На головну сторінку   Всі книги

Техніко-криміналістичний аналіз можливостей глобальної навігаційної системи

Криміналістична діяльність, в залежності від специфіки вартих перед нею задач в боротьбі із злочинністю, поділяється на декілька видів: криміналістична діяльність по розкриттю і розслідуванню злочинів, експертно-криміналістична діяльність, криміналістична профілактична діяльність, оперативно-разискная діяльність.

Незважаючи на численні відмінності перерахованих напрямів діяльності, кожне з них носить інформаційно-пошуковий і пізнавальний характер.

Ефективність розслідування і попередження злочинів значною мірою залежить від повноти інформаційного забезпечення даних процесів, тобто від об'єму і характеру зібраної по карній справі информации1. У цей час не існує єдиного загальновизнаного визначення поняття «інформація». Різноманіття поглядів при трактуванні даного терміну є слідством його широкого застосування в різних сферах людської діяльності: філософії, природних і гуманітарних науках, біології, медицині, психології, соціології, мистецтві, техніці і економіці. З точки зору різних прикладних областей діяльності це поняття включає специфічний набір ознак, конкретизованих для приватного застосування. Разом з тим формулювання терміну «інформація», хоч би в загальному вигляді, необхідна для рішення як теоретичних, так і практичних задач сучасної науки і техніки.

У широкому значенні під інформацією розуміються відомості, що сприймаються людиною або спеціальними пристроями як відображення фактів матеріального світу в процесі комунікації. У «Словнику російської мови» С. І. Ожегов дає наступне визначення інформації: це відомості про навколишній світ [69][70] і протікаючі в йому процеси, що сприймаються людиною або спеціальним пристроєм [71].

Необхідно відмітити також, що в криміналістиці відсутній єдиний підхід до визначення поняття «інформація». У цей час ряд вчених вважають найбільш правильним дотримуватися поняття «криміналістично значуща інформація». Зокрема, А. Ф. Волинський і Е. Р. Россинська під інформацією в криміналістиці розуміють «фактичні дані або відомості, що знаходяться в причинно-слідчому зв'язку з подією злочину і характеризуючі спосіб його здійснення, осіб, його що здійснили, предмети злочинного посягання, знаряддя злочину і т. п. обставини. Таку інформацію прийнято називати криміналістично значущою. Її джерелами при цьому є самі різноманітні (матеріальні і ідеальні) сліди злочинів, а відповідно, і всі следообразующие об'єкти»2.

С. А. Ялишев пропонує криміналістично значущу інформацію умовно розділити на три групи:

1. Актуально криміналістично значуща інформація, тобто така, яка знаходиться в прямому причинно-слідчому зв'язку з подією злочину (нею відносяться фактичні дані або відомості, що характеризують спосіб його здійснення, предмети злочинного посягання, облич його що здійснили,

- е

знаряддя злочину і інш.). Джерелами такої інформації є матеріальні і ідеальні сліди злочину і следообразующие об'єкти.

2. Умовно криміналістично значуща інформація, тобто така, яка хоч і не знаходиться в прямому причинно-слідчому зв'язку з подією злочину, але характеризує осіб, що попали в сферу інтересів правоохоронних органів, їх зв'язки і взаємовідносини, а також інші факти, події, відношення або стану, які можуть сприяти слідству.

3. Потенційно криміналістично значуща інформація, тобто така, яка не має і не може мати прямого причинно-слідчого зв'язку з подією злочину, не входить в предмет доведення, але яка об'єктивно необхідна для правильного дозволу справи, сприяє рішенню діагностичних, класифікаційних і ідентифікаційних задач. До неї відноситься суто довідкова інформація про джерела походження, якісний і кількісний склад відомих речовин і матеріалів, їх фізичні, хімічні і інакші властивості; зведення про зразки виробів або продукції і інш. 1

При розслідуванні злочину діяльність слідчого направлена на збір інформації, що стосується довершеного злочину і що являє собою відомості про сам злочин. Для отримання таких відомостей слідчому необхідно проаналізувати велику кількість інформації, причому міститися вона може в джерелах, що не мають прямого зв'язку з подією злочину. У масиві інформації, що відноситься до довершеного злочину, одне з центральних місць займають пространственновременние дані, що характеризують як місце здійснення злочину, так і осіб, підозрюваних або обвинувачених в здійсненні злочину.

