На головну сторінку   Всі книги

ЗВЕДЕНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ

Зведений облік витрат на виробництво при журнально-ордерній формі обліку здійснюється в журналі-ордері № 10, який складається на основі підсумкових даних відомостей обліку витрат цехів (ф. № 12), обліку витрат обслуговуючих виробництв і господарств (ф.

№ 13), обліку втрат у виробництві (ф. № 14), обліку загальногосподарський витрат, витрат майбутніх періодів і внепроизводственних витрат (ф. № 15) і інш. Перераховані відомості складаються на основі відомостей розподілу сировини і матеріалів, заробітної плати, послуг допоміжних виробництв, розрахунків по амортизаційних відрахуваннях, розшифровок по інших грошових витратах.

Зведений облік витрат організують по бесполуфабрикатному або полуфабрикатному варіанту. По бесполуфабрикатному варіанту обмежуються обліком витрат по кожному цеху, рух напівфабрикатів не відбивається, а контроль за їх рухом від цеху до цеху здійснюється бухгалтерією за даними оперативного обліку в натуральному вираженні. Собівартість напівфабрикатів після кожного переділу не визначають - обчислюють собівартість готового продукту.

По полуфабрикатному варіанту рух напівфабрикатів з цеху в цех оформляється бухгалтерськими записами, собівартість напівфабрикатів калькулюється після кожного переділу. Цей варіант обліку дозволяє виявляти собівартість напівфабрикатів на різних стадіях обробки і забезпечує більш дійовий контроль за процесом формування собівартості продукції.

Для ведіння зведеного обліку витрат на виробництво застосовується відомість зведеного обліку витрат на виробництво.

З Планом рахунків 1991 р. можна використати методику угруповання і списання витрат на виробництво, що передбачає розділення витрат на змінні, умовно-змінні і умовно-постійні, і числення неповної (часткової) виробничої собівартості продукції. Змінні витрати враховують на калькуляційних рахунках 20, 23 і 29. Умовно-змінні витрати заздалегідь враховують на рахунку 25, а потім списують на рахунки 20 і 23. Умовно-постійні витрати в частині виробничих витрат враховуються на рахунку 26, а в частині комерційних - на рахунку 43 «Комерційні витрати». У кінці звітного періоду умовно-постійні витрати списують з рахунків 26 і 43 в дебет рахунку 46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)».

При цій методиці угруповання і списання витрат на виробництво на рахунках 20, 23, 29 відбивається неповна виробнича собівартість продукції (немає загальногосподарський витрат). По закінченні звітного періоду неповна фактична собівартість продукції списується з кредиту рахунків 20, 23 і 29 в дебет рахунків 40, 37 і інших рахунків. З цього слідує, що готова продукція, відвантажені товари і незавершене виробництво також будуть відбиватися в обліку і звітності по неповній собівартості.

При використанні нової методики система обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції стає ближче до системи «директ-костинг», яка використовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Зв'язок з іншими дисциплінами: Курс маркетингу базується на категоріях і виведенні:  Зв'язок з іншими дисциплінами: Курс маркетингу базується на категоріях і виведенні економічної (теорії «Економікс»), на теоретичних передумовах і положеннях, розглянутих в курсах «Мікроекономіка», «Статистика ринку», тісно пов'язаний з курсами теорії бізнесу, комерції
1.6 Зв'язок бухгалтерського обліку з іншими науками: Вивчаючи господарські процеси, бухгалтерський облік формує всі свої:  1.6 Зв'язок бухгалтерського обліку з іншими науками: Вивчаючи господарські процеси, бухгалтерський облік формує всі свої основні поняття, спираючись на серію фундаментальних наук. Всі знання про господарську діяльність, які отримує бухгалтер, узагальнюються через категорії філософії, яка
Святе суспільство - це суспільство, засноване на святих цінностях.:  Святе суспільство - це суспільство, засноване на святих цінностях.: Вища мета - відчуття щастя, щастя особистого і загального. Життя повинне бути схоже на казку. Напрям руху - розвиток душі і свідомість всього суспільства. Умова розвитку - постійне зменшення всіх видів насилля. Досить поклонятися ідолам - будь
Властивості цінних паперів.: Цінний папір має ряд властивостей: перерозподіляє грошові кошти:  Властивості цінних паперів.: Цінний папір має ряд властивостей: перерозподіляє грошові кошти між галузями і сферами економіки, територіями і країнами, групами і верствами населення, економічними суб'єктами і державою і т. п.; надає певні додаткові
Властивості радника: У цьому вікні можна настроїти параметри віртуального рахунку і:  Властивості радника: У цьому вікні можна настроїти параметри віртуального рахунку і радника, що тестується. Надалі ці дані будуть використовуватися для тестування або оптимізації параметрів експерта. У вікні є три вкладки: - Тестування - в цій вкладці
Властивості об'єкта: Кожний об'єкт володіє певними властивостями. Від об'єкта до об'єкта:  Властивості об'єкта: Кожний об'єкт володіє певними властивостями. Від об'єкта до об'єкта ці властивості можуть мінятися. Для управління властивостями об'єктів необхідно виділити об'єкт і виконати команду його контекстного меню Властивості, команду меню Графіки - Об'єкти -
27. Властивості доказів.: У відповідності з ч. 3 ст. 67 ГПК РФ і ч. 2 ст. 71 АПК РФ суд:  27. Властивості доказів.: У відповідності з ч. 3 ст. 67 ГПК РФ і ч. 2 ст. 71 АПК РФ суд (арбітражний суд) оцінює относимость, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів в їх сукупності. Ч. 3 ст.