На головну сторінку   Всі книги

Тема 11. Аналіз фінансового становища комерційного банку

Аналіз процентних доходів

При аналізі діяльності КБ використовують наступні показники, що оцінюють рівень прибутковості банку (табл. 11.1).

Таблиця 11.1 № Показники Плані- Звіт- Ізме руемий ний пе нение період риод (+/-) 1 Нараховані і отримані відсотки, млн р. 2 Оборот по видачі кредиту за період, млн р. 3 Рівень прибутковості, % (стор. 1: стор.

2 х 100) 4 Отримана плата за кредитні ресурси, млн р. 5 Середній розмір наданих кредитних ресурсів за період, млн р. 6 Рівень прибутковості, % (стор. 4: стор. 5 х 100) 7 Валові процентні доходи, млн р. 8 Середні залишки по всіх позикових рахунках, млн р. 9 Рівень прибутковості, % (стор. 7: стор. 8 х 100) 10 Отримані відсотки по короткострокових позиках, млн р. 11 Середні залишки по короткострокових позиках, млн р. 12 Рівень прибутковості, % (стор. 10: стор. 11 х 100) 13 Отримані відсотки по довгострокових позиках, млн р. 14 Середні залишки по довгострокових позиках, млн р. 15 Рівень прибутковості, % (стор. 13: стор. 14 х 100) Задача 11.1. Факторний аналіз процентних доходів КБ

Є наступні дані про зміну процентних доходів банку (Табл. 11.2).

Розрахувати зміну процентних доходів всього і за рахунок чинників (об'єму наданих кредитів і процентної ставки). Зробити висновки.

Значення Відхилення Резерви Показник показника (+; -) відвели план факт Всього В т. ч. за рахунок чения суми проц. доходу кредиту Ставки По короткострокових кредитах Дохід - отримані 104,499 112,896 +8,397 - 6,029 + 14,426 6,029 відсотки, млн крб. Середня сума пре доставлених кре 665,6 627,2 - 38,4 - - - дитов, млн крб. Середня процентна ставка, % 15,7 18 +2,3 По довгострокових кредитах Дохід - отримані відсотки, млн крб. 18,684 18,24 Середня сума пре доставлених кре 69,2 60,8 дитов, млн крб. Середня процентна ставка, % Всього Розглянемо вплив чинників на зміну доходу по короткострокових кредитах.

Загальне збільшення доходів становило 8,397 млн р.:

ПЕКЛО = Дф - Дпл = 112,896 - 104,499 = + 8,397 млн р.

При цьому кожний з чинників вплинув на зміну доходів таким чином.

Вплив кількісного чинника (суми виданих кредитів): АДк = (Кф - Кпл) х Іпл = (627,2 - 665,6) х 0,157 = - 6,029 млн р.;

АДі = (Іф - іпл) х Кф = (0,18 - 0,157) х 627,2 = +14,426 млн р.

Баланс чинників: ПЕКЛО = АДК + АДІ

Висновок. Розрахунки свідчать, що перевиконання плану по доходах від короткострокових кредитних вкладень загалом становило 8,397 млн р., в тому числі за рахунок зростання процентної ставки на 14, 426 млн р., але через скорочення

суми кредитів, що надаються він поменшав на 6,029 млн р. Резерв збільшення доходів від короткострокових кредитних операцій становив 6,029 млн р. (Зниження доходів під впливом зменшення якого-небудь чинника, або обох одночасно).

Самостійно розгляньте вплив чинників на зміну доходу по довгострокових кредитах, заповніть таблицю у відповідних місцях і зробіть висновки.

Відповіді (млн р.): Вплив суми кредиту: - 2,268;

вплив процентної ставки: +1,824; резерв збільшення доходу: 2,268; загальний резерв збільшення доходу: 8,297.

Задача 11.2.

Факторний аналіз процентних витрат КБ

Є наступні дані про зміну суми сплачених відсотків (табл. 11.3).

Таблиця 11.3 Показник Значення показника Відхилення (+; -) Усього В т. ч. за рахунок план факт суми депозитів процентної ставки Залишки коштів на рахунках підприємств, млн крб. 40 344 +304 Середня процентна ставка,% 15 11,7 -3,3 Сплачена сума відсотків, млн р. 6 40,248 +34,248 +45,6 -11,352 РІШЕННЯ:

По сумі сплачених клієнтам відсотків перевитрата склала

ДУП = УПФ - УППЛ = 40,248 - 6 = +34,248 млн р.

Вплив зміни суми залишків коштів на рахунках:

ДУПос = (ОСф - ОСпл) х іпл = (344 - 40) х 0,15 = +45,6 млн р. Вплив зміни процентної ставки:

ДУП = (іф - іпл) х ОСф = (0,117 - 0,15) х 344 = - 11,352 млн р.

