На головну сторінку   Всі книги

21. Суть і види грошових потоків

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремих інтервалах періоду часу надходжень, що розглядається і виплат грошових коштів підприємства, що генерується його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з чинниками часу, ризику і ліквідності.

Ці потоки бувають 2 видів:

v Позитивні (притоки) Притоки відображають надходження грошей на підприємство.

v Негативні (стоки) Стоки відображають вибуття або витрачання грошових коштів.

Всі грошові потоки підприємства об'єднуються в основні 3 групи:

- Потоки від операційної діяльності

- Потоки від інвестиційної діяльності

- Потоки від фінансової діяльності

Поняття "грошовий потік підприємства" є агрегированним, що включає в свій склад численні види цих потоків, обслуговуючих господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації.

Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати по наступних основних ознаках:

1. За масштабами обслуговування господарського процесу виділяються наступні види грошових потоків:

- грошовий потік по підприємству в цепом. Це найбільш агрегированний вигляд грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, обслуговуючих господарський процес підприємства загалом;

- грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрам відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарської побудови підприємства;

- грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі господарського процесу підприємства такий вигляд грошового потоку потрібно розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.

2. По видах господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів обліку виділяють наступні види грошових потоків:

- грошовий потік по операційній діяльності. Він характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність: заробітної плати персоналу, зайнятому в операційному процесі, а також що здійснює управління цим процесом; податкових платежів підприємства до бюджетів всіх рівнів і у позабюджетні фонди; іншими виплатами, пов'язаними із здійсненням операційного процесу.

- грошовий потік по інвестиційній діяльності. Він характеризує платежі і надходження грошових коштів, пов'язані із здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем вибуваючих основних коштів і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля і інші аналогічні потоки грошових коштів, обслуговуючу інвестиційну діяльність підприємства;

- грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати грошових коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного або пайового капіталу, отриманням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошовій формі дивідендів і відсотків по внесках власників і деякі інші грошові потоки, пов'язані із здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

3. По спрямованості рухи грошових коштів виділяють два основних вигляду грошових потоків:

- позитивний грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських операцій (як аналог цього терміну використовується термін "притока грошових коштів");

- негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат грошових коштів підприємством в процесі здійснення всіх видів його господарських операцій (як аналог цього терміну використовується термін "стік грошових коштів").

4. По методу обчислення об'єму виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

* Валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень або витрачання грошових коштів в періоді часу, що розглядається в розрізі окремих його інтервалів;

* Чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням грошових коштів) в періоді часу, що розглядається в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому що визначає фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості.

5. По рівню достатність об'єму виділяє наступні види грошових потоків підприємства:

- надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження грошових коштів істотно перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні.

- дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження грошових коштів істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні..

6. По методу оцінки у часі виділяють наступні види грошового потоку:

- справжній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину порівнянну його величину, приведену по вартості до поточного моменту часу;

- майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину порівнянну його величину, приведену по вартості до конкретного майбутнього моменту часу.

7. По безперервності формування в періоді, що розглядається розрізнюють наступні види грошових потоків підприємства:

- регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходження або витрачання грошових коштів по окремих господарських операціях (грошовим потокам одного вигляду), який в періоді часу, що розглядається здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду.

- дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов'язане із здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в періоді часу, що розглядається. Характер дискретного грошового потоку носить одноразове витрачання грошових коштів, пов'язане з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу; купівлею ліцензії франчайзинга; надходженням фінансових коштів в порядку безвідплатної допомоги і т. п.

8. По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються наступними видами:

Розділ і. управління грошовими потоками

- регулярний грошовий потік з рівномірними Тимчасовими інтервалами В рамках періоду, що розглядається. Такий грошовий потік надходження або витрачання грошових коштів носить характер аннуитета;

- регулярний грошовий потік з нерівномірними тимчасовими інтервалами В рамках періоду, що розглядається. Прикладом такого грошового потоку може служити графік лізингових платежів за майно, що орендується з узгодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу їх здійснення протягом періоду лизингования активу.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві. Суть і значення фінансового контролю: Фінансовий контроль являє собою специфічну діяльність,:  Суть і значення фінансового контролю: Фінансовий контроль являє собою специфічну діяльність, направлену на перевірку обгрунтованості вартісного розподілу валового суспільного продукту по відповідних фондах грошових коштів і їх витрачання на певну мету.
71. Суть і значення апеляційного і касаційного виробництв.:  71. Суть і значення апеляційного і касаційного виробництв. Суб'єкти, об'єкти, терміни і порядок подачі жалоб (уявлень).: Апеляційне оскарження - це діяльність районних судів, направлена на усунення судових помилок в рішеннях світових суддів і що є додатковою гарантією захисту прав і інтересів громадян. Значення інституту апеляційного оскарження
з 1. Суть, задачі і порядок пред'явлення для пізнання:  з 1. Суть, задачі і порядок пред'явлення для пізнання: Пред'явлення для пізнання - самостійна слідча дія (ст. 164, 165, 166 УПК РСФСР). У першій частині ст. 164 УПК вказується: "У разі необхідності слідчий може пред'явити для пізнання особу або предмет свідку,
Суть вище за форму.: У обліку економічна достовірність операцій важливіше, ніж їх:  Суть вище за форму.: У обліку економічна достовірність операцій важливіше, ніж їх юридична форма. Це особливо важливе в умовах Росії, де витончені юридичні схеми операцій (наприклад, з метою мінімізації податкових платежів) стали навряд чи не правилом навіть в
4.1. Суть і види валютних операцій.: Всі дії, які здійснюють учасники (суб'єкти) валютного:  4.1. Суть і види валютних операцій.: Всі дії, які здійснюють учасники (суб'єкти) валютного ринку з валютою, прийнято називати валютними операціями. У валютному законодавстві Росії відсутнє конкретне визначення валютних операцій, але міститься повний їх перелік. У
Суть і види відсотка за кредит: Позиковий відсоток - це плата, що отримується кредитором від позичальника за:  Суть і види відсотка за кредит: Позиковий відсоток - це плата, що отримується кредитором від позичальника за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями. Джерелом його сплати виступає частка прибутку позичальника, отримана внаслідок кредитування. Позиковий відсоток можна
4.1. Суть і види капіталу: В. В. Ковальов виділяє три основних підходи до формулювання:  4.1. Суть і види капіталу: В. В. Ковальов виділяє три основних підходи до формулювання сущностной трактування категорії капітал [1. C. 145-149]: економічний, бухгалтерський і обліково-аналітичний підходи. 1. У рамках економічного підходу реалізовується так звана