На головну сторінку   Всі книги

Тема 2. Грошовий обіг

Поняття грошового обігу. Умови нормального функціонування грошового обігу. Попит на гроші і пропозицію грошей. Грошова маса і швидкість обігу грошей. Грошові агрегати. Ссуднодепозитная емісія.

Суть і механізм грошового мультипликатора.

Готівковий і безготівковий грошовий оборот. Готівково-грошова емісія. Організація готівково-грошового обороту в Росії.

1. Кожному з приведених нижче положень, відмічених цифрами, знайдіть відповідний термін або поняття

1. Спосіб безготівкових розрахунків, при якому банк платника дає доручення банку, обслуговуючому одержувач платежу, сплатити необхідну суму в обумовлений термін за рахунок зазделегідь заброньованої на рахунку одержувача платежу суми.

2. Рух грошей в готівковій і безготівковій формах.

3. Підтвердження згоди платника сплатити у встановлений термін виставлений на оплату рахунок.

4. Послідовність списання грошових коштів з рахунку при наявності декількох термінових і прострочених платежів і недостатності коштів для їх повного погашення.

5. Розрахунковий документ, вмісний доручення клієнта банку своєму банку перерахувати певну суму з його розрахункового рахунку на рахунок іншої особи.

6. Сукупний об'єм купівельних і платіжних коштів, обслуговуючих господарський і приватний оборот.

7. Форма грошового обігу, при якій рух грошових коштів відбувається без участі паперових носіїв.

8. Сукупність всіх грошових платежів в економіці країни.

9. Сума готівки в звертанні, в касах комерційних банків, коштів в фонді обов'язкових резервів банків, плюс залишки на кореспондентських рахунках комерційних банків в центральному банку.

10. Сукупність грошей і грошових коштів, відмінних один від одного мірою ліквідності, т. е. можливістю швидкого перетворення в готівку; показник маси грошей.

11. Розрахунковий документ, по якому одержувач коштів представляє в обслуговуючий його банк на інкасо вимогу до платника про сплату належної йому суми.

а. Грошова маса

би. Грошове оборот

в. Грошовий агрегат

м. Грошова база

д. Платіжне доручення

е. Безготівкові розрахунки

же. Платіжна вимога

з. Акредитивна форма розрахунків

і. Акцепт

до. Платіжний оборот

л. Черговість платежів

1. Грошовий агрегат М0 включає в себе всю масу безготівкових грошей.

2. Грошовий агрегат М1 включає в себе готівку.

3. Кількість грошей, необхідних для звертання, визначається як приватна від ділення суми цін товарів, що реалізовуються на швидкість обігу грошей.

4. До складу агрегату М2 не входить готівка.

5. Грошовий обіг - це рух грошей в готівковій формі.

6. Кількість грошей в звертанні залежить від величини золотого запасу країни.

7. Грошова база - це сукупність платіжних коштів, на які безпосередньо впливає центральний банк.

8. На швидкість обігу грошей впливає періодичність виплати доходів.

9. Умовою нормального грошового обороту є сбалансированность попиту і пропозиції на товарних ринках.

10. Учасники готівкових розрахунків складаються в кредитних відносинах з банками.

11. Банк може розпоряджатися коштами клієнта без його згоди.

12. При розрахунках платіжними дорученнями платіж здійснюється в банку одержувача платежу.

13. При розрахунках акредитивами платіж здійснюється в банку одержувача платежу

14. Банківська операція, при якій банк за дорученням клієнта отримує належні йому (клієнту) гроші від інших осіб і зараховує отримані гроші на рахунок клієнта, називається інкасо.

15. При подальшому акцепті платіж здійснюється після отримання згоди.

16. Підприємствам і організаціям встановлюється ліміт залишку готівки.

17. Оборотні каси РКЦ служать сховищем готівки, призначеної для випуску в обіг при збільшенні потреби регіону в готівці.

18. Емісію готівки здійснює центральний банк.

4. На основі представлених схем визначите вигляд безготівкових розрахунків

Рис. 1.

1. Відвантаження продукції, надання послуг.

2. Виписка платіжних документів і їх пересилка разом з відвантажувальними документами в банк платника.

3. Передача отриманих документів для акцепту.

4. Повернення платіжних документів з акцептом.

5. Зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку постачальника.

6. Списання коштів з кореспондентського рахунку банку постачальника і зарахування їх на розрахунковий рахунок постачальника.

Рис. 2.

1. Заява про депонування коштів.

2. Отримання платіжного документа

3. Відвантаження продукції, надання послуг

4. Виписка платіжного документа і вручення його постачальнику в момент отримання товару.

5. Здача платіжного документа в банк на інкасо

6. Оплата платіжного документа і зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника.

Рис. 3.

1. Відвантаження продукції, надання послуг.

2. Надання в банк платіжного документа для перерахування коштів постачальнику.

3. Списання коштів з кореспондентського рахунку банку платника і зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку постачальника.

4. Списання коштів з кореспондентського рахунку банку платника і зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника.

Рис. 4.

1. Укладення угоди про форму розрахунку.

2. Заява про переказ грошей в банк постачальника

3. Зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку постачальника

4. Відвантаження продукції, надання послуг.

5. Передача платіжних документів, підтверджуючих відвантаження товарів.

6. Зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника

5. Визначте послідовність руху готівки.

