На головну сторінку   Всі книги

Тема 6. Безготівковий і готівковий грошові обороти і їх організація

Основні питання:

1. Характеристика безготівкового грошового обороту, принципи його організації.

2. Форми безготівкових розрахунків.

3. Характеристика готівкового грошового обороту, структура і принципи його організації.

По темі, нарівні з прочитанням викладачем лекції, проводяться семинарские заняття.

Питання семінару:

1. Поняття безготівкового і готівкового грошових оборотів.

2. Базові принципи організації безготівкових розрахунків.

3. Основні форми безготівкових розрахунків, їх особливості.

4. Принципи організації готівкового грошового обороту.

5. Організація готівкового грошового обороту в Росії.

Для підготовки до семінару студентам необхідно проробити матеріали, викладені в рекомендованих учбових посібниках.

1. «Гроші, кредит, банки»: Підручник / під ред. О. І. Лаврушина.- 3-е изд., перераб. і доп.- М.: КНОРУС, 2006 - Розділи 10 - 11.

2. Гроші, кредит, банки: учбова допомога / М. П. Владімірова, А. І. Козлов.- 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2006.- Розділ 2 з2.2, 2.3 і 2.4.

Також необхідно ознайомиться з наступними нормативними актами:

1. Цивільний кодекс РФ розділ II, III, IV.

2. Федеральний закон від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російській Федерації (Банку Росії)»

3. Федеральний закон від 3 лютого 1996 р. «Про банки і банківську діяльність».

4. Федеральний закон від 11 березня 1997 р. № 48-ФЗ «Про перевідний і простий вексель».

5. Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації від 3 жовтня 2002 р. № 2-П з подальшими доповненнями і змінами.

Для засвоєння питань, передбачених цією темою, рекомендуємо звернути увагу на наступні положення.

Безготівковий грошовий оборот являє собою частину грошового обороту, в якій рух грошових коштів здійснюється в безготівково-грошовій формі в порядку перерахування (перекладу) грошових коштів з рахунку платника в банку на рахунок одержувача, шляхом заліку взаємних вимог, а також з використанням інших банківських операцій. Безготівковий грошовий оборот - це основний вигляд грошового обороту. На його частку доводиться біля 80% всіх платежів в економіці нашої країни.

Безготівковий грошовий оборот охоплює:

1. рух суспільного продукту;

2. розподіл і перерозподіл національного доходу;

3. платежі за товари, послуги і виконані роботи;

4. платежі, пов'язані з формуванням доходів бюджету і здійсненням бюджетних витрат;

5. платежі, що відносяться до джерел капітальних вкладень;

6. розрахунки, пов'язані з фінансуванням підприємств;

7. бюджетні, внутрішньогалузеві, внутрішньогосподарські перерозподілу грошових коштів;

8. отримання і погашення банківських позик;

9. виплату і використання частини грошових доходів населення;

10. інші платежі і надходження.

Учасниками цих відносин є організації, в тому числі банки і небанківські фінансово-кредитні інститути, населення.

Основними елементами системи безготівкових розрахунків є:?

види розрахункових (платіжних) документів;?

порядок документообігу;?

принципи організації безготівкових розрахунків;?

способи платежу;?

форми безготівкових розрахунків.

Безготівкові розрахунки здійснюються на основі розрахункових документів, які являють собою розпорядження клієнта банку про переказ коштів з одного рахунку на інший або про залік взаємних вимог.

Банки здійснюють операції по рахунках на основі розрахункових документів. Розрахунковий документ оформляється на паперовому носії, у встановлених випадках - в електронному вигляді. Розрахунковими документами є:?

розпорядження платника про списання грошових коштів з його рахунку і їх перелік на рахунок одержувача коштів;?

розпорядження одержувача коштів (стягувача) на списання грошових коштів з рахунку платника і перелік на рахунок, вказаний одержувачем коштів.

Використовуються наступні розрахункові документи:?

платіжні доручення;?

платіжні вимоги;?

чеки;?

інкасові доручення;?

акредитиви.

З урахуванням особливостей форм і порядку здійснення безготівкових розрахунків розрахункові документи повинні містити наступні реквізити:?

найменування розрахункового документа;?

номер розрахункового документа, число, місяць і рік його виписки;?

вигляд платежу;?

найменування платника, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ИНН);?

найменування і місцезнаходження банку платника, номер кореспондентського рахунку або субрахунку;?

найменування одержувача коштів, номер його рахунку, ИНН;?

найменування і місцезнаходження банку одержувача, його банківський ідентифікаційний код (БИК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;?

призначення платежу;?

суму і черговість платежу;?

вигляд операції;?

підписи уповноважених осіб і відтиснення друку.

Розрахункові документи переміщаються між організаціями і банками. Такий рух розрахункових документів з урахуванням часу їх оформлення називається документообігом.

