На головну сторінку   Всі книги

5.2. Тактика фінансового менеджменту

До тактики фінансового менеджменту можна віднести маркетинговий аналіз, т. до. поведінка продукту на ринку багато в чому визначає фінансові результати діяльності господарюючого суб'єкта. Для прийняття цінових і інших фінансових рішень організації необхідна насамперед інформація про попит на її продукт (товар, роботу, послугу).

Фінансовий менеджмент використовує результати маркетингових досліджень (маркетингового аналізу) для оцінки доцільності розширення ринків збуту, можливого рівня продажних цін з урахуванням купівельного попиту, динаміки витрат і прогнозування потенційних можливостей збільшення доходу.

До найбільш важливих інструментів маркетингових досліджень можна віднести матричні моделі, що дозволяють визначити місце продукту на ринку з урахуванням концепції життєвого циклу.

Стратегії, яких повинен дотримуватися бізнес, можна сформулювати, використовуючи одну з самих поширених моделей портфельного аналізу - матрицю Бостонської консультаційної групи (Boston Consulting Group - BCG)

До основних стратегій BCG відносяться стратегії: «зірки» (Rising Star); «дойние корови» (Cash Cow); «важкі діти» (Problem Child); «собаки» (Dog) [92, с.94-95]. По вертикалі матриці задаються темпи зростання ринку: низькі (Low) і високі (High), а по горизонталі - частка товару на ринку (мал. 6).

Позитивними моментами Матриці BCG є:

теоретична основа побудови індикаторів, що виключає суб'єктивізм в оцінці бізнесу;

наглядність і доступність у використанні найбільш важливих параметрів діяльності бізнесу (організації);

своєчасне виявлення нерентабельних видів продукції (робіт, послуг, товарів), що знижують прибутковість бізнесу.

Малюнок 6. Матриця Бостонської консультаційної групи

Побудова і аналіз матриці на практиці дозволяють визначити місце бізнесу на ринку, а також внесок кожного вигляду продукту (товару, робіт, послуг) в формування фінансового результату. Внаслідок цього є можливість визначення стратегії для кожного вигляду продукту і обгрунтування перерозподілу фінансових ресурсів. Стратегії, яких, дотримуються фірми в сучасних умовах, відрізняються різноманіттям і непостійністю.

Більш різноманітну інформації для перерозподілу фінансових ресурсів і управлінням ними можна отримати при використанні матриці Мак - Кинси. Великий внесок у визначення привабливості бізнесу і його конкурентної позиції внесла матриця, розроблена консалтинговой фірмою Мак - Кинси (McKincey). На відміну від матриці BCG матриця Мак - Кинси замість двох координат (зростання і частка на ринку) вводить по кожній осі три позиції в конкуренції (сильна, середня, слаба). Кожний вид продукції (товару, роботи, послуги) оцінюється з позиції привабливості галузі і позиції в конкуренції. Кожний осередок характеризує зони з низьким, середнім і високим пріоритетом для інвестування. / Малюнок 7. Матриця Мак-Кинси

До основних нестач використання матриці БКГ і Мак-Кинси можна віднести їх націленість на короткострокові плани, т. е. довгострокові перспективи тут не можуть бути враховані. Для стратегічного планування, на наш погляд, повинні бути задіяні моделі, що використовують концепцію життєвого циклу.

У економічній літературі досить давно і добре відома теорія про те, що всі процеси, що вивчаються і явища проходять так званий життєвий цикл. Концепція життєвого циклу (КЖЦ) не є в теоретичній економіці новій, але якщо її правильно адаптувати до сучасних умов і використати представляє досить цінну інформацію для стратегічного і тактичного управління бізнесом. Теорія життєвого циклу в сучасних умовах актуальна для всіх сфер діяльності і широко використовується в політиці, економіці, соціології, психології, логистике, історії і т. д.

Дуже цікавою в цьому напрямі є Модель ADL/LC, * яка була розроблена відомої в області управління консалтинговой організацією Артур Д.

Літтл. Її початкове призначення полягало в тому, щоб забезпечити менеджерів оригінальною методикою стратегічного аналізу і планування, дати їм по можливості могутній інструмент аналізу портфельних стратегій для визначення розумної диверсифікації діяльності організації, який можна використати як на корпоративному рівні, так і на рівні окремих господарських ланок.

ADL* - скорочена назва консалтинговой організації Arthur D/ Little,

LC - скорочена назва життєвого циклу (Life Cycle).

Малюнок 8. Модель ADL/LC

Як і при використанні матриці Мак-Кинси, отримання інтегральної оцінки базується на використанні вагових коефіцієнтів і експертних даних. Вибір певних параметрів залежить від конкретної ситуації і стратегії організації, при цьому методика розрахунків аналогічна матриці Мак-Кинси. У рамках моделі ADL-LC можливе проведення не тільки статичного, але і динамічного аналізу, а також прогнозування в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Модель ADL, використовуючи концептуальний підхід «життя» продукції, є універсальною, оскільки може бути використана в різних видах бізнесу. Класичні моделі, розглянуті раннє і що ігнорують концепцію життєвого циклу, дають «усереднений варіант» аналізу без урахування ринку, а саме, не беруть до уваги «вік» ринку.