Важливу роль в розслідуванні і попередженні злочинів грають кошти, що дозволяють виявляти і отримувати криміналістично значущу

Л

інформацію. Вони об'єднані в групу техніко-криміналістичних коштів і являють собою широкий арсенал технічних пристроїв, сприяючих рішенню задач по збору доказової і довідково-орієнтуючої інформації. Застосування техніко-криміналістичних коштів забезпечує підвищення результативності багатьох слідчих дій, скорочує тимчасові витрати при розслідуванні злочинів.

До визначення і класифікації техніко-криміналістичних коштів немає єдиного підходу. П. Т. Скорченко за походженням розділяє техникокриминалистические засобу на три групи:[72][73]

- кошти, запозичені із загальної техніки і лінійки, що використовуються в криміналістиці без змін (, рулетки, лупи, фотоапарати, звукозаписувальна техніка і т. д.);

- кошти, запозичені з інших областей науки і техніки і пристосовані для криміналістичних цілей (лупи, на яких нанесені спеціальні сітки для дослідження папілярних узорів, і інш.);

- кошти, спеціально розроблені для криміналістичних цілей (пересувні лабораторії, спеціальні порівняльні криміналістичні мікроскопи і інш.)[74].

При проведенні класифікації за цільовим призначенням техникокриминалистических коштів виділяють:

- кошти фіксації;

- кошти виявлення слідів;

- пошукові кошти;

- кошти отримання відбитків пальців;

- кошти для виготовлення композиційних портретів;

- універсальні кошти (пересувні криміналістичні лабораторії);

- кошти систематизації і видачі інформації;

- кошти лабораторного дослідження речовинних доказательств2.

Використання техніко-криміналістичних коштів сприяє підвищенню ефективності проведення передбачених кримінально-процесуальним законодавством слідчих дій, криміналістичних досліджень речових доказів.

Глобальна навігаційна система, будучи потенційним джерелом просторово-часової інформації про об'єкти і події, що попали в полі зору правоохоронних органів, може бути віднесена до техникокриминалистическим коштів, запозиченим з інших областей науки і техніки і пристосованим для криміналістичних цілей. Система, що Формується являє собою інтеграцію в єдине ціле вже існуючих систем,

що дозволяють отримати просторово-часову інформацію, з її доповненням програмно-технічними засобами, що дозволяють здійснювати аналітичну обробку поступаючої з підсистем інформації і її відображення на картографічній основі і в аналітичному вигляді.

Просторово-часова інформація про об'єкти і події, що попали в полі зору правоохоронних органів при розслідуванні злочинів, займає одне з центральних місць в масиві даних, необхідних для організації ефективної роботи слідчого. Глобальна навігаційна система, будучи потенційним джерелом даної інформації, складається з ряду підсистем з автоматичною фіксацією даних (ГЛОНАСС, системи радіочастотної ідентифікації, системи мобільного зв'язку, системи видеофиксації), а також систем фіксації фактів звертання і персонализації, якими оснащені різні організації і установи (медичні, освітні, соціальні і т. д.).

Для успішного рішення задач, що стоять перед правоохоронними органами, необхідне формування даної системи у вигляді програмно-технічного комплексу, що дозволяє інтегрувати розрізнені просторово-часові дані, що зберігаються в масивах окремих підсистем в єдину структуру.

З урахуванням цільового призначення глобальної навігаційної системи до переліку її основних функціональних можливостей необхідно віднести:

- моніторинг контрольованих об'єктів;

- відображення місцеположення контрольованих об'єктів на електронній карті місцевості;

- аналітичну обробку отриманих даних.

