На головну сторінку   Всі книги

2.1. Суть управління фінансами: поняття об'єкта і суб'єкта управління

Процес суспільного відтворювання перебуває під впливом безлічі чинників: кількості і якості матеріальних, фінансових, трудових ресурсів; підприємницьких здібностей суб'єктів господарювання; темпів науково-технічного прогресу; міри розвитку ринкових відносин і інш.

Крім того, цей процес являє собою взаємодію і противоборство різних сил природного і суспільного характеру, які формують об'єктивні умови для появи деструктивних обставин, що негативно впливають на умови функціонування і розвитку економіки загалом і окремих суб'єктів господарювання, що зумовлює необхідність регулювання фінансових відносин між ними.

З метою підтримки стабільності фінансового положення держави, фінансовій стійкості суб'єктів господарювання використовуються різні інструменти регулювання фінансово-господарської діяльності організацій, розподілу і перерозподілу коштів між рівнями бюджетної системи держави.

Механізм перерозподілу фінансових ресурсів між суб'єктами фінансової системи направлений на досягнення конкретних цілей і вимагає певного упорядкування і організації системи управління. Під терміном "управління" в загальному вигляді розуміється цілеспрямоване формування процесу якої-небудь діяльності або цілеспрямований вплив (вплив) суб'єкта управління на об'єкт управління.

До об'єктів управління фінансами відносяться різні види фінансових відносин, а до суб'єктів управління в державних, муніципальних фінансах, в фінансах господарюючих суб'єктів відносяться спеціальні фінансові служби.

Для забезпечення безперервного і безперебійного відтворювального процесу органи державної влади і місцевого самоврядування і суб'єкти господарювання застосовують різні інструменти фінансового механізму для впливу на фінансові відносини з метою збереження стабільності фінансово-господарської діяльності в умовах, що складаються, т. е. управляють фінансовими потоками як на макроуровне, так і в рамках окремої організації. Оскільки в фінансовій сфері об'єктами управління є різноманітні види фінансових відносин, то управління фінансами являє собою процес цілеспрямованого впливу за допомогою спеціальних прийомів і методів на фінансові відносини і відповідні ним види фінансових ресурсів для реалізації функцій суб'єктів влади і суб'єктів господарювання, а також ціліше і задач їх діяльності.

Без управління фінансовими відносинами, конкретними формами вияву категорії фінансів неможливо ефективно розвивати економіку держави. Як було відмічено вище, під суб'єктами управління фінансами в фінансовій науці традиційно розуміється сукупність організаційних структур, які безпосередньо здійснюють це управління (мал. 2.1).

Елементи системи управління фінансами

- -┐

¦ Управління фінансами ¦

- -┬-┘

- -┴-┐

\¦/ \¦/

- -┴-┐ ┌-┴-┐

¦ Об'єкти управління ¦ ¦ Суб'єкти управління ¦

- -┬-┬-┘ └-┬-┬-┘

\¦/ \¦/ \¦/ \¦/

- -┴-┐ ┌-┴-┐ ┌-┴-┐ ┌-┴-┐

¦ Фінанси ¦ ¦ Державні ¦ ¦ Органи ¦ ¦ Органи ¦

¦ суб'єктів ¦ ¦ і муніципальні ¦ ¦стратегічного¦ ¦ оперативного¦

¦ господарювання ¦ ¦ фінанси ¦ ¦ управління ¦ ¦ управління ¦

- -┬-┘ └-┬-┘ └-┬-┘ └-┬-┘

- -┐ ┌-┘ └-┐ ┌-┘

\¦/ \¦/ \¦/ \¦/

- -┴-┴-┐ ┌-┴-┴-┐

¦Різноманітні види фінансових відносин¦ ¦ Органи управління фінансами ¦

- -┘ └-┘

Рис.

2.1

- -

См.: Фінанси: Підручник / Під ред. А. Г. Грязнової, Е. В. Маркиной. М.: Фінанси і статистика, 2010. С. 70.

На макроуровне до таких структур відносяться органи державної влади, органи місцевого самоврядування і інші учасники бюджетного процесу, що здійснюють управління державними і муніципальними фінансами. У комерційних і некомерційних організаціях управління фінансами здійснюють фінансові управління, відділи або служби. Структура органів управління фінансами організації залежить від її розміру (холдинг, середнє, мале підприємство і т. д.), виду діяльності (страхова, інвестиційна, банківська діяльність і інш.), а в ряді випадків і від організаційно-правової форми (наприклад, бюджетна установа, унітарне підприємство). Сукупність всіх організаційних структур, що здійснюють управління фінансами, називається органами управління фінансами.

Діяльність цих органів характеризується многоаспектностью і великою складністю, оскільки об'єктом управління фінансами виступають фінансові відносини і відповідні ним види фінансових ресурсів, становлячі сфери і ланки фінансової системи держави, т. е. кожна сфера і ланка фінансової системи є об'єктом управління фінансами.

Зміст процесу управління фінансами розкривається в наступних функціональних елементах, до яких відносяться фінансове планування і прогнозування, оперативне управління і фінансовий контроль.

Фінансове планування і прогнозування використовуються для наукового обгрунтування поточного і перспективного розвитку економіки, змін в конкретному періоді темпів зростання її окремих галузей і суб'єктів господарювання, забезпечують необхідний попередній контроль утворення і використання фінансових ресурсів.

Фінансові прогнози дозволяють органам управління фінансами намітити різні варіанти розвитку фінансової системи, передбачувати форми і методи реалізації фінансової політики. Система фінансових прогнозів сприяє виробітку фінансової концепції розвитку країни або суб'єкта господарювання, оскільки широко використовується на макро- і микроуровнях як інструмент наукового передбачення, варіантного аналізу, отримання додаткової інформації при виробітку рішень.

