На головну сторінку   Всі книги

1.1 Суть і види кредитних операцій

У радянській економічній літературі під кредитом розумівся рух позикового (т. е. грошового) капіталу, що надається в позику на умовах поворотності за плату у вигляді відсотка. Це визначення засновувалося на тому, що капітал лише відчужується під умовою, що він не продається, а лише віддається в позику.

Взагалі, кредит буквально означає розпорядження певною сумою грошей протягом відомого терміну, т. е. ті, у кого є надлишок грошових коштів, можуть їх давати в кредит тим, хто випробовує недолік або потребує додаткових сум (детальніше див. www.deniskredit.ru і www.kreditbrokeripoteka.ru).

Роль і значення кредиту дуже великі, оскільки з його допомогою вирішуються проблеми, що стоять перед всією економічною системою. Так за допомогою кредиту можна подолати труднощі, пов'язані з тим, що на одній дільниці вивільняються тимчасово вільні грошові кошти, а на інших виникає потреба в них. Кредит акумулює капітал, що вивільнився, тим самим, обслуговує прилив капіталу, що забезпечує нормальний відтворювальний процес. Також кредит прискорює процес грошового обігу, забезпечує виконання цілого ряду відносин: страхових, інвестиційних, грає велику роль в регулюванні ринкових відносин.

Джерелами позикового капіталу служать, по-перше, грошові кошти, що вивільняються з кругообігу: кошти, призначені для відновлення основного капіталу (т. е. амортизаційний фонд); частина оборотного капіталу, що вивільнюється в грошовій формі в зв'язку з неспівпаданням часу продажу товарів і купівлі сировини, палива, матеріалів; капітал, тимчасово вільний в період між надходженням грошових коштів від реалізації товарів і виплатою заробітної плати.

Іншим джерелом позикового капіталу виступають грошові дохід і накопичення особистого сектора. Треба відмітити, що, починаючи з 50-60 років нашого сторіччя, в наяности тенденція посилення залучення грошових заощаджень населення. Цьому сприяли, насамперед, поліпшення соціально-економічного становища розвинених країн, зміни в структурі споживання.

Як третє джерело позикового капіталу виступають грошові накопичення держави, розміри яких визначаються масштабами державної власності і часткою валового національного продукту.

Таким чином, можна зробити висновок, що тимчасово вільні грошові кошти, виникаючі на основі кругообігу промислового і торгового капіталу, грошові накопичення особистого сектора і держави утворять джерела позикового капіталу, які акумулюються в рамках кредитно-фінансових установ.

Ціною позикового капіталу є відсоток. На відміну від ціни звичайних товарів і послуг, що являють собою грошове вираження вартості, відсоток є оплатою споживчої вартості позикового капіталу. Джерелом відсотка є дохід, отриманий від використання кредиту.

Більш точну картину, що відображає вартість кредиту, дає норма відсотка, або процентна ставка. Нормою відсотка називається відношення річного доходу, отриманого на позиковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100. Норма відсотка залежить від прибутку, який ділиться на відсоток і підприємницький дохід. Відсоток не може бути більше норми прибутку, оскільки ціна позикового капіталу не виражає його вартості, її зміни не керуються законом вартості.

Норма відсотка залежить від співвідношення попиту і пропозиції, які визначаються багатьма чинниками. Серед них: масштаби виробництва; розміри грошових накопичень і заощаджень всього суспільства; співвідношення між розмірами кредитів, що надаються державою, і його заборгованістю; темпи інфляції; ринкова кон'юнктура; державне регулювання процентних ставок; конкурентна боротьба між банками і інш.

У зв'язку з вищесказаним можна укласти, що зміна норми відсотка пов'язана з ринковим механізмом, а також залежить від державного регулювання.

Позиковий відсоток виконує дві функції: перерозподіл частки прибутку підприємств або доходів особистого сектора і регулювання виробництва шляхом раціонального розміщення позикових капіталів.

Цікава динаміка кредиту в період циклічних коливань. Позиковий капітал обслуговує в основному кругообіг функціонуючого капіталу, закономірності його руху зумовлені циклічними коливаннями виробництва. У період пожвавлення промислового підйому збільшення об'єму позикового капіталу відстає від розширення виробництва і товарообороту, попит на позиковий капітал і норма відсотка зростають. Під час криз скорочення виробництва і надлишок дійсного капіталу поєднується з гострою недостачею позикового капіталу і різким підвищенням норми відсотка. У період депресії, коли частина продуктивного капіталу приймає грошову форму, накопичення позикового капіталу обганяє накопичення дійсного, знижується середній прибуток і норма відсотка.

Особливе місце займає в сучасних умовах комерційний кредит - постачання товарів однією компанією іншої на умовах відстрочки платежу, а також лізинг - оренда підприємством машин, обладнання, транспорту з погашенням заборгованості протягом декількох років.

З приведеного вище можна укласти, що саме поняття «кредит» змінюється, воно не може вже розкритися колишнім визначенням як форма переміщення позикового капіталу від кредитора до позичальника.

У сучасних умовах кредитною операцією можна назвати будь-яку економічну або фінансову операцію, що приводить до виникнення заборгованість одного з учасників. Погашення заборгованості проводиться боржником в грошовій формі одноразово або на виплат, причому в загальну суму платежу, крім боргу, включається надбавка у вигляді відсотка.

Від всіх інакших форм надання коштів (субсидії, субвенції, дотації і інш.) кредит як економічну категорію відрізняють три основоположних принципи - терміновість, поворотність і платность.