Даний перелік може бути розширений в зв'язку з практичними потребами, а також виходячи з сучасного стану і перспектив розвитку галузі інформаційних технологій.

Форми представлення просторово-часової інформації, отриманої коштами різних підсистем, вхідних до складу глобальної навігаційної системи, будуть відрізнятися один від одного (мал. 19). Так, інформація, отримана за допомогою систем зв'язку (мобільної, стаціонарної) про абонентів може бути представлена у вигляді табуляграм (звітних документів у вигляді зведення, таблиць, відомостей або графіків). Згідно з Федеральним законом від 7 липня 2003 р. № 126-ФЗ «Про зв'язок» «до відомостей про абонентів відносяться прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім абонента-громадянина, найменування (фірмове найменування) абонента - юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові керівника і працівники цієї юридичної особи, а також адреса абонента або адреса установки крайового обладнання, абонентські номери і інші дані, що дозволяє ідентифікувати абонента або його крайове обладнання, відомості баз даних систем розрахунку за надані послуги зв'язку, в тому числі про з'єднання, трафіку і платежах абонента»[75]. Таким чином, до відомостей, які можуть бути отримані з систем зв'язку, відносяться:

- настановні дані абонента (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, адреса місця проживання);

- зведення про і повідомлення, що приймаються, що передаються (голосова інформація, письмовий текст, зображення);

- зведення про з'єднання абонента (протокол з'єднань абонента);

- дані про місцезнаходження абонента під час телефонних переговорів (місце розташування приемопередающих мобільних терміналів з вказівкою стільники).

Просторово-часова інформація, отримана коштами супутникової навігаційної системи, може бути представлена як в аналітичному (таблиці, відомості), так і в графічному вигляді (зображення місцевості з вказівкою місцеположення контрольованого об'єкта). До переліку відомостей, які можна отримати коштами ГЛОНАСС, відносяться:

- дані про транспортний засіб (державний реєстраційний номер, марка, модель);

- настановні дані про власника контрольованого об'єкта (прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання);

- зведення про місцезнаходження об'єкта (історія переміщень, переміщення онлайн);

- дані про стан агрегатів транспортного засобу (при установці додаткових датчиків).

Інформація, що міститься в системах видеофиксації, буде представлена відеопоряд контрольованої території з вказівкою метаданних (дата, час, формат запису).

З систем фіксації фактів звертань і персонализації, а також систем радіочастотної ідентифікації просторово-часові дані можуть бути отримані в табличному вигляді з вказівкою місця і часі фіксації контрольованого об'єкта.

Рис. 19. Форми представлення інформації, що отримується за допомогою підсистем, вхідних до складу глобальної навігаційної системи

Значущість просторово-часової інформації про об'єкти, залучені в процес розслідування злочину, при рішенні типових задач правоохоронних органів обгрунтована в попередніх параграфах. У залежності від тієї, що складається в процесі розслідування слідчої ситуації вилученими коштами глобальної навігаційної системи інформація може бути віднесена до кожної з перерахованих груп: актуально криміналістично значущої, умовно криміналістично значущої, потенційно криміналістично значущої, з урахуванням ролі об'єкта в здійсненні злочину, яке характеризує отримана інформація.

Г лобальная навігаційна система дозволяє отримувати крім просторово-часової і інші види інформації. Це залежить від коштів підсистеми.

Інформація, отримана за допомогою системи супутникової навігації, буде мати велике значення при розслідуванні злочинів, пов'язаних з автотранспортними коштами. Причому транспортний засіб може виступати як предмет посягання, як засіб здійснення і місце здійснення злочину. Перелік інформації про транспортний засіб, отримання якої можливе за допомогою системи ГЛОНАСС, буде залежати від того, які додаткові датчики встановлені на агрегати транспортного засобу. У цей час в системах моніторинга і диспетчеризації автотранспортних коштів використовуються наступні додаткові пристрої:

- датчик витрати палива;

- датчик навантаження на осі транспортного засобу;

- датчик рівня палива в баку;

- датчик температури в рефрижераторі;

- датчики, фіксуючі факт роботи або простою спецмеханизмов (поворот стріли крана, роботи бетоносмесителя);

- датчики, фіксуючі факт відкриття дверей або капота транспортного засобу;

- датчик, фіксуючий факт наявності пасажира в транспортному засобі.

