На головну сторінку   Всі книги

Тема 12. Банківські ризики Кредитоспроможність клієнта

Задача 12.1

За даними "Бухгалтерського балансу" (форма №1) і "Звіту про прибутки і збитки" (форма №2) дайте оцінку фінансових результатів господарської діяльності підприємства-позичальника і його кредитоспроможність.

Агрегированний баланс підприємства-позичальника

Таблиця 12.1 Агрегат Стаття балансу Сума, тис.

р. На початок року На кінець року Активи А1 Найбільш ліквідні активи 341,1 32,7 А2 Бистрореалізуємие активи 1827,4 2987,6 A3 активи, що Повільно реалізовуються 18971,7 28300,3 А4 Труднореалізуємие активи 263377,3 205064,8 А5 Збитки 53236,9 86081,9 Баланс А1 + А2 + А3 + А4 + А5 337754,4 322467,3 Пасиви П1 Найбільш термінові зобов'язання 37856,5 73529,1 П2 Короткострокові зобов'язання 1500,0 1422,0 П3 Довгострокові пасиви, в т. ч. фонди П3* Споживання і резерви майбутніх платежів П4 Постійні пасиви 298397,9 247516,2 Баланс П1 + П2 + П3 + П4 337754,4 322467,3 Агрегированний звіт про прибутки і збитки

Таблиця 12.2 Агрегат Стаття Сума, тис. р. П5 Виручка від реалізації 104620,3 П6 Собівартість реалізації товарів, продукції, послуг 105537,6 П7 Прибуток (збиток) звітного року -15185,1 П8 Відвернені з прибутку кошти 16897,0 Виконуються наступні розрахунки:

Передбачимо, агрегированние баланс і звіт про прибутки і збитки, складений відповідно до вказаних вище звітних бухгалтерських документів, мають наступний вигляд (табл. 12.1 і 12.2).

1) коефіцієнтів ліквідності (табл. 12.3);

Оцінка ліквідності позичальника, отн. ед. Найменування коефіцієнта Індекс Алгоритм розрахунку Результат на початок року Результат на кінець року Коефіцієнт

поточної ліквідності ктл (А1+А2+А3) / (П1+П2) (341,1+1827,4+18971,7) / (37856,5+1500) = 0,54? Коефіцієнт

термінової ліквідності ксл (А1 +А2) / (П + П2) (341,1+1827,4) / (37856,5+1500) = 0,055? Коефіцієнт абсолютної ліквідності кал А1 / (П1+П2) 341,1 / (37856,5+1500) = 0,0086? Оцінка фінансової стійкості, отн. ед.

Таблиця 12.4 Найменування коефіцієнта Індекс Алгоритм розрахунку Результат на початок року Результат на кінець року Коефіцієнт автономії Ка (П4+П3*) / (А1+А2+А3+А4+А5) 298397,9 / 337754,4 = 0,88? Коефіцієнт мобільності коштів кмс (А1+А2+А3) / А4 (341,1+1827,4+18971,7) / 263377,3 = 0,08? Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом коск (П4+П3*) / (П1+П2+П3*) 29837,9 / (37856,5+1500) = 7,58? 3) коефіцієнтів ефективності (оборотність) (табл. 12.5);

Оцінка ефективності (оборотність), отн. ед.

Таблиця 12.5 Найменування до- Індекс Алгоритм Результат 2) коефіцієнтів фінансової стійкості (табл. 12.4);

еффициента розрахунку (за період, що аналізується - рік) Коефіцієнт ділової активності кда П5 /

(А1+А2+А3+А4+А5) 104620,3 / (337754,4+322467,3):2 = 0,32 Фондоотдача Ф П5 / А4 104620,3 / (205064,8+263377,3):2 = 0,45 Коефіцієнт оборотності поточних активів кота П5 / (А1+А2+А3) 104620,3 / (21140,2+31320,6):2 = 3,99 Оцінка рентабельності, %

Таблиця 12.6 Найменування до Індекс Алгоритм Результат еффициента розрахунку (за період, що аналізується - рік) Рентабельність Рп П7 / П5 -16185,1 х 100 / 104620,3 = - продажу 15,47 Рентабельність Ра П7 / -16185,1 х 100 / активів (А1+А2+А3+А4+А5) (337754,4+322467,3):2 = -4,9 Рентабельність -16185,1 х 100 / власного рск П7 / П4 (298397,9+247516,2):2 = -5,92 капітали Далі проводиться класифікація позичальників по рівню кредитоспроможності (табл. 12.7) і дається рейтингова оцінка підприємства-позичальника в залежності від класу підприємства по рівню кредитоспроможності (табл. 12.8).

Класифікація позичальників

Таблиця 12.7 Коефіцієнти (частка в %) Перший клас Другий клас Третій клас Кал (30) 0,2 і вище за 0,15 - 0,20 Менше за 0,15 Ксл (20) 1,0 і вище за 0,5 - 1,0 Менше за 0,5 Ктл (30) 2,0 і вище за 1,0 - 2,0 Менше за 1,0 Ка (20) 0,7 і вище за 0,5 - 0,7 Менше за 0,5 3) коефіцієнтів рентабельності (Табл.

12.6);

Рейтингова оцінка підприємств є завершальним етапом аналізу кредитоспроможності. Рейтинг визначається в балах. Сума балів розраховується шляхом множення класності кожного коефіцієнта на його частку в сукупності (100%).

До першого класу відносяться позичальники з сумою балів від 100 до 150, до другого - від 151 до 250, до третього - від 251 до 300.

Першокласним по кредитоспроможності позичальникам КБ можуть відкривати кредитну лінію, видавати в разовому порядку позики з встановленням більш низькою процентною ставкою.

