На головну сторінку   Всі книги

Тактика слідчого експерименту

Слідчий експеримент - це слідча дія, суть якого складається в проведенні дослідів для дослідження обставин, належних доведенню

у справі [222].

Слідчий експеримент проводиться з метою перевірки в спеціально створених умовах: чи могло статися взагалі або певним чином яка-небудь дія, подія, явище.

При цьому частіше за все вирішуються наступні питання:

а) чи була можливість бачити, розрізнювати певні предмети, їх колір, форму, розміри, приватні ознаки при певних умовах освітлення, на певній відстані, з певного місця взагалі або якою-небудь особою;

б) чи була можливість чути певні звуки, розрізнювати слова при певних умовах (сила звуку, відстань) взагалі або конкретною особою;

в) при яких умовах можливе виникнення певних процесів, дій, явищ, чи можливо їх виникнення доданих умовах;

г) чи володіє дане обличчя певними навиками, здібностями, яка міра їх освоєння (чи міг підозрюваний управляти машиною, зробити фальшивий грошовий знак, ніж і т. д.);

д) чи можливо зробити яку-небудь дію, чи могло статися явище за певний період часу взагалі або при конкретних умовах (наприклад, чи міг підозрюваний пройти від будинку до магазина за 20 мін).

Слідчий експеримент може проводиться, якщо при цьому:

а) забезпечується безпека для життя і здоров'я учасників експерименту;

б) не може бути заподіяний матеріальний збиток підприємствам, установам, окремим громадянам;

в) не виникають інакші небезпечні наслідки;

г) досвідчені дії не пов'язані з приниженням честі і достоїнства людини.

1. При слідчому експерименті обов'язково:

а) присутність зрозумілих;

б) участь перекладача - якщо учасники експерименту, чиї свідчення перевіряються за допомогою дослідів, не володіють мовою, на якій ведеться судочинство (ст. 57 УПК);

в) участь педагога - якщо експеримент направлений на перевірку свідчень свідка, що бере участь в експерименті або потерпілого у віці до 14 років.

2. При експерименті має право бути присутній оборонець:

а) у випадках, передбачених ст. 47 УПК;

б) після ознайомлення обвинуваченого з всіма матеріалами справи - при експерименті, що проводиться по клопотанню обвинуваченого або його оборонця (ст. 51, 201 УПК).

3. По розсуду слідчого в експерименті можуть брати участь: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, свідок, співробітник органу внутрішніх справ, представник громадськості.

Зрозумілі:

а) кількість їх повинна бути не менш двох. При необхідності здійснювати спостереження ходу і результатів експерименту одночасно в декількох місцях (місце виробництва пострілів і місце сприйняття звуків пострілів і т. д.) в кожному з них повинне бути не менш двох зрозумілих;

б) запрошуються зрозумілі з числа осіб, не зацікавлених у виході справи;

в) зрозумілих треба проінформувати про цілі, зміст досвідчених дій, можливі варіанти їх результатів;

г) зрозумілі засвідчують хід і результати проведеного експерименту в слідчому протоколі.

Обвинувачений або підозрюваний:

а) притягується у випадках, коли без нього досягнути мети експерименту неможливо (наприклад, не можна уясняти, чи володіє він певними навиками, забезпечити необхідні обстановку і умови експерименту); досвідченим шляхом перевіряються його свідчення; в деяких інших випадках, виходячи з тактичних міркувань;

б) обвинувачений (підозрюваний) бере участь в досвідчених діях (наприклад, при перевірці його професійних навиків) або присутній при їх виконанні інакшою особою;

в) участь обвинуваченого, підозрюваного або його відмова від участі відмічається в протоколі;

г) допустиме залучення до експерименту декількох обвинувачених, якщо їх свідчення, що перевіряються не суперечать один одному і відсутній небезпека їх змови на місці експерименту.

Свідки, потерпілі:

а) притягуються при необхідності перевірки за допомогою експерименту їх свідчень, для надання слідчому допомоги у відтворенні обстановки і умов експерименту;

б) вони самі можуть виконувати досвідчені дії, але для перевірки отриманих результатів можна доручити повторити їх дії іншим людям;

в) з тактичних міркувань свідки, потерпілі і обвинувачені можуть бути запрошені одночасно, якщо їх свідчення по обставинах, що перевіряються не розходяться.

