На головну сторінку   Всі книги

3.1. Суть, види і критерії ризику

У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека грошових втрат, витікаюча з специфіки тих або інакших господарських операцій. Небезпеку таких втрат являють собою фінансові ризики.

Фінансові ризики - це комерційні ризики. Ризики бувають чисті і спекулятивні. Чисті ризики означають можливість отримання збитку або нульового результату. Спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату. Фінансові ризики - це спекулятивні ризики. Інвестор, здійснюючи венчурне вкладення капіталу, зазделегідь знає, що для нього можливі тільки два вигляду результатів - дохід або збиток. Особливістю фінансового ризику є імовірність настання збитку внаслідок проведення яких-небудь операцій в фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, т. е. ризику, який витікає з природи цих операцій. До фінансових ризиків відносяться кредитний ризик, процентний ризик - валютний ризик: ризик упущеної фінансової вигоди (мал. 1).

Кредитні ризики - небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, належного кредитору. Процентний ризик - небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними фондами селенговими компаніями внаслідок перевищення процентних ставок, що виплачуються ними по залучених коштах, над ставками по наданих кредитах.

Ріс.1. Система фінансових ризиків

Валютні ризики являють собою небезпеку валютних втрат, пов'язаних із зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, в тому числі національній валюті при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій.

Ризик упущеної фінансової вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неотриманий прибуток) внаслідок нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування) або зупинки господарської діяльності.

Інвестуванню капіталу завжди супроводять вибір варіантів інвестування і ризик. Вибір різних варіантів вкладення капіталу часто пов'язаний зі значною невизначеністю. Наприклад, позичальник бере позику, повернення якої він буде проводити з майбутніх доходів. Однак самі ці доходи йому невідомі. Цілком можливий випадок, що майбутніх доходів може і не хватити для повернення позики. У інвестуванні капіталу доводиться також йти на певний ризик, т. е. вибирати ту або інакшу міру ризику. Наприклад, інвестор повинен вирішити, куди йому потрібно вкласти капітал: на рахунок в банк, де ризик невеликий, але і доходи невеликі, або в більш ризиковане, але значний прибутковий захід (селенговие операції, венчурне інвестування, купівля акцій).

Для рішення цієї задачі треба кількісно визначити величину фінансового ризику і порівняти міру ризику альтернативних варіантів.

Фінансовий ризик, як і будь-який ризик, має математично виражену імовірність настання втрати, яка спирається на статистичні дані і може бути розрахована з досить високою точністю. Щоб кількісно визначити величину фінансового ризику, необхідно знати всі можливі наслідки якої-небудь окремої дії і імовірність самих наслідків. Імовірність означає можливість отримання певного результату. Застосовно до економічних задач методи теорії імовірності зводяться до визначення значень імовірності настання подій і до вибору з можливих подій самого переважного виходячи з найбільшої величини математичного очікування. Інакше говорячи, математичне очікування якої-небудь події дорівнює абсолютній величині цієї події, помноженій на імовірність його настання.

Приклад. Є два варіанти вкладення капіталу. Встановлено, що при вкладенні капіталу в захід А отримання прибутку в сумі 15 тис. крб.- імовірність 0,6; в захід Би отримання прибутку в сумі 20 тис. крб.- імовірність 0,4. Тоді очікуване отримання прибутку від вкладення капіталу (т. е. математичне очікування) складе:

- по заходу А 15 -0,6 = 9 тис. крб.;

- по заходу Би 20 - 0,4 = 8 тис. крб.

Імовірність настання події може бути визначена об'єктивним методом або суб'єктивним. Об'єктивний метод визначення імовірності заснований на обчисленні частоти, з якою відбувається дана подія. Наприклад, якщо відомо, що при вкладенні капіталу в який-небудь захід прибуток в сумі 15 тис. крб. була отримана в 120 випадків з 200, то імовірність отримання такого прибутку становить 0,6!120.

Суб'єктивний метод базується на використанні суб'єктивних критеріїв, які засновуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть відноситися думку що оцінює, його особистий досвід, оцінка експерта, думка фінансового консультанта і т. п.

Величина ризику або міра ризику вимірюється двома критеріями:

1) середнім очікуваним значенням;

2) колеблемостью (мінливістю) можливого результату.

Середнє очікуване значення - це те значення величини події, яке пов'язане з невизначеною ситуацією. Середнє очікуване значення є середньозважений для всіх можливих результатів, де імовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми чекаємо в середньому, 5. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку:  5. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку судового нагляду.: 1. Судові постанови, що Вступили в законну силу, вказані в частині другої справжньої статті, можуть бути переглянені в порядку нагляду Президією Верховного Суду Російської Федерації по жалобах осіб, що беруть участь в справі, і інших осіб, якщо їх
8.1. Суть, значення і основа.: Страхування- це економічна категорія, вхідна до складу категорії:  8.1. Суть, значення і основа.: Страхування- це економічна категорія, вхідна до складу категорії фінансів. Можна виділити ознаки, що характеризують специфічність страхування: 1) При страхуванні виникає грошовий перерозподіл відносин, зумовлений наявністю імовірності
Суть і значення наглядового виробництва. Відмінність наглядового:  Суть і значення наглядового виробництва. Відмінність наглядового виробництва від касаційного.: Необхідність перевірки судового постанов (СП) на предмет їх правильності може виникнути і після вступу судового акту в законну силу. Необхідно перевірити судовий акт на предмет його правильності після вступу в законну силу в
32. Суть і значення касаційного виробництва.:  32. Суть і значення касаційного виробництва.: Суть російської касації полягає в перегляді не вступивши- ших в законну силу актів суду першої інстанції вищестоящим судом і зводиться до декількох нормативно закріплених положень: 1) право вільного касаційного оскарження рішень, не
3.1 СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ: Основну масу грошових ресурсів, призначених для фінансування:  3.1 СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ: Основну масу грошових ресурсів, призначених для фінансування загальнодержавних потреб, держава отримує у вигляді податків і обов'язкових платежів. У умовах дестабілізації фінансового становища народного господарства, зниження
Суть і значення апеляційного виробництва.: Апеляційні жалоби на судові постанови, що не вступили в силу:  Суть і значення апеляційного виробництва.: Апеляційні жалоби на судові постанови, що не вступили в силу розглядаються суддями апеляційної інстанції: відносно рішень світових суддів одноосібно; рішень районних судів - колегіально, в складі головуючого і двох суддів.
1. Суть виникнення і роль грошей: Відповідь: Гроші - це особливий вигляд універсального товару, що використовується в:  1. Суть виникнення і роль грошей: Відповідь: Гроші - це особливий вигляд універсального товару, що використовується як загальний еквівалент, за допомогою якого виражається вартість всіх інших товарів. Гроші являють собою унікальний товар, що виконує функції засобу обміну,