На головну сторінку   Всі книги

Суть, структура і форми капіталу підприємства

СОС = СК - ВА,

де СОС - власні оборотні кошти

СК - власний капітал (III розділ Пасиву)

ВА - внеоборотние активи (I розділ Активу)

ОА - оборотні активи (II розділ Активу)

Якщо СК? ОА це означає, що діяльність підприємства здійснюється повністю за власний рахунок і грошові кошти ще залишаються.

Якщо СК? ОА це означає, що діяльність підприємства здійснюється частково за рахунок позикового капіталу (інвестиції, кредити, заборгованість і інш.).

Якщо СК? ОА це означає, що діяльність здійснюється повністю за власний рахунок, а на розвиток виробництва у підприємства грошей немає.

Суть і склад фин-х рес-в

Фін-е рес-си - це ден-е ср-ва, имеющ-ця в распоряж-і хоз-го суб-а. вони напр-ця на розвиток

пр-ва, соді і розвиток об'єктів непр-й сфери, потребл-е, а так само можуть залишатися в резерві.

Призначені для: 1) пок-ки сировини, тов-в; 2) раб-й сили.

Предст-т собою капітал в його ден-й формі.

Капітал - цей частина фин-х рес-в, а саме: гроші, пущені в оборот і приносячі доходи від цього обороту.

Загальна форма капіталу:

Д - Т - Д1

Д - ден-е ср-ва авансир-е інвестором

Т - товар

Д1 - ден-е ср-ва, получ-е від продажу тов-а

Д - Т - витрати інвестора на купівлю тов-а

Д1 - Т - виручка від продажу тов-а

Д1 - Д - дохід, получ-й инв-м

За формою вкладення:

П\п-й капітал - кап-л, влож-й в различ-е п\п, шляхом прямих і портф-х инв-й.

Кредитний кап-л - це ден-й кап-л, предост-й в кредит на умовах поворотності і платности. Вист-т як товар і його ціною є %. Кап-л має свою ціну, кот-я расчит-ця:

Ц=Цс*З+Цз*З+Цп*П\100, де

Ц - ціна кап-ла

Цс - ціна собств-го кап-ла (сума виплач-х дивид-в виплач-й прибутку по паях)

З - УВ собств-го кап-ла в загальній сумі кап-ла

Цз - ціна позикового кап-ла (сума % за получ-й кредит)

З - УВ позикового кап-ла

Цп - ціна привлеч-го кап-ла (сума уплач-х штрафів і связ-х з ними з-т)

П - УВ привлеч-го кап-ла.

Ціна кап-ла - скільки треба заплатити, т. е. віддати грошей за получ-е цієї суми кап-ла.

Поняття «ст-ть» і «структура» капіталу. Вплив структури капіталу на ст-ть фірми.

Загальна сума коштів, яку треба сплатити за використання певного об'єму що залучаються на ринку капіталу фінансових ресурсів, виражена у відсотках до цього об'єму, називається ст-тью капіталу (ціна капіталу).

Фінансові ресурси притягуються як в короткостроковому, так і в довгостроковому аспекті. З позиції фінансової стратегії поняття вартості джерела має особливу значущість, оскільки саме в довгостроковому плані завжди ставиться задача і одночасно існує можливість вибору того або інакшого джерела або їх оптимальної, з позиції витрат, комбінації. Дві причини - оборотність і ризик - пояснюють появу витрат, пов'язаних із залученням капіталу. По-перше, інвестор має намір мати свою частку в доході, який отримує фінансового реципієнта, пускаючи залучений капітал в оборот. По-друге, для інвестора надання коштів на довгостроковій основі вельми ризиковий захід.

