На головну сторінку   Всі книги

ТЕМА №22. Банківські операції і класифікація

1) Суть і класифікація банківських операцій

2) Характеристика і класифікація активних операцій комерційних банків

3) Суть, значення і класифікація пасивних операцій комерційних банків

- 1 -

Банківські операції - операції, направлені на рішення задач і реалізацію функцій банків, що тобто відображає банківську діяльність.

Вони пов'язані з рухом специфічного товару - грошей (валюти), цінних паперів і валютних цінностей, і тому відрізняються від операцій інших суб'єктів господарювання.

По Банківському кодексу Республіки Білорусь до банківських операцій відносяться:

- залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб у внески (депозити);

- розміщення залучених грошових коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах поворотності, платности і терміновості;

- відкриття і ведіння банківських рахунків фізичних і юридичних осіб;

- відкриття і ведіння рахунків в дорогоцінних металах;

- здійснення розрахункового і (або) касового обслуговування фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів;

- валютно-обмінні операції;

- операції з дорогоцінними металами і коштовними каменями (зберігання, купівля-продаж, залучення і розміщення в депозити і інш.);

- видача банківських гарантій;

- довірче управління грошовими коштами, дорогоцінними металами і коштовними каменями;

- інкасація грошової готівки, валютних і інших цінностей, а також платіжних документів;

- випуск в обіг банківських пластикових карток, операції з ними;

- факторинг;

- послуги по зберіганню документів і цінностей.

Крім того, банки і небанківські кредитно-фінансові організації мають право здійснювати:

- поручительство за третіх осіб, передбачаюче виконання зобов'язань в грошовій формі; придбання права (вимоги) виконання зобов'язань в грошовій формі від третіх осіб;

- фінансову оренду (лізинг);

- операції з цінними паперами (випуск, продаж, купівлю, облік, зберігання і інш.);

- консультаційні і інформаційні послуги і т. д.

Правила і порядок здійснення банківських операцій встановлюються законодавством і правилами центрального банку. Для ведіння банківських операцій необхідна ліцензія (спеціальний дозвіл). У Республіці Білорусь всі банківські операції виготовляються в національній валюті (білоруський рубель), а при наявності ліцензії Національного банку Республіки Білорусь - і у іноземній валюті.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації не мають права здійснювати виробничу і (або) торгову діяльність, за винятком випадків, коли така діяльність диктується власними потребами. Не мають право вони вести і страхову діяльність як страхувальники.

- 2 -

Активні операції комерційних банків полягають в розміщенні власних і залучених коштів, що акумулюються банками з метою забезпечення необхідних умов для функціонування кредитної установи і отримання доходів. Активні операції банку становлять істотну і визначальну частину його операцій.

Актив балансу комерційного банку дозволяє прослідити за розподілом ресурсів банку по видах операцій. Активи банків досить різноманітні, однак умовно їх можна об'єднати в чотири основні групи:

- каса і прирівняні до неї кошти;

- інвестиції в цінні папери;

- кредити;

- інші активи.

Касові операції є для комерційних банків традиційними, однак їх питома вага, як правило, невеликий і становить приблизно 1-3 %.

Активами банку, прирівняними до касових, є кошти, вкладені у валютні цінності, дорогоцінні метали, які розміщені у вигляді залишків на кореспондентських рахунках в інших комерційних банках і в центральному банку.

Кредитні вкладення складають, як правило, основна питома вага в банківських активах - до 50-80 %. У їх склад можуть входити міжбанківські кредити (депозити), кредити надані клієнтам (юридичним і фізичним особам), враховані банком векселі, наданий фінансовий лізинг, факторинг, виконані банком гарантії, не стягнуті з клієнтів. Ця група активів забезпечує комерційним банкам основний об'єм доходів, але необхідно враховувати, що це одночасно і самі ризиковані з всіх активів.

Інвестиції в цінні папери в комерційних банках Республіки Білорусь представлені в основному у вигляді вкладень в різні державні цінні папери.

Відмітною особливістю подібних активів є те, що вони при мінімальних ризиках здатні приносити стабільні доходи.

До інших активів звичайно відносяться витрати банку по придбанню будівель, споруд і інших основних фондів, а також участь в господарській діяльності юридичних осіб. Основною характеристикою активів, вхідних до даної групи, є їх низька ліквідність.

Активи банку по мірі ліквідності можна згрупувати таким чином.

1. Першокласні ліквідні активи. До них відносяться грошові кошти банку, що знаходяться в його касі або на кореспондентському рахунку, а також державні цінні папери, що знаходяться в портфелі комерційного банку, які він може реалізувати у разі недостатності ліквідних коштів для погашення зобов'язань перед кредиторами і вкладниками.

2. Порівняно ліквідні активи. Цю групу складають короткострокові кредити юридичним і фізичним особам (на термін до 30 днів), короткострокові міжбанківські кредити і кредити до запитання, факторингові операції. У країнах з досить розвиненим повторним ринком цінних паперів в цю ж групу активів входять і корпоративні комерційні цінні папери. Активи, віднесені до даної групи, вимагають великих витрат часу для їх реалізації або перетворення в грошові кошти.

3. Найменше ліквідні активи. Подібні активи включають довгострокові кредитні вкладення, в тому числі і наданий фінансовий лізинг, і різні інвестиції.