Оборонець:

- будучи присутній при експерименті, може з дозволу слідчого задавати питання, а також робити зауваження, клопотатися про внесення в протокол даних, які він вважає істотними для справи.

Фахівець (частіше за все фотограф, кінооператор, технік-зброяр, топограф, судовий медик):

- запрошується звичайно для більш точної реконструкції події, що перевіряється, забезпечення найбільшої точності проведення досвідчених дій і оцінки їх результатів, а також при труднощах із застосуванням науково-технічних засобів з метою фіксації ходу і результатів експерименту.

Працівники органів МВС частіше за все беруть участь в експерименті для охорони місця його проведення, установки дорожніх знаків і захисних щитів.

Представники громадськості (ктивисти,

дружинники) притягуються для надання технічною допомоги слідчому.

Підготовка до проведення слідчого експерименту. Рекомендується до виїзду на місце експерименту:

а) визначити місце, час, умови його виробництва, в тому числі погодні, обстановку на місці дії, що перевіряється (вивченням матеріалів справи, оперативних даних);

б) визначити склад учасників експерименту;

в) підібрати необхідні для експерименту предмети (забезпечити виготовлення моделей втрачених предметів, схожих по своїх властивостях з тими, які не були на місці події (, що перевіряється манекени, муляжі і т. д.);

г) визначити факти, належні перевірці;

д) скласти план експерименту, передбачивши в ньому місце, час проведення, коло питань, належних дозволу, задачі учасників, зміст досвідчених дій, їх послідовність і можливі варіанти, заходи по забезпеченню явки учасників, предмети, матеріали, необхідні для експерименту, мерипо відновленню порушеної обстановки на місці експерименту, необхідні науково-технічні кошти і кошти зв'язку; запобіжні заходи (установка огорож, щитів і т. д.);

е) вжити заходів до забезпечення охорони місця експерименту (домовитися з працівниками міліції);

ж) попередити керівника відповідного підприємства, Установи, розпорядника, власника приміщення про майбутній експеримент.

з) в необхідних випадках заздалегідь ознайомитися з місцем його проведення;

и) визначити характер і обсяг інформації, яку доцільно надати кожному учаснику;

к) забезпечити транспортні засоби для виїзду на місце.

2. Належить виконати наступні дії, безпосередньо попередні проведенню

слідчого експерименту:

а) оглянути місце досвідчених дій, а у разі порушення його обстановки - відновити останню;

б) визначити кошти зв'язку між учасниками;

в) організувати охорону місця експерименту;

г) запросити зрозумілих, інших учасників і визначити місця їх знаходження;

д) вжити заходів до забезпечення безпеки учасників в процесі експерименту;

е) з'ясувати, чи відповідають умови експерименту тим, в яких відбувалася подія, що перевіряється;

ж) повідомити учасників експерименту про мету його проведення;

з) вислухати пояснення осіб, чиї дії перевіряються;

и) проінструктувати всіх учасників про зміст дій;

к) роз'яснити кожному учаснику їх права і обов'язку, попередити про нерозголошування даних експерименту;

л) сфотографувати у разі необхідності обстановку, в якій буде проводитися експеримент;

м) запропонувати всім учасникам зайняти свої місця.

Тактичні прийоми слідчого експерименту багато

в чому визначаються виглядом і змістом досвідчених дій. Разом з тим існують деякі загальні тактичні умови, які можуть бути використані як орієнтуючі для конкретних випадків [223].

1. Проведення експерименту в обстановці, тотожній або максимально наближеної до тієї, в якій відбувалася подія, що перевіряється (дія, явище). Обстановка рідко залишається незмінною до моменту проведення експерименту. Тому необхідно вирішити, яка міра подібності (схожість) потрібно в цьому випадку. Змоделювати повинні бути насамперед ті умови обстановки, які здатні істотно вплинути на хід дослідів і від яких залежить об'єктивність результатів, що отримуються. Подібність може торкатися чинників місця, часу, об'єктів і предметів, що використовуються при експерименті.

З урахуванням цього тактичного прийому - дотримання принципу подібності - можуть бути конкретизовані практичні рекомендації проведення слідчих експериментів.

Експеримент доцільно провести в тому ж місці (в певному приміщенні, на конкретній дільниці відкритої місцевості), де сталася подія, якщо перевіряється можливість бачити когось або щось з певної позиції; чути звуки з певної відстані; здійснити певні дії в цих умовах (пролізти, сховатися) або за певний час (дійти від станції метро до будинку) і т. п.