Ст-ть капіталу кількісно виражається в чому склався в компанії відносних річних витратах по обслуговуванню своєї заборгованості перед власниками і інвесторами, т. е. це відносний показник, що вимірюється у відсотках. Будь-яка компанія звичайно фінансується з декількох джерел одночасно. Відносно витрат всі джерела можна поділити на дві групи:

а) платні джерела (таких більшість, наприклад, за залучення кредитів і позик платяться відсотки, акціонерам платяться дивіденди, кредиторська заборгованість по товарних операціях нерідко пов'язана з відмовою від знижки, т. е. також не є безкоштовною, і т. п.)

б) безкоштовне джерела (сюди відносяться деякі види поточної кредиторської заборгованості, наприклад заборгованість по заробітній платі).

Очевидно, що витрати, пов'язані із залученням і обслуговуванням того або інакшого джерела, різняться. Наприклад, відсотки по короткострокових і довгострокових кредитах не співпадають, ставка, що пропонується банком, зумовлена мірою фінансової залежності позичальника, різні банки пропонують різні процентні ставки; те ж саме можна сказати про облігаційні позики і акції. Оскільки ст-ть кожного з приведених джерел коштів різна, ст-ть капіталу комерційної організації загалом знаходять по формулі середній арифметичній зваженій, а відповідний показник називається середньозважений ст-тью капіталу.

Фінансовий менеджер повинен знати середньозважений ст-ть капіталу, а також ст-ть окремих джерел своєї компанії по наступних причинах: ст-ть власного капіталу являє собою віддачу на вкладені інвесторами в діяльність компанії ресурси, тому управлінський персонал повинен передбачати можливу зміну цін на акції в залежності від зміни очікуваних значень прибутку і дивідендів; ст-ть позикових коштів асоціюється з відсотками, що сплачуються, тому треба уміти вибирати найкращу можливість з декількох варіантів залучення коштів; середньозважений ст-ть капіталу може використовуватися для експреса-оцінки ринкової вартості компанії (можливий і зворотний підхід); ст-ть капіталу є одним з ключових чинників при аналізі інвестиційних проектів; грамотні прогнозні оцінки вартості джерел дозволяють певною мірою мінімізувати середньозважений ст-ть капіталу і максимізувати ринкову ст-ть компанії.

Одна з ключових проблем теорії структури капіталу виражається питанням: чи можливо для компанії збільшувати свою ст-ть шляхом зміни структури джерел коштів? Відповідь на це питання дається в рамках двох підходів: а) традиційний; б) теорія Модильяни-Миллера.

Послідовники традиційного підходу вважають: ст-ть капіталу залежить від його структури; із зростанням частки позикового капіталу (відносно більш дешевого джерела в порівнянні з власним капіталом), середньозважений ст-ть капіталу знижується, але при досягненні деякого рівня фінансового левериджа, оскільки значно підвищується фінансовий ризик компанії; можна знайти оптимальну структуру джерел, що мінімізує WACC і, отже, максимізовану ст-ть фірми.

У рамках теорії Модильяни-Миллера затверджується якраз зворотне: по-перше, ст-ть капіталу і його структура незалежні; по-друге, із зростанням частки позикового капіталу повинно мати місце і зростання вартості власного капіталу, оскільки власники компанії будуть вимагати підвищення віддачі на вкладений ними капітал з метою компенсації зростаючого фінансового ризику компанії загалом. Інакшими словами, ст-ть і структуру капіталу не можна оптимізувати, неможливо і нарощувати ринкову ст-ть компанії за рахунок зміни структури довгострокових джерел.

У основі теорії Модильяни-Миллера закладені ідеї арбітражних операцій по зміщенню акцентів з кредитів, що надаються юридичними особами, на кредити, що надаються фізичними особами через облігаційні боргові зобов'язання. Арбітраж - операція одночасного продажу і купівлі аналогічних фінансових інструментів з метою отримання безризикового доходу. Найбільш типовими прикладами арбітражних операцій є наступні:

а) один і той же актив має різну ціну на різних ринках капіталу;

б) на даному ринку капіталу є два близьких за своїми характеристиками активу, один з яких продається по завищеній, а другої - по заниженій ціні.