Розрахункові документи дійсні протягом 10 календарних днів не вважаючи дня їх виписки. Розрахункові документи приймаються банками до виконання незалежно від їх суми. Документи, не оплачені через недостатність коштів на рахунку клієнта, вміщуються в картотеку по позабалансовому рахунку «Розрахункові документи, неоплачені в термін». Невиконані розрахункові документи можуть бути відкликані з картотеки в повній сумі, частково виконані - в сумі залишку.

Безготівковий платіжний оборот в країні організується згідно з певними принципами.

Перший принцип: правова регламентація порядку здійснення безготівкових розрахунків з метою забезпечення його одноманітності зумовлена роллю платіжної системи як основного елемента будь-якого сучасного суспільства.

Другий принцип: здійснення розрахунків переважне по банківських рахунках.

Третій принцип: підтримка ліквідності платника на рівні, що забезпечує безперебійне здійснення платежів.

Четвертий принцип: наявність акцепту (злагоди) платника на платіж.

П'ятий принцип: терміновість платежу витікає з самої суті ринкової економіки, невід'ємною умовою якої є своєчасне і повне виконання платіжних зобов'язань.

Шостий принцип: контроль всіх учасників за правильністю здійснення розрахунків, дотриманням встановлених положень про порядок їх проведення.

Сьомий принцип: майнова відповідальність учасників розрахунків за недотримання договірних умов.

У залежності від вигляду розрахункових документів, способу платежу і організації документообігу в банку, у платників і одержувачів коштів розрізнюють наступні основні форми безготівкових розрахунків:

1) розрахунки платіжними дорученнями,

2) розрахунки платіжними вимогами,

3) розрахунки чеками,

4) розрахунки по інкасо,

5) розрахунки по акредитиву.

Вибір форми розрахунків в основному визначається:?

характером господарських зв'язків між конрагентами;?

особливістю продукції, що поставляється і умовами її приймання;?

місцезнаходженням сторін операції;?

способом транспортування вантажів;?

фінансовим положенням юридичних осіб.

Вибір форм розрахунків повинен контролюватися банком на відповідність встановленим правилам ведіння розрахунків.

Самої поширеною формою безготівкових розрахунків в Росії на сьогоднішній день є розрахунки платіжними дорученнями. Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий в банку. Розрахунки платіжними дорученнями використовуються для здійснення платежів широкого спектра: з їх допомогою розраховуються з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати, з органами пенсійного і страхового фондів, з працівниками при перекладі заробітної плати на їх рахунки в інші банки, при податкових і інакших платежах, сплаті банку комісійних і т. д.

Платіжна вимога є розрахунковим документом, вмісним вимогу кредитора (одержувача коштів) за основним договором до боржника (платнику) про сплату певної грошової суми через банк. Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інакших випадках, передбачених основним договором.

Чек - це цінний папір, вмісний нічим не зумовлене розпорядження чекодавця банку зробити платіж вказаної в йому суми чекодержателю. Чекодавцем є юридична особа, що має грошові кошти в банку (власник рахунку), якими воно має право розпоряджатися шляхом виставляння чеків; чекодержателем - юридична особа, на користь якого виданий чек (одержувач коштів); платником - банк, в якому знаходяться грошові кошти чекодавця.

Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк за дорученням і за рахунок клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежу. Для розрахунків по інкасо банк-емітент має право залучати інший банк.

Сфера застосування акредитивної форми розрахунків недостатня широка, її питома вага в структурі форм безготівкових розрахунків невеликий, але відносно стабільний в умовах як планово-розподільної, так і ринкової економіки. Суть акредитивної форми розрахунків складається в тому, що платник доручає обслуговуючому його банку зробити за рахунок коштів, заздалегідь депонованих на рахунку, або під гарантію банку, оплату товарно-матеріальних цінностей по місцю знаходження одержувача коштів на умовах, передбачених платником в заяві на відкриття акредитива. Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, що приймається банком-емітентом за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів по пред'явленні останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження виконуючому банку зробити такі платежі.

Також студент повинен по рекомендованій літературі розглянути переваги і нестачі кожної їх форм безготівкових розрахунків.

Готівковий грошовий оборот є невід'ємною частиною грошового обороту в рамках національної економіки. Він реалізовується як постійний кругообіг готівки в економіці. Готівковий грошовий оборот - це рух грошей в готівковій формі при продажу товарів, наданні послуг і здійсненні різних видів платежів.

Структура готівкового грошового обороту передбачає включення в нього певних грошових потоків між суб'єктами грошових відносин, або грошового обороту:

1. між системою центрального банку і системою комерційних банків;

2. між комерційними банками, між банками і їх клієнтами;

3. між організаціями, між організаціями і населенням;

4. між окремими громадянами.

У економічній літературі виділяють чотири потоки грошової готівки.

Перший потік: фіксує монополію центрального банку на випуск готівки в обіг, зв'язуючи готівковий грошовий оборот з процесами постачання банків грошовою готівкою з боку центрального банку і її инкассації в центральному банку.