Проведення експерименту в той же час року (осінь, зима і т. д.), діб має істотне значення, коли має бути перевірити можливість особи орієнтуватися на місцевості, наприклад в темряві. Дотримання принципу подібності часу року і діб може зажадатися і в тих випадках, коли перевіряється можливість взагалі пройти (наприклад, по болоту) або пройти за певний час по бруду, льоду, снігу і т. д. Важливим моментом є характер і інтенсивність освітлення. При цьому можуть враховуватися час сходу і заходу сонця, положення і фази місяця, наявність штучного освітлення, вигляд, висота освітлювального приладу від поверхні землі і багато що інше. Всі ці чинники повинні враховуватися і по можливості відтворюватися в тих ситуаціях, коли характер і інтенсивність освітлення грають істотну роль, здатну вплинути на достовірність результатів. Це відноситься до експериментів при перевірці можливості бачити на певній відстані і (або) за певний відрізок часу (при світлі запальнички, при світлі дульного полум'я і інш.); розрізнити колір предмета (наприклад, ТС, в якому сховалися злочинці, і т.

п.).

Дотримання принципу подібності погодних і кліматичних умов (сонце, дощ, сніг, жара, мороз і т. д.) може зажадатися при самих різних експериментах: у справах об ДТП (визначення гальмівного шляху, видимості); для встановлення характеру і швидкості зміни слідів (крові, слідів взуття, транспортних засобів)1.

Деякі експерименти вимагають дотримання всіх вищенаведених умов (місця, часу, освітленості, погодних умов) в сукупності

При перевірці можливості чути сигнал, крик, розмову, інакший звук важливо додержати подібність звукових умов. Для цього використовують такий же сигнальний пристрій (звуковий сигнал автомобіля або його сигнальний противоугонное пристрій, постріл з рушниці або пістолета); при розмові - міра гучності, тембр, висоту; звертають увагу на перешкоди (шум пожвавленої вулиці, звук минаючого поїзда і т. п.), наявність перешкод на шляху проходження звуку (стіни, дерева, будови).

Якщо для проведення слідчого експерименту вдаються до реконструкції обстановки, то і тут вийдуть з принципу подібності. Не треба, мабуть, у всіх випадках прагнути до повної її тотожності тієї, яка була при здійсненні злочину. Подібними повинні бути ті елементи обстановки, які важливі для дослідів з подією, що перевіряється.

2. Використання тих же приладів, механізмів, матеріалів, коли це має принципово важливе значення.

Так, наприклад, у випадку з наїздом водія таксі на лежачу людину спочатку експеримент проводився з однотипним, але не тим же ТС. Результати свідчили про те, що при дотриманні необхідних тимчасових і погодних умов в деяких випадках манекен («людини»), лежачий на землі, можна було помітити. Коли експерименти провели з тим же автомобілем, з'ясувалося, що манекен стає, видно тільки на відстані 4-х - 5-ти метрів, що явно недостатньо для повної зупинки при допустимій на дільниці шосе швидкості. Виявилося, що у даного автомобіля неправильно відцентровані фари: вони світять декілька вгору проти встановленої норми.

Використання тих же самих матеріалів, обладнання, барвників - неодмінна умова слідчого експерименту, коли обвинувачений погоджується виготувати фальшиві грошові знаки або цінні папери. Використання того ж самого знаряддя злому може зажадатися при перевірці можливості його використання в даних умовах (наприклад, чи можна зламати металеві двері за допомогою саморобного апарату для газорезки).

3. Дотримання тих же характеристик дії, які мали місце при його реалізації в процесі злочину.

Це може торкатися величини і спрямованості додатку сили при експериментальному зломі, при перевірці можливості щось пересунути, перетягнути, перенести через перешкоду. Дотримання тих же характеристик може відноситися до темпу і тривалості дії, наприклад, можливість подолати дана відстань, здійснити дану дію за певний час. Важливим є дотримання послідовності дій, операцій (при виготовленні підробного документа, зборці вибухового пристрою, спорядженні патронів і т. п.).

