На головну сторінку   Всі книги

8.1. Суть управління ризиками

Динамізм мінливості умов, в яких працюють фірми, відкриває для них безліч можливостей, але одночасно зумовлює ряд складних і багатоманітних проблем, які не можна вирішити при традиційних підходах до менеджменту господарської і інвестиційної діяльності.

Отже, організаціям, щоб вижити в ринковому середовищі, витримати конкуренцію і внести свій внесок в економічне зростання, необхідно навчитися управляти господарською і інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності, шукати нові можливостей підвищення ефективності інформаційних, матеріальних і фінансових ресурсів.

Управління господарською і інвестиційною діяльністю фірм в умовах невизначеності повинно здійснюватися як многокритериальний вибір з ряду альтернатив, відповідний вимозі гарантированности або захищеності. Гарантований результат в цьому випадку передбачає, що прийняте рішення не буде гірше заданого по одному параметру, а той, що захищається - що прийняте рішення не буде гірше встановленого по всіх заданих параметрах.

У ході підготовки операції по управлінню ризиками вирішуються наступні основні задачі:

- виявляються (ідентифікуються) можливі умови ведіння господарської і інвестиційної діяльності;

- проводиться планування діяльності в умовах невизначеності навколишнього середовища (зокрема, здійснюється прогноз виникнення тих або інакших ризиків на різних стадіях операційної діяльності, інвестиційного кредитування);

- розробляються методи управління господарською і інвестиційною діяльністю, відповідні вибраним критеріям;

- підготовлюється персонал (група ризику-менеджерів), здатний реалізувати технології управління ризиками інвестиційної діяльності в умовах невизначеності навколишнього середовища;

- вирішуються всі задачі, пов'язані з управлінням ризиками господарської і інвестиційної діяльності. Це передусім питання оцінки і зниження витрат на реалізацію тих або інакших методів управління ризиками і порівняння їх з втратами, які може понести суб'єкт інвестиційної діяльності, якщо зазнає ризиків, що розглядаються. Це також питання оптимізації інформаційних, фінансових, матеріальних і інших потоків в системі управління ризиками;

- розробляється механізм контролю за функціонуванням системи управління ризиками і реалізовуються заходи щодо забезпечення необхідної надійності даної системи (створюється своєрідна система ризику-ризику-менеджменту).

На етапі проведення операції управління інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності вирішуються наступні основні задачі:

- реалізовуються методи, які необхідно застосувати до початку інвестиційної діяльності;

- по вибраних критеріях оцінюється ефективність управління інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності;

- при необхідності задіються додаткові (розроблені на підготовчому етапі операції) технології;

- оперативно розробляються і застосовуються нові технології в залежності від ситуації, що складається на ринках;

- визначаються механізми фінансування знову розроблених і антиризикових технологій, що використовуються;

- виявляються і усуваються збої в механізмі управління ризиками суб'єкта інвестиційної діяльності (працює система ризику-ризику-менеджменту) і інш.

Управління інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності - це процес виявлення рівня відхилень в результаті, що прогнозується, прийняття і реалізації управлінських рішень, що дозволяє запобігати або зменшувати негативний вплив на процес і результати відтворювання випадкових чинників, одночасно забезпечуючи високий рівень доходу.

Загалом система управління ризиками інвестиційної діяльності повинна бути побудована на основі рекурентний підходу, т. е. бути здібною до постійного модифікування із застосуванням комплексу методів управління на всіх етапах адекватно поступаючим інформаційним потокам, т. е. бути адаптивною до змін навколишнього середовища.

Звідси слідує, що в системі повинен бути передбачений блок розробки і оптимізації методів управління інвестиційною діяльністю, визначуваних особливостями інформаційної середи, до яких можуть бути віднесені:

- управління на основі контролю, що передбачає, що майбутнє є повторення минулого, що передбачає навіть в рамках реалізації інвестиційного проекту наявність можливості деякої регламентації діяльності за допомогою створення ряду інструкцій і стаціонарних процедур;

- управління на основі екстраполяції, що передбачає, що по ряду параметрів минуле служить базою для визначення тенденції майбутнього розвитку;

- управління на основі передбачення змін, що передбачає, що на основі даного передбачення можна передбачити тенденції майбутнього розвитку;

- управління на основі «гнучких екстрених рішень»[45], передбачаюча наявність рекуррентности як основної якості системи управління інвестиційною діяльністю економічних систем в умовах невизначеності.

Система управління інвестиційною діяльністю економічних систем в умовах невизначеності включає в себе процес виробітку мети інвестиційної діяльності, визначення імовірності настання події, виявлення міри і величини ризику, аналіз навколишнього оточення, вибір стратегії управління ризиком, вибір необхідних для даної стратегії прийомів управління ризиком і способів його зниження (прийомів ризику-менеджменту), здійснення цілеспрямованого впливу на ризик.

Першим етапом є визначення мети інвестиційної діяльності.

Мета вкладень капіталу - отримання максимального результату. Будь-яка ця дія пов'язана з ризиком, причому завжди цілеспрямовано, оскільки відсутність мети робить рішення, пов'язане з ризиком, безглуздим. У зв'язку з цим мети ризику і ризикових вкладень капіталу повинні бути чіткими, конкретизованими і порівнянними з ризиком і капіталом. Саме тому управління ризиком інвестиційної діяльності включає в себе стратегію і тактику ризику-менеджменту. Стратегія базується на довготривалих цілях і оцінках невизначеності господарської ситуації, на ефективних методах досягнення цих цілей протягом тривалого періоду часу. Це дозволяє правильно вибрати стратегію і прийоми управління інвестиційною діяльністю і її здійснення, а також методи наближення фактичних результатів до тих, що прогнозуються (мал. 8.1).

