На головну сторінку   Всі книги

1.2. Технологія системного проектування на базі типового рішення

Одним з підходів до автоматизації процесу системного проектування є технологія проектування на базі типового рішення, що розглядає типове рішення як набір інструментальних засобів, що дозволяють здійснювати швидку генерацію системи під конкретне замовлення.

Такий прийом проектування безумовно прискорює процес створення системи і додає їй інваріантність по відношенню до різноманітності номенклатури продукції, що випускається, хоч при цьому можливо поява надмірності показників реалізованої системи. Однак остання обставина позначається позитивно в процесі експлуатації створеної системи, збільшуючи протяжність її ефективного життєвого циклу.

Розглянемо принцип, по якому безліч характеристик конкретної реалізації X, що задаються технічними вимогами замовника до системи, що проектується, ставиться у відповідність з безліччю початкових характеристик проблемно-орієнтованої системи Х (типове рішення) і сформулюємо теорему про існування предметно-орієнтованої системи XQ як підмножини проблемно-орієнтованої системи Нехай задані безліч Х, вмісна "n" характеристик з дискретними і безперервними параметрами початкової проблемно-фи

орієнтованої системи, і безліч X, вмісна "n характеристик, що описують технічні вимоги до конкретного рішення

n ^ n*

Х= UXi і Х = UX i.

i=1

Для простоти, без втрати спільності рішення, можна покласти n=n, т. е. привести у відповідність перелік характеристик конкретного рішення до характеристик типового рішення.

Q *

Предметно-орієнтоване рішення X4 = X n X буде існувати і буде економічно виправданим, якщо виконуються умови необхідності і достатності (мал. 1).

*

X X*

Проблемно- орієнтоване рішення

Конкретна реалізація

Рис. 1. Проблемно-орієнтоване рішення, конкретна реалізація і їх адаптація

Будемо вважати, що певне число m характеристик (mC = {Xj}З = {X j} Інші "n-m" характеристики, які назвемо "техніко-економічними", будуть визначати попередні техніко-економічні показники (ТЕП) рішень (як наприклад, продуктивність, рівень автоматизації, загальна надійність, вартість системи, термін окупності і т. п.) і, відповідно, визначимо для типового і конкретного рішень:

V={V(k)}={X, (k)}={Xm+1(k), Xm+2(k),. ..,

х/^Х; V*= {X\}={V*m+1, V*m+2,. .., V*n} де X = m + 1,...,n, k = 1,...,K, K - натуральне число; т. е. маємо X = З ^ V і X = З ^ V, а природу цих підмножин визначимо як:

З - підмножина характеристик з незмінними параметрами, заданими по складу коштів типового рішення;

V - підмножина характеристик з варьируемими параметрами типового рішення, де кожна підмножина V(k)cV означає варіант значень ТЕП, що отримується в процесі проектування на базі типового рішення, т. е.

при адаптації характеристик типового рішення під конкретне замовлення;

* *

З і V - відповідно, підмножини характеристик з умовно незмінними і умовно варьируемими параметрами конкретного рішення, заданими на технічні вимоги замовника, але що допускають модифікації в процесі розробки і узгодження технічного завдання із замовником. Саме ця стадія повинна відбуватися по схемі - назвемо її схемою "паралельної кастомизации" (від англ. customization - виконання замовлення із задоволенням індивідуальних потреб замовника), - по якій одночасно здійснюються етапи проектування і затвердження- узгодження задовільного проектного варіанту за рахунок залучення замовника в процес системного проектування і прийняття рішення;

XX(k) - функція від паспортних характеристик, що генерує варіанти кількісно-якісного складу технологічного обладнання з відповідним набором ТЕП і з обмеженнями, заданими технічними вимогами З* і V*.

Можна відмітити, що по суті, число K визначає рівень стратификації і адаптационние можливості функціонально-повних, економічно доцільних варіантів рішення. Поточний/непоточний метод валютної трансляції:. Відповідно до цього методу обліку всі короткострокові активи і:  Поточний/непоточний метод валютної трансляції:. Відповідно до цього методу обліку всі короткострокові активи і зобов'язання іноземного підрозділу фірми, виражені у іноземній валюті, транслюються у вітчизняну валюту по заключному курсу, тобто по курсу на момент складання
Поточний кредитний ризик: визначається як сума вартості заміщення по операціях, включених в:  Поточний кредитний ризик: визначається як сума вартості заміщення по операціях, включених в двосторонні компенсаційні угоди (неттинг і подібні угоди) і вартості заміщення по операціях, не включених в компенсаційні угоди.===543===По операціям, не
Поточний фінансовий менеджмент: - сфера діяльності, націлена на поточне фінансове забезпечення:  Поточний фінансовий менеджмент: - сфера діяльності, націлена на поточне фінансове забезпечення підприємництва; форма управління процесом формування і використання фондів грошових коштів, здійснення поточних платежів і розрахунків.
2. Поточні рахунки в іноземних банках.: До цієї форми компанії і банки прибігають з метою залучення:  2. Поточні рахунки в іноземних банках.: До цієї форми компанії і банки прибігають з метою залучення вільного грошового капіталу інших країн. Крім того, самі компанії західних країн нерідко мають рахунки в банках тих країн, ринки яких їх особливо цікавлять. Поточні рахунки в
Поточні активи: (ТА) - сума всіх оборотних коштів підприємства (р. 290, 1 розділ:  Поточні активи: (ТА) - сума всіх оборотних коштів підприємства (стор. 290, 1 розділ активу балансу).-
Поточна вартість фінансового потоку: Розглянемо детермінований потік ненегативних платежів,:  Поточна вартість фінансового потоку: Розглянемо детермінований потік ненегативних платежів, наступних в послідовні моменти часу і = 1, 2,. ,. Т (фінансова рента). Нехай тої, г02, -, гот - тимчасова структура діючих в даний момент часу процентних ставок.
43. ТЕКУЧІСТЬ РЕАЛЬНОСТІ: Сеанс катарсису почати просто. Всі проблеми людини, негативні:  43. ТЕКУЧІСТЬ РЕАЛЬНОСТІ: Сеанс катарсису почати просто. Всі проблеми людини, негативні емоції, болі можна представити у вигляді внутрішніх образів, наприклад у вигляді яких-небудь геометричних фигур.- Зрозуміло. Добре... У кожної людини його проблеми в підсвідомості