Використання додаткового обладнання дозволяє значно розширити спектр інформації, що отримується коштами супутникової навігаційної системи. Забезпечення захисту від вандалізму (міцний корпус, обладнаний датчиком розкриття) дозволяє встановити нерозривний зв'язок між транспортним засобом і терміналом ГЛОНАСС. Отже, вся інформація, отримана за допомогою встановлених датчиків, буде стосуватися пряму контрольованого транспортного засобу.

Відповідно до наказу Мінтранса РФ від 31 червня 2012 р. № 2851навигационние термінали, що встановлюються на транспортні засоби, призначені для категорії комерційних перевезень пасажирів і перевезення небезпечних вантажів, повинні відповідати наступним вимогам: робота в мережах стільникового зв'язку GSM900/1800 і UMTS, визначення місцеположення транспортного засобу з точністю 15 м з імовірністю 95 %, можливість встановлення двостороннього голосового зв'язку з диспетчером, можливість автономної роботи від акумулятора протягом години, робочий діапазон температур від -40 до +85 З°. З 2016 р. ці вимоги розповсюдяться на всі автомобілі. Підприємства Роськосмоса, що беруть участь в програмі ГЛОНАСС, обіцяють поліпшити точність визначення координат за допомогою системи ГЛОНАСС до 1,4 м вже до кінця 2015 р.- зараз точність позиціонування у вітчизняній навігаційній системі становить 2,7 м [76][77][78].

Масиви даних систем мобільного зв'язку крім пространственновременной інформації про абонента накопичують інакшу інформацію:

- зведення про обладнання, що використовується абонентом (коштах зв'язку);

- зведення про коло облич активного спілкування (протоколи з'єднань абонента);

- аудіо-, фото-, відеоінформація, що характеризує абонента;

- е

- зведення про обстановку, характер взаємовідносин абонентів.

Перераховані види інформації дозволяють визначити коло спілкування,

а також охарактеризувати особистість абонента. При встановленні обставин здійснення злочину дана інформація може бути використана в якості довідково-орієнтуючою. Для придання їй доказового значення необхідно підтвердження факту приналежності мобільного термінала абоненту, а також факту знаходження термінала у абонента в цікавлячий слідство момент часу. Архів СМС-переписки абонента, що зберігається в масивах даних систем мобільного зв'язку, може містити різноманітні відомості, що представляють інтерес для правоохоронних органів, які згодом можуть бути використані як докази.

Точність визначення місцеположення термінала мобільного зв'язку залежить від того, наскільки видалені базові станції оператора один від одного, тобто від розміру «стільники». Можливості мереж мобільного зв'язку розширяються за рахунок інтеграції спеціального обладнання, а також використання методів визначення місцеположення високої точності, що дозволяє забезпечити визначення місцеположення мобільного термінала з точністю до 5 м.

Стаціонарні системи зв'язку на відміну від мобільних мають прив'язку до місцезнаходження вузла зв'язку, що обмежує її можливості по фіксації інформації про переміщення абонента. Дані системи фіксують інформацію про контакти і їх тривалість, що може допомогти при встановленні кола спілкування абонента, а також часу перебування абонента в місці знаходження стаціонарного вузла зв'язку.

Системи радіочастотної ідентифікації, будучи елементом системи глобальної навігації, дозволяють отримувати просторово-часову інформацію про об'єкт, на якому закріплена мітка. Системи електронних карт (електронний паспорт, електронна соціальна карта, банківські карти), робота яких заснована на принципі радіочастотної ідентифікації, дозволяють фіксувати факт звертання власника за послугами, що надаються системою.