1. Фірми, організації, установи різних форм власності.

2. Населення.

3. Система розрахунково-касових центрів Центрального банку.

4. Комерційні банки.

5. Територіальні управління Центрального банку.

1. Депозитні сертифікати.

2. Строкові внески населення в Ощадному банку.

3. Розрахункові, поточні рахунки юридичних осіб.

4. Внески населення до запитання.

5. Банкноти.

6. Розмінна монета.

6. Визначте послідовність платежів при недостатності грошових коштів у підприємства

Видача грошових коштів для оплати труда співробітнику, працюючому за трудовим договором.

Перелік податку на прибуток.

Оплата за товар по рахунку-фактурі.

Списання по виконавчих документах для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяного здоров'ю.

Відрахування в Пенсійний фонд РФ.

Оплата комунальних платежів.

7. Задачі

№1

Грошова маса (М2) - 350 млрд. крб. Валовий національний продукт - 3325 млрд. крб.

Розрахуйте швидкість обігу грошей.

№2

Дане: маса грошей в звертанні - 40 ден. ед., реальний обсяг виробництва - 100 ден. ед., швидкість обігу грошей - 10 разів, рівень цін - 4 ден. ед.

Як слід змінити кількість грошей в звертанні, якщо обсяг реального виробництва збільшиться на 10%, а швидкість обігу грошей скоротиться до 8 разів?

№3

Дане: маса грошей в звертанні 40 ден. ед., реальний обсяг виробництва - 80 ден. ед.; рівень цін - 4 ден. ед.

Як зміниться швидкість обігу грошей, якщо маса грошей в звертанні збільшиться на 20 ден. ед., реальний обсяг виробництва зросте на 40 ден. ед., а ціни зростуть до 5 ден. ед.?

№4

Дане:

Сума цін товарів, що реалізовуються, послуг і робіт - 6000 млрд. крб.

Сума цін товарів, робіт і послуг, проданих в кредит, термін оплати по яких не наступив, - 73 млрд. крб.

Сума платежів за довгостроковими зобов'язаннями, терміни яких наступили, - 230 млрд. крб.

Сума платежів, що взаємно гасяться - 580 млрд. крб.

Середнє число оборотів грошей за рік - 8.

Визначте кількість грошей, необхідних для звертання.

№5

Дане:

Готівка в банках 500

Строкові внески населення в Ощадному банку 1630 Депозитні сертифікати 645 Розрахункові, поточні рахунки юридичних осіб 448 Внески населення до запитання 300 готівка в звертанні 170

Визначите величину грошових агрегатів М0, М1, М2, М3.

№ 6.

Дано: М0 = 1090 млн. крб., М1 = 1570 млн. крб., М2 = 2455 млн. крб. Визначте:

а) кількість готівки в звертанні.

б) суму строкових внесків населення на рахунках в Ощадному банку. Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм: Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять:  Тема 16. Економічне співробітництво з Китаєм: Конкуренція Росії і Китаю в світовій економіці. Історична пам'ять відносин між двома країнами. Географічне положення. Зовнішня торгівля Росії з Китаєм: рівень, характер, структура. Неорганізована торгівля. Роль регіональної торгівлі.
Тема 58. Економічне зростання, його суть, цілі і основні типи.:  Тема 58. Економічне зростання, його суть, цілі і основні типи.: Відтворювання продуктивних сил це є постійне поновлення робочої сили, засобів виробництва і природних ресурсів. Відтворювання виробничих відносин це є відтворювання соціально-економічних форм виробництва і
Тема 3. Економічний імперіалізм вирджинской школи:  Тема 3. Економічний імперіалізм вирджинской школи: Якщо появу школи раціональних очікувань розглядати в загальному контексті неокласичного відродження", то можна помітити* що цей процес переходить в нову фазу. Вона характеризується двома рисами. Во; зростає агресивність
ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК:  ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ОСВІТА ЯК СИСТЕМА І ГАЛУЗЬ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: Освіта, як відомо, з давніх часів відноситься до значущої сфери людської життєдіяльності, що забезпечує соціально-економічний прогрес. Однак протягом багатьох сторіч воно не було безпосередньо пов'язане з виробництвом, не
Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в:  Тема 1:. 1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку.: 2) 3) Органи, що займаються обліком виконання би-та (будь-якого би-та). 4) Об'єкти БУ. (1) БУ, його місце в системі хоз. обліку. Роль і значення БУ в умовах переходу до ринку. БУ явл. особливою підсистемою хоз. обліку і грає дуже важливу роль в управлінні
Тема: Договір банківського внеску: Розділ 44 ГК РФ. ФЗ «Про банки і банківську діяльність», розділ:  Тема: Договір банківського внеску: Розділ 44 ГК РФ. ФЗ «Про банки і банківську діяльність», розділ «Ощадна справа». За договором банківського внеску одна сторона (банк), що прийняла ту, що поступила від іншої сторони (вкладника) або грошову суму (внесок), що поступила для неї зобов'язується
ТЕМА 1.1. ГРОШІ: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ, ФУНКЦІЇ І:  ТЕМА 1.1. ГРОШІ: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ГРОШЕЙ: Необхідність і передумови виникнення грошей. Розкриття товарообмінних зв'язків і місця грошей в них. Суть грошей. Визначення грошей як економічної категорії. Роль і розвиток грошей в умовах ринкової економіки. Функції грошей як вираження їх