Згідно з концепцією життєвого циклу галузі, якої дотримуються фахівці ADL, вона в своєму розвитку проходить послідовно чотири стадії: 1. зародження; 2. зростання або розвиток; 3. зрілість; 4. старіння. Це, так званий, функціональний підхід до вивчення бізнесу.

Основне теоретичне положення моделі ADL/LC складається в тому, що будь-який вигляд бізнесу (продукції) може знаходитися на одній з вказаних стадій життєвого циклу (мал. 8.). Поряд зі зміною стадій життєвого циклу може мінятися і конкурентне положення одних видів бізнесу в порівнянні з іншими. Консалтинговая група ADL виділяє 5 конкурентних позицій:

домінуючу (ведуче положення на ринку), сильну, сприятливу (помітне положення), міцну і слабу позиції (маркетинговий підхід). Запропонована матриця виконує декілька функцій, т. е. нарівні з положенням бізнесу на ринку, кожній клітці відповідають певні значення:

має певний прибуток і об'єм грошової готівки;

має на увазі певне стратегічне рішення;

входить в певну область «природного вибору».

Як було відмічено, аналіз позиції конкретного бізнесу проводиться в розрізі стадій життєвого циклу продукту і відносного його положення на ринку (конкурентна позиція бізнесу). Згідно з моделлю, відносне положення бізнесу на ринку може бути ведучим, сильним, помітним, міцним, слабим. Таким чином, виходить матриця 4х5, яка вдало поєднує функціональний і маркетинговий підходи до вивчення стратегії і тактики бізнесу (мал. 8.). Процедура вибору стратегічних рішень включає в себе три етапи. На першому етапі необхідно визначити клітку матриці, яку займає досліджувана організація. Другий етап враховує позицію організації (виду діяльності або бізнесу) всередині даної клітки матриці. У залежності від позиції тут здійснюється вибір ліній подальшого руху бізнесу і конкретизація стратегій, однак формулювання стратегій тут також носять ще загальний характер. Для кожної з осередків матриці існують свої можливі стратегічні маршрути по лінії природного розвитку або лінії виборчого розвитку, і, відповідно вибору уточнених стратегій. Тому на третьому етапі здійснюється вибір уточненої стратегії, відповідної вибраному шляху розвитку бізнесу. Митний збір -: обов'язковий платіж, що стягується митними органами даної країни при:  Митний збір -: обов'язковий платіж, що стягується митними органами даної країни при ввезенні товару на її митну територію або його вивозі з цієї території і що є невід'ємною умовою такого ввезення або вивозу. Розмір мита визначається митним
Від Талмуда до Давида Ріккардо: Вже на зорі становлення цивілізації люди не могли не задатися:  Від Талмуда до Давида Ріккардо: Вже на зорі становлення цивілізації люди не могли не задатися питанням про те, в чому укладається сама функція грошей, чому одні товари стоять дорожче за інших, як правильно вести господарство, щоб не допустити його розорення, куди вкладати накопичення
з 5. ТАКТИКА ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ:  з 5. ТАКТИКА ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ: На заключному етапі огляду місця випадку слідчий проводить наступні заходи: а) складає протокол огляду місця випадку, який є основним засобом фіксації ходу і результатів огляду. Протокол складається в
з 3. ТАКТИКА РОБОЧОГО ЕТАПУ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ:  з 3. ТАКТИКА РОБОЧОГО ЕТАПУ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВИПАДКУ: Робочий, дослідницький етап огляду направлений на з'ясування обставин що відбулося, виявлення і фіксацію слідів на меті випадку. Даний етап складається з двох стадій: загальної і детальної. 1. Загальна стадія проводиться з метою загального
Тактика проти стратегії: Тактика є єдиною ідеєю або аспектом. Стратегія складається з:  Тактика проти стратегії: Тактика є єдиною ідеєю або аспектом. Стратегія складається з багатьох елементів, причому вони все сфокусировани на тактиці. Тактика є унікальним або відмінним від інших аспектом. Стратегія може багато в чому співпадати з діями інших. Тактика
з 4. Тактика пред'явлення для пізнання живих осіб: При допиті обличчя насамперед з'ясовують ознаки людини,:  з 4. Тактика пред'явлення для пізнання живих осіб: При допиті обличчя насамперед з'ясовують ознаки людини, якої йому має бути пізнати. У ст. 164 УПК РСФСР говориться, що при такому допиті повинні бути встановлені прикмети і особливості, по яких він може здійснити пізнання. Вказівка в
з 2. ТАКТИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СВІДЧЕНЬ НА МІСЦІ:  з 2. ТАКТИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СВІДЧЕНЬ НА МІСЦІ: У ході підготовки до перевірки свідчень на місці слідчий: 1. Визначає мету слідчої дії, зокрема обставини, належні перевірці на місці. 2. При необхідності додатково допитує особу, свідчення якого будуть