4. Дуже важливим тактичним прийомом є неодноразове повторення дослідів для того, щоб виключати результати випадкові і отримувати достовірні. При експерименті «на чутність» звук мови може бути змінений в інтервалі від «звичайно - голосно - дуже голосно», а може бути від «тихо - звичайно - голосно» в залежності від того, як це відбувалося при здійсненні злочину. При перевірці можливості бачити повинні бути продемонстровані різні об'єкти (люди), щоб можна було пересвідчитися в стійкості їх розпізнавання суб'єктом експерименту.

Змінюватися можуть умови події: сила і напрям впливу, швидкість руху ТС, стан дорожнього покриття і т. п. Головне - це пересвідчитися в тому, що неодноразове повторення досвідчених дій дає постійний (стабільний) достовірний результат. Кількість повторень визначають з урахуванням настання стабільних результатів.

5. Проведення експерименту поетапно. Це дозволяє всім його учасникам вивчити послідовність проведення, наочно пересвідчитися в настанні певних результатів, отримати суцільне і правильне уявлення про експеримент загалом. Зрозуміло, розділення на стадії (етапи) слідчого експерименту можливе тільки в тих ситуаціях, коли це не впливає на загальний темп його проведення. Стадийность експерименту фіксується на кожному його етапі як документально, так і наочно (фото, відео). Якщо ж за умовами експерименту стадії невиделими, то слідчий може зазделегідь запропонувати учасникам експерименту звернути увагу на певні вузлові точки експерименту, що дозволяють зафіксувати головні моменти процесу (проміжні результати, перехід однієї стадії в іншу, зміна характеру дії).

6. Тактичним прийомом може вважатися порядок дій слідчого в тих випадках, коли він не володіє точними даними про умови або які-небудь параметри події (, що перевіряється силі впливу, спрямованості переміщення, завантаженню транспортного засобу і т. п.) або сталися непоправні зміни на місці випадку (експерименту) - об'єкт згорів, видозмінився і т. д. У подібних ситуаціях необхідно варіювати умови проведення досвідчених дій, неодноразово проводячи кожне з них застосовно до кожного із змінених умов. Але навіть і в цих випадках потрібно враховувати характер і міру можливих неспівпадань умов події, що перевіряється і умов

експерименту.

У цю ж категорію невідомих або умов, що не піддаються відтворенню попадають випадки, коли немає можливості залучити до активної участі в експерименті саму особу, що здійснювала дії. Частіше за все такою особою є обвинувачений, що відмовляється співробітничати зі слідством. У цьому випадку повинне бути вибране інше обличчя, співпадаюче по своїх властивостях з обвинуваченим. Наприклад, для визначення можливості пролізти через вентиляційний отвір з даху всередину будівлі була взята молода людина такого ж зростання, статури і фізичного розвитку, як і обвинувачений в здійсненні крадіжки документів з комерційної фірми, розташованої в даному приміщенні.

Фіксація результатів слідчого експерименту здійснюється в протоколі слідчого експерименту.

Структура протоколу містить:

1. ввідну частину, в ній вказується:

а) найменування документа:

б) дата і місце проведення;

в) час його початку і закінчення;

г) посаду, звання і прізвище що становить протокол;

д) номер карної справи;

е) посада, звання і прізвище прокурора, що був присутнього при проведенні експерименту;

ж) прізвища, імена, по батькові зрозумілих;

з) прізвище, ім'я, по батькові, спеціальність, місце роботи фахівця, для чого він запрошений;

и) прізвище, ім'я, по батькові оборонця, перекладача, для чого перекладач запрошений;

к) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка;

л) посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові працівника

міліції, для виконання яких функцій він запрошений;

м) прізвище, ім'я, по батькові представника

громадськості, для чого він запрошений;

н) прізвище, ім'я, по батькові особи, що проживає в даному приміщенні, або ж представника адміністрації підприємства, установи, де проводиться експеримент;

о) статті кримінально-процесуального закону, з дотриманням яких проведений експеримент;

п) мета експерименту (якщо перевіряються чиї-небудь свідчення, указати зміст свідчень, лист карної справи, де вони зафіксовані);

р) зведення про роз'яснення учасникам експерименту їх прав і обов'язків: всім учасникам - їх право робити зауваження і вимагати внесення їх в протокол; зрозумілим - засвідчити факт, зміст і результати експерименту, робити зауваження з приводу вироблюваних дій; фахівцю - обов'язку брати участь в експерименті з використанням своїх спеціальних знань, звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням, фіксацією, вилученням доказів, право давати пояснення з приводу дій, що виконуються ним, право робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів, відповідальності за відмову або ухиляння від виконання своїх обов'язків; перекладачу - про обов'язок точно виконати переклад і відповідальність за явно невірний переклад; свідкам і потерпілим - про обов'язок дати правдиві свідчення і відповідальність за явно помилкові;

с) зведення про застосування НТС (які, для чого, ким застосовані);

т) дані про попередження учасників про неприпустимість розголошування результатів експерименту.