Аналіз даних, що містяться в масивах вказаних систем, допоможе отримати крім просторово-часової інформації, що характеризує переміщення власника електронної карти, інформацію про операції, що проводяться з грошовими коштами, про цілі звертання в соціальні установи, ділові центри і т. д.

Отримані дані допоможуть охарактеризувати власника електронного документа і мають орієнтуюче значення при розслідуванні злочинів.

Системи радіочастотної ідентифікації дозволяють забезпечити малий радіус лічення міток (до декількох метрів), який буде відповідати точності визначення місцеположення об'єкта, оснащеного радіочастотною міткою.

Системи видеофиксації в залежності від їх технічних характеристик і особливостей контрольованої території мають дальність фіксації зображення від 25 до 100 м, що відповідає точності визначення місцезнаходження цікавлячого об'єкта або події. Крім просторово-часової інформації системи видеонаблюдения дозволяють отримувати інформацію про поточну обстановку на контрольованій території, що є важливим при встановленні обставин що відбувся. Візуальна оцінка що відбувається в межах зони функціонування даної системи може допомогти при аналізі поведінки особи, що цікавить правоохоронні органи, його емоційного і фізичного стану або особливостей події, що відбувся в зоні видеофиксації. Розглядаючи можливості отримання інформації з систем видеофиксації, необхідно насамперед оцінювати якість здійснюваної видеофиксації. Якщо якість зображення не буде задовольняти вимогам, що пред'являються до зображень, що дозволяють провести ідентифікацію зафіксованих об'єктів, то інформація, що накопичується в системах видеофиксації, може мати виключно орієнтуючий характер.

Системи фіксації фактів звертання і персонализації, на відміну від всіх розглянутих вище, не є системами з автоматичною реєстрацією даних. Звернення до даних систем завжди супроводиться пред'явленням особами засвідчуючих документів, що сприяє ідентифікації осіб і фіксаціям їх місцезнаходження в конкретний момент часу. Робота даних систем передбачає особисте звертання осіб до співробітника, що здійснює реєстрацію, що дозволяє отримати від нього уточнюючі відомості про дане обличчя (зведення про його емоційний, фізичний стан, особливості поведінки і т. д.). Інформація, що міститься в даних системах, буде відображати специфіку сфери, в якій вони використовуються. Наприклад, система фіксації фактів звертання в медичні установи крім просторово-часової містить зведення про захворювання пацієнтів, а також про отримане ними лікування. Дана інформація може бути використана в якості справочноориентирующей в процесі розслідування і попередження злочинів.

Для оптимізації комплексного використання перерахованих систем необхідна інтеграція всіх масивів просторово-часової інформації, зафіксованої їх коштами, в єдину інформаційну систему. Однак відмінності в принципах фіксації просторово-часової інформації в двох вказаних групах систем (системи з автоматичною реєстрацією фактів звертання, системи фіксації фактів звертання і персонолизації) диктують необхідність розділення алгоритмів їх використання в інтересах правоохоронної діяльності.

Для забезпечення оперативності отримання просторово-часової інформації про контрольовані об'єкти і її уявлення в зручному для візуального сприйняття вигляді необхідна інтеграція систем з автоматичною фіксацією даних в єдину структуру. Основою для даної інтеграції можуть служити існуючі програмно-технічні комплекси систем супутникової навігації, призначені для моніторинга транспортних засобів.

Сучасні системи моніторинга транспортних засобів, робота яких заснована на системі ГЛОНАСС, дозволяють здійснювати отримання, аналітичну обробку і зберігання просторово-часової інформації про контрольовані об'єкти. Мобільний термінал, встановлений на транспортний засіб, передає на сервер системи свідчення підключених параметричних датчиків (рівень палива в баку, цілісність кузова, параметри роботи двигуна і т. д.), а також різні події, що фіксуються системою (відсутність сигналу системи, наявність пасажира в салоні і т. д.). Накопичена на сервері інформація зберігається певний період (біля року) і може бути переглянена за будь-який проміжок часу даного періоду.

