Головна   Всі книги

8.1. Суть, значення і основа

Страхування- це економічна категорія, вхідна до складу категорії фінансів. Можна виділити ознаки, що характеризують специфічність страхування:

1) При страхуванні виникає грошовий перерозподіл відносин, зумовлений наявністю імовірності надходження непередбачених подій, т. е. страхових випадків.

2) При страхуванні здійснюється розкладка нанесеного збитку між учасниками страхування, яке завжди носить замкнений характер.

3) Страхування передбачає перерозподіл збитку.

4) Замкнена розкладка збитку зумовлює поворотність коштів страхових фондів.

Таким чином страхування - це сукупність своєрідних замкнених перераспределений відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок цільових внесків, призначених для відшкодування можливого збитку, нанесеного суб'єктом господарювання.

Самострахование передбачає децентралізоване накопичення матеріальних резервів на випадок непередбачених ситуацій. Однак, самострахование не може в достатній мірі вирішити цю задачу через її невизначеність.

Створення централізованого страхового фонду в більшій мірі властиво соціалістичній економіці. Централізація суспільних ресурсів в СРСР дозволила регулювати її пропорції і збалансований розвиток. До 1998года в країні існував централізований страховий фонд державного, майнового і особистого страхування, державного соціального страхування, страхування зовнішніх економічних інтересів.

Економічні відносини між страхувальником і страхувальником регулюються спеціальним договором страхування, при цьому страхування за одним договором може здійснюватися спільно декількома страхувальниками. Таке спільне страхування називається - соцстрахування. Зменшення страхового ризику може здійснюватися і шляхом перестрахування, в цьому випадку страхувальник свої договоренние зобов'язання перед страхувальником, повністю або частково страхує у іншого страхувальника, який називається перестрахувальником, таким чином страхові компанії виявляються пов'язані взаємними зобов'язаннями по відшкодуванню збитку перед страхувальником, а страхувальник видає страхувальнику страховий поліс, який підтверджує договір страхування, період його дії називається терміном страхування. Договір страхування встає в силу з моменту сплати страхувальника першого страхового внеску, що надає собою плату за страхування.

8.2. Сфери, галузі і форм страхування

Всю сукупність страхових відносин можна розділити на п'ять галузей:

1) майнова

2) соціальна

3) особиста

4) страхування відповідальності

5) страхування ризику

В майновому страхуванні як об'єкти виступають матеріальні цінності.

У соціальному рівень доходу громадянина, в особистому - його життя, здоров'я і працездатність.

Соціальне і особисте страхування можуть бути об'єднані в більш велику галузь, а саме страхування сімейних доходів. Якщо в зв'язку з наслідками певних подій рівень сімейних доходів знижується, то на допомогу приходить страхування. При страхуванні відповідальності як суб'єкти виступають обов'язки страхувальників виконувати договоренние умови по постачанні продукції, погашення заборгованості кредиторам або відшкодування матеріального або інакшого збитку, якщо він був нанесений іншою особою (наприклад, якщо при автоаварії власник транспортного засобу наніс збиток транспорту і здоров'ю іншої особи, то внаслідок законодавства по відшкодуванню шкоди він зобов'язаний сплатити відповідні витрати потерпілого при страхуванні відповідальності відшкодування збитку проводить страхова організація).

Такий же порядок прийнятий при страхуванні відповідальності по погашенню заборгованості. Об'єктом страхування в підприємницьких ризиках є ризик на отримання прибутку або утворення збитків.

У залежності від форм власності, майнове страхування ділиться на декілька подотраслей:

1) страхування майна державного підприємства, колгоспів, орендарів, кооперативів, громадських організацій

2) соціальне страхування включає страхування посібника, пенсії, пільг, медичне страхування

3) особисте страхування включає страхування життя і страхування від нещасних випадків

По страхуванню відповідальності подотраслями виступають

- страхування заборгованості

- страхування на випадок відшкодування труда, яке також називають страхуванням цивільної відповідальності

Подотраслямі страхування підприємницьких ризиків є різні сфери комерційної діяльності: виробнича, брокерська, маклерська, банківська, біржова і інш. діяльності по видобуванню доходів або прибутку.

З метою безпосередньої організації страхових відносин, подотрасли діляться на вигляд страхування. Такими конкретними видами майнового страхування є: страхування будов, домашнього господарства, коштів транспорту, тваринних, з/х урожаю і інш.

Як вигляд соціального страхування виступають страхування: пенсії за віком, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника.

По особистому страхуванню проводяться такі види страхування: змішане страхування життя, страхування на випадок смерті і втрати працездатності, страхування дітей.

По страхуванню відповідальності здійснюється страхування непогашеного кредиту або іншої заборгованості, страхування цивільної відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки.

По страхуванню підприємницьких ризиків виділяють наступні види: страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності або доходу, страхування на випадок непередбачених збитків, страхування від простою обладнання і інш. СВЕРХДЛИТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД: гіпотетичний період часу в теорії пропозиції, який:  СВЕРХДЛИТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД: гіпотетичний період часу в теорії пропозиції, який передбачає можливість зміни (вдосконалення) діючих технологічних процесів виробництва продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
з 2. ДОСВІДЧЕНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ДОВЕДЕННЯ, ЇХ ПРАВА, І ОБОВ'ЯЗКУ:  з 2. ДОСВІДЧЕНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ДОВЕДЕННЯ, ЇХ ПРАВА, І ОБОВ'ЯЗКУ: Досвідчені обличчя як суб'єкти доведення в карному процесі можуть бути поділені на наступні три трупа: а) особи (органи), ведучі карний процес (особа, виробляюча дізнання, слідчий, прокурор, суд); б) досвідчені особи, що мають
Зведення про автора: Миколаєва Тетяна Петровна К. е. н., доцент кафедри Фінансів, кредиту і:  Зведення про автора: Миколаєва Тетяна Петровна К. е. н., доцент кафедри Фінансів, кредиту і банківської справи, МЕСИ 1. Регулювання російського банківського сектора в перехідній економіці. Збірник наукових трудів «Проблеми розвитку фінансово-кредитних відносин і бізнесу».
Зведення про авторів: Вовків Василь Петрович - член Центральної виборчої комісії:  Зведення про авторів: Вовків Василь Петрович - член Центральної виборчої комісії Російській Федерації, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист Російської Федерації. Дамаскин Олег Валерьевич - професор кафедри національної безпеки Російської
Сватання: починалося з висматривания і смотрин. Ставало вивідати, чи є:  Сватання: починалося з висматривания і смотрин. Ставало вивідати, чи є шанси у жениха, який достаток батьків наречена. Сватання проводилося урочисто, але непомітне, щоб уникнути розголосу при відмові, і щоб не зурочити успіх. У Метохиї є
Суть, принципи побудови, механізм функціонування кредитної системи:  Суть, принципи побудови, механізм функціонування кредитної системи: Суть і функції кредиту в його різних формах реалізовується через кредитну систему. Кредитна система розглядається в двох аспектах: 1) функціональному - це коли під кредитною системою розуміється сукупність
Суть і значення тлумачення норм права.: Для успішного функціонування права в будь-якій країні необхідно раніше:  Суть і значення тлумачення норм права.: Для успішного функціонування права в будь-якій країні необхідне передусім правильне розуміння змісту і призначення його норм і заснованих на них юридичних рішень. Тому в науці і практиці значне місце відводиться тлумаченню