Кредитування другокласних ссудозаемщиков здійснюється в звичайному порядку, т. е. при наявності відповідних обеспечительских зобов'язань (гарантій, застави і т. д.). Процентна ставка не залежить від вигляду забезпечення.

Рейтингова оцінка підприємства-позичальника

Таблиця 12.8 Коеффі На початок року На кінець року Частка, % Сума балів на циенти величина клас величина клас початок кінець кал 0,0086 3? ? 30 3 х 30 = 90? ксл 0,055 3? ? 20 3 х 20 = 60? ктл 0,54 3? ? 30 3 х 30 = 90? Надання кредиту клієнтам третього класу пов'язане для банку з серйозним ризиком. Таким клієнтам в більшості випадків кредитів не видають, а якщо і видають, то розмір позики, що надається не повинен перевищувати розміру статутного фонду. Процентна ставка за кредит встановлюється на високому рівні.

Ка 0,88 1? ? 20 1 х 20 = 20? Сума балів 260? Як видно, сума балів на початок періоду була 260, що значить, що підприємство відносилося до другого класу. Рейтингову оцінку на кінець періоду, що аналізується виконаєте самостійно, заповнивши відповідні графи.

У процесі прийняття рішення про видачу кредиту в зарубіжній практиці робиться прогноз можливості банкрутства підприємства-позичальника, т. е. "Z-аналіз" по Альтману (табл. 12.9). Його мета - віднести об'єкт, що вивчається до однієї з двох груп: або до підприємств-банкротів, або до успішно діючих підприємств.

Рівняння Z-оцінки представляється таким чином:

Z = 1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 Х4 + 1,0 Х5,

де Х1 = Оборотний капітал / Сукупні активи;

Х2 = нерозподілений прибуток звітного року / Сукупні активи;

Х3 = Брутто-Доходи / Сукупні активи;

Х4 = Ринкова оцінка капіталу/Балансового оцінка сумарної заборгованості;

Х5 = Об'єм продажу / Сукупні активи.

Оцінка можливості банкрутства підприємства на базі моделі Альтмана

Таблиця 12.9 Значення Х На початок періоду На кінець періоду Х1 = (А1+А2+А3): (А1+А2+А3+А4) (532+2737+19604): (532+2737+19604+87324)= 0,21? Якщо Z менше 1,8, то імовірність банкрутства дуже висока; при Z менше 2, 675 підприємство можна віднести до групи банкротів; якщо Z більше 2,99, то підприємство відноситься до групи успішно діючих.

Х2 = НП (Ф№1): (А 1+А2+А3+А4) 0: (532+2737+19604+87324) = 0? Х3 = П7: (А1+А2+А3+А4) 475:

(532+2737+19604+87324)= 0,0043? Х4 = (А1+А2+А3+А4+А5): (П1+П2+П3) 110197: (1388+1360+181) = 7,14? Z = 1,2 х 0,21 + 1,4 х 0 + 3,3 х 0,0043 + 0,6 х 7,14 + 1 х 0,59 = 5, 138. Висновок: На початок періоду, що аналізується позичальник відносився до числа нормально функціонуючих підприємств. Результати аналізу на кінець періоду визначите самостійно.

Джерело: Гроші. Кредит. Банки. Цінні папери: Практикум. / Під ред. проф. Е. Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 310 з. Тема 2.4. Грошово - кредитна система. Монетарна політика:  Тема 2.4. Грошово - кредитна система. Монетарна політика: Гроші потрібні для того, щоб без них обійтися. Оноре де Бальзак, французький письменник. Зрештою, буде стільки видів монет і монетних систем, скільки буде економічних ритмів, систем і ситуацій. Фернан Бродель, французький історик.
Тема 2. Грошовий обіг і грошовий оборот: При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на наступні:  Тема 2. Грошовий обіг і грошовий оборот: При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на наступні питання: принцип, відповідно до яких формуються грошові агрегати (середня ліквідність подальшого агрегату знижується); суть коефіцієнта монетизації; поняття грошова
Тема 3. Грошова система. Вимірювання грошової маси:  Тема 3. Грошова система. Вимірювання грошової маси: Основні питання: 1. Поняття, зміст і елементи грошової системи. 2. Класифікація грошових систем. 3. Грошова система Росії. 4. Структура грошової маси. 5. Швидкість обігу грошей і чинники її що визначають. Нарівні з прочитанням
Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: Завдання. Згідно із законом грошового обігу визначите:  Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: Завдання. Згідно із законом грошового обігу визначите (розрахуйте): Результати надаються у вигляді файла zip архів. Варіант 1. Розрахуйте швидкість обороту грошей, якщо грошова маса готівки і безготівкових грошей- 500 млрд крб. Валової
ТЕМА 9 Грошова система: Грошова система - це: Купюрное будова грошової маси. Форма:  ТЕМА 9 Грошова система: Грошова система - це: Купюрное будова грошової маси. Форма організації грошового обігу країни, закріплена законодавче. Сукупність видів грошей, обіговій всередині країни. Сукупність готівки і безготівкових платежів, здійснюваної
Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1. Поняття бюджетного процесу, його принципи. Стадії бюджетного:  Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1. Поняття бюджетного процесу, його принципи. Стадії бюджетного процесу. Бюджетний рік і бюджетний період. 2. Коротка характеристика основ порядку складання проектів бюджетів. 3. Порядок складання проекту федерального бюджету. Повноваження і роль
Тема 10. Бюджетний пристрій: Бюджетний пристрій- цей організація бюджетної системи, принципи її:  Тема 10. Бюджетний пристрій: Бюджетний пристрій- цей організація бюджетної системи, принципи її побудови, сукупність бюджетів держави. Організаційна структура включає республіканський бюджет; 21 бюджет республік в складі РФ, 55 крайових і обласних бюджетів,