Просторово-часова інформація, отримана коштами ГЛОНАСС, за допомогою сучасних програмних комплексів систем моніторинга і диспетчеризації автотранспорту може бути представлена в зручному для користувача вигляді (аналітичному, графічному). Графічне представлення інформації здійснюється в формі схеми, карти місцевості із зображенням місцеположення мобільного термінала в заданий проміжок часу і є зручним для візуального сприйняття. Однак нестача такого уявлення - мала міра інформаційного наповнення - може бути компенсований доповненням карт місцевості, що формуються на основі інформації, отриманій коштами супутникової навігаційної системи, аналітичної інформації, що характеризує дані об'єкти. У разі фіксації на карті місцевості мобільного термінала ГЛОНАСС, насамперед, буде необхідна інформація про транспортний засіб, на який встановлена система, а також про його власника. Дана інформація може бути представлена в наступній формі (мал. 20).

Рис. 20. Карта дільниці місцевості із зображенням місцезнаходження мобільних терміналів ГЛОНАСС з інформацією про власника ТС

Сучасні можливості систем стільникового зв'язку дозволяють визначати місцезнаходження мобільного термінала зв'язку в конкретний момент часу. Фіксація всіх терміналів мобільного зв'язку на певній території можлива за допомогою автоматизованої інформаційної системи технічних засобів по забезпеченню оперативно-разискних заходів (АИС СОРМ). З допомогою

АИС СОРМ можуть бути проконтрольовані і записані будь-які інформативні випромінювання, передачі або прийоми знаків, сигналів голосової інформації, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого роду по радиосистеме, проводной, оптичній і іншим електромагнітним системам. При цьому СОРМ дозволяє не тільки фіксувати відомості про повідомлення і абонентів, що послали або що прийняли їх, але і контролювати - проводити відсівання необхідних переговорів (повідомлень) по різних технічних і лексичних параметрах (номер телефону, IP-адреса, IMEI-ідентифікатор стільникового радіотелефону, позивні сигнали, ключові слова, фрази і інш.), вказаних в постанові слідчого. У цих цілях використовуються різні специфікації аппаратнопрограммних комплексів СОРМ [79].

Комплексне використання систем стільникового зв'язку і картографії дозволяє дану інформацію представляти в графічному вигляді. Графічне представлення інформації об зафіксованих на дільниці місцевості мобільних терміналах систем стільникового зв'язку необхідно доповнити відомостями про власників даних апаратів (мал. 21).

Рис. 21. Карта дільниці місцевості із зображенням місцезнаходження мобільних терміналів системи стільникового зв'язку і інформацією про власника одного з них

Для уявлення інформації про наявність на даній території систем, працюючих на основі радіочастотної ідентифікації, а також систем видеофиксації необхідна розробка аналогічних програмно-технічних комплексів. Додаткова інформація про власників банківських карт, по яких був здійснений доступ до терміналів на контрольованій території, дозволить підвищити информативность представлених даних (мал. 22, 23).

Рис. 22. Карта дільниці місцевості із зображенням місцезнаходження систем радіочастотної ідентифікації і інформацією про особу,

що звернулася до одного з них

Рис. 23. Карта дільниці місцевості із зображенням місцезнаходження систем видеофиксації і інформацією про заклад, в якому встановлена система,

і його власникові

Одночасне відображення на карті місцевості просторово-часової

інформації з всіх перерахованих систем дозволить провести аналіз потенційних джерел криміналістично значущої інформації, визначити необхідність отримання з них відомостей при розслідуванні злочину, а також встановити послідовність огляду і вилучення носіїв інформації (мал. 24).

Рис. 24. Карта дільниці місцевості із зображенням місцезнаходження систем видеофиксації, систем радіочастотної ідентифікації, мобільних терміналів стільникового зв'язку і ГЛОНАСС

Кожна підсистема, вхідна до складу глобальної навігаційної системи, фіксує крім просторово-часової інформації інакші відомості. Набір даних, що накопичуються підсистемою, залежить від її цільового призначення і сфери застосування. Вилученими коштами ГНС просторово-часова інформація буде пов'язана з масивами даних, що зберігаються в архівах її підсистем.