Очевидно, що, наприклад, у випадку (а) інвестор, купивши активи на одному ринку і тут же продавши їх на другому, може отримати дохід.

Суть і склад фин-х рес-в

Фін-е рес-си - це ден-е ср-ва, имеющ-ця в распоряж-і хоз-го суб-а. вони напр-ця на розвиток

пр-ва, соді і розвиток об'єктів непр-й сфери, потребл-е, а так само можуть залишатися в резерві.

Призначені для: 1) пок-ки сировини, тов-в; 2) раб-й сили.

Предст-т собою капітал в його ден-й формі.

Капітал - цей частина фин-х рес-в, а саме: гроші, пущені в оборот і приносячі доходи від цього обороту.

Загальна форма капіталу:

Д - Т - Д1

Д - ден-е ср-ва авансир-е інвестором

Т - товар

Д1 - ден-е ср-ва, получ-е від продажу тов-а

Д - Т - витрати інвестора на купівлю тов-а

Д1 - Т - виручка від продажу тов-а

Д1 - Д - дохід, получ-й инв-м

За формою вкладення:

П\п-й капітал - кап-л, влож-й в различ-е п\п, шляхом прямих і портф-х инв-й.

Кредитний кап-л - це ден-й кап-л, предост-й в кредит на умовах поворотності і платности. Вист-т як товар і його ціною є %. Кап-л має свою ціну, кот-я расчит-ця:

Ц=Цс*З+Цз*З+Цп*П\100, де

Ц - ціна кап-ла

Цс - ціна собств-го кап-ла (сума виплач-х дивид-в виплач-й прибутку по паях)

З - УВ собств-го кап-ла в загальній сумі кап-ла

Цз - ціна позикового кап-ла (сума % за получ-й кредит)

З - УВ позикового кап-ла

Цп - ціна привлеч-го кап-ла (сума уплач-х штрафів і связ-х з ними з-т)

П - УВ привлеч-го кап-ла.

Ціна кап-ла - скільки треба заплатити, т. е. віддати грошей за получ-е цієї суми кап-ла.