При цьому під терміновістю маються на увазі зазделегідь обумовлені терміни повернення кредитору позикових коштів; під поворотністю - обов'язкова виплата кредитору суми основного боргу на обумовлених умовах. Платность означає, що в даній економічній операції грошові кошти являють собою специфічний товар і, на основі закону вартості, його ціна виражається у відсотках.

Крім вказаних обов'язкових принципів, кредити підприємствам можуть бути класифіковані по наступних додаткових основних видах і формах:

- цілі використання - цільові і нецільові;

- терміни - стисло-, середньо-, довгострокові і інвестиційні;

- забезпеченість - забезпечена і бланкова;

- вигляд процентної ставки - плаваюча, фіксована, проста, складна;

- форма надання - шляхом реального переказу коштів і переоформлення боргу;

- форма погашення - однією сумою, рівними частками через рівні проміжки часу, непропорційними частками у взаємоузгоджені терміни;

- число використань - разові і що відновляються;

- техніка надання - однією сумою, відкрита кредитна лінія, контокорентний кредит, овердрафтний кредит.;

Кредит виступає в двох головних формах: комерційного і банківського, які розрізнюються по складу учасників, об'єкта позик, динаміці, величині відсотка і сфери функціонування.

Комерційним кредитом називають кредит, що надається одним функціонуючим підприємцем іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Комерційний кредит оформляється векселем, його об'єктом є товарний капітал. Він обслуговує кругообіг промислового капіталу, рух товарів з сфери виробництва в сферу споживання. Особливістю комерційного кредиту є те, що позиковий капітал тут злився з промисловим. Мета комерційного кредиту - прискорити реалізацію товарів і отримання прибутку. Розміри цього кредиту обмежені величиною резервних кредитів промислових і торгових капіталів. Передача цих капіталів можлива тільки в напрямах, визначених умовою операції: від підприємця, на підприємстві якого виробляють засоби виробництва, до підприємців, на підприємствах якого вони споживаються, або від підприємця, виробляючого товари, до торгових фірм, реалізуючий їх.

Треба відмітити, що комерційний кредит має обмежені можливості, оскільки його можна отримати не у всякого кредитодателя, а лише у того, хто виробляє сам товар. Він обмежений по розмірах (тимчасовим вільним капіталом), має короткостроковий характер, а позичальник часто потребує довгострокового кредиту.

Обмеженість комерційного кредиту долається банківським. Банківський кредит надається банками і іншими кредитно-фінансовими установами підприємцям і іншим позичальникам у вигляді грошової позики. Об'єктом банківського кредиту виступає грошовий капітал, що відособився від промислового. Операція позики тут відділена від актів купівлі-продажу. Позичальником може бути фірма, держава, особистий сектор, а кредитором - кредитно-фінансові установи. Метою кредитора є отримання доходу у вигляді відсотка.

Банківський кредит долає межі комерційного кредиту, оскільки він не обмежений напрямом, термінами і сумами кредитних операцій. Сфера його використання ширше: комерційний кредит обслуговує лише звертання товарів, банківський кредит - і накопичення капіталу, перетворюючи в капітал частину грошових доходів і заощаджень всіх шарів суспільства.

Заміна комерційного векселя банківським робить кредит більш еластичним, розширює його масштаби, підвищує забезпеченість. Банки гарантують кредитоспроможність позичальникам. 38. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку:  38. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку нагляду.: Судовий нагляд як самостійний процесуально-правовий інститут з'явився в радянський час і формувався, поступово удосконалюючись, внаслідок взаємообумовленості наступних трьох основних моментів. По-перше, проголошений
1.3. Суть і значення операцій на відкритому ринку:  1.3. Суть і значення операцій на відкритому ринку: Операції на відкритому ринку - операції ЦБ по купівлі-продажу цінних паперів в банківській системі. Операції на відкритому ринку сприяють регулюванню банківської ліквідності, процентних ставок, курсу цінних паперів, а також грошової маси в звертанні. При
Суть і значення місцевих фінансів: Місцеві фінанси охоплюють економічні відносини, шляхом:  Суть і значення місцевих фінансів: Місцеві фінанси охоплюють економічні відносини, за допомогою яких місцеві органи управління мобілізують, розподіляють і використовують відповідно до покладених на них функцій частину суспільного продукту в грошовій (? юрме. Місцеві фінанси
1. Суть і значення касаційного виробництва: Предметом судової діяльності є складні суспільні відносини.:  1. Суть і значення касаційного виробництва: Предметом судової діяльності є складні суспільні відносини. Тому помилки, виникаючі при розгляді і дозволі цивільних справ судом першої інстанції, а також апеляційним судом повністю виключити практично неможливо. Для
Суть, значення, функції.: Схема формування грошових фондів цільового призначення.:  Суть, значення, функції.: Схема формування грошових фондів цільового призначення. Фінанси господарюючих суб'єктів виникають на розподільній стадії на стику двох відтворювальних процесів. Призначення - забезпечити безперервність відтворювального
31. Суть, задачі і значення бюджетного контролю, суб'єкти і:  31. Суть, задачі і значення бюджетного контролю, суб'єкти і методи. Форми державного і муніципального фінансового контролю (по БК РФ): БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ - найважливіша частина державного фінансового контролю, здійснюваного в бюджетному процесі; головною метою є контроль за дотриманням бюджетного законодавства всіма учасниками бюджетних відносин. У Бюджетному кодексі
Суть зовнішньої середи для підприємства.: Для прийняття ефективних управлінських рішень, керівництво:  Суть зовнішньої середи для підприємства.: Для прийняття ефективних управлінських рішень, керівництво підприємства повинно розуміти і аналізувати зовнішнє оточення. Для сканування зовнішньої середи підприємства можуть використати дослідження і збір інформації, вивчення споживчого