Системи моніторинга автотранспорту на основі ГЛОНАСС у відповідності зі своїм призначенням накопичують інформацію про місцеположення, стан датчиків, швидкість руху, витрату палива, роботу додаткового обладнання. Одним з основних звітів даних систем є звіт про рух і стоянки контрольованого транспортного засобу з вказівкою часу початку і закінчення руху, а також їх тривалості (табл. 1).

Таблиця 1

Інформація про стоянки транспортного засобу Руху і стоянки

Об'єкт

Період звіту з 13.10.2014 00:00:00 по 14.10.2014 23:59:59

Рухи і стоянки

№ дія почала кінець длительн. Місце стоянки

ср. швидкість пробіг

1 стоянка 1 0:00:00 6:00:20 6:00:20 р. Волгоград, вул. Фадеева, 34

2 рух 6:00:20 6:28:40 0:28:20 43,5 км/ч 20,15 км

3 стоянка 2 6:28:40 7:18:40 0:50:00 р. Волгоград, вул. Садова, 12

4 рух 7:18:40 7:50:00 0:31:20 12 км/ч 7,1 км

5 стоянка 3 7:50:00 8:45:10 0:55:10 р. Волгоград, вул. Вучетича, 56

6 рух 8:45:10 9:25:15 0:40:05 32 км/ч 21,4 км

7 стоянка 4 9:25:15 11:45:15 2:20:00 р. Волгоград, пр. Героїв Сталінграда, 24

8 рух 11:45:15 13:55:45 2:10:30 44 км/ч 91 км

9 стоянка 5 13:55:45 14:20:00 0:24:15 р. Волгоград, пр. Жукова, 122

Масиви інформації систем мобільного і стаціонарного зв'язку містять персональні дані абонентів: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, рік народження, місце мешкання (табл. 2).

Інформація про абонента системи мобільного зв'язку

Таблиця 2 Прізвище

Ім'я

По батькові Г од народження Місце реєстрації Паспортні дані Номер

Івана 1964 р. Волгоград номер 35 47 серія 176 288 927 344 56 73

Іван вул. Історична, виданий 02.12.1998 м. УФМС

Іванович 122-45 Дзержінського району

м. Волгоград

Проведений аналіз можливостей отримання просторово-часової інформації за допомогою сучасних програмно-технічних комплексів, а також аналіз задач, що вирішуються за її допомогою в процесі розслідування і попередження злочинів показують важливість використання даної інформації в правоохоронній діяльності. Оперативне отримання відомостей про місцезнаходження об'єктів, залучених з процес розслідування, на сьогоднішній день неможливо, оскільки просторово-часова інформація зберігається в розрізнених інформаційних системах, відмінності в програмно-технічному оснащенні яких не дозволяють здійснювати спільне отримання, обробку і зручне представлення що містяться в них даних. Однак саме оперативність отримання просторово-часової інформації сприяє ефективному плануванню процесу розслідування на первинному етапі. Формування глобальної навігаційної системи дозволить не тільки забезпечити процес розслідування просторово-часовою інформацією, але і встановити зв'язки отриманих даних з інакшими масивами криміналістично значущої інформації.

У разі виявлення на місці здійснення злочину мобільного термінала зв'язку або системи ГЛОНАСС, електронних документів або електронних карт доступу можна отримати з допомогою ГНС дані про власника виявлених предметів і спланувати подальші слідчі дії.