Собств-ий кап-л п/п-ия: постійний і перем-ий. Перем-ая його частина зав-т від ф-их рез-тов деят-сти п/п-ия. За рахунок нього форм-ця резервний кап-л, добав-ий кап, нераспр-ая прибуток. Добав-ий кап-л формир-ця в рез-ті переоцінки отд-х статей необоротних активів, а також за рахунок имиссионного доходу. Резер. кап-л форми-ця за рахунок чистого прибутку. Нераспр-ая прибуток - чмстая прибуток, к-ая исп-ця на накопл-ие им-ва п/п-ия, або напр-ця на поповнення оборотних ср-в і др потреби. П/п исп-т свій статутний кап-л на формир-ие основого і обор-го кап-ла, к-ие нах-ця в пр-це безперервного движ-ия, приймаючи разл-ие форми в зав-сти від стадії кругообігу. Осн-ой кап-л - частина активів п/п-ия, влож-ая в осн-ие ср-ва, незаверш-ие долгоср-ие инв-ії, недосвідчені активи, долгоср-ие ф-ие влож-ия. Осн-ие ср-ва - ср-ва, влож-ие в осн-ие пр-ние фонди: матер-но-веществ-ие цінності, относ-ця до ср-вас труда і исп-ие в пр-це пр-ва в теч періоду, превиш-його 12 міс. Незаверш-ие долгоср-ие инв-ії - витрати на приобрет-ие обор-ия і влож-ия в незаверш-ое стр-у, к-ие ще не м. би. исп-ни в хоз-ой деят-сти і на к-ие ще не начисл-ця аморт-ия. НМА - активи, що не мають физ-ой відчутної форми. Їх приобрет-ие зв'язне з долгоср-мі влож-мі, кругообіг к-их аналог-н кругообігу ОС. Долгоср-ие ф-ие влож-ия - витрати на пайову участь в уст-м краплині др п/п-ий; влож-ия в цінні папери різного вигляду на долгоср-ой основі; ст-сть им-ва, перед-го в оренду на праві ф-го лізингу. Оборотний кап-л - частина кап-ла п/п-ия, влож-ая в його поточні активи. Частина обор-го кап-ла аванс-на в сферу пр-ва і форм-т обор-ие пр-ние фонди. Др його частина нах-ця в сфері обращ-ия і обр-т фонди обращ-ия. Обор-ие пр-ние фонди - по вещ-му сод-ию предст-т собою предмети труда, а також знаряддя труда, учит-ие в складі малоцінних і бистроизнашив-ця предм-в. Обор-ие пр-ние фонди обслуж-т сферу пр-ва і повністю переносять свою ст-сть на ст-сть готової прдц, змінюючи первонач-ую форму в теч пр-ного циклу. Фонди обращ-ия хоч і не уч-т в пр-це, але необх-ми для обесп-ия ледве пр-ва обращ-ия, до них отн-ця: гот. прдц на складі, т-ри, отгруж-ие, ден-ие ср-ва в касі п/п-ия і на рахунках в комм-х банках, дебет-ая задолж-сть, ср-ап в расч-х. Знаходячись в пост-м движ-ії, обор-ий кап-л обесп-т безперебійний кругообіг ср-в. При цьому происх-т постійна і закономірна зміна авансир-ой ст-сти (ден-ие ср-ва предпр-ля, к-ие напр-ця на купівлю ср-в пр-ва і раб. сили). 4.3. Суть і умови довершеної конкуренції: Поняття конкуренції. Умови конкуренції і тип ринку.:  4.3. Суть і умови довершеної конкуренції: Поняття конкуренції. Умови конкуренції і тип ринку. Монополістичні і олигополистические ринки. Суть і умови довершеної конкуренції: однорідність продукції; малі розміри і численність суб'єктів ринку; відсутність бар'єрів;
3.3. СУТЬ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ: Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без:  3.3. СУТЬ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ: Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових коштів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити об'єм господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне
2. Суть і учасники інвестиційного проекту: Методологічною основою інвестиційного проектування є:  2. Суть і учасники інвестиційного проекту: Методологічною основою інвестиційного проектування є поняття проекту. У методичних рекомендаціях за оцінкою ефективності інвестиційних проектів він розуміється в двох значеннях: як комплект документів, вмісних формулювання мети
2. Суть, мета, задачі і принципи ювенальной політики в сфері:  2. Суть, мета, задачі і принципи ювенальной політики в сфері юриспруденції: Ювенальная юриспруденція - більш широке поняття в юридичній термінології, чому прийнято вважати в існуючій науковій і спеціальній юридичній літературі, де згадується ювенальная політика, ювенальная юстиція, ювенальное право, ювенология.
Суть і цілі монетарної політики : Монетарна (кредитногрошовий) політика являє собою заходи:  Суть і цілі монетарної політики : Монетарна (кредитногрошовий) політика являє собою заходи з регулювання грошового ринку з метою стабілізації економіки. Монетарна політика тому є різновидом стабілізаційної (антициклічної) політики. Вона направлена на
Суть, типи і види інфляції: У буквальному перекладі термін "інфляція" (від лати. inflatio):  Суть, типи і види інфляції: У буквальному перекладі термін "інфляція" (від лати. inflatio) означає "здуття". Інфляція - це знецінення грошей, зниження їх купівельної здатності, дисбаланс попиту і пропозиції; процес переповнення каналів грошового
Суть технології маркетингу: Технологія маркетингу являє собою сукупність стадій,:  Суть технології маркетингу: Технологія маркетингу являє собою сукупність стадій, операцій, прийомів і дій, необхідних для реалізації маркетингових рішень. Вказані елементи в літературі описуються по-різному, але нам представляється достатнім прийняти