Оперативне управління являє собою процес розробки комплексу заходів, направлених на досягнення максимального ефекту при мінімумі витрат на основі аналізу поточної фінансової ситуації і відповідного перерозподілу фінансових ресурсів. Необхідність такого управління зумовлена поточними змінами умов здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, тенденцій розвитку економіки держави.

Таким чином, в ході оперативного управління фінансами забезпечуються стабільний розвиток економіки держави і функціонування суб'єктів господарювання, вирішуються задачі забезпечення фінансової підтримки населення, попереджаються надзвичайні ситуації в ході фінансово-господарської діяльності і ліквідовуються їх наслідки, здійснюється маневрування бюджетними коштами з метою виконання показників бюджетів всіх рівнів бюджетної системи в умовах, що складаються.

Фінансовий контроль являє собою особливу сферу діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування і фінансових служб організацій по збору і аналізу інформації про дійсне фінансове становище керованого об'єкта і ефективності прийнятих управлінських рішень. У ході фінансового контролю здійснюються зіставлення поточних і планових фінансових показників і перевірка адресного і цільового використання фінансових ресурсів, оцінюється правомірність дій фінансових працівників і керівників організацій, міністерств і відомств, що безпосередньо беруть участь в розподілі фінансових коштів на відповідному рівні управління.

Таким чином, з переходом до ринкових відносин змінилася мета фінансового контролю - від контролю виконання плану в умовах централізованої планової економіки до контролю за дотриманням законодавства. Стратегію управління фінансами можна також класифікувати по характеру і періоду управління, відповідно до яких розрізнюють стратегічне (загальне) управління фінансами і оперативне управління фінансами.

Стратегічне управління фінансами здійснюється вищими органами законодавчої і виконавчої влади (Президентом РФ, Урядом РФ, Федеральними Зборами РФ) в ході складання, розгляду і затвердження прогнозів розвитку економіки держави, державного і муніципального секторів, довгострокових цільових програм розвитку окремих галузей, при плануванні напрямів вдосконалення бюджетної системи РФ. У процесі здійснення стратегічного управління фінансами визначаються джерела і розміри фінансових ресурсів, які повинні забезпечити відтворювання в тих пропорціях, які були закладені відповідно до основних напрямів фінансової політики; встановлюється оптимальне співвідношення між фінансовими ресурсами органів державної влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання; виявляються найбільш ефективні напрями використання фінансових ресурсів і резерви їх зростання.

Оперативне управління фінансами здійснюється міністерствами, службами, агентствами, відомствами і організаціями, що безпосередньо беруть участь в реалізації фінансових планів на централізованому і децентралізованому рівнях.

При здійсненні стратегічного і оперативного управління фінансами важливо дотримувати системність в прийнятті управлінських рішень, в основі якої лежить науковий підхід обгрунтування методики фінансового прогнозування і планування, організації оперативного управління фінансовими ресурсами, виробітку прийомів і методів фінансового контролю, відповідного сучасним ринковим умовам господарювання, що дозволяє виробити нові інструменти регулювання фінансових потоків, виявити переваги одних напрямів розвитку фінансів і безперспективність інших, створює додаткові передумови до розвитку фінансового механізму, що безпосередньо бере участь в процесі управління фінансами. Суть позабюджетних фондів: Позабюджетні фонди - важлива ланка фінансової системи держави.:  Суть позабюджетних фондів: Позабюджетні фонди - важлива ланка фінансової системи держави. Вони являють собою сукупність грошових ресурсів, що використовуються державою на суворо певну мету і маючі законодавче закріплені джерела формування. Як
4.1. Суть і види валютних операцій.: Всі дії, які здійснюють учасники (суб'єкти) валютного:  4.1. Суть і види валютних операцій.: Всі дії, які здійснюють учасники (суб'єкти) валютного ринку з валютою, прийнято називати валютними операціями. У валютному законодавстві Росії відсутнє конкретне визначення валютних операцій, але міститься повний їх перелік. У
Суть і види цінних паперів: У системі ринкового господарства роль посередників в процесі мобілізації:  Суть і види цінних паперів: У системі ринкового господарства роль посередників в процесі мобілізації грошових коштів і їх ефективного розміщення в сферах виробництва і обміну виконують фінансові ринки. Інструментом, за допомогою якого відбувається розміщення грошових коштів
4. Суть і види відсотка за кредит: Позиковий відсоток є ціною за тимчасове користування кредитом.:  4. Суть і види відсотка за кредит: Позиковий відсоток є ціною за тимчасове користування кредитом. Джерелом його сплати виступає частка прибутку позичальника, отримана внаслідок кредиту. Позиковий відсоток можна класифікувати по ряду ознак: За формою кредиту: комерційний
Суть і види конкуренції.: Конкуренція (лати. соnсurrere - зіштовхувати, змагатися) суперництво:  Суть і види конкуренції.: Конкуренція (лати. соnсurrere - зіштовхувати, змагатися) суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів. Таке зіткнення неминуче і породжується об'єктивними умовами: повної
4.1. Суть і види інфляції: У сучасному господарстві значне распротранение придбав процес:  4.1. Суть і види інфляції: У сучасному господарстві значне распротранение придбав процес знецінення грошей,^ зниження їх купівельної здатності. Термін «інфляція» уперше ввів в оборот в 1864 р. американський економіст А. Делмар. Основою з'явилася та обставина,
Суть і види фінансового контролю: Фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій по:  Суть і види фінансового контролю: Фінансовий контроль - це сукупність дій і операцій по перевірці фінансових і пов'язаних з ними питань діяльності суб'єктів господарювання і управління із застосуванням специфічних форм і методів його організації. Фінансовий контроль