Другий потік: охоплює сферу инкассації грошової готівки від клієнтів комерційних банків і постачання цих клієнтів необхідною грошовою готівкою.

Третій потік: реалізовує касове обслуговування населення через банки і організації.

Четвертий потік: з'являється при використанні готівки, коли платіж здійснюється за допомогою простої передачі грошового знака одержувачу платежу.

У Росії готівковий грошовий оборот має ряд особливостей:

1. велика питома вага готівки в об'ємі грошової маси

2. значний об'єм розрахунків готівкою, що дозволяє йти від оподаткування

3. слабий контроль з боку кредитних інститутів за касовою дисципліною організацій;

4. доларизація готівкового обороту.

Готівково-грошовий оборот в Росії регламентується Положенням про правила організації грошового обороту на території Росії.

Принципи організації готівково-грошового обороту:?

всі юридичні особи повинні зберігати свої гроші в комерційних банках;?

банки встановлюють мінімуми залишку готівки для підприємств всіх форм власності;?

обіг готівки служить об'єктом прогнозного планування;?

управління грошовим обігом здійснюється в централізованому порядку;?

мета грошового обороту - забезпечення стійкої еластичності грошового обігу;?

готівка підприємства може отримувати тільки в обслуговуючих їх установах банку.

Первинним імпульсом, що запускає рух грошової готівки, є відповідна директива ЦБ РФ розрахунково-касовим центрам, згідно якою готівка переводиться з резервних фондів в оборотні каси і таким чином поступає в обіг.

З оборотних кас готівка прямує в операційні каси кредитних установ (комерційних банків). Одна частина цих грошей обслуговує міжбанківські розрахунки, інша частина прямує як кредити іншим банкам, але велика частина готівки видається юридичними і фізичним особам, що обслуговуються комерційним банком.

Схематично функціонування готівково-грошового обороту можна представити таким чином: ТЕМА 1. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВИЙ ОБІГ: ГРОШОВІ АГРЕГАТИ В РФ: МО = ГОТІВКА В ЗВЕРТАННІ (НКНОТИ І:  ТЕМА 1. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВИЙ ОБІГ: ГРОШОВІ АГРЕГАТИ В РФ: МО = ГОТІВКА В ЗВЕРТАННІ (БАНКНОТИ І МОНЕТИ ПОЗА БАНКАМИ); М1 = МО + ДЕПОЗИТИ ДО ЗАПИТАННЯ; М2 = М1 + СТРОКОВІ І ОЩАДНІ ДЕПОЗИТИ (ГРОШОВА МАСА); М3 = М2 + ДЕРЖАВНІ БОРГОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ; М2Х = М2 +
Тема 3. Грошові системи: Грошова система і її елементи. Типи грошових систем. Грошова:  Тема 3. Грошові системи: Грошова система і її елементи. Типи грошових систем. Грошова система в умовах планової економіки. Сучасний тип грошової системи і її характеристика. Грошова одиниця і її купівельна здатність. Грошова система Російської Федерації:
Тема 2. Грошово-кредитне регулювання: Задача 2.1. Проводячи політику дорогих грошей, центральний банк вирішив:  Тема 2. Грошово-кредитне регулювання: Задача 2.1. Проводячи політику дорогих грошей, центральний банк вирішив продати державні облігації на суму 10 млрд р. Відомо, що облігації на суму 1 млрд р. купуються населенням за рахунок готівки, а інші - за рахунок коштів,
Тема 2: Грошовий обіг і грошова система: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні,:  Тема 2: Грошовий обіг і грошова система: Грошова система - це пристрій грошового обігу в країні, що склався історично і закріплене національним законодавством. Грошові системи класифікуються по типах і видах Інфляція приводить до розвитку негативних процесів в економіці і
Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: 1. Закон грошового обігу і грошова маса Закон грошового:  Тема 2. Грошова система і грошовий обіг: 1. Закон грошового обігу і грошова маса Закон грошового обігу визначає: А) швидкість обороту грошей; Б) величину грошової маси; У) купівельну здатність грошей. Закон грошового обігу визначає: А) рівень інфляції; Б) швидкість
ТЕМА 9 Грошова система: Грошова система - це: Купюрное будова грошової маси. Форма:  ТЕМА 9 Грошова система: Грошова система - це: Купюрное будова грошової маси. Форма організації грошового обігу країни, закріплена законодавче. Сукупність видів грошей, обіговій всередині країни. Сукупність готівки і безготівкових платежів, здійснюваної
Тема: Бюджетний процес: Учасники бюджетного процесу Президент РФ Органи законодавчої:  Тема: Бюджетний процес: Учасники бюджетного процесу Президент РФ Органи законодавчої влади Органи виконавчої влади Органи грошово-кредитного регулювання Органи фінансового контролю Головні розпорядники бюджетних коштів Державні позабюджетні фонди