збитку. У той же час воно має примусовий, податковий характер і не враховує фінансові можливості страхувальника. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страхувальником. Основою для укладення договору є ініціатива громадян або господарюючих суб'єктів, які самостійно вирішують питання про потребу в страховому захисті. Економічне призначення особистого страхування. Подотрасли і види особистого страхування. На відміну від майнового страхування в особистому страхуванні страхові суми не являють собою вартість нанесених матеріальних збитків або збитку, які не можуть бути об'єктивно виражені, а визначаються відповідно до побажань страхувальника виходячи з його матеріальних можливостей. Класифікація особистого страхування проводиться по різних критеріях: По об'єму ризику: страхування на випадок дожития або смерті; страхування на випадок інвалідності або недієздатності; страхування медичних витрат. На вигляд особистого страхування: страхування життя; страхування від нещасних випадків. По кількості осіб, вказаних в договорі: індивідуальне страхування (страхувальником виступає одна окремо взята фізична особа); колективне страхування (страхувальниками або застрахованим виступає група фізичних осіб). Об'єкти особистого страхування - життя, здоров'я, працездатність людини. Конкретними страховими подіями по особистому страхуванню є дожитие до закінчення терміну страхування або втрата здоров'я внаслідок нещасних випадків. 2.1. Суть управління фінансами: поняття об'єкта і суб'єкта:  2.1. Суть управління фінансами: поняття об'єкта і суб'єкта управління: Процес суспільного відтворювання перебуває під впливом безлічі чинників: кількості і якості матеріальних, фінансових, трудових ресурсів; підприємницьких здібностей суб'єктів господарювання; темпів науково-технічного прогресу;
Суть цінних паперів: поняття і класифікація: Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням:  Суть цінних паперів: поняття і класифікація: Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. У відповідності зі ст. 149 ГК РФ, у випадках,
2. Суть, мета, задачі і принципи ювенальной політики в сфері:  2. Суть, мета, задачі і принципи ювенальной політики в сфері юриспруденції: Ювенальная юриспруденція - більш широке поняття в юридичній термінології, чому прийнято вважати в існуючій науковій і спеціальній юридичній літературі, де згадується ювенальная політика, ювенальная юстиція, ювенальное право, ювенология.
3.1. Суть і цілі операційної діяльності: Підприємства здійснюють свою діяльність на ринку в умовах:  3.1. Суть і цілі операційної діяльності: Підприємства здійснюють свою діяльність на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті з них, які програють в цій боротьбі, стають банкротами. Для того, щоб не збанкрутувати, господарюючі суб'єкти повинні постійно відстежувати зміни
з 1. Суть вимог немайнового характеру і місце їх:  з 1. Суть вимог немайнового характеру і місце їх правової регламентації в системі цивільного виконавчого права: Навряд чи в цивільному процесуальному і виконавчому праві знайдеться хоч би одне питання, по якому досягнута єдність думок серед процесуалістів. Навіть тематика правової природи відносин, виникаючих в рамках примусової реалізації
Суть БС і її типи: Банківська система - являє собою сукупність кредитних:  Суть БС і її типи: Банківська система - являє собою сукупність кредитних організацій, функціонуючих в рамках єдиного банківського законодавства. Загальне регулювання діяльності, яке здійснює ЦБ. У залежності від соподчиненности інститутів
3.1. Суть структурного підходу до розробки інформаційних систем:  3.1. Суть структурного підходу до розробки інформаційних систем: Найбільш перспективним напрямом в корпоративних інформаційних технологіях є застосування для проектування інформаційних систем на підприємстві структурного підходу. Суть структурного підходу до розробки ИС береться в її