2. Описову частину, в якій вказується:

а) яким чином був підготовлений експеримент, які обставини відтворювалися (якщо грали роль метеоусловия, зробити посилання на довідки метеослужба, прикладені до протоколу), які були здійснені підготовчі дії (виготовлення муляжів, манекени, інакших моделей), дії по реконструкції обстановки;

б) посвідчення підписом особи, чиї свідчення перевірялися за допомогою дослідів, відповідності умов експерименту умовам відповідної події;

в) зведення про використання при експерименті речових доказів і інакших предметів;

г) зведення про організацію експерименту (розподіл обов'язків між учасниками, кошти зв'язку, розташування використаних предметів);

д) зміст, послідовність, повторюваність досвідчених дій, хто їх виконував, при яких умовах, як вони варіювалися;

е) результати експерименту.

3. Заключну частину, яка містить:

а) заяви і зауваження учасників експерименту;

б) вказівка на плани, схеми, складені при проведенні експерименту і залучені до протоколу;

у) відомості про ознайомлення з протоколом всіх учасників експерименту, посвідчення їх підписами відповідності змісту протоколу зробленим діям;

г) підписи всіх учасників.

Додаткові кошти фіксації. При виробництві слідчого експерименту можуть вироблятися вимірювання, застосовуватися фотозйомка, відеозапис, звукозапис, кінозйомка, складатися плани і схеми.

1См.: Карагодин В. Н. Основи криміналістичного вчення про подолання протидії попередньому розслідуванню: Діс.... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 138-139. Тарифна і бестарифная системи: Порівнювати різноманітні види труда, враховуючи їх складність і умови:  Тарифна і бестарифная системи: Порівнювати різноманітні види труда, враховуючи їх складність і умови виконання, дозволяє тарифна система. При організації оплати труда робітників основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки і
Тариф: - різновид ціни, плата, що стягується організацією з підприємств,:  Тариф: - різновид ціни, плата, що стягується організацією з підприємств, організацій і населення за послуги (побутові, комунальні, транспортні і інш.).
Таргетирование процентної ставки: Раніше в нашому дослідженні ми відштовхувалися від припущення, що:  Таргетирование процентної ставки: Раніше в нашому дослідженні ми відштовхувалися від припущення, що центральні банки як проміжна мета грошово-кредитної політики вибирають таргетирование грошової пропозиції. Однак в цей час в короткостроковому періоді багато які
Таргетирование грошової пропозиції: Керуючись в грошово-кредитній політиці проміжною метою по:  Таргетирование грошової пропозиції: Керуючись в грошово-кредитній політиці проміжною метою по таргетированию грошової пропозиції, центральні банки зробили б заходи, що дозволяють контролювати пропозицію грошей. Можна запропонувати ряд заходів щодо прямого
Танковий командир: Що вийде, якщо взяти артилерійське знаряддя, водружати його на:  Танковий командир: Що вийде, якщо взяти артилерійське знаряддя, водружати його на двигун внутрішнього згоряння, додати броню і гусениці? Танк, еквівалент 6-фунтовим гарматам наполеонівської епохи в XX віці. Немає нічого дивного в тому, що кращий стратег Другий
МИТНИЙ СОЮЗ: - загальна митна територія двох і більш країн з єдиним митним:  МИТНИЙ СОЮЗ: - загальна митна територія двох і більш країн з єдиним митним тарифом відносно третіх країн і повним скасуванням мита у взаємних відносинах.
Митні збори: Експортний і імпортний митні збори стягуються у відповідності з:  Митні збори: Експортний і імпортний митні збори стягуються згідно з Законом РФ «Про митний тариф» від 21 травня 1993 р. і нормативними актами, затвердженим постановами Уряду РФ. Порядок застосування митного тарифу при перетині