Якщо на місці здійснення злочину не виявлені радиопередающие пристрою, глобальна навігаційна система дозволить отримати інформацію об тих, що знаходилися в момент здійснення злочину в даному місці радиотерминалах. Так, при встановленні знаходження термінала мобільного зв'язку на місці здійснення злочину в цікавлячий слідство період, насамперед, можливе отримання персонализированной інформації про його власника. Зафіксований на місці здійснення злочину мобільний (бортової) блок системи ГЛОНАСС містить дані про транспортний засіб, на який він встановлений, а також про власника даного транспортного засобу. Зафіксовані на місці здійснення злочину факти звернення до послуг за допомогою електронних карт будуть сприяти отриманню персонализированной інформації про їх власників. Однак отриманим таким чином інформація з систем мобільного зв'язку, ГЛОНАСС і систем доступу і контролю з використанням електронних карт потребує перевірки, оскільки вона не завжди стосується встановленої особи. Системи, функціонуючі на основі радіочастотної ідентифікації, також дозволять визначити власника документа або електронну карту. Інформація, отримана коштами систем видеофиксації, з місця здійснення злочину при умові запису високої якості дозволить провести ідентифікацію осіб і об'єктів, що попали в зону функціонування

даної системи.

Рис. 25. Інформаційне наповнення глобальної навігаційної системи

Таким чином, глобальна навігаційна система, сформована на основі

інформаційних систем, вмісних просторово-часову інформацію, дозволяє підвищити ефективність рішення наступних задач, що стоять перед правоохоронними органами при розслідуванні і попередженні злочинів:

- задач, пов'язаних з плануванням і прогнозуванням;

- слідчих задач (встановлення фигурантов і можливих свідків, місця і обставин здійснення злочину, коштів здійснення злочину, алібі особи; розшук осіб, розшук викраденого);

- задач, пов'язаних з управлінням силами і коштами ОВД.

Приведений перелік задач, рішення яких засноване на використанні

ресурсів глобальної навігаційної системи, свідчить про необхідність її формування і використання всіма підрозділами, що здійснюють розслідування і попередження злочинів. з 2. Технологія прослуховування і записи переговорів:  з 2. Технологія прослуховування і записи переговорів: У постанові про прослуховування і запис переговорів повинне бути вказано, з яких переговорних пристроїв вони будуть вестися, їх номери і інші позначення, адреси, де встановлені або по яким абонировани пристрої, учасники переговорів, час
Технологія примусового виконання: поняття і елементний склад:  Технологія примусового виконання: поняття і елементний склад: Взагалі, питання про "виконавчу технологію" аж ніяк не є безперечним, як і питання про юридичну технологію загалом. У сучасній літературі йдуть досить "жаркі" дискусії відносно того, що являють собою
Технологія планування: сукупність процедур збору, обробки і використання:  Технологія планування: сукупність процедур збору, обробки і використання планово-економічної інформації. Головною ідеєю логіки планування виступає визначення початкового пункту, від якого починається і якому підкоряється весь процес розробки планів. ДО
Технологія інжинірингу: і працююча по ній інжинірингова фірма надає замовнику:  Технологія інжинірингу: і працююча по ній інжинірингова фірма надає замовнику найбільш повний набір послуг при реалізації інноваційного проекту. На всіх етапах інноваційного циклу інжиніринг забезпечує оптимальну реалізацію замовлення спільно з тими, що запрошуються
2.4. Технології управління інноваційними проектами:  2.4. Технології управління інноваційними проектами: Проблема створення інфраструктури управління інноваційними процесами може бути структурована у чотирьох напрямах (мал. 14): теорія управління інноваціями - напрям, в якому інноваційний проект розглядається як специфічний об'єкт
з 3. Технологічне забезпечення при розрахунках з кредитними картками:  з 3. Технологічне забезпечення при розрахунках з кредитними картками: Зарубіжні банки своїм держателям кредитних карток пропонують два вигляду банківських автоматів: Автомати по видачі готівки; Банківські автоматичні каси. Поширення автоматів по видачі готівки пояснюється двома причинами. Перша
Технологічні інститути: Історичне коріння технологічних інститутів виростає з двох:  Технологічні інститути: Історичне коріння технологічних інститутів виростає з двох основних джерел: нових інститутів, заснованих Урядом на початку 1970-х років і розвитку інститутів третього рівня (вищої професійної освіти), на базі