4. Неліквідні активи. У цю групу активів входять будівлі, споруди і інші основні фонди, нематеріальні активи, деякі види цінних паперів, прострочена і сумнівна заборгованість по кредитах.

- 3 -

Пасивні операції - операції, за допомогою яких банки формують ресурси для проведення кредитних і інших активних операцій.

Всі пасивні операції мають загальне призначення, але при цьому можуть здійснюватися в різних формах. Як правило, виділяють чотири основних форми пасивних операцій комерційних банків:

1) первинне розміщення цінних паперів власної емісії;

2) формування або збільшення фондів банку за рахунок відрахувань від прибутку банку;

3) депозитні операції;

4) кредити і позики, отримані від інших юридичних осіб.

Завдяки проведенню пасивних операцій комерційні банки акумулюють тимчасово вільні кошти клієнтів. У ході здійснення активних операцій, передусім кредитних, банками створюються нові ресурси, джерелом яких є банківський прибуток.

У залежності від вигляду цінних паперів, що емітуються комерційним банком у нього відбувається формування або залучених коштів (емісія векселів, облігацій, банківських сертифікатів), або власних (емісія акцій). Збільшення власних ресурсів відбувається також і внаслідок проведення банками пасивних операцій, виділених у другу групу.

Найбільшу частину ресурсів комерційних банків складають залучені кошти. Вони можуть покривати до 90 % всієї потреби банків в грошових ресурсах. Основна частина залучених ресурсів формується банками на депозитній основі внаслідок зарахування коштів на поточні, розрахункові і інші рахунки до запитання або ж при прийомі банком від клієнтів строкових внесків і депозитів.

Залучення коштів на основі випуску боргових цінних паперів і купівля ресурсів на міжбанківському ринку є для банку додатковим джерелом залучених ресурсів, придбання яких частіше за все пов'язане з необхідністю регулювання банківської ліквідності. У деяких випадках їх активний пошук на ринку ведеться для забезпечення кредитними ресурсами першокласних клієнтів або внаслідок можливості інакшого ефективного використання.

Проведення пасивних операцій по формуванню власних і залучених коштів зв'язане з певними витратами комерційного банку. Витрати по обслуговуванню статутного капіталу комерційного банку, що є основним складовим елементом його власних коштів, пов'язані з виплатою акціонерам (учасникам) частки запрацьованого банком прибутку у вигляді дивідендів. Витрати по залучених ресурсах виражаються в нарахуванні банком відсотків по залишках коштів на рахунках до запитання або по строкових депозитах. У другому випадку витрати банку будуть набагато вище. Відносно високу вартість мають і залучені недепозитні кошти, особливо отримані міжбанківські кредити. Тема 2: Грошовий обіг і грошова система: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні,:  Тема 2: Грошовий обіг і грошова система: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні, що склався історично і закріплене національним законодавством. Грошові системи класифікуються по типах і видах Інфляція приводить до розвитку негативних процесів в економіці і
Тема 3. Грошова система. Вимірювання грошової маси:  Тема 3. Грошова система. Вимірювання грошової маси: Основні питання: 1. Поняття, зміст і елементи грошової системи. 2. Класифікація грошових систем. 3. Грошова система Росії. 4. Структура грошової маси. 5. Швидкість обігу грошей і чинники її що визначають. Нарівні з прочитанням
Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: 1. Закон грошового обігу і грошова маса Закон грошового:  Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: 1. Закон грошового обігу і грошова маса Закон грошового обігу визначає: А) швидкість обороту грошей; Б) величину грошової маси; У) купівельну здатність грошей. Закон грошового обігу визначає: А) рівень інфляції; Б) швидкість
ТЕМА №9. Грошова система і її елементи: 1) Поняття грошової системи 2) Елементи грошової системи 3) Типи:  ТЕМА №9. Грошова система і її елементи: 1) Поняття грошової системи 2) Елементи грошової системи 3) Типи грошової системи - 1 - Грошова система - форма організації грошового обігу в тій або інакшій країні, що склався історично і закреп ленная законом. Грошові системи утворилися в
Тема 1.4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборот:  Тема 1.4. Грошова емісія і випуск грошей в господарський оборот: Гроші в господарському обороті в умовах ринку існували і існують завжди. Нові гроші в оборот поступають з банків, що створюють їх внаслідок кредитних операцій. Тому кредитний характер грошової емісії є одним з основоположних
Тема 6. Бюджетний процес в РФ: По цій темі студенту потрібно уясняти наступне. Бюджет знаходиться в:  Тема 6. Бюджетний процес в РФ: По цій темі студенту потрібно уясняти наступне. Бюджет знаходиться в постійному розвитку, русі. Послідовну зміну станів, стадій розвитку можна визначити як бюджетний процес. При цьому потрібно відмітити, що послідовність не носить
Тема 5. Бюджетне право Російської Федерації: Вивчення даної теми потрібно почати з прочитання розділу 1 розділів 6, 7:  Тема 5. Бюджетне право Російської Федерації: Вивчення даної теми потрібно почати з прочитання розділу 1 розділів 6, 7 Підручники, Бюджетного кодексу РФ, федерального закону про бюджет на поточний рік. Студенту потрібно уясняти, що найбільш великою ланкою системи фінансів є бюджет. Бюджет