Рис. 8.1. Модель управління інвестиційною діяльністю економічної системи в умовах невизначеності

Представлена модель управління господарською і інвестиційною діяльністю економічної системи в умовах невизначеності дозволяє розглянути взаємозв'язки між економічними ресурсами, структурою системи управління ризиками, ефективним економічним розвитком суб'єкта інвестиційної діяльності [46].

Суть управління господарською і інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності складається в раціональній організації в просторі і під часі інформаційних, матеріальних і фінансових потоків, що забезпечують можливо кращу орієнтацію організації на досягнення балансу між вигодами від оптимізації управління ризиками, необхідними для цього витратами і зіставлення їх з приростом вартості організації.

Одна з найважливіших функцій управління - створення умов, необхідних для подальшого успішного функціонування підприємства. Саме тому на підприємствах західних країн основним принципом і орієнтиром менеджменту є не максимізація прибутку, а успішне управління ризиковими ситуаціями, що в перспективі забезпечує найбільшу фінансову стійкість підприємницьких фірм.

Ризик-менеджмент - це наука і мистецтво управління ризиком інвестиційної діяльності, засновані на довгостроковому прогнозуванні, стратегічному плануванні, виробітку обгрунтованої концепції і програми адаптованої до невизначеності системи підприємництва, що дозволяє не допускати або зменшувати несприятливий вплив на результати відтворювання стохастичних чинників і, головне, отримувати зрештою високий дохід.

Стратегія зумовлює тактику, т. е. сукупність методів, прийомів, що використовуються в конкретних умовах даної інвестиційної ситуації для досягнення поставлених цілей, що не суперечать цілям довготривалим. Важливим моментом в організації управління інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності є отримання інформації про навколишнє оточення, яке необхідне для прийняття рішення на користь тієї або інакшої дії. На основі аналізу такої інформації і з урахуванням цілей ризику можна правильно визначити імовірність настання події, в тому числі страхової події, виявити міру ризику і оцінити його вартість.

На основі інформації, що є про навколишнє середовище, про імовірність, мірі і величині ризику розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу і приводиться оцінка їх оптимальності шляхом зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику. У процесі розробки стратегії управління інвестиційною діяльністю в умовах невизначеності необхідно:

- визначити максимально допустимий рівень для кожного окремого вигляду ризиків;

- виявити обмеження (ліміти), які суб'єкт інвестиційної діяльності повинен дотримувати в процесі своєї діяльності, для того щоб рівень ризику його операцій не перевищував допустимого;

- розробити такий механізм управління організацією, який би забезпечив постійний контроль за поточним рівнем ризиків інвестиційної діяльності, дотриманням лімітів і їх адекватністю поточної ситуації;

- намітити план заходів, які суб'єкт інвестиційної діяльності повинен здійснити для нейтралізації наслідків при реалізації різних видів ризиків в форс-мажорних обставинах. Суть зовнішньої середи для підприємства.: Для прийняття ефективних управлінських рішень, керівництво:  Суть зовнішньої середи для підприємства.: Для прийняття ефективних управлінських рішень, керівництво підприємства повинно розуміти і аналізувати зовнішнє оточення. Для сканування зовнішньої середи підприємства можуть використати дослідження і збір інформації, вивчення споживчого
8. Суть і види векселя. Принципи вексельного звертання.:  8. Суть і види векселя. Принципи вексельного звертання.: Визначення векселя дане в ст. 815 ГК РФ, яка свідчить, що вексель - це цінний папір, що засвідчує нічим не зумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або інакшого вказаного у векселі платника (перевідний вексель) виплатити
7.2. Суть і види цінних паперів: Цінні папери являють собою грошові документи, що засвідчують:  7.2. Суть і види цінних паперів: Цінні папери являють собою грошові документи, що засвідчують право власності на капітал або відносини позики власника документа до особи, що випустила такий документ (емітенту). Як цінні папери признаються тільки ті, які
Суть і види відсотка за кредит: Позиковий відсоток - це плата, що отримується кредитором від позичальника за:  Суть і види відсотка за кредит: Позиковий відсоток - це плата, що отримується кредитором від позичальника за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями. Джерелом його сплати виступає частка прибутку позичальника, отримана внаслідок кредитування. Позиковий відсоток можна
1.1 Суть і види кредитних операцій: У радянській економічній літературі під кредитом розумілося:  1.1 Суть і види кредитних операцій: У радянській економічній літературі під кредитом розумівся рух позикового (т. е. грошового) капіталу, що надається в позику на умовах поворотності за плату у вигляді відсотка. Це визначення засновувалося на тому, що капітал лише відчужується
Суть і види інфляції.: Інфляція (лати. inflatio - здуття) означає і види інфляції сфери:  Суть і види інфляції.: Інфляція (лати. inflatio - здуття) означає і види інфляції сфери звертання грошовими знаками зверх дійсної потреби національного господарства. Під час інфляції паперові гроші знецінюються по відношенню: а) до золота (і золотом
Суть і види фінансових ризиків: Ризик - імовірність виникнення збитків або недоотримання прибутку:  Суть і види фінансових ризиків: Ризик - імовірність виникнення збитків або недоотримання прибутку (доходу) в порівнянні з варіантом, що прогнозується. Фінансовий - ризик, зумовлений співвідношенням власних і позикових коштів (вишение витрат по обслуговуванню капіталу, втрата