Баланс чинників:

ДУП = ДУПОС + ДУПІ = 45,6 + (- 11,352) = 34,248.

Висновок: За рахунок збільшення залишків коштів на рахунках було сплачено відсотків за користування ресурсами на 45,6 млн р. більше, ніж за планом, але за рахунок зниження процентної ставки сума виплачених відсотків поменшала на 11, 352 млн р., що в загальному результаті привело до перевитрати сплачених відсотків на суму 34,248 млн р. Однак це перевитрата виправданий - він виник в зв'язку зі значним перевищенням фактичних залишків коштів клієнтів, що використовуються банком як кредитні ресурси, над плановою величиною. Отже, резерви зниження витрат рівні нулю (резерви скорочення витрат можуть являти собою тільки необгрунтовану перевитрату коштів - в зв'язку із зростанням середньої процентної ставки по депозитному портфелю).

Джерело: Батракова Л. Г. Аналіз процентної політики комерційного банку: Навчань. пособие.- М.: Логос, 2002.- 152 з.

Вирішіть самостійно

Задача 11.3

Визначите вплив кожного чинника на зміну процентних витрат і резерви зниження витрат, заповніть таблицю і зробіть висновки.

Є наступні дані про зміну суми сплачених відсотків (табл. 11.4).

Таблиця 11.4 Показник Значення показника Відхилення (+, -) Резерви

скорочення

витрат план факт всього в т.)( ч.)( за рахунок Об'єму ресурсів Процентної ставки Ресурси, придбані за плату, млн р.)( 244 219 Середня процентна ставка, % 11,6 12,5 Плата за кредитні ресурси, млн р.)(

ВІДПОВІДІ (МЛН Р.):)( ВПЛИВ ОБ'ЄМУ РЕСУРСІВ:)( - 2,9;)(

Вплив середньої процентної ставки:)( +1,971;)( Резерви скорочення витрат:)( 1,971.)( ТЕМА 1.5. ГРОШОВА СИСТЕМА І ЇЇ ТИПИ: Поняття грошової системи, етапи її розвитку. Тип грошової системи,:  ТЕМА 1.5. ГРОШОВА СИСТЕМА І ЇЇ ТИПИ: Поняття грошової системи, етапи її розвитку. Тип грошової системи, заснований на металевому обігу грошей, його види - біметалізм і монометалізм, їх характеристика в залежності від стадій історичного розвитку. Тип грошової системи,
Тема 4. Грошова система і її елементи: необхідно звернути увагу на особливості двох типів грошової:  Тема 4. Грошова система і її елементи: необхідно звернути увагу на особливості двох типів грошової системи: металевої і системи паперово-кредитних грошей; розібратися в категоріях монометалізм, біметалізм; золотомонетний, золотослитковий, золотовалютний (золотодевизний)
Тема 4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборо:  Тема 4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборо: Основні питання: 1. Грошова емісія і її форми. 2. Суть механізму банківської мультиплікації. 3. Готівково-грошова емісія, її особливості в РФ. У ході самостійного вивчення матеріалу по темі, а також для більш глибокої підготовки студента
Тема 8. Бюджетний процес: Поняття і принципи бюджетного процесу. Стадії і загальні положення:  Тема 8. Бюджетний процес: Поняття і принципи бюджетного процесу. Стадії і загальні положення бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу і їх повноваження. Бюджетні повноваження органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Повноваження
Тема 10. Бюджетний пристрій: Бюджетний пристрій- цей організація бюджетної системи, принципи її:  Тема 10. Бюджетний пристрій: Бюджетний пристрій- цей організація бюджетної системи, принципи її побудови, сукупність бюджетів держави. Організаційна структура включає республіканський бюджет; 21 бюджет республік в складі РФ, 55 крайових і обласних бюджетів,
Тема 9. Бюджет держави: Завдання. Розрахуйте суму податку: Варіант 1. З продажу, якщо:  Тема 9. Бюджет держави: Завдання. Розрахуйте суму податку: Варіант 1. З продажу, якщо вартість послуг-, що реалізовуються 600 тис крб. Вартість послуг, що реалізовуються за безготівковий розрахунок,- 420 тис крб. Відповідь: (600-420)?4,76%=8,57 тис крб. Варіант 2. На операції з цінними паперами,
ТЕМА №12. Банківський кредит, його види і значення в економіці РБ:  ТЕМА №12. Банківський кредит, його види і значення в економіці РБ: 1) Види банківського кредиту в РБ 2) Порядок видачі банківського кредиту 3) Порядок погашення і сплати відсотків по банківському кредиту 4) Контроль за цільовим використанням банківського кредиту - 1 - Банки і небанківські фінансово-кредитні установи